На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет психології та спеціальної освіти

м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, корпус № 4, кімн. 47
Телефон деканату: +38 (056) 766-49-47
E-mail деканату: dec_fps@dnu.dp.ua
Сайт факультету: https://www.fpso.dp.ua


Історична довідка

У 1984 році у Дніпропетровському державному університеті було створено педагогічний факультет, з 1989 року на його базі розпочалась підготовка фахівців зі спеціальностей «Психологія» та «Психологія і мова та література (англійська)», і факультет було перейменовано у психолого-педагогічний. У 1997-2005 рр. він мав назву факультет психології та соціології, з 2005 року – факультет психології, а з 2018 року – факультет психології та спеціальної освіти.

Навчання близько 400 студентів за спеціальностями «Психологія» та «Спеціальна освіта» здійснюють 54 викладача, з яких 5 професорів, 3 доктора психологічних наук, у тому числі академік Академії вищої освіти України; 36 доцентів (кандидатів наук) – відомі фахівці в галузі психології та спеціальної освіти.
На факультеті психології та спеціальної освіти здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру зі спеціальності 053 «Психологія».
Видається фаховий науковий збірник серії «Психологія» Journal of Psychology Research, індексований у науковометричній базі Index Copernicus, до редакційної колегії якого входять відомі вітчизняні та зарубіжні науковці (відповідальний редактор – проф. А. О. Кононенко, відповідальний секретар – доц. Н. В. Ткаченко).

Керівний склад факультету

В.о. декана факультету – Бондаренко Зоя Петрівна, кандидатка педагогічних наук, доцентка, "Відмінник освіти України".
Заступник декана з навчальної роботи – Величко Рената Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент.
Заступник декана з наукової роботи – Четверик-Бурчак Аліна Григорівна, кандидатка психологічних наук, доцентка.
Заступник декана з міжнародного співробітництва – Черепєхіна Ольга Анатоліївнакандидатка психологічних наук, доцентка.

Структурні підрозділи факультету


Дізнайся про факультет із перших вуст!

Освітня діяльність

Факультет психології та спеціальної освіти здійснює підготовку фахівців за двома рівнями вищої освіти: перший (бакалаврський) та другий (магістерський) за денною, вечірньою та заочною формами навчання.

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти здійснюється за спеціальностями:
016 Спеціальна освіта (освітня програма «Спеціальна освіта. Логопедія»)
– 053 Психологія (освітні програми: «Психологія» та «Практична психологія»)

Підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти здійснюється за наступними спеціальностями:
016 Спеціальна освіта (освітня програма «Спеціальна освіта»)
– 053 Психологія (освітня програма «Психологія»)

На факультеті психології та спеціальної освіти здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

Співробітниками факультету психології та спеціальної освіти постійно проводиться робота щодо підготовки та публікації наукової і навчально-методичної літератури: монографії, наукові статті, тези доповідей, навчальні посібники тощо.

Наукова та науково-методична діяльність

Вчені факультету плідно займаються науковою та науково-методичною роботою. Наукова робота здійснюється в межах науково-дослідних тем кафедр.

На кафедрі загальної психології та патопсихології у 2019-2021 рр. розробляється наукова тема «Психологічні ресурси адаптаційного потенціалу особистості». Кафедра педагогічної та вікової психології з 2019 року розпочала роботу над темою «Особливості виявлення образу Я в контексті навчання впродовж життя». Науково-дослідна тема кафедри соціальної психології і психології управління у 2019-2021 рр.: «Соціально-психологічні ресурси суб’єктів соціалізації у сучасних трансформаційних умовах». Науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки та спеціальної освіти у 2019-2021 рр. активно працюють над темою «Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти».

За останні роки працівниками факультету психології та спеціальної освіти захищені 6 кандидатських дисертацій за темами: «Психологічні чинники різних стилів і форм прояву гумору особистості», «Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості», «Особистісні чинники психологічного феномену самоінвалідізації як форми проактивної копінг-поведінки», «Особливості прогностичної компетентності осіб з різними рівнями схильності до ризикової поведінки», «Емоційні особливості дітей з психофізичними порушеннями та їх психокорекція», «Психологічні особливості музикантів-професіоналів та аматорів».

Наукова діяльність факультету психології та спеціальної освіти реалізується у проведенні міжнародних і всеукраїнських наукових теоретичних та практичних конференцій. Так, у жовтні 2017 року факультетом психології та спеціальної освіти було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість», у листопаді 2019 року – Міжнародну науково-практичну конференцію «Особистісні ресурси досягнення життєвого успіху: психолого-педагогічний аспект».

