ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Напрями наукової діяльності

№ держреєстрації 0122U001286№ держреєстрації 0122U0012861326№ держреєстрації 0122U001326center;">Міністерство освіти і науки України

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончараз/п
Назва науково-дослідної роботи, номер держреєстрації
Науковий
керівник, кафедра

3 Гуманітарні науки та мистецтво


Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

1 Поетика художнього тексту: естетика різноманітності
№ держреєстрації 0122U001277
Д-р філол.наук,
проф. Кропивко І.В.
Кафедра української літератури
2 Когнітивні й дискурсивні аспекти лінгвістичних досліджень
№ держреєстрації 0122U001280
Д-р. філол. наук,
проф. Попова І.С.
Кафедра української мови
3 Германістика в соціокультурному вимірі
№ держреєстрації 0122U001283
Канд. філол. наук,
доц. Крайняк О.М.
Кафедра германської філології
4 Актуальні проблеми англомовної картини світу: мультиаспектний аналіз
№ держреєстрації 0122U001285
Канд. філол. наук,
доц. Анісімова А.І.
Кафедра англійської філології
5 Семантико-прагматичні, соціолінгвістичні та методологічні аспекти вивчення та викладання романських мов
№ держреєстрації 0122U001276
Канд. філол. наук,
доц. Кірковська І.С.
Кафедра романської філології
6 Мови та літератури Далекосхідної Азії в контексті сучасної теорії та практики
№ держреєстрації 0122U001278
Д-р. філол. наук,
проф. Ліпіна В.І.
Кафедра порівняльної філології східних та англомовних країн
7 Вектори змін у сприйнятті та інтерпретації класичної й сучасної літератури
№ держреєстрації 0122U001279
Д-р. філол. наук,
проф. Потніцева Т.М.,
Кафедра зарубіжної літератури
8 Соціокультурні та філологічні парадигми сучасної мовної освіти
№ держреєстрації 0122U001281
Д-р. філол. наук,
проф. Панченко О.І.
Кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців
9 Принципи формування сучасної візуальної культури у авторській проєктній та мистецькій сфера
№ держреєстрації 0122U001275
Канд. пед. наук,
доц. Корсунський В.О.
Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну
10 Тенденції розвитку слов’янських мов і практичні аспекти мовленнєвої діяльності
№ держреєстрації 0122U001282
Д-р. філол. наук,
проф. Пристайко Т.С.
Кафедра загального та слов’янського мовознавства
11
 
Лінгвістичні та екстралінгвістичні аспекти вивчення мов
№ держреєстрації 0122U001284
Д-р філол. наук,
проф. Гурко О.В.
Кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

12 Історико-філософські та соціокультурні трансформації цілісності суспільства у контексті антропологічної кризи сучасного глобального світу
№ держреєстрації 0122U001333
Д-р. філос. наук,
проф. Окороков В.Б.
Кафедра філософії

Історичний факультет

13 Актуальні проблеми історичного українознавства та прикладної історії
№ держреєстрації 0122U001330
Д-р. іст. наук,
проф. Святець Ю.А.
Кафедра історії України
14
Теоретичні та прикладні аспекти використання можливостей спеціальних історичних дисциплін у вивченні вітчизняної історії
№ держреєстрації 0122U001329
Д-р. іст. наук,
проф. Журба О.І.
Кафедра історіографії, джерелознавства та архівознавства
15 Людина, соціум, держава в умовах криз і трансформацій світової історії
№ держреєстрації 0122U001328
Д-р іст. наук,
проф. Архірейський Д. В.
Кафедра всесвітньої історії
16 Актуальні проблеми соціально-політичної та соціокультурної історії країн Східної Європи новітнього часу (XX – перша чверть XXI ст.)
№ держреєстрації 0122U001289
Д-р іст. наук,
проф. Іваненко В.В.
Кафедра східноєвропейської історії

