ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Напрями наукової діяльності

Міністерство освіти і науки України

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончараз/п
Назва науково-дослідної роботи, номер держреєстрації
Науковий
керівник, кафедра

3 Гуманітарні науки та мистецтво


Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

1 Поетика художнього тексту: від модернізму до постмодернізму
№ держреєстрації 0119U100045
Д-р. філол. наук,
проф. Заверталюк Н.І.
Кафедра української літератури
2 Лексичні і граматичні категорії української мови: структура, семантика, динаміка
№ держреєстрації 0119U100046
Д-р. філол. наук,
проф. Попова І.С.
Кафедра української мови
3 Актуальні проблеми дискурсології та прагматики німецької мови
№ держреєстрації 0119U100049
Канд. філол. наук,
доц. Крайняк О.М.
Кафедра германської філології
4 Мовна картина світу: лексико-стилістичні, когнітивні, дискурсивні, мультилінгвальні, граматичні, мультикультурні аспекти
№ держреєстрації 0119U100076
Канд. філол. наук,
доц. Анісімова А.І.
Кафедра англійської філології
5 Семантико-структурні та методологічні аспекти вивчення та викладання романських мов
ФУІФМ-5-19
№ держреєстрації 0119U100075
Канд. філол. наук,
доц. Кірковська І.С.
Кафедра романської філології
6 Сучасні підходи до вивчення китайської, японської та турецької філології в аспекті теоретичної поетики та компаративних студій
№ держреєстрації 0119U100041
Д-р. філол. наук,
проф. Ліпіна В.І.
Кафедра порівняльної філології східних та англомовних країн
7 Література в системі сучасного гуманітарного знання та форми її рецепції
№ держреєстрації 0119U100070
Д-р. філол. наук,
проф. Потніцева Т.М.,
Кафедра зарубіжної літератури
8 Антропоцентричний фактор у дослідженнях сучасних германських та слов’янських мов в аспекті перекладознавства № держреєстрації 0119U100069 Д-р. філол. наук,
проф. Панченко О.І.
Кафедра перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців
9 Дослідження та моделювання стилістичних ознак та критеріїв сучасного мистецького та дизайнерського продукту в процесі навчання творчим дисциплінам
№ держреєстрації 0119U100055
Канд. пед. наук,
доц. Корсунський В.О.
Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну
10 Теоретичні та прикладні аспекти вивчення слов’янських мов
№ держреєстрації 0119U100054
Д-р. філол. наук,
проф. Пристайко Т.С.
Кафедра загального та слов’янського мовознавства
11 Сучасні тенденції навчання іншомовної комунікації: інноваційні та традиційні підходи
№ держреєстрації 0119U100053
Канд. філол. наук,
доц. Бесараб О. М.
Кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей
12 Науково-методичні засади викладання студентам немовних спеціальностей професійної термінології для академічних цілей.
№ держреєстрації 0119U100052
Канд. філол. наук,
доц. Цвєтаєва О. В.
Кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей
13 Шляхи та засоби формування професійно-орієнтованої іншомовної компетенції студентів нефілологічних факультетів у контексті сучасних інтерактивних технологій
№ держреєстрації 0119U100051
Канд. філол. наук,
доц. Гончарова Ю. С.
Кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

14 Сучасні та історико-філософські підвалини буття суспільства в контексті антропологічного виміру глобалізму
№ держреєстрації 0119U100402
Д-р. філос. наук,
проф. Окороков В.Б.
Кафедра філософії

Історичний факультет

15 Духовна культура та суспільне життя в історичній пам’яті Наддніпрянської України (XVI – початок XXI ст.)
№ держреєстрації 0119U100450
Д-р. іст. наук,
проф. Святець Ю.А.
Кафедра історії України
16
Актуальні проблеми цивілізаційного поступу України у новий і новітній час ( ХІХ – початок ХХІ ст.): історія та історіографія
№ держреєстрації 0119U100403
Д-р. іст. наук,
проф. Шляхов О.Б.
Кафедра східноєвропейської історії
17 Актуальні проблеми соціально-політичної та духовної історії Східної Європи модерного часу (ХХ – початок ХХІ ст.)
№ держреєстрації 0119U100407
Д-р. іст. наук,
проф. Іваненко В.В.
Кафедра східноєвропейської історії
18 Теоретичний та емпіричний потенціал спеціальних галузей історичної науки
№ держреєстрації 0119U100404
Д-р. іст. наук,
проф. Журба О.І.
Кафедра історіографії, джерелознавства та архівознавства
19 Проблеми історико-антропологічних досліджень всесвітньої історії
№ держреєстрації 0119U100405
Д-р. іст. наук,
проф. Архірейський Д. В.
Кафедра всесвітньої історії

