На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Юридичний факультет

Адреса: ул. Наукова, 13, корп. №9
Телефон деканату: (056) 374–97–12
E-mail: dnu_pravo@ukr.net
Facebook-сторінка: https://www.facebook.com/law.faculty.dnu

Історична довідка

Юридичний факультет у складі Катеринославського університету був відкритий у липні 1918 р. У 1920 р. університети були реорганізовані в інститути народної освіти.

У 1989 р. на історичному факультеті було відкрито юридичне відділення, створена кафедра загально-правових дисциплін, яка викладала конституційне, адміністративне, муніципальне, фінансове, банківське, податкове, митне, міжнародне право та правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У 1994 р. створено факультет права і соціології, який в 1997 р. отримав сучасну назву – юридичний факультет. У 1994 р. кафедра була виокремлена у самостійний підрозділ і отримала назву кафедри теорії держави і права та соціального управління. У 1994-1996 рр. тимчасово виконуючим обов’язки завідувача кафедри було призначено кандидата юридичних наук, доцента А.В. Грабильнікова, з 1996 р. до вересня 2010 р. кафедру очолював доктор історичних наук, професор К.А.Марков. У 1998 році кафедра була перейменована в кафедру теорії держави і права. У 2009 р. після проведення реорганізації структурних підрозділів юридичного факультету кафедра отримала назву кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління. Сьогодні кафедру очолює кандидат філософських наук, кандидат юридичних наук, доцент Л.М.Мудриєвська.

У 1991 р. була створена кафедра цивільного права та правових основ підприємництва. У грудні 1998 р. на її базі була створена кафедра цивільного права. З 2002 р. назву кафедри було змінено на кафедру цивільного та господарського права. У 2009 р. відбулося об’єднання кафедри цивільного та господарського права з кафедрою трудового, земельного та екологічного права в кафедру цивільного, трудового та господарського права. Першим завідувачем кафедри був доктор юридичних наук, професор В.П.Ємельянов. Згодом кафедру очолювали доктор юридичних наук, професор В.К.Шкарупа, кандидат юридичних наук, доцент В.П.Богун. З 2003 р. до теперішнього часу кафедру очолює доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, професор І.Г.Алєксєєнко.

У 1991 р. на факультеті створена кафедра кримінального права та процесу. У 2009 р. після реорганізації кафедра отримала назву кафедри адміністративного і кримінального права. Першим завідувачем кафедри був кандидат юридичних наук, доцент В.П.Гмирко. Згодом кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент, а нині доктор юридичних наук Н.С.Юзікова. З 2009 р. кафедру адміністративного і кримінального права очолювала кандидат юридичних наук, а з 2013 р. – доктор юридичних наук, професор О.Л.Соколенко. З вересня 2014 р. на посаду завідувача кафедри призначена заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Т.В.Корнякова.

Кафедра європейського та міжнародного права створена у 1989 р. Перша її назва - кафедра історії держави і права та політичних вчень. Вже тоді визначився основний напрямок її наукових досліджень - політичні й державні структури країн Західної Європи і Америки у новий та новітній часи. У 1995-1996 рр. розгорнуті дослідження нового напрямку у кафедральній науковій роботі – програмні та статутні документи російських політичних партій та громадських організацій початку XX ст. як джерело з історії держави та права. У 1997 р. у зв’язку з розширенням кола міжнародно-правових і компаративістських досліджень, удосконаленням освітньо-професійних програм підготовки фахівців, заснуванням нових спеціальностей в університеті кафедра була реорганізована в кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства. З березня 2013 р. кафедра була переіменована на кафедру міжнародного права. Історії права та політико-правових вчень. У 1989-2010 рр. кафедру очолював доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор В.М.Калашников. З вересня 2010 р. обов’язки завідувача кафедри виконував С.І.Поляков, а з листопада 2016 р. її очолив В.М.Калашников. З 01.03.2018 р. кафедра має теперішню назву та очолює її доктор юридичних наук, професор Бережна К.В.

На факультеті працюють 2 наукові школи «Поліваріаційна модель правового захисту» та «Концепт верховенства права в сучасній адміністративістиці».

Загальні напрями наукової школи «Поліваріаційна модель правового захисту» започаткували свій розвиток ще з моменту початку роботи юридичного факультету у складі Катеринославського університету був відкритий у липні 1918 р. Свій подальший розвиток наукова школа «Поліваріаційна модель правового захисту» дістала вже в 1989-1990 рр., коли при історичному факультеті було відкрито юридичне відділення.

Усталеність та остаточне оформлення наукової школи «Поліваріаційна модель правового захисту» сформувалось в 1998-1999 рр., коли було завершено цикл наукових розробок щодо запобігання злочинності неповнолітніх та особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, що дістало свого наукового та практичного визнання в процесі роботи над проектом Кримінального кодексу України 2001 р. та знайшло своє закріплення шляхом імплементації ст. 137 ККУ «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей» за пропозиціями науковців наукової школи «Поліваріаційна модель правового захисту» (авторство - Н.С. Юзікова).

