Версія для друку

Структура СНТ

Структура СНТ ДНУ

ЗАВДАННЯ І СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ДНУ

Наприкінці 2009 р. в університеті відбулося відродження діяльності студентського наукового товариства (СНТ ДНУ). Ця довгоочікувана подія стала добрим знаком відбудови того значного досвіду студентської наукової діяльності, яким здавна уславився наш університет. Адже не є таємницею той факт, що абсолютна більшість сучасних науковців, викладачів нашого університету почали свій шлях в науці саме з активної участі в роботі СНТ, яке активно діяло до 90-х років ХХ ст. Тепер прийшов час відродити таке товариство, надати йому нового імпульсу існування, намітити нові напрями діяльності, враховуючи усі новітні перетворення й досягнення як в науці Україні, так й у світовому науковому просторі.

Студентське наукове товариство Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара є добровільним некомерційним об’єднанням студентів ДНУ, що займаються науково-дослідною роботою у позанавчальний та навчальний час, створеним на підставі спільності наукових інтересів.

Основною метою діяльності СНТ ДНУ є залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навичок у самостійній науково-дослідній діяльності.

Головними завданнями діяльності СНТ ДНУ є:

 • пропаганда серед студентів досягнень науки і техніки та результатів науково-дослідної роботи вчених університету;
 • набуття студентами навичок самостійної науково-дослідної роботи шляхом їх залучення до роботи у наукових гуртках, виконання кафедральних, держбюджетних та госпдоговірних робіт;
 • підвищення теоретичного рівня і практичної цінності науково-дослідних робіт, що виконуються студентами;
 • cприяння студентам у створенні та захисті об’єктів інтелектуальної власності;
 • збір, накопичення інформації наукового і науково-практичного характеру та відповідне інформаційне забезпечення студентської молоді;
 • організація активної участі студентів ДНУ у наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, студентських олімпіадах, семінарах, «круглих столах» та інших заходах;
 • розширення міжнародних студентських зв'язків, встановлення контактів з вищими навчальними закладами України та зарубіжжя для обміну інформацією і досвідом, організацією спільної діяльності;
 • сприяння публікаціям і впровадженню в практику результатів науково-дослідних робіт студентів-членів СНТ;
 • пропагування серед студентів принципів наукової етики тощо.

 23 грудня 2009 року відбулася установчо-вибірна конференція СНТ, на якій був затверджений науковий керівник товариства, обрано Голову СНТ ДНУ, заступників Голови СНТ, Раду СНТ.

Функції вищого органу товариства здійснює Рада СНТ ДНУ, яка:
 • організовує і здійснює виконання завдань СНТ;
 • планує роботу СНТ університету;
 • координує роботу студентських наукових гуртків при кафедрах;
 • ухвалює рішення щодо клопотання про заохочення найактивніших членів товариства грамотами, преміями тощо; подає кандидатури кращих членів СНТ до відзначення до державних свят та визначних дат;
 • бере участь в організації роботи студентів у І та ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях різного рівня тощо;
 • бере активну участь в інформуванні студентської молоді про різноманітні конкурси проектів: на гранти Президента України, премії Національної академії наук, міські та обласні гранти, конкурси приватних фондів та організацій;
 • спільно з керівництвом університету бере участь у відборі кандидатів на іменні стипендії;
 • встановлює і підтримує зв\'язки зі студентськими науковими товариствами інших вищих навчальних закладів в Україні та за кордоном.
Членом СНТ ДНУ може бути будь-який студент, що бере активну участь у роботі студентських наукових гуртків та (або) виступає з доповідями на засіданнях гуртків, або бере участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, або у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конференціях, або має наукові публікації.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ДНУ

Наукове керівництво СНТ ДНУ здійснює науковий керівник з числа молодих вчених університету, який має науковий ступінь та вік до 35 років. До обов’язків наукового керівника входить:

 • консультативно-дорадчі функції із сприяння діяльності Ради СНТ;
 • сприяння координації діяльності СНТ з іншими структурними підрозділами ДНУ та громадськими організаціями, в т.ч. Радою молодих вчених ДНУ, Студентською радою тощо;
 • допомога в підготовці нормативно-методичних документів Раді СНТ, що регламентують діяльність СНТ ДНУ;
 • сприяння поширенню інформації про СНТ ДНУ;
 • підготовка інформації про діяльність СНТ ДНУ для надання зацікавленим ЗМІ;
 • звітність про діяльність СНТ на Науково-технічній раді ДНУ.

Науковим керівником СНТ ДНУ призначено доцента кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології факультету біології, екології та медицини, кандидата біологічних наук Горбаня Вадима Анатолійовича.

Вадим Горбань є молодим вченим університету, кандидатську дисертацію захистив в 2012 р., у віці 27 років. В 2014 р. отримав вчене звання доцента. Має більше 80 наукових праць і публікацій. Є стипендіатом Кабінету Міністрів України. У 2016 р. став одним з переможців конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині». Є вченим секретарем Наукової ради з проблем ґрунтознавства Відділення загальної біології Національної академії наук України, відповідальним секретарем фахових журналів «Екологія та ноосферологія» та «Ґрунтознавство», членом редколегії міжвузівського збірника наукових праць «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель», головою Ради молодих вчених факультету біології, екології та медицини ДНУ, членом наукового комітету та координатором напряму «Екологія та Космос» Наукових читань «Дніпровська орбіта». Доцент В. А. Горбань є одним з ініціаторів та організаторів міжнародних конференцій з проблем екології та біогеоценології, які проводяться на кафедрі геоботаніки, ґрунтознавства та екології ДНУ. 

