Версія для друку

Кафедра педагогіки та корекційної освіти

Телефон: 745-31-10

Завідувач кафедри – Гладуш Віктор Антонович, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра є випусковою кафедрою студентів за спеціальністю «Корекційна освіта» (Олігофренопедагогіка. Логопедія)
На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за денною формою навчання, «бакалавр» за заочною формою навчання.

У 2009 р. здійснено 1-й випуск фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом 7.01010501 «Корекційна освіта», для чого була створена кафедра педагогіки та корекційної освіти (з 2009 р. – кафедра педагогіки).

Популярність спеціальності «Корекційна освіта» серед абітурієнтів зростає з року в рік, про що свідчить конкурс на одне місце не тільки за держзамовленням, а й за контрактом. Конкурс на одне місце за держзамовленням за останні 5 років в середньому складає 300 % для спеціальності «Корекційна освіта», що є одним з стабільних по ДНУ.

Програма практичної підготовки студентів напряму підготовки – «Корекційна освіта» розроблена на підставі «Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара».

Навчальний процес кафедри педагогіки та корекційної освіти забезпечують висококваліфіковані фахівці, базова освіта яких повністю відповідає профілю дисциплін, що викладаються.

Лекційні заняття з професійної та практичної підготовки проводять доценти кафедри на постійній основі:
- кандидат педагогічних наук Бондаренко Зоя Петрівна, відмінник освіти України;
- кандидат педагогічних наук Коробов Євген Тимофійович, відмінник професійно-технічної освіти України;
- кандидат філологічних наук, доцент Переворська Олена Ігорівна;
- кандидат педагогічних наук, доцент Зимівець Наталія Володимирівна;
- кандидат педагогічних наук, доцент Приходько Тетяна Павлівна;
- кандидат педагогічних наук Нетьосов Сергій Іванович, відмінник освіти України;
- кандидат педагогічних наук Ніколенко Людмила Миколаївна;
- кандидат педагогічних наук, доцент Никоненко Наталія Валерійовна;
- кандидат педагогічних наук, доцент Лепетченко Марина Вікторівна;
- за сумісництвом – кандидат педагогічних наук Гарнюк Лариса Григорівна, Заслужений працівник освіти України, директор навчально-реабілітаційного центру № 10;
- кандидат педагогічних наук Купрас Віра Василівна, заступник директора навчально-реабілітаційного центру № 12.

Викладацькі традиції кафедри педагогіки та корекційної освіти продовжують і розвивають випускники ДНУ спеціальності «Корекційна освіта». На кафедрі успішно працюють молоді фахівці Антибура Ю.О., Баранець Я.Ю., Хоменко С.О. які незважаючи на активну трудову діяльність працюють над дисертаційними дослідженнями.

З метою підготовки резерву науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на кафедрі функціонує аспірантура, в якій навчаються 4 аспірантки, випускниці кафедри педагогіки та корекційної освіти ДНУ імені Олеся Гончара:
- 3-й рік навчання – Антибура Ю.О. (вчитель дефектолог КЗО «Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр № 10»);
- 2-й рік навчання – Байбара Тетяна Володимирівна (вчитель-логопед КЗО «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку - центр розвитку «Гармонія»), Макаревич Вікторія Миколаївна (вчитель-дефектолог початкових класів КЗО «Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр № 10»), Рибкіна Тетяна Олександрівна (вчитель-дефектолог початкових класів КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний, ресурсно-методичний центр корекційної роботи та інклюзивного навчання»). Науковий керівник доктор педагогічних наук Гладуш В.А.

Кожного року на засіданні кафедри розглядаються питання щодо запровадження інноваційних форм підвищення кваліфікації викладачів. Зокрема, у 2013 р. частина викладачів пройшла стажування за темою «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок» в Університеті Інформатики та Мистецтв (WSIiU) в м.Лодзь, Польща.
Курс практичної підготовки є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у Дніпропетровському національному університеті на кафедрі педагогіки та корекційної освіти. Практика проводиться на оснащених відповідним чином базах практики, в спеціальних навчально-виховних закладах.

Згідно з концепцією практичної підготовки напряму, основна мета практичної підготовки студентів полягає у володінні і закріпленні знань та навичок отриманих в період аудиторних і самостійних занять з основних фахових дисциплін: корекційна психопедагогіка, спеціальна психологія, психолого-педагогічні основи корекційно-виховної роботи, психолого-педагогічний супровід розвитку дитини з обмеженими можливостями, основи педагогіки інклюзивного навчання тощо в умовах безпосередньої практичної роботи в навчально-реабілітаційних центрах тощо.

Студенти молодших курсів проходять практику в спеціальних закладах на посадах вихователів, старших курсів – на посадах вчителів початкових класів спеціальних навчально-виховних закладів міста Дніпропетровська: КЗО «Навчально-реабілітаційний центр № 6» (директор – Гурова Людмила Никифорівна), КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний, ресурсно-методичний центр корекційної роботи та інклюзивного навчання» (директор Родименко Ірина Миколаївна), КЗО «Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр «Шанс» (директор – Рейда Кароліна Віталіївна), КЗО «Навчально-реабілітаційний центр № 12» (директор – Набокіна Антоніна Іванівна), КЗО «Дніпропетровський навчально-реабілітаційний центр № 10» (директор – Гарнюк Лариса Григорівна) та інших закладах області.