На факультеті щорічно видається наукове видання Journal of Psychology Research, серія «Психологія» (сайт видання: http://www.psyresearch.dp.ua/index.php/psy).

До наукової діяльності факультету психології та спеціальної освіти залучена й обдарована студентська молодь. Традиційною формою наукової роботи є проведення дискусійного клубу, де студенти мають змогу обговорювати актуальні проблеми сучасної психологічної практики. Студенти щорічно беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, наукових програмах та конкурсах Президентського Фонду Л.Д. Кучми «Україна», Фонду В. Пінчука «Завтра UA», в олімпіадах та інших наукових заходах. Так, у 2017 році випускниця магістратури Людмила Чернова отримала диплом ІІ ступеня за 2-ге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт за напрямом «Педагогічна та вікова психологія», який проводився у Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського. У 2019 році студентка групи ДС-16-1в Ніна Захильняк отримала диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт за напрямом «Загальна та соціальна психологія», у 2020 році студентка групи ДС-16-2 Юлія Дашевська отримала диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт за напрямом «Загальна та соціальна психологія», який проводився у Херсонському державному університеті. За результатами участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Спеціальна освіта (за нозологіями)» (м. Київ, березень 2020 р.) студентка Альона Ляшко (гр. ДС-19м-1) нагороджена Грамотою за оригінальність наукової ідеї, Інна Безверха (гр. ДК-16-1) нагороджена Грамотою у номінації «Впевнений старт».

Студенти беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, науково-практичних семінарах тощо.

На факультеті психології та спеціальної освіти постійно діють наукові студентські гуртки: «Емпіричні дослідження в психології» (керівники: д.психол.н., професор Аршава І.Ф., к.психол.н. Салюк М.А.); «Психологічні ресурси адаптаційного потенціалу особистості» (керівник: д.психол.н., професор Аршава І.Ф.); «Сучасні технології волонтерської діяльності» (керівник: к.пед.н., доцент Бондаренко З.П.); «Гуманна педагогіка ХХІ сторіччя» (керівник: к.філол.н., доцент Переворська О.І.); проблемні групи: «Формування навичок комунікації у дітей з ментальними порушеннями» (керівник: ст. викл. Ісаченко В.О.); «Інноваційні підходи до корекції мовленнєвих порушень» (керівник: ст. викл. Василенко І.М.). Активна участь студентів у роботі гуртків та проблемних груп сприяє підвищенню їх зацікавленості у результатах навчання, набуттю практичних навичок дослідницької роботи.

Міжнародні контакти

Факультет бере участь у міжнародній діяльності університету, яка полягає в наукових розробках та публікаціях, участі в міжнародних конференціях.

Професорсько-викладацький склад факультету бере участь у діяльності міжнародних психологічних асоціацій: IPPA (International Positive Psychology Association), EHPS (European Health Psychology Society), IAAP (International Association of Applied Psychology), IAREP (International Association of Research in Economic Psychology), WAPP (World Association of Personality Psychology).

Здобувачі вищої освіти та викладачі беруть участь у програмі наукових обмінів Сполучених Штатів Америки Fulbright, яка повністю фінансується Комісією Fulbright. Програмою передбачено навчання і стажування з отриманням стипендії та грантів в одному з університетів-партнерів проєкту США. Навчання у німецьких університетах є можливим завдяки програмі академічних обмінів DAAD.

У рамках міжнародної співпраці проводяться зустрічі з іноземними науковими діячами.

Викладачі факультету регулярно беруть участь у зарубіжних конференціях, конгресах, семінарах. Опубліковано близько 60 тез доповідей на всесвітніх та європейських конференціях.

У 2019-2020 н.р. було укладено угоду про міжнародну співпрацю між Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара та Католицьким університетом в Ружомберку (Словаччина).

Відповідно до укладеної угоди, доцент Ніколенко Л.М. пройшла стажування на базі кафедри спеціальної педагогіки та лікувальної педагогіки Інституту Юрая Палеша в Левочі педагогічного факультету Католицького університету в Ружомберку, що в Словаччині (27.01.2020 – 29.04.2020).

На факультеті проводиться активна волонтерська діяльність та співпраця з міжнародними благодійними організаціями: DAFNE («Європейська мережа асоціацій грантодавців»); WINGS («Всесвітня ініціатива для підтримки грантодавців»); МБФ «Карітас Україна»; МБФ «Український жіночий фонд»; МБФ «Здоров'я українського народу»; Благодійна організація «Дон Боско. Україна»; Міжнародний фонд «Відродження»; «Фонд Східна Європа»; БФ «Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону».


