Версія для друку

НДЛ біомоніторингу

Пахомов Олександр Євгенович,
д-р біол. наук, професор

Науковий керівник НДЛ біомоніторингу
ORCID: 0000-0002-5192-6140
E-mail: a.pakhomov@i.ua, тел. +380507588651

Головним науковим напрямком роботи НДЛ є всебічне дослідження біорізноманіття, його ролі у навколишньому середовищі, впливу різних екологічних чинників на сучасний стан біологічного різноманіття,  широке коло питань охорони природи та раціонального її використання. Науково-практичними напрямами НДЛ є: створення інноваційних систем і засобів моніторингу навколишнього середовища, розробка нових критеріїв оцінки впливу на довкілля, створення об’єктів природно-заповідного фонду, розробка та впровадження сучасних засобів біологічного захисту середовища, тощо.

НДЛ біомоніторингу має сучасне інструментальне забезпечення та великі колекційні фонди біологічних матеріалів, що дозволяє на сучасному рівні виконувати фундаментальні наукові проекти, актуальні господарські завдання, приймати участь у створенні та впровадженні державних і регіональних програм.

Науково-практичні роботи (послуги), які можуть бути виконані у науково-дослідній лабораторії біомоніторингу науково-дослідного інституту біології ДНУ:
1. Оцінка впливу на довкілля;
2. Розробка режимів користування природними й штучними об’єктами;
3. Розробка науково-біологічних і господарських обґрунтувань;
4. Розробка заходів рекультивації порушених природних об’єктів;
5. Екотоксикологічна оцінка якості середовища;
6. Здійснення біомоніторингу різних природних і штучних об’єктів;
7. Розробка заходів щодо мінімізації негативного впливу біологічних інвазій;
8. Оцінка функціонального стану біорізноманіття;
9. Розробка заходів охорони біорізноманіття;
10. Оцінка якості екосистемних функцій різних компонентів екосистем.
Наукова та науково-технічна продукція може бути надана Замовнику у вигляді практичних рекомендацій, науково-біологічних обґрунтувань, біотехнологічних обґрунтувань, науково-практичної консультації.

За останні 5 років працівниками НДЛ було виконано наступні гранти та проєкти:
0117U001207 Екологічні основи зоопертинентного впливу тварин на процеси оптимізації природних і порушених екосистем в умовах сучасного природокористування (2017-2019 рр.); 
 0118U003305 Концепція управління трансформаціями сучасного біорізноманіття тварин степової зони України в умовах змін клімату (2018-2020 рр.);
0119U100718 Концепція інноваційного біомоніторингу токсичного навантаження тварин у природних і штучних екосистемах (2019-2021 рр.);
0120U102289 Критерії оцінювання антропогенної трансформації екосистем за кількісними показниками біологічного різноманіття для оптимізації процедури оцінки впливу на довкілля (2020-2022 рр.);
0121U111707 Концепція оцінювання та управління недеревними ресурсами лісу степової зони України в умовах кліматичних змін (2021-2023 рр.).
0123U101547 Інноваційна концепція застосування принципів і методів дистанційної екології для оцінки впливу воєнних дій на екосистемні послуги (2023-2025 рр.), та інші.

Співробітники НДЛ:
Ольга Миколаївна Кунах
доктор біологічних наук, професор
екологія, просторова екологія, зоологія, біоіндикація
ORCID: 0000-0002-3631-8884
kunah_olga@ukr.net

Лариса Володимирівна Шупранова
кандидатка біологічних наук,
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
екологія, фізіологія рослин, біохімія рослин
ORCID: 0000-0002-6174-2580
kamelina502@ukr.net

Ірина Михайлівна Лоза
кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник
екологія, ґрунтознавство, геоботаніка, лісознавство, зоологія
ORCID: 0000-0001-7876-8624
irinaloza2345@gmail.com

Оксана Володимирівна Селютіна
кандидатка біологічних наук, молодший науковий співробітник
екологія, зоологія, ботаніка, біорозноманіття
ORCID: 0000-0003-1860-6492
Seliutina_KV@ukr.net

Голодок Людмила Петрівна
кандидатка біологічних наук, доцентка,
провідний науковий співробітник
екологія, моніторинг довкілля
ORCID: 0000-0002-8885-3467
milagolodok@gmail.com