ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Науково-дослідний інститут біології


E-mail: ivanko_ndi_biol_dnu@i.ua

Директор – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Ірина Іванько

Науково-дослідний інститут біології є структурним науковим підрозділом науково-дослідної частини Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. У НДІ біології здійснюються фундаментальні й прикладні дослідження за пріоритетними напрямами розвитку науки й техніки в Україні, виконуються дослідження для розв’язання актуальних завдань розвитку господарського комплексу. Співробітники НДІ біології беруть участь у виконанні міжнародних проектів та програм.
Історія інституту розпочалася 1927 року, коли у зв’язку з будівництвом найбільшої в Європі Дніпровської ГЕС було створено Дніпропетровську державну гідробіологічну станцію. 1934 р. станцію реорганізовано в Дніпропетровський науково-дослідний інститут гідробіології при університеті, який фактично став центром гідробіологічних досліджень центральної та південної України. У зв’язку з розширенням спектра наукових напрямів у 1974 р. НДІ гідробіології перейменовано в НДІ біології.
Засновником і першим директором інституту був член-кореспондент АН УРСР, д-р біол. наук, проф. Д.О. Свіренко (1934 – 1941 роки). Далі інститут очолювали д-р біол. наук, проф. П.О. Журавель (1947 – 1967 роки), д-р біол. наук, проф. І.П. Луб’янов (1967 – 1974 роки), д-р біол. наук, проф. О.М. Вінниченко (1974 – 2001 роки), канд. біол. наук, ст. наук. співроб. А.Ф. Кулік (2001 – 2015 роки). Сьогодні керівництво інститутом здійснює канд. біол. наук, ст. наук. співроб. І.А. Іванько. У розвитку наукових напрямів НДІ біології брали участь такі видатні вчені, як д-р біол. наук, проф. Г.Б. Мельников (ректор Дніпропетровського університету (1951-1964 роки), академік АН СССР П.П. Ширшов, академік АН МРСР М.Ф. Ярошенко, проф. С.П. Федій, д-р біол. наук, проф. О.Д. Рева, д-р біол. наук, проф. В.О. Березін, д-р біол. наук, проф. Ю.С. Бабенко, член-кор. НАНУ, д-р біол. наук, проф. А.П. Травлєєв, проф. В.Л. Булахов, д-р біол. наук, проф. Л.Г. Долгова, д-р біол. наук, проф. А.І. Вінніков та інші.
За багато років роботи в НДІ біології спільно зі співробітниками біолого-екологічного факультету здобуті визначні досягнення в галузях біології, новітніх біотехнологій, екології та збереження навколишнього середовища, діагностики й методів лікування найпоширеніших захворювань. Результатами європейського рівня є розробка прогнозів формування екосистем великих водосховищ територій бувшого СРСР та Європи, створення та втілення в практику системи лісової рекультивації порушених земель, створення Присамарського навчально-наукового біогеоценологічного стаціонару ім. О.Л. Бельгарда, що залучений до мережі стаціонарів НАН України та ЮНЕП (ЮНЕСКО). Міжнародне визнання здобув розроблений спосіб одержання комплексних ферментних препаратів стрептоміцетного походження, на базі якого отримано чотири міжнародні патенти (США, Канада, Франція, Великобританія). Уперше створено бінарні препарати біологічних інсектицидів та біостимуляторів, які успішно впроваджені у сільське господарство. Започатковано новітню сучасну концепцію використання нейроспецифічних білків у діагностиці порушень центральної нервової системи. Запропоновано критерії добору зернових культур за господарчо-корисними ознаками.
НДІ біології активно розробляє природоохоронну тематику та бере постійну участь у формуванні природно-заповідного фонду (ПЗФ) й розбудові екомережі України. Розроблено понад 70 наукових обґрунтувань створення об’єктів ПЗФ, у тому числі природного заповідника «Дніпровсько-Орільський», національних парків «Самарський бір» та «Орільський». Співробітники НДІ біології є співавторами перших в Україні Червоних книг на рівні окремої області (Червона книга Дніпропетровської області. Тваринний світ», «Червоної книга Дніпропетровської області. Рослинній світ»), низки монографій та статей з оцінки стану об’єктів ПЗФ. На базі інституту постійно проводиться розроблення та впровадження біолого-екологічних обґрунтувань до проектів відновлення та поліпшення екологічного стану водойм Лісостепу та Степу України.
У НДІ біології забезпечується тісний зв’язок наукових досліджень з освітнім процесом біолого-екологічного факультету шляхом залучення науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів до науково-дослідних робіт НДІ біології, заохочення до викладацької роботи науковців інституту, а також використання результатів досліджень у підготовці висококваліфікованих спеціалістів і науковців та впровадження результатів наукових досліджень у освітній процес.
Нині до складу НДІ біології входять шість науково-дослідних лабораторій (НДЛ), в яких проводяться сучасні наукові дослідження за відповідними напрямами: НДЛ біомоніторингу, НДЛ наземної екології, лісового ґрунтознавства та рекультивації земель, НДЛ фізіології та молекулярної біології рослин, НДЛ молекулярної біології мікроорганізмів та мікробної біотехнології, НДЛ гідробіології, іхтіології та радіобіології, НДЛ біохімії.