Психологічна служба Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара


Психологічна служба Дніпровського національного університету була створена 26 червня 1992 р. на базі Центру гуманітарних проблем освіти. Основною метою діяльності психологічної служби (ПС) є виконання завдань, пов’язаних з психологічним забезпеченням навчально-виховного процесу, сприяння особистісному зростанню та професійному становленню студентів і співробітників університету. З 30 жовтня 2007 р. психологічна служба ДНУ була передана із Центру гуманітарних проблем освіти на факультет психології та спеціальної освіти.

Склад психологічної служби ДНУ

Керівник – Лазаренко Вікторія Іванівна.
Потапова Наталія Василівна – практичний психолог
Худич Марія Юріївна – практичний психолог
Мільяченко Тамара Миколаївна – практичний психолог
Продан Євген Олександрович – практичний психолог

Місце розташування: просп. Дмитра Яворницького, 35; 4 корпус, кімн. 46а.

Основні завдання ПС:
·                     надання психологічної допомоги студентам та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;
·                     формування у студентів та співробітників університету високого рівня психологічної культури;
·                     психологічна просвіта: ознайомлення студентів та викладачів з основами психології; формування потреб у психологічних знаннях;
·                     вивчення психологічних труднощів студентів ДНУ та підготовка пропозицій з оптимізації навчання;
·                     сприяння особистісному розвитку студентів.

Види діяльності:
·                     індивідуальне консультування;
·                     психологічна діагностика (індивідуальна і групова);
·                    групова робота соціально-психологічної спрямованості (тематика: командоутворення; шляхи вирішення конфліктів; ораторське мистецтво; мистецтво успішних переговорів; формування навичок партнерського спілкування, упевненості у собі,  ефективного розподілу часу (time-менеджмент); працевлаштування випускників; емоційний інтелект; цілепокладання та життєва перспектива; фінансова грамотність; управління стресом тощо;
·                     групова робота особистісної спрямованості.

Пріоритетні напрямки діяльності:
·                     соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ЗВО;
·                     професійне самовизначення студентської молоді;
·                     здоровий спосіб життя;
·                     психологічна культура особистості.

 Психологічна служба надає свої послуги студентам, аспірантам, викладачам та співробітникам ДНУ.

17 березня 2021 року до Всесвітнього дня ЩАСТЯ в науковій бібліотеці ДНУ відбулося інтерактивне тренінгове заняття для студентів та співробітників ДНУ за темою «Чи щаслива я людина?»

У тренінгу взяли участь більше 30 осіб. Атмосфера заняття була комфортна, довірлива, учасники були активними. Вони залюбки виконали асоціативний тест К.Г. Юнга «Мої 16 асоціацій про щастя». Кінцеві результати тесту учасників ми з їхнього дозволу публікуємо. Отже, підсвідомі асоціації з поняттям щастя у наших учасників були такі: СВОБОДА ВИБОРУ, СИН, ІДИЛІЯ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ, НАСИЧЕНІСТЬ, ЖИТТЯ, ПРИРОДА, СУТНІСТЬ, ЧАС, САМОРЕАЛІЗАЦІЯ, СПОКІЙ, НЕВПЕВНЕНІСТЬ, РОЗУМІННЯ, УСПІХ, ЛЮДИ ПОРЯД, КОХАННЯ, СИЛА, УЛЮБЛЕНА СПРАВА... Під час тренінгу учасникам запропонували вирахувати особистий рівень задоволеності життям. Узагальнений показник задоволеності життям нашої аудиторії склав 22.92 бали, що відповідає середньому рівню. Результати групової вправи «Рецепт щастя» шести команд учасників представлені на фото.

Цікава дискусія та практичні вправи захопили студентів та співробітників ДНУ. Вони висловили побажання подальших зустрічей з психологами психологічної служби ДНУ.

Дякуємо усім за активну участь у заході: Центру гуманітарних проблем освіти ДНУ за ідею; керівниці Центру соціальних ініціатив та волонтерства ДНУ Зої Петрівні Бондаренко та її помічниці Дарії Філіпецькій за допомогу в організації; працівникам наукової бібліотеки ДНУ за надане гарне і комфортне приміщення.

