ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Конференції

ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих в умовах невизначеності: залучення, мотивація, тенденції». 11 лютого 2022 р., м. Харків

Міжнародна наукова конференція «ХХІV Сходознавчі читання А. Кримського». 21 грудня 2021 р., м. Київ

Міжнародна наукова конференція «Інноваційні проєкти і програми в психології, педагогіці та освіті». 10 – 11 грудня 2021 р., м. Рига, Латвійська Республіка

Міжнародна наукова конференція «Нові напрями розвитку дигіталізації на початку третього тисячоліття». 10 – 11 грудня 2021 р., м. Рига, Латвійська Республіка

II Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та молодих учених «Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика». 9 грудня 2021 р., м. Умань

Міжнародна наукова конференція «Розвиток сучасної економічної науки в умовах диджиталізації». 3 – 4 грудня 2021 р., м. Рига, Латвія

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії». 3 – 4 грудня 2021 р., м. Харків

Міжнародна науково-практична конференція «Новітні тенденції сучасної юридичної науки». 3 – 4 грудня 2021 р., м. Дніпро

XIV Міжнародна науково-практична конференція, що присвячена 101-річчю Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики». 2 – 3 грудня 2021 р., м. Миколаїв

Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка сьогодення: планування, управління та аналіз». 27 листопада 2021 р., м. Львів

Науково-практична конференція «Потенціал економічного розвитку: фінансові та інноваційно-інвестиційні аспекти». 27 листопада 2021 р., м. Дніпро

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток економіки: інфраструктурний та інвестиційний аспекти». 26 – 27 листопада 2021 р., м. Запоріжжя

Міжнародна науково-технічна конференція «Штучний інтелект та інтелектуальні системи» (AIIS’2021). 26–27 листопада 2021 р., м. Київ

Міжнародна наукова молодіжна школа «Системи та засоби штучного інтелекту». 26 – 27 листопада 2021 р., м. Київ

Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення». 26 – 27 листопада 2021 р., м. Одеса

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні погляди на актуальні питання правових наук». 26 – 27 листопада 2021 р., м. Запоріжжя

ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 25 – 28 листопада 2021 р., м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті». 25-26 листопада 2021 р., м. Рівне

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі». 25 – 26 листопада 2021 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти». 24–26 листопада 2021 р., м. Умань

XІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика». 24 листопада 2021 р., м. Умань

XV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність». 24 листопада 2021 р., м. Київ

Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі». 23 листопада 2021 р., м. Київ

Науково-педагогічне стажування «Креативні європейські освітні технології та практики у професійному розвитку працівників медіа в епоху дигітальної журналістики». 22 листопада – 31 грудня 2021 р., м. Влоцлавек, Республіка Польща

Науково-педагогічне стажування «Досвід європейських країн щодо впровадження в систему підготовки педагогів та психологів нових форм організації та методів освіти». 22 листопада – 31 грудня 2021 р., м. Влоцлавек, Республіка Польща

Науково-педагогічне стажування з технічних наук «Спільні цінності, підходи та вимоги до реалізації освітнього процесу в підготовці фахівців з технічних напрямів в Україні та країнах ЄС». 22 листопада – 31 грудня 2021 р., м. Влоцлавек, Республіка Польща

VІI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених». 19 листопада 2021 р., м. Одеса

ІІІ Науковий форум «Революція Гідності: на шляху до історії». 18–19 листопада 2021 р., м. Київ

ХVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики». 17–19 листопада 2021 р., м. Харків

Міжнародна науково-практична конференція «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід». 19 – 20 листопада 2021 р., м. Харків

VІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки. 18 листопада 2021 р., м. Умань

Круглий стіл «Актуальні питання унормування вищої юридичної освіти». 18 листопада 2021 р., м. Київ

Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна педагогічна позиція – ефективна умова формування мотивації культури здорового способу життя в освітньому просторі та профілактика ВІЛ/СНІД». 17 листопада 2021 р., м. Умань

Науково-педагогічне стажування «Європейські нововведення в системі сучасної юридичної освіти і професійної культури юристів». 15 листопада – 26 грудня 2021 р., м. Лодзь, Республіка Польща

Науково-педагогічне стажування «Сучасна методика викладання політичних, історичних, філософських і соціологічних наук у вищій школі України та країн Балтії». 15 листопада – 26 грудня 2021 р., м. Рига, Латвійська Республіка

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з юридичних наук «Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін». 15 листопада – 26 грудня 2021 р., дистанційно

ІV Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід». Листопад 2021 р., м. Гельсінкі, Фінляндія

Науково-педагогічне стажування на тему: «Професійна підготовка сучасного філолога: використання європейських практик в освітній системі України». 25 жовтня – 5 грудня 2021 р., м. Ченстохова, Республіка Польща