ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Науково-дослідний інститут біології

Директор – Ірина Анатоліївна Іванько 
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
тел. +380975089000
ORCID: 0000-0001-6542-1015
E-mail: ivanko_ndi_biol_dnu@i.ua, ivankoirina45@gmail.comНауково-дослідний інститут біології є структурним науковим підрозділом науково-дослідної частини Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. У НДІ біології здійснюються фундаментальні й прикладні дослідження за пріоритетними напрямами розвитку науки й техніки в Україні, виконуються дослідження, які спрямовані на вирішення актуальних екологічних та біологічних проблем та розвиток господарського комплексу країни. Співробітники НДІ біології беруть участь у виконанні міжнародних проектів та програм.
Історія інституту розпочалася 1927 року, коли у зв’язку з будівництвом найбільшої в Європі Дніпровської ГЕС було створено Дніпропетровську державну гідробіологічну станцію. 1934 р. станцію реорганізовано в Дніпропетровський науково-дослідний інститут гідробіології при університеті, який фактично став центром гідробіологічних досліджень центральної та південної України. У зв’язку з розширенням спектра наукових напрямів у 1974 р. НДІ гідробіології перейменовано в НДІ біології.
Засновником і першим директором інституту був член-кореспондент АН УРСР, д-р біол. наук, проф. Д.О. Свіренко (1934 – 1941 роки). Далі інститут очолювали д-р біол. наук, проф. П.О. Журавель (1947 – 1967 роки), д-р біол. наук, проф. І.П. Луб’янов (1967 – 1974 роки), д-р біол. наук, проф. О.М. Вінниченко (1974 – 2001 роки), канд. біол. наук, ст. наук. співроб. А.Ф. Кулік (2001 – 2015 роки). Сьогодні керівництво інститутом здійснює канд. біол. наук, ст. наук. співроб. І.А. Іванько. У розвитку наукових напрямів НДІ біології брали участь такі видатні вчені, як д-р біол. наук, проф. Г.Б. Мельников (ректор Дніпропетровського університету (1951-1964 роки), академік АН СССР П.П. Ширшов, академік АН МРСР М.Ф. Ярошенко, проф. С.П. Федій, д-р біол. наук, проф. О.Д. Рева, д-р біол. наук, проф. В.О. Березін, д-р біол. наук, проф. Ю.С. Бабенко, член-кор. НАНУ, д-р біол. наук, проф. А.П. Травлєєв, проф. В.Л. Булахов, д-р біол. наук, проф. Л.Г. Долгова, д-р біол. наук, проф. А.І. Вінніков та інші.
За багато років роботи в НДІ біології спільно зі співробітниками біолого-екологічного факультету здобуті визначні досягнення в галузях біології, новітніх біотехнологій, екології та збереження навколишнього середовища, діагностики й методів лікування найпоширеніших захворювань. Результатами європейського рівня є розробка прогнозів формування екосистем великих водосховищ територій бувшого СРСР та Європи, створення та втілення в практику системи лісової рекультивації порушених земель, створення Присамарського навчально-наукового біогеоценологічного стаціонару ім. О.Л. Бельгарда, що залучений до мережі стаціонарів НАН України та ЮНЕП (ЮНЕСКО). Міжнародне визнання здобув розроблений спосіб одержання комплексних ферментних препаратів стрептоміцетного походження, на базі якого отримано чотири міжнародні патенти (США, Канада, Франція, Великобританія). Уперше створено бінарні препарати біологічних інсектицидів та біостимуляторів, які успішно впроваджені у сільське господарство. Започатковано новітню сучасну концепцію використання нейроспецифічних білків у діагностиці порушень центральної нервової системи. Запропоновано критерії добору зернових культур за господарчо-корисними ознаками. Отримано перспективні штами-антагоністи фітопатогенних бактерій та грибів, які будуть входити до складу високоактивної асоціації мікроорганізмів для стимуляції і захисту рослин від хвороб і шкідників. Для підвищення ефективності дії біоінсектицидних препаратів проведено селекційний відбір високоактивних штамів-продуцентів та отримано їх дослідно-промислові партії, ефективність яких перевірена в природних умовах. Розроблені та впроваджені у клінічних установах новітні підходи до ранньої діагности ураження підшлункової залози, шлунково-кишкового тракту та печінки за умов токсичного ураження та розвитку хронічних захворювань та практичні рекомендації щодо застосування гідратованого фулерену С60 в якості нейропротектору за умов розвитку гіперглікемії, зокрема діабетичної ретинопатії. Розроблені діагностичні мікросистеми на нейроспецифічні маркери для визначення ризику розвитку неврологічних ускладнень та когнітивного дефіциту за умов політравм та поширених хронічних хвороб. Визначені кардіо- та нейропротекторні властивості природних антиоксидантів, які можна використовувати для функціонального харчування.

