Версія для друку

ММФ (2021-2022 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф11-1 Чисельний аналіз в Maple МДР
1-ф11-2 Лінійна алгебра в MATLAB МДР
1-ф11-3 Чисельні методи розв’язання звичайних диференціальних рівнянь МДР
1-ф11-4 Застосування диференціальних рівнянь в природничих та гуманітарних дисциплінах МДР
1-ф11-5 Теоретичні основи комп'ютерних технологій стиску інформації ММА
1-ф11-6 Елементи математичної логіки та теорії множин МГА
1-ф11-7 Статистика в науці та бізнесі МСТ
1-ф11-8 Сучасні методи статистичного аналізу МСТ
1-ф11-9 Аналіз даних у Mіcrosoft Access МСТ
1-ф11-10 Розрахунки у пакеті САЙЛАБ МТК
1-ф11-11 Теорія графів та її застосування у прикладних дослідженнях МТК
1-ф11-12 Застосування пакету MATLAB у прикладних дослідженнях МАЕ
1-ф11-13 Алгоритмізація обчислень МАЕ
1-ф11-14 Основи енергозбереження МАЕ
1-ф11-15 Відкриті системи СFD моделювання (OpenFoam) МАЕ
1-ф11-16 Програмування мовою Python прикладних інженерних задач МАЕ
1-ф11-17 Математичне та комп‘ютерне моделювання у високих технологіях МАЕ
1-ф11-18 Технології космічного виробництва МАЕ
1-ф11-19 Математичне та комп‘ютерне моделювання біологічних та медичних систем МАЕ
1-ф11-20 Енергетична безпека МАЕ
014.04 Середня освіта (Математика) / ОП «Середня освіта (Математика)»
1-014.04-1 Методика розв'язування нестандартних задач ММА
1-014.04-2 Геометричні задачі на побудову МГА
1-014.04-3 Застосування алгебри в шкільному курсі математики МГА
1-014.04-4 Тестові технології на уроках математики ММА
1-014.04-5 Додаткові розділи лінійної алгебри МГА
1-014.04-6 Методика викладання інформатики МДР
1-014.04-7 Основи функціонального аналізу ММА
1-014.04-8 Додаткові розділи теорії чисел МГА
1-014.04-9 Оптимізаційні задачі в курсі школи МДР
111 Математика / ОП «Математика»
1-111-1-1 Теорія наближень ММА
1-111-1-2 Основи прикладного функціонального аналізу МДР
1-111-1-3 Якісна теорія диференціальних рівнянь МДР
1-111-1-4 Дослідження операцій ММА
1-111-1-5 Алгебраїчні системи та їх застосування МГА
1-111-1-6 Аналітична теорія диференціальних рівнянь і спеціальних функцій МДР
1-111-1-7 Теорія операторів ММА
1-111-1-8 Основи фінансового аналізу МГА
1-111-1-9 Простори Соболєва та узагальнені розв’язки задач математичної фізики МДР
111 Математика / ОП «Математика інтелектуальних систем»
1-111-2-1 Оптимізація наближених обчислень МДР
1-111-2-2 Математичні питання теорії комп’ютерного зору ММА
1-111-2-3 Алгоритми автоматизованого розпізнання образів ММА
1-111-2-4 Вейвлет перетворення і питання стиску відео-послідовностей ММА
1-111-2-5 Математична морфологія МГА
1-111-2-6 Задачі оптимізації наближених розв’язків МДР
1-111-2-7 Основи автоматизованої обробки цифрових сигналів ММА
1-111-2-8 Задачі обробки гладких поверхонь МГА
1-111-2-9 Методи чисельного розв’язання рівнянь в частинних похідних МДР
111 Математика / ОП «Математика прогнозування та прийняття рішень»
1-111-3-1 Алгоритми штучного інтелекту ММА
1-111-3-2 Методи лінійного і нелінійного програмування в задачах оптимізації виробничих процесів МДР
1-111-3-3 Задачі оптимального планування МДР
1-111-3-4 Лінгвістичні змінні в задачах економіки ММА
1-111-3-5 Методи комп'ютерної алгебри та символьного числення МГА
1-111-3-6 Нелінійні рівняння математичної фізики МДР
1-111-3-7 Математичні аспекти машинного навчання ММА
1-111-3-8 Застосування лінійного аналізу в економічних задачах МГА
1-111-3-9 Глибинний аналіз даних МДР
112 Статистика / ОП «Статистика»
1-112-1 Стохастична фінансова математика МСТ
1-112-2 Статистичний аналіз даних в Python МСТ
1-112-3 Теорія статистичних рішень МСТ
1-112-4 Аналіз даних в PostgreSQL МСТ
1-112-5 Статистичні моделі глибокого навчання МСТ
1-112-6 Математичні методи організації управління детермінованими та стохастичними процесами МСТ
113 Прикладна математика / ОП «Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання»
