На 16 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Навчальний та навчально-методичний відділи

Адреса: 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, 3-й поверх

Навчальний відділ

Навчальний відділ є структурним підрозділом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, який здійснює функції з планування, організації і контролю навчального процесу.

У своїй діяльності навчальний відділ керується Конституцією і законами України, зокрема «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, нормативними документами та наказами по університету, а також іншими нормативно-правовими актами.

Основними завданнями діяльності відділу є:

• координація, організаційний, методичний та інформаційний супровід освітнього процесу в університеті;
• організація планування, облік показників та контроль навчального процесу за всіма рівнями та формами навчання, за якими здійснюється підготовка фахівців у структурних підрозділах університету;
• узагальнення досвіду організації навчальної та науково-методичної роботи провідних закладів вищої освіти та структурних підрозділів університету;
• організація та проведення методичних нарад, семінарів з питань організації та забезпечення освітнього процесу в університеті;
• розробка проектів нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів з питань планування та організації освітнього процесу.

Свої основні завдання навчальний відділ вирішує через безпосереднє виконання таких основних функцій: 

розробка проектів наказів та розпоряджень з питань організації освітнього процесу;
організація розробки, коригування та обліку навчальних планів за спеціальностями;
організація розрахунків навчального навантаження та штатів науково-педагогічних працівників;
аналіз виконання кафедрами запланованих обсягів навчального навантаження;
контроль та узагальнення відомостей про рух контингенту студентів (відрахування, поновлення, переведення з (до) інших закладів вищої освіти, з курсу на курс тощо);
узагальнення пропозицій навчальних підрозділів щодо формування складів екзаменаційних комісій, контроль оформлення їх звітної документації;
підготовка матеріалів з питань призначення іменних академічних стипендій студентам університету;
організація підготовки матеріалів оперативної та статистичної звітності з питань освітньої діяльності університету;
організація розробки, складання та затвердження графіків освітнього процесу, розкладів занять, сесійного контролю знань, атестації студентів;
поточний контроль за організацією та проведенням освітнього процесу; 
узагальнення та аналіз результатів сесійного контролю знань студентів; 
керівництво організацією та проведення навчальних і виробничих практик студентів;
моніторинг та аналіз стану навчальної документації в навчальних підрозділах відповідно до затвердженого переліку;
внесення та редагування актуальних і достовірних даних щодо студентів до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) та інформації щодо матеріально-технічної бази, необхідної спеціалістам органів управління освітою під час проведення ліцензування та акредитації освітньої діяльності навчального закладу;
розробка пропозицій і проектів розпоряджень по університету щодо оптимізації та забезпечення освітнього процесу, контроль за їх виконанням; підготовка статистичних та інших матеріалів стосовно навчального процесу, які виносяться на обговорення ректоратів та вченої ради університету.
 

   Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, зокрема «Про освіту», «Про вищу освіту», указами Президента України і постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, статутом ДНУ, а також іншими нормативними актами та Положенням про навчально-методичний відділ.


Основними завданнями діяльності відділу є:

  • вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти і розробка рекомендацій із вдосконалення організації та науково-методичного забезпечення освітнього процесу;
  • участь у плануванні та організації навчально-методичної роботи в ДНУ на рівні, що забезпечує підготовку фахівців, які володіють основними компетенціями в певній галузі професійної діяльності;
  • розробка проектів нормативних, інструктивних та методичних документів ДНУ з питань організації навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації;
  • координація дій підрозділів з метою проведення процедур ліцензування та акредитації;
  • координація розробки освітніх програм спеціальностей;
  • контроль показників якості надання освітніх послуг навчальними підрозділами ДНУ, їх відповідності умовам ліцензування та акредитації;
  • підведення підсумків, аналіз роботи та сприяння впровадженню інноваційних розробок у навчально-методичну роботу та освітній процес факультетів;
  • організація проведення атестації кафедр ДНУ;
  • розробка пропозиції для ректора та вченої ради ДНУ щодо удосконалення нормативно-правової бази організації освітнього процесу та системи ступеневої освіти в університеті.
Свої основні завдання навчально-методичний відділ виконує через здійснення організаційних, координаційних та контрольних функцій:
 
розробка заходів щодо удосконалення навчальної та науково-методичної діяльності університету та розробка проектів нормативних документів з організації та управління освітнім процесом;
застосування новітніх технічних засобів навчання та контролю якості знань;
координація діяльності підрозділів університету з питань формування змісту освіти, змісту навчання, систем діагностики та технологій навчання;
збір та аналіз матеріалів щодо інформаційного та науково-методичного забезпечення освітнього процесу в підрозділах ДНУ;
методичне забезпечення організації розробок освітніх програм для здобувачів вищої освіти за першим та другим освітніми рівнями;
надання методично-консультативної допомоги з питань проведення процедур ліцензування та акредитацій спеціальностей університету; перевірка пакетів ліцензійних та акредитаційних справ перед поданням до МОН України;
організація процедури самоаналізу діяльності кафедр з акредитації та атестації;
організація та контроль за процедурою ліцензування напрямів підготовки/спеціальностей університету;
облік показників діяльності структурних підрозділів університету, що пов’язані з питаннями ліцензування, акредитації та атестації;
організація діяльності щодо своєчасного проведення процедури акредитації;
організація роботи деканатів щодо визначення рейтингів науково-педагогічних працівників та кафедр ДНУ;
координація роботи підрозділів ДНУ щодо підтвердження статусу національного закладу вищої освіти університетом та надання методично-консультативної допомоги при підготовці матеріалів моніторингової справи;
аналіз щорічних звітів факультетів і центрів, та узагальнення передового досвіду в організації освітнього процесу ДНУ;
підготовка звітних та публіцистичних матеріалів про діяльність університету з навчально-методичної роботи; підготовка матеріалів до засідань ректорату та вченої ради ДНУ з питань навчально-методичної роботи університету.

Завідувач навчального відділу – Верба Ольга Віталіївна, тел.: (056) 374-98-33
Навчальний відділ – кімната 301, тел.: (056) 374-98-32
Навчальний відділ – кімната 305, тел.: (056) 374-98-17
Навчальний відділ – кімната 319, тел.: (056) 374-98-38
E-mail: nv—nmu@ukr.net

Завідувач навчально-методичного відділу – Дворецька Аліна-Олена Миколаївна, тел.: (056) 374-98-90
Навчально-методичний відділ – кімната 326, тел.: (056) 374-98-90
E-mail: viddil326@i.ua