Версія для друку

Кафедра педагогічної та вікової психології

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Носенко Елеонора Львівна Зав. кафедрою Професор Професор Д-р психол. наук Елеонора Львівна Носенко 6603132183 U-4908-2017 Eleonora Nosenko 0000-0003-4698-4028
Байєр Оксана Олександрівна Доцент Доцент кандидат психол. наук Oxana Bayer C-9394-2016 Oxana Bayer 0000-0002-0651-1472
Грисенко Наталія Володимирівна Доцент кандидат психол. наук Наталья Грисенко V-3598-2017 Nataliia Grisenko 0000-0003-2896-0110
Фролова Наталія Вікторівна Доцент Доцент кандидат психол. наук Фролова Н.В. T-8308-2017 Nataliia Frolova 0000-0001-7466-9071
Глушко Ольга Ігорівна Доцент кандидат психол. наук Olga Glushko T-1129-2017

Olga Glushko 0000-0002-1543-064X

Телефон: (056) 745-51-34
E-mail: kafedraDPP@ukr.net

Завідувач кафедри – Носенко Елеонора Львівна, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Заслужений працівник освіти України.

Усі інші викладачі кафедри мають науковий ступінь кандидата психологічних наук і працюють на посадах доцентів. Три викладачі з них – Фролова Н.В., Байєр О.О., Макарова Л.Л. мають вчене звання доцента. Викладачі Грисенко Н.В., Глушко О.І., Опихайло О.Б., Четверик-Бурчак А.Г. мають тільки науковий ступінь кандидата психологічних наук.

Протягом історії існування факультету психології (з 1989 року і до сьогодні) кафедра мала різні назви. Перша назва – «педагогічної психології та англійської мови» – відбивала зміст підготовки фахівців у галузі психології за двома фахами: психологія, англійська мова та література. Поєднання двох різних видів фахової підготовки здійснювалося шляхом викладання частини психологічних курсів англійською мовою, що забезпечувало високий рівень володіння випускниками як англійською мовою, так і психологією. Про це свідчить, зокрема те, що серед молодих викладачів кафедри – більшість випускники факультету психології того періоду, коли здійснювалася підготовка психологів за подвійними фахами. У 2009 році, коли підготовка фахівців за подвійними фахами закінчилась, назва кафедри була змінена на «кафедра загальної та педагогічної психології», а пізніше на «кафедру педагогічної та вікової психології». Остання назва відповідає назві одного з напрямів наукової підготовки психологів – «Педагогічної та вікової психології».

З моменту створення кафедри і дотепер її очолює доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Носенко Е.Л. Основним здобутком кафедри є активна підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру. Під керівництвом завідувача кафедри проф. Носенко Е.Л. захистили кандидатські дисертації усі молоді викладачі кафедри, які зараз працюють у її складі на посадах доцентів: Фролова Н.В., Байєр О.О., Грисенко Н.В., Глушко О.І., Опихайло О.Б. і Четверик-Бурчак А.Г.

Випускники аспірантури кафедри працюють також на інших кафедрах та в інших ВНЗ України і за кордоном. Активна наукова робота кафедри знайшла відбиття у монографіях, присвячених актуальним проблемам сучасної психологічної науки, численних навчальних і методичних посібниках та статтях як в українських, так і в зарубіжних виданнях, зокрема у монографіях:
1. Грисенко Н.В., Носенко Е.Л. Роль позитивних цінностей і властивостей особистості у попередженні емоційного вигорання педагога / Н.В. Грисенко, Е.Л. Носенко. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. – 164 с.
2. Носенко Е.Л., Петренко Т.М. Діагностика особистості засобами невербального спілкування / Е.Л. Носенко, Т.М. Петренко. – К.: Освіта України, 2013. – 191 с.
3. Аршава І.Ф., Носенко Е.Л., Салюк М.А. Гуманізуючий потенціал новітніх інформаційних технологій в освіті / І.Ф. Аршава, Е.Л. Носенко, Салюк М.А. – Д: Вид-во «Акцент ПП», 2013. – 172 с.
4. Носенко Е.Л., Труляєв Р.О. Позитивні цінності як чинник особистісного розвитку суб’єктів навчання / Е.Л. Носенко, Р.О. Труляєв. – К.: Освіта України, 2014. – 192 с.
5. Носенко Е.Л., Терновська Д.Ю. Індивідуальна релігійність у світлі позитивних цінностей особистості / Е.Л. Носенко, Д.Ю. Терновська. – Д.: Акцент ПП, 2015. – 191 с.
6. Носенко Е.Л. Почуття гумору як ознака доброчинності особистості та емоційна сила її характеру / Е.Л. Носенко, О.Б. Опихайло. – К.: ВД «Освіта України», 2016. – 189 с.
7. Носенко Е.Л. Емоційний інтелект як чинник досягнення життєвого успіху / Е.Л. Носенко, А.Г. Четверик-Бурчак. – К.: Вид-во «Освіта України», 2016. – 182 с.

Також у підручниках, посібниках:
1. Носенко Е.Л. Курс лекцій з дисципліни «Теорія емоційного інтелекту» із завданнями для самоконтролю / Е.Л. Носенко, А.Г. Четверик-Бурчак. – Дніпропетровськ: ТОВ «Акцент ПП», 2016. – 114 с.
2. Носенко Е.Л., Байсара Л.І., Носенко Д.В. Позитивна психологія. Навчально-методичний посібник / за ред. Е.Л. Носенко. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 28 с.
3. Носенко Е.Л. Методика та організація наукових психологічних досліджень: ідентифікація проблеми дослідження, методи обробки емпіричних результатів дослідження. Методичний посібник / Е.Л. Носенко, Д.В. Носенко. – Дніпро: ТОВ «Роял Принт», 2017. – 36 с.
4. Носенко Е.Л. Контрольні завдання до курсу «Теоретико-методологічні проблеми психології». Методичний посібник / Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава. – Дніпро: ФОП Сова Д.І. 2017. – 40 с.
5. Байсара Л.І., Носенко Е.Л. Методичний посібник до вивчення курсу «Позитивна психологія» / Е.Л. Носенко, Л.І. Байсара. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014 (оновлений і доповнений у 2017 році).
6. Носенко Е.Л., Аршава І.Ф. Сучасні напрями зарубіжної психології: психологія особистості. Підручник з грифом МОНУ / Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010 (оновлений і доповнений у 2017 році).

Кафедра бере участь у підготовці фахівців через магістратуру і аспірантуру. Станом на грудень 2017 року при кафедрі проходять підготовку дві аспірантки третього року навчання: Сокур А.В. і Маслова А.А. (науковий керівник – професор Носенко Е.Л.) і 35 студентів магістратури.

Кафедра виконує держбюджетну тему: «Реципрокність зв’язку диспозиційних рис та динамічних підструктур особистості з її освітнім та життєвим досвідом» (2016–2018 рр.).