4 Суспільні науки


Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

1 Особливості формування сталої (консолідованої) демократії в Україні: теоретико-методологічний, політико-інституційний та політико-комунікаційний виміри
№ держреєстрації 0122U001332
Д-р. політ. наук,
проф. Третяк О.А.
Кафедра політології
2 Сучасні міжнародні відносини в епоху цифрової комунікації                                                                                                                                                                                                                   
№ держреєстрації 0122U001331 
Д-р. політ. наук,
доц. Іщенко І.В.
Кафедра міжнародних відносин
3 Українське суспільство в умовах цифрових трансформації: виклики, тенденції, можливості
№ держреєстрації 0122U001290
Д-р. політ. наук,
проф. Кривошеїн В.В.
Кафедра соціології

Факультет психології та спеціальної освіти

4 Психологічні ресурси життєстійкості особистості в умовах трансформації українського суспільства
№ держреєстрації 0122U001779
Д-р. психол. наук,
проф. Аршава І.Ф.
Кафедра загальної психології та патопсихології
5 Особливості реалізації психологічного потенціалу особистості на шляху досягнення професійного успіху
№ держреєстрації 0122U001780
Канд. психол. наук,
доцент Диса О.В.
Кафедра педагогічної та вікової психології
6 Соціальне благополуччя суб’єкта життєдіяльності як передумова якості його життя
№ держреєстрації 0122U001778
Канд. психол. наук,
доцент Ткаченко Н.В.
Кафедра соціальної психології і психології управління
7 Безбар’єрність в освіті як умова забезпечення мобільності учасників освітнього процесу
№ держреєстрації 0122U001781
Канд. пед. наук,
доцент Ніколенко Л.М.
Кафедра педагогіки та спеціальної освіти

Факультет систем та засобів масової комунікації

8
Прикладні соціально-комунікаційні технології та їх вплив на формування новітньої соціотехнічної дійсності
№ держреєстрації 0122U001322
Д-р. філол. наук,
проф. Гусєва О.О.
Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю
9 Медіапрактики та медіанаративи у комунікаційному просторі суспільства: міждисциплінарний вимір
№ держреєстрації 0122U001323
Д-р. наук з соц. ком.,
проф. Бутиріна М.В.
Кафедра масової та міжнародної комунікації
10 Видавнича справа та медіаредагування у міждисциплінарному дискурсі
№ держреєстрації 0122U001321
Д-р. філол. наук,
проф. Підмогильна Н.В.
Кафедра видавничої справи та міжкультурної комунікації

Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації

11
Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах
№ держреєстрації 0122U001469
Д.філос.н.,
проф. Осетрова О.О.
Кафедра соціальної роботи

Юридичний факультет


12
Модель публічного управління сучасної України: проблеми побудови і результати реформування
№ держреєстрації 0122U001410
Канд. філос. наук, канд. юр. наук,
доц. Мудриєвська Л.М.
Кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління
13 Виявлення особливостей та вдосконалення нормативних парадигм у сфері регулювання цивільно-правових відносин та господарської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції
№ держреєстрації 0122U001411
Д-р. політ. наук, канд. юрид. наук,
доц. Алєксєєнко І. Г.
Кафедра цивільного, трудового та господарського права
14 Сучасні тенденції співвідношення міжнародної, європейської та національної правових систем і режимів
№ держреєстрації 0122U001412
Д-р. юрид. наук,
доц. Бережна К.В.
Кафедра європейського та міжнародного права
15 Модернізація національного підходу до вирішення проблем правового захисту людини і суспільства у контексті сучасних глобальних викликів
№ держреєстрації 0122U001409
Д-р. юрид. наук,
проф. Корнякова Т.В.
Кафедра адміністративного і кримінального права