У період з 2004 по 2009 рр. було здійснено внесок в розробку низки наукових актуальних тем та напрямів, а саме: започатковано регіональну програму освіти молоді, комплексні програми запобігання злочинності 2001-2005 рр, 2006-2010 рр., участь у розробці яких брали науковці наукової школи «Поліваріаційна модель правового захисту». Також у 2008 р. керівник наукової школи Корнякова Т.В. взяла безпосередню участь у створені Академії прокуратури України.

Наразі наукова школа – це творча співдружність вчених, викладачів, аспірантів, здобувачів, об’єднаних спільністю методологічних підходів до вирішення наукових проблем науки права, стилю науково-дослідної роботи, спільністю наукового мислення, ідей і методів їх реалізації.

Науковий потенціал наукової школи «Поліваріаційна модель правового захисту» складає 5 осіб (3 доктора юридичних наук – Корнякова Т.В., Юзікова Н.С., Сачко О.В.), 3 кандидати юридичних наук (Лахова О.В., Живова Ю.В., Мудриєвська Л.М.) та 28 здобувачів вищої освіти (14 бакалаврів, 5 магістрів та 9 аспірантів).

Наукова школа «Концепт верховенства права в сучасній адміністративістиці» була заснована у 2010 році. До її складу входять 5 докторів юридичних наук (Соколенко О.Л. – керівник, Бережна К.В., Патерило І.В., Максіменцева Н.О., Кобрусєва Є.А), 1 кандидат юридичних наук (Литвин О.П.) та 30 здобувачів вищої освіти (12 бакалаврів, 8 магістрів та 10 аспірантів). Наразі наукова школа займається науковими дослідженнями, проведенням конференцій, семінарів, публікацією наукових праць у межах своєї галузі. Учасниками розглядаються аспекти верховенства права в контексті адміністративного права, вивчення впливу цього принципу на адміністративну систему, проводиться вивчення і аналіз законів, нормативно-правових актів та судової практики в галузі адміністративного права з точки зору верховенства права, висновки чого впроваджуються в освітню траєкторію здобувачів вищої освіти всіх рівней навчання.

Юридичний факультет

Керівний склад факультету

Деканеса факультету – Соколенко Ольга Леонідівна – докторка юридичних наук, професорка.
Заступниця декана з навчальної роботи – Дриголь Олександра Олександрівна, викладачка.
Заступниця декана з наукової роботи та міжнародних зв'язків – Марченко Олеся Володимирівна, докторка юридичних наук, професорка.
Заступник декана з виховної роботи – Сачко Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор.

Структурні підрозділи факультету:

Ознайомитися з останніми новинами факультету, напрямом кафедр та подивитися вітальний відеоролік можна на офіційній сторінці факультету у Facebook Юридичний Факультет.

Дізнайся про факультет із перших вуст!

Деканеса Ольга Соколенко у програмі "Шкільний проєкт" медіашколи "Сенсація"
: про те, чим пишається факультет та чому користується попитом у абітурієнтів

Освітня діяльність

Факультет здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за галуззю знань: 08 Право, спеціальністю: 081 Право, освітньою програмою: Право.
Факультет здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за галуззю знань: 08 Право, спеціальністю: 081 Право, освітньою програмою: Право.
Факультет здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за галуззю знань: 08 Право, спеціальністю: 081 Право, освітньою програмою: Право.

Організація освітнього процесу в університеті базується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», стандартах освітньої діяльності, стандартах вищої освіти та інших актах законодавства України з питань вищої освіти. Зміст навчання визначається освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними планами, робочими навчальними планами, індивідуальним навчальним планом здобувача вищої освіти, програмами навчальних дисциплін, нормативними документами органів державного управління у галузі вищої освіти та університету.

Практична підготовка студентів має на меті закріплення студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок, необхідних для вирішення соціально-професійних завдань. Види практичної підготовки та її обсяг, конкретні цілі і завдання визначаються Стандартами вищої освіти, Положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.2016 р. № 93, 9. Положенням «Про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара», затвердженого на Вченій раді Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара протокол №3 від «27 жовтня» 2018 р., які мають виконати студенти під час проходження різних видів практик, зокрема навчальної (1-й курс), виробничої (2-й, 3-й, 4-й курс,) 2-х виробничих практик студентів, що навчаються за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та викладацької практики для аспірантів 2 року навчання. Базою проведення практики є організації та підприємства різних форм власності, які здійснюють правоохоронну, правозахисну, наглядову, контролюючу діяльність, виконують роботи або надають послуги. База практики визначається індивідуально для кожного студента випусковою кафедрою. У разі виробничої необхідності навчальну та виробничу практику студенти проходять у Юридичній клініці університету. З огляду на майбутнє працевлаштування деякі студенти самостійно обирають місця проходження практики. Розроблено наскрізні програми проведення всіх видів практик. Перед початком практик керівники практик проводять інструктажі, студенти отримують пакет документів, до якого входять щоденник і програма практики. Студенти-магістри проходять практику на кафедрах факультету, готуючись до майбутньої науково-педагогічної діяльності. За наслідками практики переважна більшість студентів-практикантів отримують від роботодавців запрошення на подальше працевлаштування. Метою викладацької практики здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти є набуття та вдосконалення навичок та вмінь психолого-педагогічної, навчально-методичної та навчально-дослідної складових професійної діяльності на базі Університету.