НДЛ наземної екології, лісового ґрунтознавства та рекультивації земель

Науково-дослідна лабораторія наземної екології, лісового ґрунтознавства та рекультивації земель працює над проблемами оцінки впливу антропо-техногенного навантаження та кліматичних змін на природні та штучні лісові біогеоценози; збереження біологічного різноманіття та запобігання фітоінвазіям, опустелюванню і процесам деградації ґрунтів. Проводить розробки теоретичних положень та практичних заходів щодо лісової рекультивації земель, порушених гірничою промисловістю; збереження біорізноманіття; відновлення лісових екосистем і створення стійких зелених насаджень міст степової зони; формування природно-заповідного фонду та екологічної мережі України.
У НДЛ працюють висококваліфіковані фахівці, її укомплектовано сучасним обладнанням, що забезпечує комплексність досліджень. На базі НДЛ науково обґрунтовано та впроваджено у виробництво типологію лісів еталонних та техногенних територій, принципи конструкцій зелених насаджень у природних та деструктивних умовах Степової зони України. До складу НДЛ входять тематичні експериментальні лабораторії: хімії ґрунтів, фізики ґрунтів, біології ґрунтів, мікроморфології ґрунтів, радіоекології та біоенергетики, лабораторія ізотопної твердофазної масспектрофотометрії імені член-кор. НАНУ, д.б.н., проф. А.П. Травлєєва.

НДЛ біомоніторингу

НДЛ біомоніторингу виконує фундаментальні наукові дослідження щодо визначення стану фауністичного блоку природних і штучних біогеоценозів, його взаємодії з окремими компонентами різних екосистем (рослинністю, ґрунтами, мікроорганізмами тощо) та збереження біологічного різноманіття на природних та антропогенно-трансформованих територіях. Колектив НДЛ біомоніторингу виконує різнопланові дослідження глобально рідкісних видів фауни, здійснює моніторинг трансформацій біорізноманіття, зумовлених кліматичними змінами та діяльністю людини, досліджує структурно-функціональну роль тварин в екосистемних сервісах, а також розв’язує широкий спектр питань прикладного характеру: дослідження сучасного статусу та господарського значення інвазійних видів тварин; інноваційні методи захисту рослин та фіто-санітарного моніторингу; впроваджує новітні технології зооремедиації та рекультивації порушених земель.