4 Суспільні науки


Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

1 Сталий політичний розвиток України в умовах демократичного транзиту та європейської інтеграції
№ держреєстрації 0119U100299
Д-р. політ. наук,
проф. Третяк О.А.
Кафедра політології
2 Технологічний вимір міжнародних відносин
№ держреєстрації 0119U100400
Д-р. політ. наук,
доц. Іщенко І.В.
Кафедра міжнародних відносин
3 Публічна сфера міста: суб’єкти, практики, механізми (пере)форматування
№ держреєстрації 0119U100401
Д-р. політ. наук,
проф. Кривошеїн В.В.
Кафедра соціології

Факультет психології та спеціальної освіти

4 Психологічні ресурси адаптаційного потенціалу особистості
№ держреєстрації 0119U100514
Д-р. психол. наук,
проф. Аршава І.Ф.
Кафедра загальної психології та патопсихології
5 Особливості виявлення образу Я в контексті навчання впродовж життя
№ держреєстрації 0119U100595
Канд. психол. наук,
доцент Диса О.В.
Кафедра педагогічної та вікової психології
6 Соціально-психологічні ресурси суб’єктів соціалізації у сучасних трансформаційних умовах.
№ держреєстрації 0119U100470
Канд. психол. наук,
доцент Ткаченко Н.В.
Кафедра соціальної психології і психології управління
7 Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти
№ держреєстрації 0119U100599
Канд. пед. наук,
доцент Ніколенко Л.М.
Кафедра педагогіки та спеціальної освіти

Факультет систем та засобів масової комунікації

8 Методологія та систематизація теоретичних напрацювань у галузі прикладних соціально-комунікаційних технологій на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства
№ держреєстрації 0119U100483
Д-р. філол. наук,
проф. Гусєва О.О.
Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю
9 Теорія, методологія, практика мас-медійної діяльності в Україні на сучасному етапі
№ держреєстрації 0119U100484
Д-р. наук з соц. ком.,
проф. Бутиріна М.В.
Кафедра масової та міжнародної комунікації
10 Редакторсько-видавничий дискурс у контексті соціальних комунікацій
№ держреєстрації 0119U100486
Д-р. філол. наук,
проф. Підмогильна Н.В.
Кафедра видавничої справи та міжкультурної комунікації

Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації

11 Соціальна профілактика як чинник позитивного впливу на здоров’я населення в сучасному українському суспільстві
№ держреєстрації 0119U101085
Д.філос.н., проф. Осетрова О.О.
Кафедра соціальної роботи

Юридичний факультет

12 Теоретико-методологічні та практичні аспекти державотворення в Україні в світлі процесів глобалізації
№ держреєстрації 0119U100814
Канд. філос. наук, канд. юр. наук,
доц. Мудриєвська Л.М.
Кафедра теорії держави і права, конституційного права та державного управління
13 Питання законодавчого забезпечення майнових відносин та немайнових прав та їх захист в умовах ринкової економіки
№ держреєстрації 0119U100825
Д-р. політ. наук,
канд. юрид. наук,
доц. Алєксєєнко І. Г.
Кафедра цивільного, трудового та господарського права
14 Концептуальні засади створення і реалізації норм європейського й міжнародного права та їх впливу на формування національного законодавства
№ держреєстрації 0119U100864
Д-р. юрид. наук,
доц. Бережна К.В.
Кафедра європейського та міжнародного права
15 Дослідження теоретичних та прикладних проблем у кримінально-правовій, кримінологічній, адміністративно-правовій, кримінально-виконавчій, фінансово-правовій галузях права
№ держреєстрації 0119U100866
Д-р. юрид. наук,
проф. Корнякова Т.В.
Кафедра адміністративного і кримінального права