Основними формами та етапами навчального процесу є аудиторні заняття (лекції, семінари), консультації, індивідуальні завдання, самостійна робота, підсумковий контроль. На кафедрах факультету створена електронна бібліотека, постійно оновлюються методичні рекомендації та вказівки, навчальні посібники. Усі студенти мають можливість у повному обсязі користуватися фондами бібліотеки університету. На юридичному факультеті використовується електронна система документообігу на основі хмарних технологій від корпорації Microsoft - Office 365. Застосування Office 365 дозволяє організувати двосторонній дистанційний зв’язок між викладачами та студентами. Студенти отримують доступ до навчальних матеріалів і можуть надсилати викладачам виконані роботи на перевірку.

Для якісної підготовки здобувачів вищої освіти створено Цифровий репозиторій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Репозиторій містить електронні версії книг, монографій, навчальних посібників, збірників статей, методичних вказівок, конспектів лекцій, презентацій, розроблених викладачами та науковими співробітниками університету.

Випускники університету отримують відповідну кваліфікацію: «рівень вищої освіти – бакалавр або магістр спеціальності 081 Право, освітньої програми: Право.

На юридичному факультеті у 2015 р. відкрито аспірантуру за спеціальностями 12.00.07 – Адміністративне право і процес; Фінансове право; Інформаційне право та 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; Кримінально-виконавче право. З 2016 р. проводиться набір та підготовка докторів філософії зі спеціальності 081 – Право за третім (освітньо-науковим) рівнем.

Юридична клініка ДНУ як суб’єкт надання правової допомоги
та отримання практичного досвіду студентами


Адреса клініки: 49050, м. Дніпро, вул. Наукова, 13, корпус №9, кім. 302
Телефон: (056) 374-97-22, е-mail: dnipro.honchar.legalclinic@gmail.com
Запис громадян на прийом – понеділок-п’ятниця: тел.: (056) 374-97-22

Увага! На період дистанційного навчання юридична клініка ДНУ проводить прийом громадян онлайн за електронною адресою: dnipro.honchar.legalclinic@gmail.com, на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/359596217882510/posts/1039954733179985/?d=n та безпосередньо в приміщенні юридичної клініки.

Юридична клініка ДНУ імені Олеся Гончара – це унікальний суб'єкт надання безоплатної правової допомоги студентами-консультантами юридичного факультету нужденним особам, завдяки чому студенти отримують практичний досвід своєї для подальшої правозахисної діяльності

Юридична клініка була створена як структурний підрозділ ДНУ за наказом ректора від 19.01.2007 р. №35 і є базою для практичного навчання та проведення практики студентів старших курсів юридичного факультету шляхом надання безоплатної правової допомоги соціально-вразливим верствам населення та співробітникам університету, а також для здійснення правопросвітньої діяльності.

Основними завданнями клініки є:
• набуття студентами практичних навичок професії юриста;
• створення місць для проходження студентами навчальної та інших видів практики;
• надання громадянам малозабезпечених верств населення безоплатної правової допомоги;
• проведення заходів з правової просвіти населення.

У юридичній клініці консультантами працюють студенти старших курсів факультету, які під керівництвом кураторів і викладачів-практиків надають роз'яснення, правову інформацію, усні та письмові юридичні консультації з питань адміністративного, земельного, сімейного, трудового, цивільного, права соціального забезпечення та інших галузей права; складають заяви, клопотання, скарги та позовні заяви до суду для населення та співробітників університету.

Структура

Директорка юридичної клінікиЛахова Олена Вадимівна, доцентка кафедри адміністративного і кримінального права, кандидатка юридичних наук. Олена Вадимівна з 2023 року здійснює поточне керівництво діяльністю юридичної клініки, відбір студентів юридичного факультету для роботи в юридичній клініці, а також затверджує кандидатури студентів-консультантів для участі у конференціях та олімпіадах.

Старший лаборант юридичної клінікиІзюмська Юлія Іванівна, приймає звернення громадян, веде журнал реєстрації прийому громадян, здійснює контроль проходження навчальної та переддипломної практики.

Правопросвітницька діяльність

Окрім надання правової допомоги, одним із завдань юридичної клініки ДНУ є здійснення правопросвітницької діяльності, поширення юридичних знань серед населення, шляхом проведення консультантами майстер-класів, лекцій, інтерактивних занять у середніх загальноосвітніх закладах, на інших факультетах університету тощо.

Також на базі юридичної клініки ДНУ було проведено шість Всеукраїнських науково-практичних конференцій із право просвітницької діяльності, плануються наступні. Юридична клініка бере активну участь в організації та проведенні міжнародних наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених, організованих юридичним факультетом.

