На 15 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Навчальний та навчально-методичний відділи

Адреса: 49010, м. Дніпро, пр.Гагаріна, 72, 3-й поверх
E-mail

Навчальний відділ

Навчальний відділ є структурним підрозділом Дніпропетровського національного університету, який здійснює функції з планування, організації, і контролю навчального процесу відповідно до затверджених навчальних планів напрямів підготовки/спеціальностей, програм та інших навчально-методичних матеріалів.

У своїй діяльності навчальний відділ керується Конституцією України, законами України "Про освіту" та “Про вищу освіту”, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, нормативними документами та наказами по університету, іншими нормативними актами в галузі вищої освіти.

Основними завданнями діяльності відділу є:

• координація, організаційний, методичний та інформаційний супровід навчального процесу в університеті;
• організація планування, облік показників та контроль навчального процесу за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання, за якими здійснюється підготовка фахівців у структурних підрозділах університету;
• узагальнення досвіду організації навчальної та науково-методичної роботи провідних вищих навчальних закладів та структурних підрозділів університету;
• організація та проведення методичних нарад, семінарів з питань організації та забезпечення навчального процесу в університеті;
• розробка пропозиції для ректора та Вченої ради щодо удосконалення нормативної бази організації навчального процесу та системи ступеневої освіти в університеті.

Свої основні завдання навчальний відділ вирішує через безпосереднє виконання таких основних функцій: 

розробка проектів наказів та розпоряджень з питань організації навчального процесу;
організація розробки, коригування та обліку навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями;
організація розрахунків навчального навантаження та штатів науково-педагогічних працівників;
аналіз виконання кафедрами запланованих обсягів навчального навантаження;
аналіз та узагальнення відомостей про рух контингенту студентів;
узагальнення пропозицій навчальних підрозділів щодо формування складів державних екзаменаційних комісій, контроль оформлення їх звітної документації;
підготовка матеріалів з питань призначення іменних академічних стипендій студентам університету;
організація підготовки матеріалів оперативної та статистичної звітності з питань навчальної та навчально-методичної діяльності університету;
організація розробки графіків навчального процесу (розкладів занять, поточного та сесійного контролю знань, державної атестації студентів);
перевірка готовності навчальних підрозділів університету до навчального року, наявності інформаційного та методичного забезпечення дисциплін та систем діагностики знань; 
поточний контроль за організацією та проведенням навчального процесу; 
аналіз та облік результатів сесійного контролю знань студентів; 
контроль організації та проведення навчальних і виробничих практик студентів;
контроль та аналіз стану навчально-методичної документації в навчальних підрозділах відповідно до затвердженого переліку;
облік філій кафедр та інших відокремлених структурних підрозділів університету;
формування комп’ютерних баз даних автоматизованої системи «Деканат» АСК «ВНЗ» та їх обробка;
підготовка статистичних та інших матеріалів стосовно навчального процесу, які виносяться на обговорення ректоратів та Вченої ради університету.
 

   Навчально-методичний відділ

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів з питань ліцензування та акредитації, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, нормативними документами та наказами по університету, іншими нормативними актами в галузі освіти.

Основними завданнями діяльності відділу є:

  • вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти і розробка рекомендацій з вдосконалення організації та науково-методичного забезпечення навчального процесу;
  • координація дій підрозділів з метою проведення процедур атестації, ліцензування та акредитації;
  • контроль показників якості надання освітніх послуг навчальними підрозділами університету, їх відповідності умовам ліцензування та акредитації;
  • підведення підсумків, аналіз роботи та сприяння впровадженню інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та навчально-виховний процес факультетів;
  • участь в організації методичної роботи в університеті на рівні, що забезпечує підготовку фахівців, які володіють основними компетенціями у певній галузі професійної діяльності;
  • розробка пропозиції для ректора та Вченої ради щодо удосконалення нормативно-правової бази організації навчального процесу та системи ступеневої освіти в університеті.
Свої основні завдання навчально-методичний відділ вирішує через безпосереднє виконання таких основних функцій:
 
вивчення досвіду навчально-методичної роботи інших ВНЗ України та зарубіжних країн;
розробка заходів щодо удосконалення навчальної та науково-методичної діяльності університету;
розробка проектів нормативних документів з організації та управління навчальним процесом в університеті;
науково-методичне супроводження діяльності підрозділів університету з питань формування змісту освіти, змісту навчання, систем діагностики та технологій навчання;
організація розробки та облік освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за всіма напрямами підготовки/спеціальностями університету;
аналіз щорічних звітів кафедр, факультетів та узагальнення передового досвіду в організації навчального процесу; 
підготовка інформації з питань навчально-методичної роботи університету для ректорату,
організація та контроль за процедурою ліцензування напрямів підготовки/спеціальностей університету;
облік та контроль за документацією кафедр з атестації, ліцензування та акредитації;
співпраця з ДАК Міністерства освіти і науки України, Державною інспекцією навчальних закладів, НМЦ вищої освіти Міністерства освіти і науки України з питань атестації, ліцензування, акредитації;
облік показників діяльності структурних підрозділів університету, що пов’язані з питаннями ліцензування, акредитації та атестації;
координація роботи підрозділів університету з акредитації університету в цілому та підготовка документів для проведення самоакредитаційного аналізу університету.

Завідувач навчального відділу – Верба Ольга Віталіївна, тел.: (056) 374-98-33
Навчальний відділ – кімната 301, тел.: (056) 374-98-32
Навчальний відділ – кімната 305, тел.: (056) 374-98-17
Навчальний відділ – кімната 319, тел.: (056) 374-98-38
Навчально-методичний відділ – кімната 326, тел.: (056) 374-98-90