Факультет економіки

16 Аналітичне забезпечення оцінювання стану та розвитку суб’єктів господарювання на основі новітніх технологій
№ держреєстрації 0119U100867
Д-р. екон. наук,
проф. Єлісєєва О.К.
Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики
17 Теоретико-методологічні засади функціонування та управління економічними системами в сучасних умовах господарювання
№ держреєстрації 0119U100868
Д-р. екон. наук,
проф. Гринько Т.В.
Кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами
18 Фінансова політика та механізм її реалізації в умовах нестабільності соціально-економічного розвитку України
№ держреєстрації 0119U100869
Д-р. екон. наук,
проф. Макаренко Ю.П.
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
19 Системність регулювання та управління в умовах структурно-просторових перетворень банківського та небанківського секторів економіки
№ держреєстрації 0119U100904
Д-р. екон. наук,
проф. Шевцова О.Й.
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
20 Моделювання економічної поведінки суб’єктів господарювання
№ держреєстрації 0119U100892
Канд. фіз.-мат. наук,
доц. Іванов Р.В.
Кафедра економічної кібернетики
21 Глобальні драйвери розвитку економіки
№ держреєстрації 0119U100891
Д-р. екон. наук,
проф. Мешко Н.П.
Кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту
22 Інноваційні стратегії збалансованого розвитку світового господарства
№ держреєстрації 0119U100888
Д-р екон. наук, проф.
Македон В.В.
Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів
23 Нові тренди соціально-економічного розвитку у глобальному вимірі
№ держреєстрації 0119U101150
Д-р. екон. наук,
доц. Яровенко Т.С.
Кафедра економіки та управління національним господарством

5 Біологія та охорона здоров’я


Біолого- екологічний факультет

1 Еколого-фізіологічні аспекти підбору асортименту рослин до умов Степового Придніпров'я
№ держреєстрації 0119U100103
Д-р. біол. наук,
проф. Лихолат Ю.В.
Кафедра фізіології та інтродукції рослин
2 Фізіолого–біохімічні механізми онтогенетичного розвитку та адаптації до стресу різного генезу № держреєстрації 0119U100105 Д-р. біол. наук,
проф. Ушакова Г.О.
Кафедра біохімії та фізіології
3 Оцінка впливу лісових екосистем на ґрунти степової зони України
№ держреєстрації 0119U100102
Канд. біол. наук,
доц. Горбань В.А.
Кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології
4 Функціональна роль зооценозу міських територій Степової зони України.
№ держреєстрації 0119U100516
Д-р. біол. наук,
проф. Пахомов О.Є.
Кафедра зоології та екології
5 Дослідження якості рибної продукції в умовах водойм Придніпровського регіону
№ держреєстрації 0119U100098
Д-р. біол. наук,
проф. Федоненко О.В.
Кафедра загальної біології та водних біоресурсів
6 Біологічні основи функціонування мікробіоценозів навколишнього середовища та організму людини
№ держреєстрації 0119U100097
Канд. біол. наук,
доц. Скляр Т.В.
Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології

Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації

7 Моніторинг стану здоров’я населення Дніпропетровської області з аналізом клініко-лабораторних показників
№ держреєстрації 0119U101044
Д-р. біол. наук,
проф. Шевченко Т.М.
Кафедра загальної медицини з курсом фізичної терапії
8 Інноваційні основи формування оновленої системи фізичної культури, спорту та фізичного виховання у закладах вищої освіти
ФМТДР-82-19
№ держреєстрації
0119U101072
Канд. з фіз. виховання і спорту, доцент Горпинич О.О.
Кафедра фізичного виховання та спорту