Активність юридичної клініки

Консультанти юридичної клініки активно залучаються до різноманітних заходів, як регіональних, так і всеукраїнських. Так, у 2017 р. дві команди юридичної клініки посіли І і II місця у Конкурсі юридичних клінік «Правознавець» та були нагороджені дипломами Координаційної ради молодих юристів м. Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві. Також регулярно консультанти юридичної клініки беруть участь у Національній Олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів.
Наукова діяльність

Науково-педагогічні співробітники кафедр активно займаються науковою діяльністю, так за останні роки були опубліковані:
- монографії:
1. Марченко О.В, Правове регулювання діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо надання публічних послуг в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Law in the postmodern epoch: general characteristics and manifestation particularities in separate law branches: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. 776 p. Рр.362-381. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-284-5-15
2.Чукаєва В.О. The legal system of modern Ukraine: post-socialist (transitional) type. Монографія. The European dimension of modern legal science: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. 548 p. Р.463-472. http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/266/7391/15363-1?inline=1
- підручники:
Карпенко С.Р. , Пічко Р.С. , Степанов І.Л. , Шевцов С.В. Загальна теорія космічного права:підручник. К.:ВД «АДЕф-Україна», 2022. 460 с.
- навчальні посібники:
1. Корнякова Т.В., Юзікова Н.С. Кримінологія: навчальний посібник для підготовки до екзаменів. Видання 3-те, перероб. Та доп. Дніпро,2022. 130 с.
- наукові статті у наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection, Google Scholar:
1) Marchenko, O. V., Marchenko, O. D., Pokataieva, O. V., Tylchyk, V. V., & Halaz, Y. A. Sujetos involucrados en los procesos jurídicos administrativos: la normativa jurídica y sus características. Revista De La Universidad Del Zulia, 13(38), № 30, 2022, 130-139 (Web of Science).
2) Korniakova Tatiana, Leheza, Yevhen. Soldatkin, Igor. Rozmosh, Vladyslav. Opatsky, Roman. 2022. Administrative, financial, criminal-legal and theoretical-methodological aspects of regulating social relations. Jurnal cita hukum indonesian law journal. Vol. 10 No. 3, pp. 436-446, Emerging Sources Citation Index (ESCI) (Web of Science)
3) Yuliia Zhyvova, Tetiana Arifkhodzhaieva, Oksana Panova, Vladyslav Lazariev, Oleh Shkuta. Public services in the field of social protection of the population: international experience, administrative and penal aspects: Servicios públicos en el ámbito de la protección social de la población: experiencia internacional, aspecto administrativo y penal. Cuestiones Políticas, 2022. 40(74), 16-26 (Web of Science)
4) Kobrusieva Y, Zhukova, Y., Bryl, K., Svystun, L., Leheza, Y. Legal regulation of public administration of education and science. Regulación legal de la administración pública de educación y ciencia. Cuestiones Políticas, 2023. 41(76), 336-346 (Web of Science)
5) Sachko О., Leheza, Y., Nalyvaiko, L, Shcherbyna, V., & Chepik-Trehubenko, O Principles of law:Methodological approaches to understanding in the context of modern globalization transformations Ius Humani. Law Journal, (2022). 11(2), 55-79 (Web of Science).
6) Liudmyla Сhupryna, Nataliia Zadyraka, Andrii Koshlia, Mykola Chabanenko, Lemekha Rostislav. Environmental Protection Funds As A Component Of National Financial And Environmental Security: Administrative And Legal Regulation. Jurnal Cita Hukum. Vol 10, No 2 (2022) (Web of Science (ESCI))
- наукові статті у фахових журналах категорії «Б»:
1. Тетяна Корнякова, Надія Максіменцева, Максим Максіменцев Парламентаризм і його складові у сучасній юридичній науці. Юридичний журнал «ПРАВО УКРАЇНИ». 2023. № 2. С. 91- 110
2. Корнякова Т.В., Кондратьєва А.Г. Наркоманія: витоки, аспекти розвитку та протидії, стан сьогодення. Науковий вісник приватного та публічного права.№6.2022.
3. Живова Ю.В. Продовження судової реформи в сфері функціонування Вищої ради правосуддя як необхідна умова євроінтеграції. Південноукраїнський правничий часопис, № 4, Том 1, 2023. С. 97-103.
4. Кобрусєва Є.А. Проблема адаптації до трансформації навчання здобувачів вищої освіти в умовах війни. Науковий журнал з соціології та психології «Габітус». 2022. № 44. С. 78-83.
5. Кобрусєва Є.А. Дозвільна система як один із засобів забезпечення суспільної безпеки та громадського порядку. Правові новели. №18/2022 . С. 113-116.
6. Кобрусєва Є.А. Легалізація вогнепальної зброї в Україні з урахуванням міжнародного досвіду під час дії воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. №12. 2022. С.535-537.
7. Кобрусєва Є.А., Миронюк С.А. Діяльність органів поліції щодо забезпечення дотримання правил дозвільної системи з урахуванням перспектив запровадження обігу цивільної вогнепальної зброї. Юридичний науковий електронний журнал. №2. 2023. С 344-347
8. Литвин О.П. Вплив запровадження дистанційної медичної допомоги для населення в умовах воєнного стану. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». Випуск № 3 (61)/2023. Київ. 2023. 19 с.