Факультет економіки

16 Методологічне забезпечення управління соціально-екологічними системами в умовах цифрової трансформації економіки
№ держреєстрації 0122U001403
Д-р. екон. наук,
проф. Єлісєєва О.К.
Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики
17 Економічні детермінанти розвитку інноваційно-орієнтованих бізнес-структур в цифровому суспільстві
№ держреєстрації 0122U001404
Д-р. екон. наук,
проф. Гринько Т.В.
Кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами
18 Міжнародний туризм і гостинність: концептуальні засади, проблеми, перспективи розвитку
№ держреєстрації 0122U001407
Д-р економ. наук,
доц. Жиленко К.М.
Кафедра туристичного бізнесу та гостинності
19 Стратегічні напрями та інструменти формування фінансового простору держави та регіонів
№ держреєстрації 0122U001401
Д-р. екон. наук,
проф. Шевцова О.Й.
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
20 Моделювання соціально-економічних процесів та систем у контексті сталого розвитку
№ держреєстрації 0122U001402
Канд. фіз.-мат. наук,
доц. Іванов Р.В.
Кафедра економічної кібернетики
21 Розвиток інструментарію менеджменту та маркетингу в умовах глобальних економічних перетворень
№ держреєстрації 0122U001406
Д-р. екон. наук,
доц. Зінченко О.А.
Кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту
22 Світова економіка після пандемії: нова нормальність, відновлення, трансформація
№ держреєстрації 0122U001408
Д-р екон. наук,
проф. Македон В.В.
Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів
23 Теоретико-методологічні засади розвитку міжнародних економічних відносин у контексті глобальних викликів
№ держреєстрації 0122U001405
Д-р. екон. наук,
доц. Яровенко Т.С.
Кафедра економіки та управління національним господарством

5 Біологія та охорона здоров’я


Біолого- екологічний факультет


1 Інтродукція рідкісних, реліктових природних видів рослин та малопоширених культиварів культурних рослин в умовах Степового Придніпровʼя
№ держреєстрації 0122U001454
Д-р. біол. наук,
проф. Лихолат Ю.В.
Кафедра фізіології та інтродукції рослин
2 Молекулярні механізми адаптації до стресу та пошук природних адаптогенів
№ держреєстрації 0122U001457
Д-р. біол. наук,
проф. Ушакова Г.О.
Кафедра біохімії та фізіології
3 Вплив насаджень Robinia pseudoacacia L. на природні та штучно створені едафотопи в умовах степової зони України
№ держреєстрації 0122U001453
Канд. біол. наук,
доц. Горбань В.А.
Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології
4 Функціональна роль консументів в антропогенно-трансформованих екосистемах степового Придніпров'я
№ держреєстрації 0122U001455
Д-р. біол. наук,
проф. Пахомов О.Є.
Кафедра зоології та екології
5 Дослідження відтворювального потенціалу промислових риб Запорізького (Дніпровського) водосховища і коригування їх запасів
№ держреєстрації 0122U001458
Канд. с.-г. наук,
доц., Шарамок Т.С.
Кафедра загальної біології та водних біоресурсів
6 Антагоністичні та синергетичні взаємовідносини в мікробних асоціаціях
№ держреєстрації 0122U001456
Канд. біол. наук,
доц. Скляр Т.В
Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології
7 Концепція оцінювання та управління недеревними ресурсами лісу степової зони України в умовах кліматичних змін
№ держреєстрації 0121U111707
Д-р. біол. наук,
проф. Пахомов О.Є.
Кафедра зоології та екології

Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації

8 Сучасні стратегії визначення стану здоров’я населення за найпоширенішими захворюваннями, їх лікування, превенції та реабілітаційних заходів
№ держреєстрації 0122U001470
Д-р. біол. наук,
проф. Шевченко Т.М.
Кафедра загальної медицини з курсом фізичної терапії
9 Інноваційні, інформаційні та здоров’яформуючі технології у фізичному вихованні, спорті та фізичній реабілітації студентів закладів вищої освіти 
№ держреєстрації 0122U001468
Канд. з фіз. виховання і спорту,
доцент Горпинич О.О.
Кафедра фізичного виховання та спорту