НДІ біології

9 Екологічні засади раціонального ресурсовикористання та розвитку агропромислового комплексу Придніпров’я в галузі аквакультури, рибництва та рибальства
№ держреєстрації 0119U100445
Канд. біол. наук, доц.
Лихолат Т.Ю.
10 Концепція інноваційного біомоніторингу токсичного навантаження тварин у природних і штучних екосистемах
№ держреєстрації 0119U100718
Д-р біол. наук, проф.
Недзвецький В.С.
11 Розробка та впровадження інноваційної методики молекулярно-генетичної біоіндикації пестицидного навантаження
№ держреєстрації 0120U102258
Канд. біол. наук, доц.
Гассо В.Я.
12 Критерії оцінювання антропогенної трансформації екосистем за кількісними показниками біологічного різноманіття для оптимізації процедури оцінки впливу на довкілля
№ держреєстрації 0120U102289
Д-р. біол. наук, доц.
Кунах О.М.
13 Розробка біохімічної скринінгової тест-системи визначення стану гематоенцефалічного бар’єру
№ держреєстрації 0120U102241
Д-р біол. наук, проф.
Ушакова Г.О.
доктор біол. наук.
14 Біологічно активні речовини малопоширених плодових рослин як ефективні засоби підвищення якості продукції та цінності сировини для функціонального харчування
№ держреєстрації 0121U109772
Д-р біол. наук, проф.
Лихолат Ю.В.
15 Екологічна оцінка інвазійної активності для створення Кадастру адвентивних видів флори і фауни степової зони України
№ держреєстрації 0121U109771
Канд. біол. наук, старш. наук. співроб.
Барановський Б.О.
16 Сучасні біоперешкоди і розробка нових екологічно безпечних методів біомеліорації водних екосистем штучних водойм стратегічного призначення.
№ держреєстрації 0121U108051
Канд. біол. наук, доц. Маренков О.М.

6 Математичні науки та природничі науки


Механіко-математичний факультет

1 Екстремальні задачі аналізу: апроксимація і оптимізація
№ держреєстрації 0119U101024
Д-р. фіз.-мат. наук,
доцент Парфінович Н.В.
Кафедра математичного аналізу і теорії функцій
2 Розробка нових методів дослідження аерогідродинамічних та теплообмінних процесів у технологічному обладнанні та енергетичних системах різних типів
№ держреєстрації 0119U101305
Д-р.техн.наук,
доцент Дреус А.Ю.
Кафедра аерогідромеханіки та енергомасопереносу
3 Mетоди та алгоритми дослідження міцності однорідних та кусково-однорідних тіл з ускладненими фізичними властивостями.
№ держреєстрації 0119U101033
Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Лобода В.В.
Кафедра теоретичної та комп’ютерної механіки
4 Моделі та методи визначення параметрів руйнування п’єзоактивних та п’єзопасивних композитів з дефектами на межі поділу матеріалів
№ держреєстрації 0121U109767
Д-р. фіз.-мат. наук, проф.
Лобода В.В.
Кафедра теоретичної та комп’ютерної механіки
5 Оптимізація та дослідження поведінки неоднорідних структур з урахуванням появи мікродефектів, тріщиноутворень та отворів
№ держреєстрації 0119U100642
Д-р. фіз.-мат. наук, проф.
Когут П. І.
Кафедра теоретичної та комп’ютерної механіки
6 Розробка методів прогнозування несучої здатності елементів конструкцій ракетної техніки без використання руйнуючих випробувань і вибір їх раціональних параметрів
№ держреєстрації 0121U109768
Д-р техн. наук, проф.
Дзюба А.П.
Кафедра теоретичної та комп’ютерної механіки
7 Дослідження алгебраїчних структур з обмеженнями на системи їх підструктур та фактор структур
№ держреєстрації 0119U101032
Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Курдаченко Л.А.
Кафедра геометрії і алгебри
8 Дослідження алгебраїчних структур з природними обмеженнями та деякі питання квантової механіки
№ держреєстрації 0119U100373
Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Курдаченко Л.А.
Кафедра геометрії і алгебри
9 Імовірносно-статистичні моделі у природознавстві, інформаційних технологіях,медицині, економіці, соціології
№ держреєстрації 0119U101332
Канд. фіз.-мат. наук,
доц. Турчин В.М.
Кафедра статистики й теорії ймовірностей
10 Початково-крайові задачі для диференціальних рівнянь у частинних похідних: якісний аналіз, оптимізація, ідентифікація, застосування.
№ держреєстрації 0119U101304
Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Когут П.І.
Кафедра диференціальних рівнянь