9. Сачко О.В. Правосуб’єктність міжнародних неурядових організацій: стан і перспективи розвитку legal personality of international non-governmental organizations: status and development prospects. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: зб. наук. пр./ редкол.: О.Л. Соколенко (відп. ред) та ін. Д.: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 4., С. 230-236
10. Соколенко О.Л. State control as a means of ensuring the observance of citizens rights in conditions of the legal regime of marital state in Ukraine. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: зб. наук. пр./ редкол.: О.Л. Соколенко (відп. ред) та ін. Д.: Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 4. С. 102-108
11. Бережна К.В. Реалізація приватними військовими компаніями спеціальних операцій окремого типу в умовах гібридної війни. / К.В. Бережна, О.О. Тронько Міжнародно-правовий та національно-правовий аспекти. Юридичний науковий електронний журнал. № 5. 2022. С. 662-666.
12. Бережна К. В. Механізм захисту прав людини у ЄСПЛ: договірно-правові засади, передумови формування, сучасний стан та перспективи. Право і суспільство. 2022. № 6. С.289-293. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/ archive/2022/6_2022/43.pdf
13. Бережна К. В. Порівняльна характеристика моделі адміністративно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування: Україна та Федеративна республіка Німеччина / Д.О. Кліменко, К. В. Бережна, Juris Europensis Scientia. Вип. 6. 2022. С. 95-97.
14. Марченко О.Д. Повноваження суб’єктів владних повноважень щодо примирення сторін у адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід правового регулювання та деякі перспективи вдосконалення. Law. State. Technology. 2022. №1, 100-105.
15. Марченко О.Д. Особливості правового регулювання суб’єктів владних повноважень у адміністративному судочинстві. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022. №3. С.247-251.
16. Марченко О.Д. Судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень (на прикладі публічних послуг). Наше право. 2022. №2. С.47-52.
17. Мізіна І.В. Правове регулювання діяльності податкових органів у період воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. № 6. 2022 р. С. 258-260.
18. Калашников В.М. Концептуальне осягнення фінансово-правової політики США американськими науковцями: від Великої депресії до кризи глобалізації. Правовий часопис Донбасу («LAW JOURNAL OF DONBASS»). № 4 (81). Видавничий дім «Гельветика». 2022. Частина 1. 2022. c. 90-97. [Index Copernicus International]
19. Патерило І.В. Правове підґрунтя функціонування та розвитку ринку деривативів в Україні. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. м. Дніпро. Вип. № 4, 2022. С. 162-168
20. Алєксєєнко І.Г. Колективні трудові права в гіг-економіці України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Науковий журнал. 2023. №1. С.147-152.
21. Грабильнікова О.А. Особливості оскарження рішень,дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у сфері охорони праці. Наше право. № 2. 2023. С.121-126.
22. Грабильнікова О.А. Правове регулювання обов’язковості виконання судового рішення в адміністративному судочинстві. Право.ua. № 1. 2023. С.66-72
23. Резникова М.О. Проблемні питання розірвання шлюбу в судовому порядку. Електронне наукове видання «Аналітично - Порівняльне право». 2022. № 3. с. 61-65
24. Забродіна О.В. Рівність чоловіків та жінок у реалізації ними права на працю. Міфи та реальність. Юридичний науковий електронний журнал. 2022р. № 5.
25. Чабаненко М.М. Теоретичні та прикладні проблеми правосуб’єктності фермерських господарств без статусу юридичної особи. Юридичний науковий електронний журнал. 2022 № 5. С. 337–341.
- наукові статті у закордонних виданнях:
1. Pichko Roman The idea of justice in the Middle Ages: evolution or deformation of the legal concept? Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2023.
2.Ievgeniia Bulat, Roman Pichko Prawo jako uniwersalna forma urzeczywistnienia idei sprawiedliwości (Право як універсальна форма втілення ідеї справедливості). Kwartalnik Prawa Międzynarodowego 2022; III (III). Ministerstwo Sprawiedliwości, Polska. 6-25 p.
- методичні розробки:
1. Бережна К.В. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія міжнародного права» для здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем спеціальності 081 Право. – Дніпро: Сизих О.О., 2022. 28 с.
2. Бережна К.В. Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни «Основи права ЄвроСоюзу» для здобувачів вищої освіти за першим освітньо-науковим рівнем спеціальності 081 Право (денне та заочне відділення. – Дніпро: Сизих О.О. 2023. 45 с.
3. Живова Ю.В. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Міжнародне кримінальне право та міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності» для денної форми навчання .Дніпро. 2023. 36 с. (1,5 д.а.)
4. Живова Ю.В. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Міжнародне кримінальне право та міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності» для заочної форми навчання . Дніпро. 2023. 24 с. (1 д.а.)
5. Литвин О.П. «Медичне право» для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 081 Право: Методичні рекомендації до самостійної роботи. Видавництво «Арбуз». Дніпро. 2023. 25 с.