Координати для зв’язку:
e-mail: vad01@ua.fm
тел.: 0503624590
 

ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ДНУ

Очолює роботу СНТ ДНУ голова, який обирається членами Ради СНТ. Голова Ради товариства спільно з науково-дослідною частиною ДНУ планує роботу СНТ, головує на засіданнях Ради, координує роботу членів товариства та звітує про роботу Ради СНТ на щорічній конференції членів наукового студентського товариства ДНУ.

Головою СНТ ДНУ обраний Буланий Микола Юрійович, студент історичного факультету, гр. ІІ-16м- 1 (V курс).
М. Ю. Буланий – талановитий студент, що вже має достатньо вагомі досягнення у науковій діяльності. Є автором більше 15 наукових праць і публікацій, в тому числі фахових та наукометричних видань як в Україні, так і за кордоном (Австрія). Неодноразово брав участь в міжнародних, всеукраїнських та міжрегіональних конференціях, форумах, громадських ініціативах, різноманітних літніх школах, семінарах тощо. Брав участь у 2-х Міжнародних україно-польських археологічних експедиціях. Став переможцем у загальному конкурсі з історії, присвяченому 95-річчю ДНУ, ХVI конкурсу студентських наукових робіт на здобуття премії ім. Ковальських у галузі українознавства та конкурсу Британської ради в Україні «Найкраща студентська ініціатива» 2015/16 рр. Був волонтером на науково-популярних заходах («Наукові пікніки», «Ніч науки»), читав публічні лекції та проводив екскурсії. Має досвід організації й проведення наукових та громадських заходів як на університетському, так й на регіональному рівнях. 29 квітня 2014 – 28 квітня 2015 р. був головою Ради студентів історичного факультету.     Під час навчання в університеті М. Ю. Буланий проявив себе як порядна, комунікабельна, відповідальна, тактовна людина, до доручень, які йому доручалися керівництвом кафедри, факультету, університету, завжди ставився сумлінно і виконував їх вчасно та на високому виконавському рівні, постійно прагне до саморозвитку та професійного зростання.

Координати для зв’язків:
e-mail: mbulanyi@i.ua, E-mail
тел.: 0997890709
Заступниками Голови СНТ обрані Гришин Микола Валерійович – студент фізико-технічного факультету, й Лернер Людмила Геннадіївна – студентка економічного факультету.


РАДА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ДНУ

Член Ради СНТ ДНУ обирається з ініціативних членів СНТ факультетів, за погодженням з деканом та заступником декана з наукової роботи. Голова відділення СНТ факультету зобов'язаний відвідувати засідання Ради СНТ та виконувати її рішення. Голова факультетського відділення СНТ може бути обраний членом Вченої ради факультету.


+380675607195, +380999064329, +380976860102, +380506582232, +380978742391 

Факультет

Голова факультетського
відділення СНТ

Телефон

Електронна

адреса

Економічний ф-т

Лихачевська Анастасія Юріівна

380970960563

nlikhachevskaya1998@gmail.com

Історичний ф-т

Бандура Юрій Юрійович

380985960876

bandura.yurij@yandex.ua

Механіко-математичний ф-т

Рудь Владислав Олександрович

380970821452

Фізико-технічний ф-т

Нікітюк Дмитро Андрійович

380660634225

demetriuss3452@gmail.com

Біолого-екологічний ф-т

Демідова Олександра Олегівна

380972050752

santakassandra@gmail.com

Ф-т медичних технологій діагностики та реабілітації

Луста Максим Віталійович

380663566159

maksimlusta12@gmail.com

Ф-т прикладної математики

Івченко Катерина Сергіївна

380965269424

ivchenko.test@gmail.com

Ф-т психології та спеціальної освіти

Ткач Інна В'ячеславівна

380638209157

Ф-т систем та засобів масової комунікації

Соколова Наталя Петрівна

380973935191

starnatt@ukr.net

Ф-т суспільних наук та міжнародних відносин

Бережний Володимир Олегович

380664826430

Ф-т української та іноземної філології та мистецтвознавства

Кошмідько Богдан Миколайович

380930448136

Ф-т фізики, електроніки та комп’ютерних систем

Тертичний Олександр Андрійович

380669410467

san4ter@gmail.com

Хімічний ф-т

Шуриберко Кирило Віталійович

380995381552

Юридичний ф-т

Попова Маргарита Віталіївна

380664771721

margie.popova@gmail.com

СЛУЖБИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Соціально-психологічна служба

При ДНУ ім. О. Гончара діє Соціально-психологічна служба, де кожен може отримати наступні послуги:

 • психологічна діагностика;
 • психологічні консультації;
 • групова корекційно-розвивальна та профілактична робота особистісної та соціально-психологічної спрямованості;
 • психологічна просвіта тощо.
Соціально-психологічна служба також проводить навчальні, психологічні тренінги й семінари для студентів.

Адреса: 49044, м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 36, корп. №2 ДНУ, к. 41-а (3-й поверх).
Тел.: 097–922–12–85 – Аліна; 093–574–91–49 – Олена.

Юридична клініка

Юридична клініка при ДНУ ім. О. Гончара створена з метою:

 • забезпечення різним групам населення доступу до правової допомоги та надання безоплатних юридичних консультацій;
 • здійснення правоосвітньої та правовиховної діяльності;
 • надання студентам можливості набуття навичок практичної роботи;
 • підвищення рівня знань і умінь студентів, правової культури громадян;
 • узагальнення результатів діяльності клініки на теоретичних та практичних заняттях;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, інших заходів з актуальних правових проблем тощо.
Консультантами юридичної клініки є студенти старших курсів факультету, які у різних формах під керівництвом кураторів і викладачів надають правову допомогу населенню. Значну частку відвідувачів клініки складають співробітники університету.

Адреса: 49050, м. Дніпро, вул. Наукова, 13, корпус № 9, кім. 310–А Тел.: (056) 373–67–89.