Факультет прикладної математики

11 Математичні моделі, методи та алгоритми розв’язання задач аналізу складних систем
№ держреєстрації 0119U101302
Чл.-кор. НАНУ, д-р. фіз.-мат. наук, проф. Кісельова О.М.
Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
12 Розробка математичних моделей та алгоритмів розв’язання прикладних задач класифікації, кластеризації на основі теорії оптимального розбиття множин
№ держреєстрації 0119U100600
Д-р. фіз.-мат. наук, проф., Кісельова Олена Михайлівна,
Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики
13 Дослідження математичних моделей фізичних процесів методами ідентифікації та рекурентного аналізу із застосуванням інформаційних технологій Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Білозьоров В.Є.
Кафедра комп`ютерних технологій

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

14 Синтез та дослідження кристалів активних діелектриків і фотонних кристалів
№ держреєстрації 0119U100962
Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Трубіцин М.П.
Кафедра експериментальної фізики
15 Високоефективні матеріали для функціональної електроніки на основі складних оксидів та халькогенідів металів
№ держреєстрації 0119U100694
Д-р. фіз.-мат. наук, проф.,
Панченко Т. В.
Кафедра експериментальної фізики
16 Активні діелектрики на основі складних оксидів для функціональної електроніки
№ держреєстрації 0120U102239
Д-р. фіз.-мат. наук, проф.,
Волнянський М.Д.
Кафедра експериментальної фізики
17 Методи дослідження та моделі процесів взаємодії електромагнітних хвиль надвисокочастотного та терагерцового діапазонів з радіофізичними об’єктами
№ держреєстрації 0119U101221
Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Дробахін О.О.
Кафедра прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів
18 Синтез та дослідження фізичних властивостей нових матеріалів для побудови пристроїв та приладів мікро- та наноелектроніки
№ держреєстрації 0119U101233
Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Коваленко О. В.
Кафедра прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів
19 Дослідження процесів квантової теорії поля і фізичної кінетики у Всесвіті та на сучасних колайдерах
№ держреєстрації 0119U101260
Д-р. фіз.-мат. наук,
проф. Скалозуб В.В.
Кафедра теоретичної фізики
20 Нові стани матерії та ефективні взаємодії в експериментах на великому гадронному колайдері
№ держреєстрації 0119U100767
Д-р фіз.-мат. наук, проф.,
Скалозуб В.В.
Кафедра теоретичної фізики

Хімічний факультет

21 Гібридні методи аналізу об`єктів навколишнього середовища, фармацевтичних препаратів, продуктів харчування
№ держреєстрації 0119U101328
Д-р. хім. наук,
проф. Вишнікін А.Б.
Кафедра аналітичної хімії
22 Електродні реакції π-комплексів 3d-металів
№ держреєстрації 0119U100977
Д-р. хім. наук,
проф. Варгалюк В.Ф.
Кафедра фізичної, органічної та неорганічної хімії
23 Синтез і реакційна здатність нових поліфункціональних ароматичних і гетероциклічних сполук
№ держреєстрації 0119U101319
Канд. хім. наук,
доц. Аніщенко А.О.
Кафедра фізичної,органічної та неорганічної хімії
24 Дослідження рівноважно-нерівноважних процесів в зоні гіпергенезу (на прикладі Середнього Придніпров'я)
№ держреєстрації 0119U101028
Д-р. географ. наук,
проф. Шерстюк Н.П.
Кафедра наук про Землю

Історичний факультет

25 Трансформація географічного середовища регіону в умовах євроінтеграції (на прикладі Дніпропетровської області)
№ держреєстрації 0119U100907
Д-р. пед. наук,
проф. Зеленська Л.І.
Кафедра фізичної та економічної географії

НДІ хімії та геології

26 Конструювання N,O,S-вмісних гетероциклів із залученням нових каталітичних систем. Експериментальне та теоретичне дослідження
№ держреєстрації 0119U100724
Д-р хім. наук, проф., Оковитий С. І.
27 Створення та удосконалення твердих палив і захисних полімерних покриттів з новим компонентним складом і властивостями для ракетних засобів ураження
№ держреєстрації 0121U109769
Д-р.техн. наук, проф.
Санін А. Ф.