Викладачі юридичного факультету беруть участь у наукових конференції, які мають статус міжнародних та проводилися як в Україні, так і за кордоном, з публікацією тез:

1. Живова Ю.В. Сучасні проблеми виконання Вищою радою правосуддя повноважень щодо забезпечення незалежності суддів. Матеріали ХІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права», від 07 жовтня 2022 року. С. 114-117.
2. Кобрусєва Є.А. Вдосконалення механізму адміністративно-правового забезпечення права на мирні зібрання. Збірник тез Міжнародного форуму молодих учених «Сучасні дослідження в глобалізаційному світі: наука для миру і безпеки» відп. ред. Коваленко-Марченкова Є.В.. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 02.12.2022 р.
3. Кобрусєва Є.А Міжнародні стандарти щодо реалізації права на мирні зібрання та практика їх імплементації в правову систему України. Матеріали XIV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (07-08 жовтня 2022 року) / За заг. ред. С. І. Оковитий та О. Л. Соколенко. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – м. Дніпро, 2022.
4. Литвин О.П., Павлушкова О.І. Відомості, що становлять таємницю досудового розслідування як окремий вид охоронюваної законом таємниці у кримінальному процесі. The 14th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science”. - September 14-16, 2022. - Perfect Publishing, Vancouver, Canada. - 2022. - С. 341-344.
5. Литвин О.П., Павлушкова О.І. Практичний аспект тимчасового доступу до речей і документів в умовах дії воєнного стану. The 6th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world”. - March 2-4, 2023. - BoScience Publisher, Boston, USA. - 2023. - С. 644-647.
6. Литвин О.П. Телемедицина як ефективний засіб дистанційної допомоги населенню України. Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. - м. Рівне. - 7 квітня, 2023 р. - Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. – С. 71-73.
7. Литвин О.П. Міжнародна науково-практична конференція «Progressive Research in the Modern World» 2-4 березня 2023 м. Бостон, США. (0,8 кредитів ЄCТS), міжнародний сертифікат від 04.03.2023 р. Затверджено рішенням вченої ради Юридичного факультету 12.04.23 р. протокол № 9.
8. Литвин О.П. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Innovation and Prospects of the World Science» 14-16 вересня 2022 р., Ванкувер, Канада (0,8 кредитів ЄCТS), міжнародний сертифікат від 16.09.2022 р.
9. Затверджено рішенням вченої ради Юридичного факультету 19.10.22 р. протокол № 4.
10. Соколенко О.Л. THE RIGHTS OF CITIZENS UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL STATE IN UKRAINE. Адміністративне і фінансове право України: теорія і практика в умовах сьогодення: зб.наук.праць. Матеріали Міжнародна науково-практичної конференції (м.Київ, листопад 2022р.)/ за заг. р д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України О.Ф.Андрійко. Київ. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2022.- 308с., С 82-88
11. Юзікова Н.С. Захист національної безпеки в інформаційній сфері та протидія втягненню неповнолітніх у протиправні дії в умовах воєнного або надзвичайного стану. Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути: матеріали міжнародна наукова конференції, м. Харків, 21-22 жовт. 2022 р. / редкол.: В. Я. Тацій, Ю. А. Пономаренко, Ю. В. Баулін та ін. – Харків : Право, 2022. С.97-101.
12. Чукаєва В.О. "Службове право" та система адміністративного права.//Інновації забезпечення якості викладання навчальних дисциплін адміністративно-правового блоку та здійснення галузевих фахових наукових досліджень у ЗВО в умовах воєнного стану. Одеса: Гельветика, 2022, 21-25 серпня. С.178-181.
13. Чукаєва В.О. Конституційні принципи та формування ефективної системи державної служби сучасної України// Міжн. наук. конф.липень 29-30 2022 р. The role of legal science in ectablishing a new world order in waptiwe and post-wor period.Riga, Latvia, 2022 p. 53-53.
14. Чукаєва В.О. Європейський вимір та реформування національного законодавства України// Євроінтеграційні процеси в Україні: історичні, культурні,політико-правові та психологічні аспекти К.: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 29 травня 2023 С.202-206 DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-311-1-49
15. Заворотченко Т.М. Захист прав людини Конституційним судом України// STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти в умовах війни: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 10 жовтня – 20 листопада 2022 року. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 81-84.
16. Заворотченко Т.М. Категорії охорони та захисту виборчих прав громадян України// Юридичні науки: проблеми та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24–25 лютого 2023 р. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – 300 с. С. 23-25, www.kpu.zp.ua,
17. Мудриєвська Л.М. Зміна сутності публічного управління в сучасних умовах в Україні/ Управління науковими та освітніми проєктами : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 24 січня – 6 березня 2022 року.Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 328 с. C.247-250.
18. Мудриєвська Л.М. Проблеми інституту префектів в умовах воєнного стану. Юридичні науки: проблеми та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24–25 лютого 2023 р. – Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. 300 с. С.30-33.
19. Калашников В.М. Джерельна основа державної фінансово-правової політики США. Science and innovation of modern world. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 2023. Pp. 522-533. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-and-innovation-of-modern-world-20-22-04-2023-london-velikobritaniya-arhiv/
20. Калашников В.М. Еволюція американської кредитно-грошової політики. The 3rd International scientific and practical conference “European scientific congress” (April 17-19, 2023) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2023. 400 p. – С. 388-395. – URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/EUROPEAN-SCIENTIFIC-CONGRESS-17-19.04.23.pdf
21. Мудриєвська Л.М. Юридична відповідальність в українській юридико-позитивістській парадигмі наприкінці ХІХ – початку ХХ сторіччя. Conferința "Omul, criminologia, ştiinţa" Ediția a 2-a, Chişinău, Moldova, 24 martie 2023.
22. Алєксєєнко І.Г. Питання захисту особистих немайнових прав //XIV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Дніпро, 07 - 08 жовтня 2022 року). Дніпро.2022.
23. Алексєєнко І.Г. Питання судового захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання//Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти» (8 грудня 2022 року).Дніпро. 2022.
24. Алексєєнко І.Г. Захист прав споживачів в умовах запровадженого в Україні правового режиму воєнного стану//Регіональна науково-практична конференція «Україна як суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава: історія становлення, сучасний стан та перспективи розвитку (30 вересня 2022 року) м. Дніпро
25. Гордієнко Т.О. Забезпечення паритету в доказуванні у господарській справі. Сучасні тенденції розвитку приватно-правових відносин в умовах євроінтеграційних процесів : Матеріали Вcеукраїнської науково-практичної конференції, м. Дніпро, 23 листопада 2022 р. Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2022.
26. Марченко О.В. Особливості застосування строків позовної давності під час дії воєнного стану. The 4th International scientific and practical conference “Scientific progress: innovations, achievements and prospects” (January 9-11, 2023) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2023. 625 p. Р.598-602.
27. Марченко О.В. Особливості імпорту товарів військового призначення та товарів подвійного призначення. The 4th International scientific and practical conference “Scientific research in the modern world” (February 9-11, 2023) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2023. 665 p. Р. 641-645.
28. Патерило І.В. Правові засади регулювання аудиторської діяльності в Україні//Сучасні тенденції розвитку приватно-правових відносин в умовах євроінтеграційних процесів: всеукраїнська науково-практична конференція (м. Дніпро, 23 листопада 2022 р.). Дніпропетровський державний університет внутрішніх прав. Дніпро, 2022. С. 20-23
29. Патерило І.В. Захист прав і законних інтересів учасників валютних операцій в умовах воєнного стану// «Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти», присвячена 74-ій річниці проголошення загальної декларації прав людини»: всеукраїнська науково-практична конференція (м. Дніпро, 8 грудня 2022 р.) Дніпропетровський державний університет внутрішніх прав. Дніпро, 2022. С. 32-35
30. Патерило І. В. Еволюція розвитку аудиторської діяльності в Україні// «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права»: IVX Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Дніпро, 07-08 жовтня 2022 р.) – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – Дніпро, 2022 – С. 56-59
31. Патерило І.В. Захист прав кредиторів під час реорганізації підприємницьких товариств в умовах воєнного стану// «Україна як суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава: історія становлення, сучасний стан та перспективи розвитку»: регіональна науково-практична конференція (м. Дніпро, 30 вересня 2022 р.) Дніпропетровський державний університет внутрішніх прав. Дніпро, 2022. С. 46-49