На кафедрі педагогіки та корекційної освіти діє система створення та постійного удосконалення навчально-методичного та інформаційного забезпечення. На всі навчальні дисципліни створено навчально-методичні комплекси, які включають навчальні робочі програми, конспекти лекцій, завдання студентам на самостійну роботу, перелік проблемних питань та індивідуальних завдань до практичних занять. З метою успішного опанування студентами навчальних дисциплін фахового спрямування підготовлено методичні рекомендації. На кафедрі функціонує власна бібліотека і виставка спеціальної літератури.

За останні п’ять років на кафедрі видано такі навчальні посібники:
Гладуш В. А. Словник-довідник із корекційної педагогіки / В. А. Гладуш, І. В. Распопов. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 16 с.
Гладуш В. А. Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей до спеціальних закладів. Навч. посіб. / В. А. Гладуш, В. В. Купрас. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 42 с.
Бондаренко З. П. Опорний конспект лекцій до спецкурсу «Соціально-педагогічна робота з усвідомленого батьківства» / З. П. Бондаренко. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. – 38 с.
Переворська О.І . Ефективність мовленнєвої комунікації та засоби її створення О. І. Переворська. – Д. : Наука і освіта, 2011. – 24 с.
Приходько Т. П. Вища освіта України і Болонський процес навчально-методичні рекомендації для магістрантів факультету психології / Т. П. Приходько. – Д. : Біла К.О., 2011. – 24 с.
Купрас В. В. Спеціальна методика навчання української мови в школі для дітей з порушеннями зору: Навчальний посібник для студентів вищих спеціальних навчальних закладів / За ред. С. В. Федоренко, Л. С. Вавіна, В. В. Купрас./ В. В. Купрас. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С.82–144.
Коробов Е. Т. Методические основы подготовки и проведения занятий в ВУЗе / Е. Т. Коробов. – Д,., 2012. – 24 с.
Бондаренко З. П. Менеджмент волонтерських груп від А до Я / З. П. Бондаренко. – К.: Версо-04, 2012. – 288 с.
Приходько Т. П. Методичні вказівки до курсу «Педагогіка та психологія вищої освіти» (навчально-метод. рекомендації для магістрів 5 курсу денної і заочної форм навчання ДНУ ім.. О. Гончара) / Т. П. Приходько. – Д. : Біла К.О., 2012. – 40 с.
Приходько Т. П. Методичні вказівки до курсу «Педагогіка та психологія вищої освіти (Метод портфоліо та тестові завдання для визначення готовності до викладацької діяльності) / Т. П. Приходько. – Д. : Біла К.О., 2012. – 20 с.
Гладуш В. А. Онуфрій Миколайович Смалюга. Внесок викладачів кафедри психокорекційної педагогіки у розвиток історії вітчизняної корекційної освіти. Навч. посіб. / В. А. Гладуш, І. П. Колесник. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 306 с.
Гладуш В. А. Мойсей Маркович Перельмутер. Внесок викладачів кафедри психокорекційної педагогіки у розвиток історії вітчизняної корекційної освіти. Навч. посіб. / В. А. Гладуш, В. І. Бондар. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – 306 с.
Лепетченко М. В. Діагностика здатності до творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення : навчально-методичний посібник / М. К. Шеремет, М. В. Лепетченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. – 128 с.
Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко. – Д. : Акцент ПП, 2014. – 416 с.
Ніколенко Л. М. Педагогіка. Дидактичний матеріал / Л. М. Ніколенко, Н. В. Никоненко. – Д. : Акцент ПП, 2015. – 124 с.
Гладуш В.А., Приходько Т.П. Організація та проведення педагогічної практики студентів Навч.-метод. посіб. / В. А. Гладуш, Т.П.Приходько – Д. : Акцент ПП, 2015. – 111 с.

Колектив кафедри займається розробкою та апробацією професійної та практичної підготовкою корекційних педагогів згідно сучасних тенденцій реформування загальноосвітньої школи. На базі кафедри створено низку нових навчальних програм. Також, за період з листопада 2012 р. по листопад 2015 р. колективом науково-педагогічних працівників, студентами, аспірантами кафедри наукові доробки з питань ініціативної кафедральної науково-дослідної роботи висвітлено в 3 монографіях, 1 підручнику, 15 навчальних і методичних посібниках, 108 наукових статтях, 112 матеріалах міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій. 94 наукові праці, які мають емпіричну складову підготовлено студентами у співавторстві з викладачами.