НДІ біології

10 Інноваційна концепція управління екологічними функціями інтродукованих деревних видів в умовах урбоекосистем
№ держреєстрації 0122U001226
Канд. біол. наук,
с.н.с. Іванько І. А.
11 Екологічне оцінювання ароматизаторів як атрактантів і репелентів для безхребетних тварин, важливих у сільському та лісовому господарстві
№ держреєстрації 0122U001225
Канд. біол. наук,
доц. Бригадиренко В. В.
12 Розробка та впровадження інноваційної методики молекулярно-генетичної біоіндикації пестицидного навантаження
№ держреєстрації 0120U102258
Канд. біол. наук,
доц. Гассо В.Я.
13 Критерії оцінювання антропогенної трансформації екосистем за кількісними показниками біологічного різноманіття для оптимізації процедури оцінки впливу на довкілля
№ держреєстрації 0120U102289
Д-р. біол. наук,
доц. Кунах О.М.
14 Розробка біохімічної скринінгової тест-системи визначення стану гематоенцефалічного бар’єру
№ держреєстрації 0120U102241
Д-р біол. наук,
проф. Ушакова Г.О.
15 Біологічно активні речовини малопоширених плодових рослин як ефективні засоби підвищення якості продукції та цінності сировини для функціонального харчування
№ держреєстрації 0121U109772
Д-р біол. наук,
проф. Лихолат Ю.В.
16 Екологічна оцінка інвазійної активності для створення Кадастру адвентивних видів флори і фауни степової зони України
№ держреєстрації 0121U109771
Канд. біол. наук,
с.н.с. Барановський Б.О.
17 Сучасні біоперешкоди і розробка нових екологічно безпечних методів біомеліорації водних екосистем штучних водойм стратегічного призначення.
№ держреєстрації 0121U108051
Канд. біол. наук,
доц. Маренков О.М.

6 Математичні науки та природничі науки


Механіко-математичний факультет

1 Оптимізація наближення функцій та відновлення операторів, нерівності для похідних
№ держреєстрації 0122U001461
Д-р. фіз.-мат. наук,
доцент Парфінович Н.В.
Кафедра математичного аналізу і теорії функцій
2 Розвиток теоретичних основ методів розрахунку аерогідродинамічних та теплофізичних процесів
№ держреєстрації 0122U001459
Д-р.техн.наук,
доцент Дреус А.Ю.
Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу
3 Проблеми міцності, стійкості та руйнування структурних елементів з отворами, тріщинами та іншими концентраторами напружень
№ держреєстрації 0122U001460
Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Лобода В.В.
Кафедра теоретичної та комп’ютерної механіки
4 Проблеми міцності, стійкості та руйнування структурних елементів з отворами, тріщинами та іншими концентраторами напружень
№ держреєстрації 0122U001460
Д-р фіз.-мат. наук,
доц. Пипка О.О.
Кафедра геометрії і алгебри
5 Застосування ймовірнісно-статистичних методів у прикладних задачах
№ держреєстрації 0122U001463
Канд. фіз.-мат. наук,
доц. Турчин В.М.
Кафедра статистики й теорії ймовірностей
6 Задачі математичного моделювання та оптимізації
№ держреєстрації 0122U001782
Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Когут П.І.
Кафедра диференціальних рівнянь
7 Дослідження та опис структури важливих типів алгебр, модулів і груп та деякі питання квантової механіки
№ держреєстрації 0122U001222
Д-р фіз-мат. наук
проф.Курдаченко Л. А.
Кафедра геометрії та алгебри
8 Теоретичні та прикладні аспекти відновлення операторів та оптимізації наближення функцій
№ держреєстрації 0122U001223
Д-р. фіз.-мат. наук, 
доцент Парфінович Н.В.
Кафедра математичного аналізу і теорії функцій
9 Моделі та методи визначення параметрів руйнування п’єзоактивних та п’єзопасивних композитів з дефектами на межі поділу матеріалів
№ держреєстрації 0121U109767

Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Лобода В.В.
Кафедра теоретичної та комп’ютерної механіки
10 Розробка методів прогнозування несучої здатності елементів конструкцій ракетної техніки без використання руйнуючих випробувань і вибір їх раціональних параметрів
№ держреєстрації 0121U109768