НДЛ фізіології та молекулярної біології рослин

Основна тематика діяльності НДЛ – дослідження фізіолого-біохімічних процесів рослин для збереження фіторізноманіття за умов техногенно трансформованого середовища; розробка фізіологічних основ інтродукції рослин в умовах Степового Придніпров’я.
Діяльність лабораторії спрямована на вирішення теоретичних і прикладних проблем фізіології стійкості рослин. Проводяться дослідження фізіолого-біохімічних показників толерантності, вмісту біологічно активних речовин та білкових маркерів для виявлення інтродуцентів із підвищеною біологічною цінністю плодів та високою стійкістю до комплексу стресорних чинників середовища. Розроблені методи стандартизації рослинної сировини за фітохімічним складом та система біохімічних маркерів для діагностики перспективних інтродуцентів за комплексом господарчо-корисних ознак.

НДЛ гідробіології, іхтіології та радіобіології

Головним науковим напрямком роботи НДЛ є розробка теоретичних і практичних засад формування та функціонування гідробіоценозів в умовах антропогенного навантаження на водні екосистеми для застосування у заходах щодо регулювання розвитку водних біоресурсів і стану водних екосистем у цілому.
Науково-практичними напрямами НДЛ є: розробка режимів користування водними об’єктами; розробка науково-біологічних обґрунтувань (у тому числі СТРГ, КРГ); впровадження заходів біомеліорації та господарського освоєння гідробіонтів; мінімізація негативного впливу антропогенних чинників на водні екосистеми; оцінка якості води; біомоніторинг технічних водойм ТЕС, АЕС; дослідження з рибництва та аквакультури; вивчення біологічних інвазій та розробка заходів щодо мінімізації їх негативного впливу; біоіндикація якості водного середовища.

НДЛ молекулярної біології мікроорганізмівта мікробної біотехнології

На базі НДЛ у молекулярно-біологічному напрямку основна увага приділяється вивченню питань взаємодії мікро- та макроорганізмів, факторів патогенності, вірулентності, особливостей перебігу метаболічних процесів, у тому числі таких, що пов’язані з розвитком та передачею стійкості до антибіотиків, та формування надклітинних систем, зокрема мікробних біоплівок. Екобіотехнологічний напрям діяльності лабораторії включає розробку та створення мікробних препаратів для агропромислового комплексу, які спрямовані проти шкідників сільськогосподарських культур та кровососних комах, а також здатні здійснювати стимулювальний вплив на рост і характеристики рослин. Окремо здійснюється розробка мікробних добрив для збагачення ґрунтів та підвищення їх родючості. У напрямку промислової біотехнології здійснюється пошук засобів стимуляції приросту білкової маси їстівних грибів мікробного походження як джерела незамінних амінокислот.

НДЛ біохімії

Наукова тематика науково-дослідної лабораторії біохімії спрямована на визначення молекулярно-біохімічних механізмів навчання, пам’яті, адаптації нейронів та гліальних клітин головного мозку до стресогенних факторів та патогенезу, а саме участі в них нейроспецифічних протеїнів та глікозаміноглікан-зв’язуючих компонентів. У НДЛ використовують методики виділення протеїнів, оцінки їх функціональної здатності, а також визначення біохімічних маркерів гено- цито- та нейротоксичності середовища, показників оксидативного стресу, апоптозу, мікросомальної трансформації та гормональної активності за допомогою спектрофотометрії, флуоресцентного та імуноферментного аналізів. Поряд з цим досить широко проводяться дослідження печінки, нирок, підшлункової залози, системи червоної крові та кісткового мозку під впливом ксенобіотиків.
НДЛ підтримує наукові зв’язки з Люндським університетом (Швеція), Бінгольським університетом (м. Бінгол, Туреччина), Інститутом фізіології та харчування ім. Яна Кєлановського (м. Яблонна, Польща), Копенгагенським університетом (Данія), Міжнародним центром наукових досліджень (м.Лейпциг, Німеччина), Університетом Фірат (Туреччина) та іншими науковими і навчальними закладами світу.