ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Електронна виставка науково-технічних досягнень ДНУ

 1. Дослідження невизначеності фінансових процесів в економіці України.
 2. Перспективи інтеграції України у міжнародну фінансову систему.
 3. Диверсифікація форм та методів комерціалізації науково-технічних розробок в умовах глобальної технологічної інтеграції.
 4. Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз.
 5. Комп’ютерне прогнозування емоційної стійкості людини за характеристиками сприйняття та запам’ятовування в процесі інформаційно-перероблюваної діяльності.
 6. Діяльність юридичної клініки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара щодо проблем реалізації прав пацієнтів на медичну допомогу.
 7. Дослідження будови груп з обмеженнями на важливі системи підгруп та будови пов¢язаних з ними модулів.
 8. Когнітивний потенціал фольклору, говірок та літератури Нижньої Наддніпрянщини.
 9. Діаспори германських народів Степової України у конфліктах XVIII-XX ст.
 10. Палеонтологічний атлас керівних та характерних організмів майкопської серії південної України (для польових і лабораторних геологічних досліджень).
 11. Проблеми дослідження регіональної історії України: персональна база даних “Усна історія ДНУ”.
 12. Методологічні аспекти інтелектуальної (XV – XIX ст.) та воєнної (кінця XV– середини XVII ст.) історії України.
 13. Науково-методичне забезпечення соціологічних дисциплін з позицій нової парадигми вищої освіти
 14. Соціально-географічний атлас «Освіта в Дніпропетровській області: історія та сучасність».
 15. Атлас туристських ресурсів і путівник-довідник туристських маршрутів Дніпропетровщини.
 16. Проект туристично-рекреаційного кластеру «Ігрень».
 17. Студент-читач у сучасному культурному та комунікативному просторі
 18. Розробка та впровадження способу та системи обробки аглошихти поверхнево-активними речовинами.
 19. Екологічна реабілітація територій гірничодобувного комплексу.
 20. Оптимізація процесу інструментального аналізу речовини керуванням поведінкою аналітичного сигналу.
 21. Постійно діюча модель зсувонебезпечного схилу на ділянках техногенної активізації.
 22. Визначення екологічних ризиків забруднення гірничопромислових територій.
 23. Очистка стічних вод гальванічного виробництва.
 24. Оцінка радіаційно-хімічного забруднення водойм у зонах роботи підприємств первинного ядерного циклу (ПЯЦ) та мінімізація їхнього впливу на довкілля та населення.
 25. Теоретичні основи формування та функціонування гідроекосистем в умовах поєднаного впливу мегаполісів та підприємств ядерної промисловості.
 26. Біологічне обґрунтування щодо використання водойм степового Придніпров’я для вирощування цінних промислових видів риб. Використання водойм для вирощування риби.
 27. Вирощування слимака роду Ampullarja в тепловодних господарствах України.
 28. Метод створення усталених екосистем, як основа процесу стабілізації та підвищення рівня біологічного різноманіття зооценозу на порушених техногенних ландшафтах.
 29. Створення захисних лісових екосистем в непорушених та техногенних умовах степової зони України.
 30. Середовищетвірна роль тварин у природних і трансформованих екосистемах в умовах напруженого техногенного тиску на довкілля.
 31. Роль адаптивної системи тварин у створенні гомеостазу і продуктивності водних та наземних екосистем промислових регіонів.
 32. Підвищення продуктивності і рівня біологічного різноманіття природних та порушених екосистем промислових регіонів.
 33. Розробка проектів створення нових об’єктів національної екологічної мережі Дніпропетровської області.
 34. Інвентаризація біологічного різноманіття Дніпропетровської області.
 35. Інтродукція деревно-чагарникових рослин в озелененні населених міст.
 36. Реконструкція Ботанічного саду Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 37. Трансформація експозиційного відділу Зоологічного музею ДНУ.
 38. Використання природних антиоксидантів та продуктів нанотехнологій в якості нейропротекторів за умов несприятливого впливу навколишнього середовища та метаболічних порушень.
 39. Дослідження біохімічних механізмів антиоксидантних та антиканцерогенних властивостей сполук ренію.
 40. Використання в медицині наноліпосом і наночасток навантажених протипухлинною системою Реній-Платина.