Психологічна служба ДНУ запрошує на заходи також викладачів і студентів факультету, а ще у своїй роботі тісно співпрацює із закордонними фахівцями. Наприклад, 30 жовтня 2019 року відбувся семінар за участю американських тренерів із трансформації конфліктів Деніела та Шерон Баттрі: https://youtu.be/wwQBXIeQ5Zw; https://youtu.be/iG2heT72xE0


Волонтерська робота

В організації студентського життя відіграє активну роль громадське об’єднання Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – Центр соціальних ініціатив і волонтерства, який був створений у 2002 році на факультеті психології та спеціальної освіти, а з 2010 року набув загальноуніверситетського статусу (14.06.2010 року наказом ректора ДНУ ім. О. Гончара №454), та успішно діє до теперішнього часу.

Центр є особливим в загальнодержавному навчальному просторі українських ЗВО. Він має своє Положення, структуру та координаційну раду. Керівник Центру – доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти факультету психології та спеціально освіти, кандидат педагогічних наук Зоя Петрівна Бондаренко.


Центр соціальних ініціатив і волонтерства

До складу волонтерських об’єднань входять 37 чоловік, представники спеціальностей «Психологія» та «Спеціальна освіта» й інших, які займаються багатьма напрямами волонтерської діяльності з надання соціально-педагогічних й психологічних та інших послуг (освітніх, інформаційних, юридичних, соціальних) дітям-сиротам, дітям, які залишилися без батьківської опіки, дітям з особливими освітніми потребами, дітям з родин тимчасово переміщених осіб з Криму та Донбасу, військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у медичних закладах міста Дніпра та ін.

Різні види послуг, що надаються студентами й викладачами факультету психології та спеціальної освіти, є ефективними для тих, хто цього потребує, а саме: діти-сироти та діти, які залишилися без батьківської опіки, дитбудинку №1 м. Дніпра, центру підтримки дітей та сім’ї, дитбудинку для дітей з ДЦП при школі-інтернаті № 1, дитбудинку «Барвінок» м. Дніпра, ДБСТ № 6 компенсаторного типу та ін., міського центру соціально-психологічної реабілітації для дітей, діти-переселенці у координаційному центрі «Допомога Дніпра», військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у обласному військовому госпіталі, обласній лікарні ім. І.І. Мечникова, лікарні УВС та ін. 
   
Напрями діяльності Центру волонтерства
- надання послуг дітям-сиротам та дітям, які залишилися без батьківської опіки (заклади інтернатного типу міста (дитбудинок №1, дитбудинок «Барвінок», центр соціально-психологічної реабілітації для дітей, прийомні сім’ї, ДБСТ, центр підтримки дітей та сім’ї);
розвивально-корекційна, реабілітаційна та дозвіллєва робота з дітьми з особливими потребами (інтерактивний театр для дітей з вадами – бібліотека на бульварі Слави, дитячий будинок для дітей із ДЦП);
- волонтерський супровід дітей дошкільного віку під час їх підготовки до навчання у школі (СШ №67, м. Дніпро);
- інклюзивний супровід у навчальних закладах та установах міста (ДНЗ, школи);
- соціальне партнерство (з державними установами та НДО, благодійними організаціями, фондами, товариствами: Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міста, області, Український благодійний фонд «Благополуччя дітей», Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» (м. Київ), «Ангел дитинства», «Особливе дитинство» (м. Дніпро), «Турбота і підтримка», Благодійний фонд «За майбутнє України», громадські організації «Хто як не я», «Промінь» (м. Дніпро) та ін.);
- психолого-педагогічна допомога геріатричному пансіонату (м. Дніпро);
- навчання волонтерських груп та волонтерського активу у Школі волонтерів;
- організація благодійних акцій, культурно-дозвіллєвих заходів для дітей та молоді міста, для волонтерів;
- формування навичок здорового способу життя у студентському колективі;
- військово-патріотичний напрям: соціально-педагогічна робота з дітьми із родин тимчасово переміщених осіб, корекційно-реабілітаційна - робота з військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні у медичних установах тощо;
- науково-дослідна робота волонтерів (участь у науково-практичних конференціях, написання тез та статей щодо волонтерства та добродійної діяльності);
- соціально-педагогічне партнерство з Дніпровським педагогічним коледжем: спільні заходи та навчання у школі волонтерів.

Волонтерська діяльність студентів

Форми роботи Центру волонтерства є різноманітними.

