Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Навчальний відділ

Адреса: 49045, м. Дніпро, пр. Науки, 72, 3-й поверх
Кімната 301, тел.: (056) 374-98-32
Кімната 303, тел.: (056) 374-98-33
Кімната 305, тел.: (056) 374-98-17
Кімната 319, тел.: (056) 374-98-38

E-mail: verba@365.dnu.edu.ua nv-nmu@ukr.net nv301@365.dnu.edu.ua
nv319@365.dnu.edu.ua

Завідувач навчального відділу – Верба Ольга Віталіївна, (056) 374-98-33

Секретар стипендіальної комісії – Бікеліс Тетяна Сергіївна, (056) 374-98-17
Питання призначення іменних стипендій – Бутенко Світлана Ростиславівна,
(056) 374-98-17
Питання переведення на місця державного замовлення (крім 1 курсу) – Бікеліс Тетяна Сергіївна, (056) 374-98-17


Основними завданнями діяльності відділу є:

• координація, організаційний, методичний та інформаційний супровід освітнього процесу в університеті для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти;
• моніторинг та аналіз стану освітнього процесу в ДНУ, розробка пропозицій щодо їх удосконалення та впровадження в організацію освітнього процесу;
• вдосконалення співпраці навчального відділу із факультетами та іншими підрозділами ДНУ.

Свої основні завдання навчальний відділ вирішує через безпосереднє виконання таких основних функцій:
• організація розроблення, коригування та обліку навчальних та робочих навчальних планів за спеціальностями;
• організація розроблення, складання та затвердження графіків освітнього процесу, розкладів занять;
• координація роботи факультетів, центрів щодо складання розкладів заліково-екзаменаційних сесій, графіків засідань екзаменаційних комісій і використання аудиторного фонду;
• організація роботи з формування та затвердження складів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної або освітньо-наукової програми та присвоєння їм кваліфікації;
• організація та координація розрахунку та розподілу навчального навантаження;
• підготовка проектів штатних розписів науково-педагогічних працівників кафедр університету;
• координація організації та проведення навчальних і виробничих практик студентів;
• підготовка матеріалів з питань призначення студентам академічних стипендій, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та обласних іменних стипендій;
• підготовка матеріалів із питань переведення студентів на вакантні місця державного фінансування;
• внесення та підтримка актуальної і достовірної інформації, передбаченої переліком та порядком внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) щодо організації освітнього процесу, структури та динаміки змін контингенту здобувачів вищої освіти та інформації щодо матеріально-технічної бази, необхідної спеціалістам органів управління освітою під час проведення ліцензування та акредитації освітньої діяльності навчального закладу;
• організація підготовки матеріалів оперативної та статистичної звітності з питань освітньої діяльності університету;
• підготовка матеріалів для розгляду на науково-методичній раді ДНУ та сприяння впровадженню в освітній процес рішень ради;
• моніторинг та опрацювання нормативної документації МОНУ, НАЗЯВО з метою вдосконалення та забезпечення нормативної бази з організації навчання;
• організація та проведення виробничих, методичних нарад та тренінгів для фахівців кафедр та деканатів ДНУ;
• поточний контроль за організацією та проведенням освітнього процесу;
• узагальнення та аналіз результатів підсумкового контролю знань та атестації студентів.

Бланки документів (розділ Зразки документів)
 
Посилання на положення про відділ

Посилання на актуальні нормативні документи