ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Науково-дослідний інститут хімії та геології

Директор – доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Віталій Пальчиков

E-mail: palchikoff82@gmail.com
Тел. 066 300-71-57

Науково-дослідний інститут хімії та геології ДНУ (до 2019 р. НДІ геології) є одним з найстаріших наукових геологічних установ в Україні: він створений на базі кафедри геології, заснованої у 1922 р. при Дніпропетровському гірничому інституті. У період з 1930 по 1933 рр. інститут був філією Українського науково-дослідного інституту Наркомосвіти УРСР, а у 1933 р. був переданий Дніпропетровському державному університету.

НДЛ теоретичних та прикладних проблем хімії
У лабораторії наразі розвиваються наступні фундаментальні та прикладні дослідження за напрямками: (а) Нові типи іонних асоціатів і комплексних сполук для аналізу гідрооб`єктів гірничодобувних підприємств, лікарських препаратів, продуктів харчування; (б) Нова компонентна база для створення високоенергетичних систем. Синтез, моделювання енергоємних композицій та процесів їх трансформації; (в) Конструювання N,O,S-вмісних гетероциклів із залученням нових каталітичних систем. Експериментальне та теоретичне дослідження.
Основними результатами діяльності НДЛ є: розробка методів синтезу ряду нових гетероциклічних систем та виявлення перспективних біологічно активних речовин на основі in silico, in vitro та in vivo тестів, нові енергоємні композиційні матеріали та металоорганічні регулятори швидкості горіння для потреб військово-промислового комплексу України на основі вітчизняної доступної сировини, нові методики аналізу лікарських речовин, продуктів харчування тощо.
В НДЛ наразі працюють відомі науковці в галузі хімії:
д.х.н., проф. Оковитий С.І. (Ректор ДНУ) (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508259940),
д.х.н., проф. Вишнікін А.Б. (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602370128),
д.х.н., проф. Пальчиков В.О. (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=10139119000) та ін.
За останні 5 років співробітниками НДЛ опубліковано більше 50 статей у таких відомих міжнародних журналах як Nature Chem., Nature Commun., Angew. Chem. Int. Ed., ACS Catalysis, Anal. Chem., Environ. Sci. Tech., Tetrahedron, Tetrahedron Lett., Talanta, Environ. Sci.: Processes Impacts, Med. Chem. Res., Eur. J. Med. Chem., Eur. J. Org. Chem., J. Het. Chem., Synth. Commun., J. Mol. Struct., New J. Chem., RSC Adv., Microchem. J., Acta Chim. Slov., Chem. Het. Comp., J. Mol. Mod., J. Phys. Chem. A., Int. J. Environ. Anal. Chem., Chemosphere тощо, які включено до науковометричної бази Scopus. Отримано також 12 патентів України на винаходи та корисні моделі. За останні 5 років співробітники НДЛ пройшли стажування та виконували спільні наукові дослідження в США, Словаччині, Німеччині, Туреччині, Латвії, Ірландії та інших країнах. У грудні 2020 р. директор НДІ, д.х.н. Пальчиков В.О. отримав дослідницький грант Matsumae Research Fellowship та наразі готується до його виконання в Університеті Кіото, Японія https://www.science-community.org/ru/node/221300?fbclid=IwAR3vdk--hDX9TB2zjX5VAQDHittgLdM7wjuP0BlZB59yFUWIVKDZOkLFhYA

НДЛ теоретичних та прикладних проблем хімії готова до співпраці із іншими науковцями, а також підприємствами з метою комерціалізації наукових розробок та надання послуг з заказного органічного синтезу речовин, розробки методик синтезу, очистки, розділення та аналізу природних та синтетичних сполук, у тому числі фармпрепаратів, компонентів палив, композитних матеріалів тощо.

НДЛ геології, гідрогеології та геоінформатики
У лабораторії за результатами проведення комплексу різноспрямованих досліджень визначені основні мінералого-геохімічні особливості руд родовищ золота Середнього Придніпров’я і закономірності локалізації молібденового та вольфрамового зруденінь Українського щита; розроблені геоінформаційні системи (ГІС) картографічного відображення техногенно-навантажених територій, природоохоронні заходи гідрогеологічного напрямку для цих територій з використанням ГІС і моделі розповсюдження шкідливих речовин в атмосферному повітрі.
Запропоновано технологію гідрогеологічного моніторингу локального рівня гірничо-видобувних регіонів України; зроблено обробку гідрогеологічних даних і схематизацію гідрогеологічних умов; побудовано математичні моделі, за допомогою яких було розв’язано прогнозні гідрогеологічні задачі.
Вперше запропоновано гідродинамічне і гідрогеохімічне обґрунтування структури режимної спостережної мережі на основі розв’язання рівнянь, що описують процеси фільтрації і массопереносу, – це забезпечує достовірну оцінку геофільтраційних і міграційних параметрів, покладених в основу математичних моделей зміни гідрогеологічних умов.
Розробки науковців лабораторії мають суто практичну спрямованість, виконані для реальних об’єктів і розв’язують актуальні природоохоронні задачі. Результати досліджень доцільно використати як наукове обґрунтування комплексу природоохоронних заходів гідрогеологічного спрямування. Передусім – це охорона від виснаження і забруднення водних і земельних ресурсів.