Найчастіше волонтери використовують благодійні акції: традиційною є акція «Від серця – до серця» до Дня Святого Миколая і до Дня захисту дітей, та акція «Листи ангелів» за ініціативи Благодійного фонду «Інваліди – за рівність!» щодо опікування 152-х дітей з розумовими та фізичними вадами Котівської школи-інтернату Дніпропетровської області. Студенти написали листи підтримки цим дітям, за що отримали подяку від керівників школи і фонду. А також інші акції: «Творімо добрі справи, люди!», «Завітайте до Планети Добра!», «Щастя на крилах», «Фандрайзинг у дії!», «Прийди до сонячного кола волонтерів!», «Жити реально, жити здорово!» та ін.

Волонтерами організовуються привітання вихованців дитбудинку №1 із Днем народження 18 жовтня, 19 грудня до Дня Святого Миколая, 19 травня та 1 червня (усі інтернатні заклади, над якими здійснюється волонтерування).

Волонтерська діяльність студентів

Співпраця студентів-волонтерів з цими закладами має зворотній зв'язок – до ДНУ вступають вихованці дитячого будинку №1 і здобувають вищу освіту. Так, за роки співпраці вступили й закінчили факультет психології та спеціальної освіти 9 вихованців дитбудинку, з яких одна випускниця 2012 року Юлія Задорожня закінчила з відзнакою, отримавши диплом магістра психології.

Наша волонтерська робота у 2020/2021 навчальному році розпочалась із проведення брифінгу «Зроби крок назустріч – стань волонтером» з метою ознайомлення з діяльністю Центру соціальних ініціатив і волонтерства ДНУ імені Олеся Гончара студентів перших курсів з багатьох факультетів. Оновили актив волонтерів. Започаткували спілкування волонтерів через Інтернет-сторінку: «Група Центр соціальних ініціатив і волонтерства ДНУ імені Олеся Гончара» (https://www.facebook.com/groups/volunteerDNU).

Двічі на місяць керівник центру – Бондаренко Зоя Петрівна та координатор – Філіпецька Дарія проводять Школу волонтерів, де завжди відбуваються цікаві та змістовні заняття, обговорюються нові проєкти, придумуються нові ідеї, вирішуються питання, проводяться зустрічі з соціальними партнерами, наприклад, як з практичним психологом, тренером навчальних курсів – Оксаною Дон, психологом – Іриною Дирявкою, психологом СШ 67 – Катериною Кузьменко, випускницею факультету – учителем-дефектологом Дарією Оніщенко та ін.

Провідні фахівці Психологічної служби ДНУ доц. Лазаренко В.І., Потапова Н.В., Демура А.В. є нашими активними соціальними партнерами, які проводять цікаві тренінги для студентів-волонтерів на різні актуальні теми. Нещодавно відбулося заняття на тему: «Чи щаслива я людина?» для багатьох студентів різних факультетів, а після нього звучали вражаючі позитивні відгуки учасників.

Восени волонтеріат ДНУ долучився до соціального проєкту «ZAMALUY» (засновник проєкту – соціальний партнер Георгій Волков) щодо боротьби з розповсюдженням та придбанням наркотиків у Telegram-посиланнях. Волонтери взяли участь у проєкті, виконуючи певні проєктні завдання, змогли зафарбувати біля 40 надписів на стінах будинків мешканців Дніпра.

Волонтери з цікавим ідеями та наданнями професійної допомоги дітям – часті гості у дітей внутрішньо переміщених родин зі східних областей країни (пр. Д. Яворницького, 119а). Студенти творчо й вмотивовано демонструють майстер-класи, казкові вистави, танцювальні та музичні програми, спортивні заходи, зустрічі з талановитими людьми, щоб діти змогли взяти для себе певну інформацію на майбутнє.

До Всесвітнього дня волонтера започаткували волонтерські зустрічі «Творімо добрі справи!», на які запрошувалися як студенти-волонтери, так і науково-педагогічні працівники університету. Відбулися цікаві зустрічі з професорами ДНУ Шевцовим С.В., Дронем М.М. та ін., де звучали хвилюючі розповіді гостей про добрі справи, про милосердя засобами поезії й музики.

Створювали благодійну акцію «Допоможи ближньому» з метою соціально-психологічної підтримки дітей-сиріт і дітей, які залишились без батьківського піклування, для комунального закладу соціального захисту «Центр соціальної підтримки дітей №1 «Довіра»», що на ж-м Тополя-2, та для Центру допомоги «Добре вдома», що розташований у смт. Слобожанському.


Їздили до притулку «Ковчег» для безпритульних тварин та надавали їм матеріальну допомогу. Розробили та розвісили плакати-звернення до студентів і викладачів й усіх містян про допомогу тваринам у притулку.