Д-р техн. наук
проф. Дзюба А. П.
Кафедра теоретичної та комп’ютерної механіки

Факультет прикладної математики

11 Розробка та реалізація методів оптимального функціонування складних систем
№ держреєстрації 0122U001466
Чл.-кор. НАНУ, д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Кісельова О.М.
Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
12 Детерміновані та стохастичні алгоритми комп’ютерного моделювання об’єктів та процесів різної природи
№ держреєстрації 0122U001467
Д-р техн. наук,
проф. Книш Л.І.
Кафедра комп`ютерних технологій
13
Технології нейронечіткого моделювання і оптимізації в системах розпізнавання образів та штучного інтелекту
№ держреєстрації 0122U001224

Чл.-кор. НАНУ, д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Кісельова О.М.
Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

14 Конструкційні та функціональні матеріали на основі кристалічних та аморфних сполук
№ держреєстрації 0122U001396
Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Трубіцин М.П.
Кафедра експериментальної фізики
15 Дослідження фізичних властивостей нанокристалів, композитних та керамічних матеріалів для електронних приладів
№ держреєстрації 0122U200074
Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Коваленко О. В.
Кафедра прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів
16 Дослідження процесів в екстремальних умовах у Всесвіті та сучасних фізичних експериментах
№ держреєстрації 0122U001398
Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Скалозуб В.В.
Кафедра теоретичної фізики

Хімічний факультет

17 Розробка методик аналізу та пробопідготовки об’єктів навколишнього середовища, продуктів харчування, лікарських препаратів з використанням спектроскопічних методів та сенсорів
№ держреєстрації 0122U001452
Д-р. хім. наук,
проф. Вишнікін А.Б.
Кафедра аналітичної хімії
18 Функціональні композити на основі сполук 3d-металів. Синтез та властивості
№ держреєстрації 0122U001464
Д-р. хім. наук,
проф. Варгалюк В.Ф.
Кафедра фізичної, органічної та неорганічної хімії
19 Нові O, N, S – гетероциклічні сполуки. Синтез, властивості, дослідження будови та застосування
№ держреєстрації 0122U001783
Канд. хім. наук,
доц. Аніщенко А.О.
Кафедра фізичної,органічної та неорганічної хімії
20 Дослідження геологічних пам’яток природи Дніпропетровської області, як унікальних об’єктів геологічної спадщини
№ держреєстрації 0122U001472
Д-р. географ. наук,
проф. Шерстюк Н.П.
Кафедра наук про Землю

Історичний факультет

21 Науково-методичні засади підготовки фахівців географічної освіти в інформаційно-медійному просторі
№ держреєстрації 0122U001288
Д-р. пед. наук,
проф. Зеленська Л.І.
Кафедра географії

НДІ хімії та геології

22 Синтез N,O,S-вмісних гетероциклів та дослідження їх взаємодії з нуклеїновими кислотами
№ держреєстрації 0122U001220
Д-р хім. наук, проф., Оковитий С. І.
23 Створення та удосконалення твердих палив і захисних полімерних покриттів з новим компонентним складом і властивостями для ракетних засобів ураження
№ держреєстрації 0121U109769
Д-р.техн. наук, проф.
Санін А. Ф.

7 Технічні науки

Фізико-технічний факультет

1 Науково-методичне забезпечення прикладних досліджень в механіці механотронних систем
№ держреєстрації 0122U001326
Д-р. техн. наук,
доц. Алексєєнко С.В.
Кафедра механотроніки
2 Системне проектування ракетно-космічних комплексів
№ держреєстрації 0122U200073
Канд. тех. наук, доцент
Шевцов В.Ю.
Кафедра проєктування і конструкцій
3 Створення і удосконалення матеріалів та технологій інноваційних та оборонної галузей промисловості 
№ держреєстрації 0122U001286
Д-р. техн. наук,
проф. Санін А.Ф.
Кафедра технології виробництва
4 Дослідження процесів у новітніх ракетних двигунах та енергетичних установках 
№ держреєстрації 0122U001325
Д-р. техн. наук,
доц. Мітіков Ю.О.
Кафедра двигунобудування
5 Створення та удосконалення комплексу інноваційних технологічних методів та матеріалів для виробів ракетно-космічної, авіаційної та оборонної техніки
№ держреєстрації 0120U1022403
Д-р.техн. наук, проф.
Зірка С. Є.
Кафедра двигунобудування
6 Дослідження сучасних проблем безпеки життєдіяльності та шляхи вирішення актуальних задач охорони довкілля 
№ держреєстрації 0122U001327
Д-р. техн. наук, проф.
Русакова Т.І.
Кафедра безпеки життєдіяльності
7 Математичні методи та алгоритми обробки даних в системах автоматизованого управління та захисту інформації
№ держреєстрації 0122U001287
Д-р. техн. наук,
проф. Малайчук В.П.
Кафедра радіоелектронної автоматики
8 Системи і процеси керування та телекомунікації літальних апаратів і наземних комплексів. Моделювання складних технічних процесів
№ держреєстрації 0122U001324
Канд. техн. наук,
доц. Кулабухов А.М.
Кафедра систем автоматизованого управління

