Версія для друку

Кафедра педагогічної та вікової психології

Завідувач кафедри – Носенко Елеонора Львівна, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України.

Професорсько-викладацький склад кафедри: Самошкіна Л.М., кандидат психол. наук, доцент.; Фролова Н.В., кандидат психол. наук, доцент.; Байєр О.О., кандидат психол. наук, доцент; Грисенко Н.В., кандидат психол. наук, доцент; Глушко О.І., кандидат психол. наук, доцент; Макарова Л.Л. – кандидат психол. наук, доцент.; Опихайло О.Б., кандидат психол. наук, доцент; Четверик-Бурчак А.Г., кандидат психол. наук, доцент.

Протягом історії існування факультету психології (з 1989 року і до сьогодні) кафедра мала різні назви. Її перша назва «Кафедра педагогічної психології та англійської мови» відбивала зміст підготовки фахівців у галузі психології за двома фахами: психологія, англійська мова та література. Поєднання двох різних видів фахової підготовки здійснювалося шляхом викладання частини психологічних курсів англійською мовою, що забезпечувало високий рівень володіння випускниками як англійською мовою, так і психологією. Про це свідчить, зокрема те, що серед молодих викладачів кафедри – більшість випускники факультету психології того періоду, коли здійснювалася підготовка психологів за подвійними фахами. У 2009 році, коли підготовка фахівців за подвійними фахами закінчилась, назва кафедри була змінена на «Кафедру загальної та педагогічної психології», а пізніше на «Кафедру педагогічної та вікової психології». Остання назва відповідає назві одного з напрямів наукової підготовки психологів – «Педагогічної та вікової психології».

З моменту створення кафедри і дотепер її очолює доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Носенко Е.Л. Основним здобутком кафедри є активна підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру. Під керівництвом завідувача кафедри проф. Носенко Е.Л. захистили кандидатські дисертації усі молоді викладачі кафедри, які зараз працюють у її складі на посадах доцентів: Фролова Н.В., Байєр О.О., Грисенко Н.В., Глушко О.І., Опихайло О.Б. і Четверик-Бурчак А.Г.

Випускники аспірантури кафедри працюють також на інших кафедрах та в інших ВНЗ України і за кордоном. Активна наукова робота кафедри знайшла відбиття у монографіях, присвячених актуальним проблемам сучасної психологічної науки, численних навчальних і методичних посібниках та статтях як в українських, так і в зарубіжних виданнях, зокрема у монографіях:
1. Грисенко Н.В, Носенко Е.Л. Роль позитивних цінностей і властивостей особистості у попередженні емоційного вигорання педагога / Н.В. Грисенко, Е.Л. Носенко. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. – 164 с.
2. Носенко Е.Л, Петренко Т.М. Діагностика особистості засобами невербального спілкування / Е.Л. Носенко, Т.М. Петренко. – К.: Освіта України, 2013. – 191 с.
3. Носенко Е.Л., Труляєв Р.О. Позитивні цінності як чинник особистісного розвитку суб’єктів навчання / Е.Л. Носенко, Р.О. Труляєв. – К.: Освіта України, 2014. – 192 с.
4. Носенко Е.Л., Терновська Д.Ю. Індивідуальна релігійність у світлі позитивних цінностей особистості / Е.Л. Носенко, Д.Ю. Терновська. – Д.: Акцент ПП, 2015. – 191 с.
5. Носенко Е.Л. Почуття гумору як ознака доброчинності особистості та емоційна сила її характеру / Е.Л. Носенко, О.Б. Опихайло. – К.: ВД «Освіта України», 2016. – 189 с.
6. Носенко Е.Л. Емоційний інтелект як чинник досягнення життєвого успіху / Е.Л. Носенко, А.Г. Четверик-Бурчак. – К.: Вид-во «Освіта України», 2016. – 182 с.

Кафедра бере участь у підготовці фахівців через магістратуру і аспірантуру. Станом на січень 2017 року при кафедрі проходять підготовку дві аспірантки другого року навчання: Сокур А.В. і Маслова А.А. (науковий керівник – професор Носенко Е.Л.).

Кафедра виконує держбюджетну тему: «Реципрокність зв’язку диспозиційних рис та динамічних підструктур особистості з її освітнім та життєвим досвідом» (2016–2018 рр.).