Взяли участь в онлайн-конференції «День відкритих дверей» для абітурієнтів, де розповідали про волонтерську діяльність у ЗВО.

Виступаємо на різних літературних заходах нашого університету. Наприклад, на святкуванні Дня народження Лесі Українки, Тараса Григоровича Шевченка. Провели майстер-клас з Петриківського розпису (тренер – волонтерка Дар’я Догадайло, студентка групи ДК-20-1).

Взяли участь у благодійній акції по збору новорічних подарунків для дітей з міст Красногорівка, Мар’їнка, Знам’янка Донецької області до Дня Святого Миколая.

Звичайно, все це підкріплюється відео-матеріалами, інформативними постами, статтями, оголошеннями на онлайн-сторінці «Центру соціальних ініціатив і волонтерства ДНУ імені Олеся Гончара».

На черзі – поїздка до геріатричного пансіонату для людей похилого віку на Великодневі свята (Придніпровськ).

Наша найкраща нагорода – це наші успіхи та щасливий погляд тих, кому вдалося допомогти. Це велике щастя, коли бачиш усміхнену дитину завдяки плідним зусиллям волонтерів!

Волонтерство – це особливий спосіб життя, особливий вид доброчинної діяльності, які приносять задоволення, нові знайомства, особистісний розвиток, набуття професійних навичок, а головне – надання допомоги тим, хто цього потребує. Завітайте до нашого Центру соціальних ініціатив і волонтерства ДНУ імені Олеся Гончара – пр. Д. Яворницького, 35, навчальний корпус № 4, кімн. 46.
  

Студентське життя


Студентське самоврядування – це невід’ємна складова факультету психології та спеціальної освіти. Його завдання – захищати права студентів, сприяти всебічному розвитку, професіональному та особистісному становленню кожного.

Студенти факультету беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. 

Із початком АТО студентська рада та інші студенти факультету допомагають захисникам Вітчизни: збирають ліки, речі першої необхідності, продукти, листи подяки та підтримки, здають кров для поранених, а також особисто підтримують у госпіталях. 

Юнаки та дівчата розкривають свої таланти на міжфакультетських заходах, таких як: «Міс університет», «Містер університет», «Dance Show», «Брейн-ринг», Фестиваль КВК, «Univer-Voice» тощо. 

Не обходить стороною і спортивне життя факультет психології та спеціальної освіти. Студенти залюбки беруть участь у змаганнях з волейболу, футболу, шахів, входять до складу університетських збірних команд. 

У стінах самого факультету щороку проходять свята, приурочені Дня працівника освіти, Дня першокурсника, Дня волонтера, Дня логопеда, Дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня жінок, Дня захисту дитинства та ін.

За ініціативою ради студентів на факультеті регулярно проводяться благодійні ярмарки. Зібрані кошти йдуть на подарунки вихованцям дитячих будинків.  

Важливим напрямом студентського життя факультету є діяльність загону волонтерів.

Студентська рада активно допомагає викладачам взаємодіяти зі студентами, підтримувати інтерес до навчання у студентської молоді. Вона завжди уважна до потреб студентів, виявляє готовність прийти на допомогу кожному, хто навчається на факультеті. 

Рада підтримує дружні зв'язки не тільки з іншими факультетами ДНУ, але й з факультетами інших ЗВО, переймає вдалий досвід інших організацій. Вона постійно знаходиться в розвитку.

Студенти факультету відвідують Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми проводимо для діток майстер-класи з орігамі. Наша команда готує для дітлахів цікаві виступи із важливим повчальним змістом.

Техніка орігамі сприяє розвитку фантазії, терпіння, посидючості, цілеспрямованості, дрібної моторики рук та позитивно впливає на емоційний стан дітей.

Соціальний комітет факультету психології та спеціальної освіти постійно відвідує діток центру «Добре Вдома». Наші зустрічі супроводжуються пізнавальними іграми та запальними танцями. Кожен малюк отримує подарунок від усього дружного колективу студентів.

Свято – це завжди радість та щирі посмішки дітей. Незважаючи на карантин, традиційні подарунки від Святого Миколая і в 2020 році були вручені вихованцям центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Наша дружна родина волонтерів Соціального комітету факультету разом із іншими студентами нашого університету завітала до діток з різноманітними подарунками. Дуже тішить серце, коли бачиш щирі посмішки дітей та подяку не тільки на словах, але й у погляді. Неймовірні відчуття переповнюють, коли даруєш дітям казку та відчуття дива. Даруймо діткам ще більше щастя прийдешніми святами.