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

9
Технічні засоби на основі неоднорідних діелектриків для електротеплового захисту сонячних батарей в енергоустановках космічних апаратів
№ держреєстрації 0122U001221

Канд. фіз.-мат. наук, доц.
Колбунов В. Р.
Кафедра радіоелектроніки
10 Методи та оптимізаційні моделі конфігурування інфокомунікаційних мереж з випадковим доступом 
№ держреєстрації 0122U001399
Д-р. тех. наук,
проф. Корчинський В.М.
Кафедра телекомунікаційних систем та мереж
11 Інтелектуальна обробка даних в комп’ютерних інформаційних системах
№ держреєстрації 0122U001397
Канд. фіз.-мат. наук,
доц. Вовк С.М.
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
12 Підвищення ефективності обробки інформації в комп’ютерних системах та мережах
№ держреєстрації 0122U001400
Д-р. техн. наук,
проф. Хандецький В.С.
Кафедра електронних обчислювальних машин
13 Функціональні матеріали на основі складних оксидів для техніки оборонного та цивільного призначення
№ держреєстрації 0122U001228
Д-р фіз.-мат. наук, проф.
Трубіцин М. П.
Кафедра фізики твердого тіла та оптоелектроніки
14 Активні діелектрики на основі складних оксидів для функціональної електроніки
№ держреєстрації: 0120U102239
Проф., д-р фіз.-мат. наук
Волнянський М. Д.
Кафедра фізики твердого тіла та оптоелектроніки

Хімічний факультет

15
Синтез нових компонентів полімерних композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями та моделювання хіміко-технологічних процесів їх виробництва
№ держреєстрації 0122U001471
Канд. хім. наук,
доц. Варлан К.Є.
Кафедра хімії та хімічної технології високомолекулярних сполук
16 Наукове обгрунтування інноваційних та ресурсозберігаючих методів отримання харчової продукції оздоровчого призначення
№ держреєстрації 0122U001473
Канд. техн. наук,
доц. Кондратюк Н.В.
Кафедра харчових технологій
17 Нові методи мікроекстракційного і сорбційного концентрування та відділення, їх використання при розробці сенсорів, гібридних та автоматизованих методів аналізу
№ держреєстрації 0122U001227
Д-р хім. наук, проф.
Вишнікін А. Б. 
Кафедра аналітичної хімії

Факультет прикладної математики

18 Розроблення програмного забезпечення аналізу та кластеризації часових рядів
№ держреєстрації 0122U001465
Д-р.техн. наук, проф. Байбуз О.Г.
Кафедра математичного забезпечення ЕОМ

НДІ енергетики

19 Теоретичне та експериментальне обґрунтування автофажних систем відведення космічних об'єктів з низьких навколоземних орбіт
№ держреєстрації 0120U102254
Д-р.техн. наук, проф.
Дронь М.М.
20 Обґрунтування проєктно-балістичних параметрів надлегких ракет-носіїв з полімерними корпусами з урахуванням аеродинамічних та теплофізичних ефектів на атмосферній ділянці
№ держреєстрації 0121U109770
Д-р.техн. наук, доц.
Дреус А.Ю.