Версія для друку

Кафедра педагогічної та вікової психології

Телефон: (056) 745-51-34
E-mail: kafedraDPP@ukr.net

Завідувач кафедри – Носенко Елеонора Львівна, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Заслужений працівник освіти України.

Усі інші викладачі кафедри мають науковий ступінь кандидата психологічних наук і працюють на посадах доцентів. Три викладачі з них – Фролова Н.В., Байєр О.О., Макарова Л.Л. мають вчене звання доцента. Викладачі Грисенко Н.В., Глушко О.І., Опихайло О.Б., Четверик-Бурчак А.Г. мають тільки науковий ступінь кандидата психологічних наук.

Протягом історії існування факультету психології (з 1989 року і до сьогодні) кафедра мала різні назви. Перша назва – «педагогічної психології та англійської мови» – відбивала зміст підготовки фахівців у галузі психології за двома фахами: психологія, англійська мова та література. Поєднання двох різних видів фахової підготовки здійснювалося шляхом викладання частини психологічних курсів англійською мовою, що забезпечувало високий рівень володіння випускниками як англійською мовою, так і психологією. Про це свідчить, зокрема те, що серед молодих викладачів кафедри – більшість випускники факультету психології того періоду, коли здійснювалася підготовка психологів за подвійними фахами. У 2009 році, коли підготовка фахівців за подвійними фахами закінчилась, назва кафедри була змінена на «кафедра загальної та педагогічної психології», а пізніше на «кафедру педагогічної та вікової психології». Остання назва відповідає назві одного з напрямів наукової підготовки психологів – «Педагогічної та вікової психології».

З моменту створення кафедри і дотепер її очолює доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Носенко Е.Л. Основним здобутком кафедри є активна підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру. Під керівництвом завідувача кафедри проф. Носенко Е.Л. захистили кандидатські дисертації усі молоді викладачі кафедри, які зараз працюють у її складі на посадах доцентів: Фролова Н.В., Байєр О.О., Грисенко Н.В., Глушко О.І., Опихайло О.Б. і Четверик-Бурчак А.Г.

Випускники аспірантури кафедри працюють також на інших кафедрах та в інших ВНЗ України і за кордоном. Активна наукова робота кафедри знайшла відбиття у монографіях, присвячених актуальним проблемам сучасної психологічної науки, численних навчальних і методичних посібниках та статтях як в українських, так і в зарубіжних виданнях, зокрема у монографіях:
1. Грисенко Н.В., Носенко Е.Л. Роль позитивних цінностей і властивостей особистості у попередженні емоційного вигорання педагога / Н.В. Грисенко, Е.Л. Носенко. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. – 164 с.
2. Носенко Е.Л., Петренко Т.М. Діагностика особистості засобами невербального спілкування / Е.Л. Носенко, Т.М. Петренко. – К.: Освіта України, 2013. – 191 с.
3. Аршава І.Ф., Носенко Е.Л., Салюк М.А. Гуманізуючий потенціал новітніх інформаційних технологій в освіті / І.Ф. Аршава, Е.Л. Носенко, Салюк М.А. – Д: Вид-во «Акцент ПП», 2013. – 172 с.
4. Носенко Е.Л., Труляєв Р.О. Позитивні цінності як чинник особистісного розвитку суб’єктів навчання / Е.Л. Носенко, Р.О. Труляєв. – К.: Освіта України, 2014. – 192 с.
5. Носенко Е.Л., Терновська Д.Ю. Індивідуальна релігійність у світлі позитивних цінностей особистості / Е.Л. Носенко, Д.Ю. Терновська. – Д.: Акцент ПП, 2015. – 191 с.
6. Носенко Е.Л. Почуття гумору як ознака доброчинності особистості та емоційна сила її характеру / Е.Л. Носенко, О.Б. Опихайло. – К.: ВД «Освіта України», 2016. – 189 с.
7. Носенко Е.Л. Емоційний інтелект як чинник досягнення життєвого успіху / Е.Л. Носенко, А.Г. Четверик-Бурчак. – К.: Вид-во «Освіта України», 2016. – 182 с.

Також у підручниках, посібниках:
1. Носенко Е.Л. Курс лекцій з дисципліни «Теорія емоційного інтелекту» із завданнями для самоконтролю / Е.Л. Носенко, А.Г. Четверик-Бурчак. – Дніпропетровськ: ТОВ «Акцент ПП», 2016. – 114 с.
2. Носенко Е.Л., Байсара Л.І., Носенко Д.В. Позитивна психологія. Навчально-методичний посібник / за ред. Е.Л. Носенко. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 28 с.
3. Носенко Е.Л. Методика та організація наукових психологічних досліджень: ідентифікація проблеми дослідження, методи обробки емпіричних результатів дослідження. Методичний посібник / Е.Л. Носенко, Д.В. Носенко. – Дніпро: ТОВ «Роял Принт», 2017. – 36 с.
4. Носенко Е.Л. Контрольні завдання до курсу «Теоретико-методологічні проблеми психології». Методичний посібник / Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава. – Дніпро: ФОП Сова Д.І. 2017. – 40 с.
5. Байсара Л.І., Носенко Е.Л. Методичний посібник до вивчення курсу «Позитивна психологія» / Е.Л. Носенко, Л.І. Байсара. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014 (оновлений і доповнений у 2017 році).
6. Носенко Е.Л., Аршава І.Ф. Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості. Підручник з грифом МОНУ / Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010 (оновлений і доповнений у 2017 році).

Кафедра бере участь у підготовці фахівців через магістратуру і аспірантуру. Станом на грудень 2017 року при кафедрі проходять підготовку дві аспірантки третього року навчання: Сокур А.В. і Маслова А.А. (науковий керівник – професор Носенко Е.Л.) і 35 студентів магістратури.

Кафедра виконує держбюджетну тему: «Реципрокність зв’язку диспозиційних рис та динамічних підструктур особистості з її освітнім та життєвим досвідом» (2016–2018 рр.).