7 Технічні науки

Фізико-технічний факультет

1 Прикладні дослідження в механіці та механотроніці
№ держреєстрації 0119U101151
Д-р. техн. наук,
доц. Алексєєнко С.В.
Кафедра механотроніки
2 Системне проектування ракетно-космічних комплексів
№ держреєстрації 0119U101152
Д-р. техн. наук,
проф. Давидов С.О.
Кафедра проєктування
і конструкцій
3 Створення та удосконалення технологічних методів та матеріалів для виробів ракетно-космічної та авіаційної техніки
№ держреєстрації 0119U101153
Д-р. техн. наук,
проф. Санін А.Ф.
Кафедра технології виробництва
4 Дослідження процесів у двигунних та енергетичних установках космічної техніки та енергетичних системах господарчого призначення на базі нетрадиційних джерел енергії
№ держреєстрації 0119U101165
Д-р. техн. наук,
доц. Мітіков Ю.О.
Кафедра двигунобудування
5 Створення та удосконалення комплексу інноваційних технологічних методів та матеріалів для виробів ракетно-космічної, авіаційної та оборонної техніки
№ держреєстрації 0120U1022403
Д-р.техн. наук, проф.
Зірка Сергій Євгенович
Кафедра двигунобудування
6 Розробка способів і засобів утилізації техногенних та побутових відходів у промислових центрах України
№ держреєстрації 0119U101167
Д-р. техн. наук,
проф. Січевий О.В.
Кафедра безпеки життєдіяльності
7 Математичні моделі та обчислювальні експерименти у ергатичній системі навчання
№ держреєстрації 0119U101168
Д-р. техн. наук,
проф. Малайчук В.П.
Кафедра радіоелектронної автоматики
8 Керування і телекомунікації в ракетно-космічній техніці. Процеси в електротехнічних системах.
№ держреєстрації 0119U101169
Канд. техн. наук,
доц. Кулабухов А.М.
Кафедра систем автоматизованого управління
9 Інтеграція технології 3Д друку металевими сплавами в сучасне виробництво авіаційної та ракетно-космічної техніки
№ держреєстрації 0119U101196
Канд. техн. наук,
доц.Ткачов Ю.В.
Кафедра космічних інформаційних технологій

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

10 Оптимізаційні моделі проєктування мереж інфокомунікацій
№ держреєстрації 0119U101202
Д-р. тех. наук,
проф. Корчинський В.М.
Кафедра телекомунікаційних систем та мереж
11 Алгоритмічне та програмне забезпечення інформаційних технологій
№ держреєстрації 0119U101205
Канд. фіз.-мат. наук,
доц. Вовк С.М.
Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій
12 Методи обробки та пересилання даних у комп’ютерних системах і мережах
№ держреєстрації 0119U100963
Д-р. техн. наук,
проф. Хандецький В.С.
Кафедра електронних обчислювальних машин

Хімічний факультет

13 Нові компоненти полімерних композицій спеціального призначення: синтез, властивості, технологія отримання
№ держреєстрації 0119U101029
Канд. хім. наук,
доц. Варлан К.Є.
Кафедра хімії та хімічної технології високомолекулярних сполук
14 Інноваційні способи виробництва харчових продуктів оздоровчого призначення
№ держреєстрації 0119U101023
Канд. техн. наук,
доц. Кондратюк Н.В.
Кафедра харчових технологій

Факультет прикладної математики

15 Розробка програмного комплексу аналізу та прогнозування часових рядів
№ держреєстрації 0119U101056
Д-р.техн. наук, проф. Байбуз О.Г.
Кафедра математичного забезпечення ЕОМ

НДІ енергетики

16 Теоретичне та експериментальне обґрунтування автофажних систем відведення космічних об'єктів з низьких навколоземних орбіт
№ держреєстрації 0120U102254
Д-р.техн. наук, проф.
Дронь М.М.
17 Моделі та методи визначення параметрів руйнування п’єзоактивних та п’єзопасивних композитів з дефектами на межі поділу матеріалів
№ держреєстрації 0121U109770
Д-р.техн. наук, доц.
Дреус А.Ю.