Викладачі кафедри адміністративного і кримінального права досліджують комплексну наукову проблему на тему «Модернізація національного підходу до вирішення проблем правового захисту людини і суспільства у контексті сучасних глобальних викликів», державний реєстраційний номер: 0122U001409.

Викладачі кафедри європейського та міжнародного права досліджують комплексну наукову проблему «Сучасні тенденції співвідношення міжнародної, європейської та національної правових систем і режимів» по кафедрі європейського та міжнародного права Державний реєстраційний номер: 0122U001412.

Викладачі кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління досліджують комплексну наукову проблему на тему «Модель публічного управління сучасної України: проблеми побудови і результати реформування» державний реєстраційний номер: 0122U001410.

Викладачі кафедри цивільного, трудового та господарського права досліджують комплексну наукову проблему на тему «Виявлення особливостей та вдосконалення нормативних парадигм у сфері регулювання цивільно-правових відносин та господарської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції» Державний реєстраційний номер: 0122U001411.

Студенти та аспіранти юридичного факультету беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з опублікуванням наукових доробків:
1. Тронько О.О. Реалізація приватними військовими компаніями спеціальних операцій окремого типу в умовах гібридної війни. Міжнародно-правовий та національно-правовий аспекти. / К.В. Бережна, О.О. Тронько. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С.662-666.
2. Ігнатенко Є.О. Механізм захисту прав людини у ЄСПЛ: договірно-правові засади, передумови формування, сучасний стан та перспективи / К.В. Бережна, Є.О. Ігнатенко. Право і суспільство. 2022. №6.
3. Дриголь О.О. Корупційні ризики вищої освіти в освітній діяльності. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2023. № 2. С. 96-101.
4. Дриголь О.О. Причини виникнення та шляхи подолання корупції у сфері вищої освіти. Право та державне управління. 2022. № 2. С. 355-361.
5. Дриголь О.О. Боротьба з корупцією у закладах вищої освіти в Україні під час війни. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 2. С. 709-713.

Перемоги студентів юридичного факультету за останні роки:

Бобріченко В.В. (ЮП-22м-1) та Меркулов С.О. (ЮП-20-1) під керівництвом доктора юридичних наук, професора, професора кафедри адміністративного і кримінального права Корнякової Т.В. у листопаді 2023 року прийняли участь та посіли 3 призове місце у 9 Міжнародному студентському саміті «Права людини в умовах воєнного стану та сучасних глобалізаційних викликів», до якого долучилися понад 100 учасників із 30 закладів вищої освіти з усієї України та Польщі, Литви, Румунії, Грузії та Португалії.

Міжнародна діяльність

На юридичному факультеті кожного року пролонгуються договори про співпрацю:
- між ДНУ ім. Олеся Гончара та Länsi-Suomen Opisto/West Finland College (м. Гуйттінен, Фінляндія);
- між ДНУ ім. Олеся Гончара та faculty of Law University of Białystok (м. Біласток, Польща);
- між ДНУ ім. Олеся Гончара та фундацією «Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації» (CEASC) (м. Бидгощ, Польща).