1-113-1-1 Метод скінченних елементів МТК
1-113-1-2 Моделі коливальних процесів МТК
1-113-1-3 Механіка руйнування МТК
1-113-1-4 Теорія різницевих схем МАЕ
1-113-1-5 Газова динаміка МАЕ
1-113-1-6 Моделювання течій в'язкої рідини МАЕ
144 Теплоенергетика / ОП «Теплоенергетика»
1-144-1 Математичні основи механіки рідини та теорії тепломасообміну МАЕ
1-144-2 Економіка енергетики МАЕ
1-144-3 Вибрані розділи механіки рідини МАЕ
1-144-4 Ядерна, теплова та альтернативна енергетика МАЕ
1-144-5 Течії газів в мікроканалах МАЕ
1-144-6 Джерела та системи теплопостачання МАЕ
1-144-7 Тепломасоперенос в пористих середовищах МАЕ
1-144-8 Високотемпературні процеси та установки МАЕ

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф11-1 Теорія і методика навчання задач прикладного змісту у шкільному курсі математики ММА
2-ф11-2 Інноваційні технології навчання в сучасній освіті МДР
2-ф11-3 Математичні методи обробки зображень ММА
2-ф11-4 Теорія груп та її застосування МГА
2-ф11-5 Новітні комп’ютерні технології в статистиці МСТ
2-ф11-6 Нелінійні моделі в статистиці МСТ
2-ф11-7 Парадокси в механіці МАЕ
2-ф11-8 Тестування програмного забезпечення для математичних й інженерних розрахунків МАЕ
2-ф11-9 Сучасні методи комп’ютерного моделювання в наукових дослідженнях й інженерії МАЕ
2-ф11-10
Генетичні алгоритми оптимізації в інженерних задачах МАЕ
2-ф11-11 Математичне та комп‘ютерне моделювання глобальних процесів МАЕ
2-ф11-12
Математичне та комп‘ютерне моделювання адитивних технологій виробництва МАЕ
2-ф11-13
Моделі та алгоритми оптимізації конструкцій нової техніки МАЕ
014.04 Середня освіта (Математика) / ОП «Середня освіта (Математика)»
2-014.04-1 Методика викладання деяких спеціальних розділів математики в середній школі ММА
2-014.04-2 Теорія і методика навчання геометрії у шкільному курсі математики МГА
2-014.04-3 Теорія і методика навчання алгебри у шкільному курсі математики МГА
2-014.04-4 Методи формування розвиваючих задач МДР
111 Математика / ОП «Математика»
2-111-1 Методи нечіткого прогнозування ММА
2-111-2 Теорія неасоціативних алгебр МГА
2-111-3 Основи теорії Г-збіжності МДР
2-111-4 Основи теорії усереднення диференціальних операторів МДР
112 Статистика / ОП «Статистика»
2-112-1 Стаціонарні випадкові процеси та послідовності МСТ
2-112-2 Додаткові глави теорії ймовірностей МСТ
2-112-3 Статистична обробка табличної інформації МСТ
2-112-4 Методи та алгоритми пошуку оптимальних рішень в прикладних задачах МСТ
2-112-5 Математичні моделі теорії споживання МСТ
2-112-6 Обчислювальна статистика МСТ
2-112-7 Стохастичні моделі ціноутворення опціонів МСТ
113 Прикладна математика / ОП «Комп’ютерна механіка»
2-113-3-1 Інженерні та експериментальні методи механіки МТК
2-113-3-2 Спеціалізовані системи комп’ютерного моделювання в інженерії міцності МТК
2-113-3-3 Сучасні проблеми механіки рідини та газу МАЕ
2-113-3-4 Чисельні моделі вихрових течій МАЕ
2-113-3-5 Аеродинаміка вітроенергетичних установок МАЕ
144 Теплоенергетика/ОП Теплоенергетика
2-144-1 Методика викладання природничонаукових та професійно-орієнтованих дисциплін у закладах вищої освіти МАЕ
2-144-2 Обчислювальний експеримент в теплофізиці та сучасні програмні засоби МАЕ
2-144-3 Обернені задачі теплообміну МАЕ
2-144-4 Перетворення та акумлювання енергії МАЕ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
113 Прикладна математика
3-113-1 Методи моделювання в механіці деформівного твердого тіла МТК
3-113-2 Механіка руйнування інтелектуальних матеріалів МТК
3-113-3 Мезо- і наномеханіка МТК
3-113-4 Актуальні задачі моделювання процесів переносу МАЕ
3-113-5 Найкращі практики програмної інженерії і моделювання в науці, бізнесі, технологіях / Best practices of software engineering and modeling in science, business, technology МАЕ
3-113-6 Аерогідродинаміка і теплообмін в енергетичних системах МАЕ