 41. Аліциклічні та гетероциклічні оксигено- та нітрогеновмісні сполуки. Синтез, структура, реакційна здатність.
 42. Розробка та отримання комерційних мікробних препаратів для сільського господарства.
 43. Організація дослідно-промислового виробництва мікробного препарату для регулювання чисельності шкідливих комах.
 44. Організація виробництва біопрепарату стимулювальної дії Лізорецифін для потреб сільського господарства.
 45. Методика оцінки та прогнозу гербіцидної стійкості бур’янів.
 46. Лабораторна система контролю активності ензимів.
 47. Інформаційна технологія обробки даних про забруднення підземних питних вод.
 48. Інтелектуальна діагностична система для прогнозу залишкової несучої здатності тонкостінних систем на основі багатошарових нейронних мереж.
 49. Мікрохвильовий локатор з синтезованою апертурою зондування метало-діелектричних об’єктів у ближній зоні.
 50. Математичні моделі та методи ідентифікації та тематичної обробки багатоспектральних растрових зображень.
 51. Математичне та експериментальне моделювання втрати несучої здатності елементів конструкцій в умовах накопичення пошкоджень.
 52. Система ефективного спалювання газового палива.
 53. Автоматизована система готування водомазутних емульсій.
 54. Паро- і теплогенератори.
 55. Котел на твердому паливі.
 56. Енергоактивний навчальний корпус.
 57. Полімерний сонячний колектор з об'ємним теплопоглинанням.
 58. Розробка теоретичних основ оптимізації вітродвигунів з урахуванням вітрового потенціалу регіонів України.
 59. Теоретичні засади моделювання нестаціонарних електромагнітних процесів в трансформаторах високовольтних мереж.
 60. Віброплощадка для формування залізобетонних виробів.
 61. Закономірності процесів гідродинаміки і теплообміну в умовах низької гравітації і їх вплив на проектні параметри систем подачі палива літальних апаратів.
 62. Космічні двигуни та енергетичні двигунні установки.
 63. Науково-прикладні засади отримання високоякісних елементів конструкцій та управління виробництвом в авіакосмічній галузі.
 64. Інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень в задачах технічної діагностики вузлів та агрегатів ракетно-космічної техніки.
 65. Голографічні технології неруйнівного контролю в авіаційно-космічній техніці.
 66. Інформаційно-вимірювальні технології неруйнівного контролю та моніторингу відповідальних об’єктів машинобудування, енергетики та транспорту.
 67. Інформаційно-вимірювальна технологія визначення напружено-деформованого стану оболонкових конструкцій на основі інтерферометричних методів оптичного контролю.
 68. Контейнер для поводження з радіоактивними відходами низької та середньої активності.
 69. Технологія одержання нанокристалічних та аморфних плівок.
 70. Матеріали для зносостійких покриттів, що містять бор.
 71. Нові білдинг-блоки на основі промислово доступних дієнів.
 72. Комплексні розкислювачі-модифікатори багатофункціональної дії для обробки сталей і чавуну з підвищенням їх властивостей.
 73. Центри рекомбінації та сенсибілізації в кристалах твердих речовин на основі сульфіду цинка.
 74. Особливості формування перспективних наноструктурних та аморфних сплавів в умовах швидкого охолодження з рідинного та пароподібного станів.
 75. Кристали для функціональної електроніки.
 76. Закономірності утворення гетерополікомплексів P(V), AS (V), SI (IV), їх асоціатів з органічними барвниками у водних та міцелярних розчинах, використання в аналізі та каталізі.
 77. Теоретичні основи створення неплавлених модифікаторів широкого спектру дії для обробки рідкометалевих розплавів.
 78. Триботехнічні та антифрикційні порошкові композиційні матеріали.
 79. Дисперснозміцнені порошкові алюмінієві сплави.
 80. Квантоворозмірні структури на базі напівпровідникових матеріалів ZnSxSe1-x зрощених методом PAVPE.
 81. Пірофосфатний електроліт для гальванічного осадження багатофункціональних латунних покриттів.
 82. Впровадження наукової розробки та освоєння нової технології виробництва майонезу радіопротекторної дії.