Викладачі, аспіранти і студенти кафедри постійно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських наукових форумах, які організовуються і проводяться як в Україні, так і поза її межами. Основні результати кафедрального дослідження доповідалися та обговорювалися на:

- міжнародних науково-практичних семінарах, конференціях, конгресах: «Научная мысль информационной политики» (Пшемисль, 2013), «Актуальные нучные разработки» (Софія, 2013), «Современные научные достижения» (Прага, 2013), «Перспективные научные исследования» (Софія, 2013), «Наука и технологии: шаг в будущее» (Прага, 2013), «Ключові питання в сучасній науці» (Софія, 2013), «Наукова Європа» (Польща, 2013), «Особистість в єдиному освітньому просторі» (Запоріжжя, 2013), «Психологія економічного самовизначення особи і спільноти» (Дніпропетровськ – Запоріжжя, 2013), «Особистість в єдиному освітньому просторі» (Запоріжжя, 2013), «Актуальні дослідження в соціальній сфері» (Одеса, 2013), «Проблеми соціалізації та ресоціалізації особистості» (Луцьк, 2013), «Модернізація освітнього процесу. Аналіз проблем, шляхи їх вирішення» (Донецьк, 2013), «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 2013), «Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія» (Горлівка 2013), «Соціальна робота: теорія, історія, інноватика» (Київ, 2014), «Особистість в єдиному освітньому просторі» (Запоріжжя, 2014), «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (Київ, 2014), «Эффективные инструменты современной науки» (Прага, 2014), «Эффективные инструменты современной науки» (Прага, 2014), «Ключевые вопросы современной науки» (Софія, 2014), «Современная европейская наука» (Шеффілд, 2014), «Динамика современной науки» (Софія, 2014), «Динамика научных исследований», (Пшемисль, 2014), «Науково-міжнародний форум: економіка, право, менеджмент, соціально-гуманітарні науки в контексті інноваційних процесів часу» (Кіровоград, 2014), «Студентська молодь в умовах глобалізації», (Дніпропетровськ, 2015), «Сучасна сім’я: проблеми та перспективи» (Дніпропетровськ, 2015), «Научная мысль информационного века», (Пшемисль, 2015), «Новейшие научніе» (Софія, 2015), «Непреривна освіта нового сторіччя: досягнення, перспективи» (Запоріжжя, 2015), «Управлінське забезпечення конкурентоспроможності закладу освіти в нових соціокультурних умовах» (Запоріжжя, 2015), «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього» (Одеса, 2015), «Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення» (Київ, 2015), «Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства» (Харків, 2015), «Ключевые аспекты научной деятельности» (Польща, 2015), «Науковий простір Європи» (Польща, 2015), «Настоящие исследования и развитие» (Софія, 2015), «Science with out borders» (Англія, 2015);

- на всеукраїнських науково-практичних конференціях, читаннях: «Актуальні проблеми збереження психологічного здоров’я підростаючого покоління». Психолого-педагогічні Демиденківські читання (Бердянськ, 2013), «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (Хмельницький, 2013), «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації» (Запоріжжя, 2013), «Розвиток професійної компетентності менеджерів освіти: теоретико-методологічні засади» (Запоріжжя, 2013), «Інноваційні технології перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських та педагогічних кадрів: проблеми та перспективи впровадження (Запоріжжя, 2013), «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи» (Дніпропетровськ, 2013), «Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології» (Дніпропетровськ, 2013), «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» (Дніпропетровськ, 2013), «Розвиток студентських ініціатив студетської молоді» (Дніпропетровськ, 2013), «Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку» (Дніпропетровськ, 2014), «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (Хмельницький, 2014), «Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи» (Дніпропетровськ, 2014), «Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модернізації вітчизняної вищої школи» (Дніпропетровськ, 2015), «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» (Дніпропетровськ, 2015), «Провідна роль освітнього досвіду в становленні особистості» (Дніпропетровськ, 2015), «Українська корекційна освіта: історія та перспективи розвитку» (Київ, 2015), «Оновлення системи управління в умовах реформування вітчизняної освіти» (Дніпропетровськ, 2015), «Актуальні питання теорії та підготовки психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (Хмельницький, 2015), «Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології» (Дніпропетровськ, 2015), «Стан та перспективи розвитку соціальної роботи в Україні» (Київ, 2015).

Колектив кафедри обрав для дослідження наукову проблему «Педагогіка здоров’я як основа розвитку потенціалу особистості» (на період 2015-2019 рр.).

Підготовка студентів як за держзамовленням так і на контрактній основі забезпечена працевлаштуванням. Випускники по закінченні навчання у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара на 100% забезпечуються першим робочим місцем за фахом у спеціальних навчально-виховних закладах у місті і області.

Кафедра педагогіки та корекційної освіти, як структурний підрозділ факультету психології здійснює навчальний процес у навчальних корпусах №2 та № 4, які розташовані у центрі міста на проспекті Карла Маркса. У приміщеннях навчальних корпусів розміщені навчальні аудиторії, навчальні лабораторії, комп’ютерні класи, спортивна зала, філія бібліотеки навчальної літератури, пункт громадського харчування. Корпуси обладнані комп’ютерними мережами, мають доступ до глобальної мережі Internet.

Студенти мають можливість проживати у гуртожитку, забезпеченому ліжками, шафами, стільцями, постільною білизною, читальною залою.