З 2015 р. на базі НДІ хімії та геології виконувалися госпдоговірні теми з ДП “Укрчорметгеологія” з визначення хімічного складу підземних та поверхневих вод на територіях Північного ГЗКу, Інгулецького ГЗКу та балці Свистунова. Визначався вміст головних іонів та мікрокомпонентів. У процесі виконання госпдоговірних тем Замовнику надавалися консультації з обробки отриманих результатів (карти, звіти). За результатами багаторічних гідрохімічних спостережень підготовлена стаття у журнал Geology, Geography and Geoecology.
На базі лабораторії геології, гідрогеології та геоінформатики виконуються дослідження з окремих розділів кафедральної наукової теми (другої половини дня). Саме на основі гідрогеохімічних та гідрохімічних даних по Кривбасу досліджено стаціонарність процесів у водних об'єктах та водоносних горизонтах. За останні 5 років опубліковані 9 статей у таких міжнародних журналах як Journal of Geology, Geography and Geoecology, включених до наукометричної бази Web of Science.

Науково-дослідна група інженерної геології
Починаючи з 2015 р. науково-дослідна група інженерної геології (керівник – доктор геологічних наук, доц. Т. П. Мокрицька) продовжує тематику досліджень, що виконувалися з 1940-х рр. у НДІ геології під керівництвом проф. І. А. Скабаллановича. Дослідження закономірностей розвитку інженерно-геологічних процесів, особливостей будови та властивостей ґрунтів, змін в умовах техногенезу виконуються в рамках проектів, що одержали державну підтримку та фінансування. Тематика проектів: деградація просадних властивостей лесових ґрунтів та прогнозування геодинамічних небезпек урбанізованих територій. У 2021 році опубліковано главу у колективній монографії: Tatyana P. Mokritskaya, Anatolii V. Tushev, Сhapter 17 - On fractal based estimations of soil subsidence, Editor(s): Pijush Samui, Barnali Dixon, Dieu Tien Bui. Basics of Computational Geophysics, Elsevier, 2021, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128205136000138 Триває наукова робота по вивченню властивостей і мікроструктури дисперсних ґрунтів як природних фракталів. За останні 5 років співробітниками НДЛ геології, гідрогеології та геоінформатики опубліковано 12 статей у таких відомих міжнародних журналах як Contemporary Engineering Sciences, Journal of Geology, Geography and Geoecology, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Naukovyi Visnyk NHU, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

НДЛ стратиграфії та палеонтології
У лабораторії завдяки вивченню стратиграфічної будови і корелятивних зв’язків кайнозойських порід, реконструкції історії розвитку регіону у минулий геологічний час побудовано стратиграфічну основу для крупномасштабного картування у межах Державної програми геологічного довивчення площ, створені перші в Україні сучасні палеонтологічні атласи палеоген-неогенової фауни Південної України; спільно з геологами УкрДГРІ створений “Атлас основних літотипів пізнього докембрію і фанерозою Украйни” і формується колекція основних стратонів фанерозою України для Державної літотеки.
Новим напрямком наукових досліджень НДІ геології, започаткованим у 2017 р., є проведення моніторингу об’єктів геологічної спадщини з метою вивчення, оцінки, створення бази даних і збереження геологічних пам’яток природи України та включення кращих з них до Європейського реєстру геосайтів у рамках міжнародної програми ГЕОСАЙТИ.

З метою популяризації діяльності Української робочої групи ПроГЕО (Європейської асоціації зі збереження геологічної спадщини) створена сторінка у Facebook: «Ukrainian group of Progeo» Ukrainian groupe is part of Central Europе (ProGEO Working Group No. 2 – Central Europe), яка постійно оновлюється. Вперше викладено для обговорення оновленій список гелогічних пам’яток природи України «The Ukrainian List of Representative Geosites Ukraine for Europe-wide geosites list» в рамках участі у Міжнародному проекті «Геосайти». (https://www.facebook.com/ukraine.group.progeo) Як частина проекту створено і оновлюється перелік об’єктів геологічної спадщини Дніпропетровської області, доповнений світлинами (більше 600) та відеоматеріалами. В рамках цього ж проекту вперше в історії ДНУ ім О. Гончара поведена студентська практика у Польських Карпатах (https://www.facebook.com/volodymyr.manyuk/videos/1331942053505853. За темою досліджень за останні 5 років опубліковані 12 статей у таких міжнародних журналах як Geoheritage (включений до наукометричної бази Scopus), Journal of Geology, Geography and Geoecology (включений до наукометричної бази Web of Science).