ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Комплексна система роботи з обдарованою молоддю

Комплексна система роботи з обдарованою молоддю

У Дніпропетровському національному університеті працює комплексна система залучення студентів і аспірантів до науково-дослідної роботи і впровадження її результатів у навчальний процес: збагачення змісту лекцій, практичних і лабораторних робіт, створення нових підручників і навчальних посібників. У цілому введення елементів науково-дослідної діяльності в різні форми занять сприяє розвитку у студентів творчих здібностей та самостійного наукового мислення. Наукові дослідження, що проводяться на всіх факультетах, є базою для студентських курсових, магістерських та бакалаврських робіт.

Залучення студентів до науково-дослідної роботи здійснюється у різноманітних формах:

  1. Презентація наукових досягнень, що реалізовується шляхом рекламних видань, проведення виставок, наукових конференцій, симпозіумів, семінарів за участю студентів.
  2. Створення і захист об’єктів інтелектуальної власності за участю студентів.
  3. Стимулювання викладачів шляхом урахування керівництва та досягнень наукової роботи студентів при визначенні наукового рейтингу.
  4. Оцінка і прийняття завершених науково-дослідних робіт із урахуванням „акту впровадженя НДР у навчальний процес”.
  5. Науково-дослідна та навчально-дослідна робота студентів, що проводиться в студентському науковому товаристві (СНТ), студентському конструкторському бюро (СКБ), наукових гуртках, на підсумковій конференції НДРС і дає можливість студентам набути досвіду за допомогою реальних досліджень та розробок.
  6. Апробація рівня одержаних студентами фахових знань, у тому числі на Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.
  7. Впровадження стандартів ВНЗ на основі державних стандартів, у тому числі стандартизація форм курсових та дипломних проектів.
  8.  Видання наукових матеріалів: монографій, наукових вісників, збірників наукових праць, підручників та навчальних посібників.
  9. Впровадження результатів НДР у навчальний процес при викладанні курсів та спецкурсів лекцій, виконанні лабораторних завдань, курсових і дипломних робіт.