У інституті активно розвиваються актуальні напрямки наукових досліджень з оцінки сучасного стану та антропо-кліматичної трансформації природних, напівприродних та штучних екосистем, біорізноманіття, раритетного фонду рослинного та тваринного світу, інвазійної активності чужорідних видів, розвитку зеленої інфраструктури міст. Отримано новітні дані щодо статусу глобально вразливих, рідкісних та зникаючих видів рослин та тварин Степової зони України; розроблено класифікацію глобально рідкісних видів за типом реакції відклику на вплив несприятливих чинників та створено стратегію їх збереження у вигляді планів дій. Створено інноваційний для України та регіонів Європи проєкт Кадастру адвентивних видів флори і фауни степової зони. Розроблено інтегральну шкалу адвентивних видів флори і фауни за критерієм шкодочинності-корисності. Розроблені науково-методичні рекомендації щодо створення та догляду за зеленими насадженнями стали основою Зеленої програми та Правил поводження із зеленими насадженнями м. Дніпро (Рішення Дніпровської міської Ради від 25.09.2019 р.). Результати досліджень чужорідної та інвазійної дендрофлори степової зони України використані при формуванні Переліку інвазійних видів дерев із значною здатністю до неконтрольованого поширення, заборонених до використання у процесі відтворення лісів, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (наказ № 184 від 03.04.2023 р.). Науковці інституту приймають участь у роботі робочої групи з підготовки пропозицій щодо реформування державної системи моніторингу довкілля в Україні за напрямом «Біорізноманіття».
НДІ біології активно розробляє природоохоронну тематику та бере постійну участь у формуванні природно-заповідного фонду (ПЗФ) й розбудові екомережі України. Розроблено понад 70 наукових обґрунтувань створення об’єктів ПЗФ, у тому числі природного заповідника «Дніпровсько-Орільський», національних парків «Самарський бір» та «Орільський», регіональних парків «Самарські плавні» та «Балка Кобильна», цілого ряду заказників на території Дніпропетровської, Донецької та Миколаївської областей.
Співробітники НДІ біології є авторами та співавторами першої в Україні обласної Червоної книги – «Червона книга Дніпропетровської області. Тваринний світ» та другої – «Червона книга Дніпропетровської області. Рослинній світ», офіційного Червоного списку рідкісних рослин Дніпропетровської області, низки монографій та статей з оцінки стану об’єктів ПЗФ та біорізноманіття в цілому. Фахівці інституту брали участь у підготовці до видання Зеленої книги України та монографії Рудеральна рослинність України, які мають загальнодержавне та світове значення.
На базі інституту проводяться розроблення та впровадження біолого-екологічних обґрунтувань до проектів відновлення та поліпшення гідрологічного режиму та екологічного стану водойм Лісостепу та Степу України, у тому числі двох міжнародних проектів до створення водного шляху «Херсон-Гданьск». Розроблені біологічні обґрунтування та режими раціонального використання водних біоресурсів для різних типів водойм (водосховища, річки, ставки, водойми-охолоджувачі ТЕС і АЕС) передбачають як суттєве зниження біомаси гідробіонтів, що утворюють біоперешкоди для роботи енергетичних об’єктів та погіршують якість води басейну річки Дніпро, так і збільшення рибної продукції.
НДІ біології надає наукові послуги стороннім організаціям, юридичним та фізичним особам за всіма напрямами досліджень інституту. Так, нашими партнерами та замовниками стали Департамент екології та природних ресурсів при облдержадміністрації, ПАТ «Кривбасзалізрудком», Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС, Державний інститут «Дніпродіпроводгосп», ГО «Екологічна Рада Дніпра», Дніпропетровська обласна організація Українського товариства мисливців та рибалок (УТМР), фермерські господарства, фізичні особи – підприємці та багато інших.
Наукові дослідження НДІ біології інтегровані до європейського дослідницького простору, науковці інституту беруть участь у спільних наукових проектах з Люндським університетом, м. Люнд (Швеція), Вільнюський університет (Литовська Республіка), Інститутом фізіології і харчування тварин імені Яна Кєлановського м. Яблонна (Польща), Бінголзьким університетом м. Бінгол (Туреччина) та іншими.
У НДІ біології забезпечується тісний зв’язок наукових досліджень з освітнім процесом біолого-екологічного факультету шляхом залучення науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів до науково-дослідних робіт НДІ біології, заохочення до викладацької роботи науковців інституту, а також використання результатів досліджень у підготовці висококваліфікованих спеціалістів і науковців та впровадження результатів наукових досліджень у освітній процес.
Нині до складу НДІ біології входять шість науково-дослідних лабораторій (НДЛ), в яких проводяться сучасні наукові дослідження за відповідними напрямами:

НДЛ молекулярної біології мікроорганізмів та мікробної біотехнології

Науковий керівник НДЛ
Скляр Тетяна Василівна,
канд. біол. наук, доцент,
ORCID: 0000-0003-0224-2460, 
Науковий керівник
Маренков Олег Миколайович,
канд. біол. наук, доцент
ORCID: 0000-0002-3456-2496
E-mail: gidrobions@gmail.com

НДЛ біохімії

Науковий керівник
Ушакова Галина Олександрівна,
д-р біол. наук, професор
ORCID: 0000-0002-5633-2739
E-mail: ushakova_g@ukr.net

НДЛ фізіології та молекулярної біології рослин
Науковий керівник
Лихолат Юрій Васильович,
д-р біол. наук, професор
ORCID: 0000-0003-3354-8251
E-mail: lykholat2006@ukr.net

НДЛ наземної екології, лісового ґрунтознавства та рекультивації земель
Науковий керівник
Барановський Борис Олександрович,
канд. біол. наук, старший науковий співробітник
ORCID: 0000-0003-0732-7447
E-mail: boris.baranovski@ukr.net

НДЛ біомоніторингу
Науковий керівник
Пахомов Олександр Євгенович,
д-р біол. наук, професор
ORCID: 0000-0002-5192-6140
E-mail: a.pakhomov@i.ua