Колектив факультету бере участь у виконанні двостороннього договору між ДНУ та університетом Білостоку (м. Білосток, Польща). Зокрема, 8-9 жовтня 2021 року відбулася XІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права». м. Дніпро. Організатори: юридичний факультет ДНУ, університет Білостоку (Польща).

Викладачі кафедр беруть участь у очних і заочних (онлайн) конференціях, які мають статус міжнародних та проводилися як в Україні, так і за кордоном, у тому числі:
3 міжнародна науково-практична конференція “Science and education: problems, prospects and innovations” (2-4 грудня 2020 року), Кіото, Японія.
ІІ Міжнародна науково-практична конференція 2020 Рим, Італія, а також:
1. XIV Міжнародній науково-практичній конференції «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» 14-16 вересня 2022 р., Ванкувер, Канада
2. The 1st International scientific and practical conference «Modern research in world science». Lviv, Ukraine. 2022.
3. The II All-Ukrainian scientific and practical conference of young scholars and students «MODERN SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH IN THE CONTEXT OF LINGUISTIC SPACE (IN ENGLISH)» Dnipro, May 11, 2023.
4. І Міжнародній науковій конференції «Період трансформааційних процесів в світовій науці: задачі та виклики», 2 червня 2023 р., Одеса
5. ІІ Міжнародна конференція «Війна і соціум у середньовічній та ранньомодерній історії». 27 жовтня 2022 року. Кам’янець-Подільський.
6. The 6th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world”. March 2-4, 2023. BoScience Publisher, Boston, USA.
7. Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії: матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. м. Рівне. 7 квітня, 2023 р.
8. Science and innovation of modern world. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. 20-22-04-2023.
9. International scientific and practical conference “European scientific congress” (April 17-19, 2023) Barca Academy Publishing, Madrid, Spain. 2023
10. Conferința "Omul, criminologia, ştiinţa" Ediția a 2-a, Chişinău, Moldova, 24 martie 2023.
11. Юридичні науки: проблеми та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24–25 лютого 2023 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023
12. VІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова. м.Хмельницький 31.03.23.
13. Міжнародна наукова конференція: The role of legal science in ectablishing a new world order in waptiwe and post-wаr period. Riga, Latvia, липень 29-30 2022 р.
14. The 4th International scientific and practical conference “Scientific progress: innovations, achievements and prospects” (January 9-11, 2023) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2023.
15. The 4th International scientific and practical conference “Scientific research in the modern world” (February 9-11, 2023) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2023

Із 20 по 31 березня 2023 року у Відні проходила 62-а сесія Юридичного підкомітету Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях, в роботі якої взяли участь делегації близько 60 країн. Уперше у цьому поважному заході взяв участь викладач ДНУ, канд. юрид.наук, доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права, адвокат Пічко Роман Сергійович. Він був у складі делегації України (погоджений МЗС України за поданням Державного космічного агентства України). Зі зрозумілих причин доц. Пічко Р.С. брав участь в режимі відеоконференції, що дозволялося регламентом Юридичного підкомітету.  

Пічко Р.С. зробив три доповіді з наступних пунктів Порядку денного сесії: №3 – «Загальний обмін думками», №6 (а) – «Визначення і делімітація космічного простору, №9 – «Майбутня роль і методи роботи Комітету» та брав участь у дискусіях учасників сесії Юридичного підкомітету.

У підсумку роботи сесії Підкомітет підтвердив важливість застосування на національному рівні принципів, передбачених у договорах ООН, що регулюють космічну діяльність. Також закликав усі держави, які ведуть діяльність у космічному просторі, та держави, оператори яких здійснюють космічну діяльність, розробляти та застосовувати національні закони та нормативні акти для використання та охорони космічного простору.

Крім того, Підкомітет підтвердив, що необхідно враховувати збільшення кількості неурядових структур, які займаються космічною діяльністю та її зростаючу комерціалізацію. У зв'язку з цим державам необхідно, застосовуючи національне законодавство, вжити заходів до того, щоб ця діяльність відповідала договорам ООН щодо космосу на користь забезпечення стійкості космічної діяльності.

Відзначимо, що делегацією України піднімалося питання про присутність на засіданні Юридичного підкомітету представників держави-агресора. Позиція української делегації знайшла підтримку з боку делегацій США, ЄС, Канади та більшості інших країн.

- На початку жовтня 2023 року у Польщі в м. Варшава відбулася Міжнародна наукова конференція «Відповідальність за  збитки від війни в Європі» у якій взяли участь представники широкого кола фахівців у галузі права, політики, економіки з різних країн – Польщі, Німеччини, Македонії, України. Учасників конференції привітав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Зварич.  

У роботі конференції взяла участь і представниця ДНУ – докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного, трудового та господарського права юридичного факультету, старша наукова співробітничя Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України Євгенія Анатоліївна Булат.

Є.А. Булат виступила з доповіддю на тему необхідності врахування оцінки втраченого наукового, інтелектуального потенціалу при визначенні розміру репарацій. Доповідь викликала жвавий інтерес учасників конференції, оскільки стосувалася питання, яке раніше не враховувалося.

Співробітники та аспіранти факультету з 2023 року долучаються до співпраці в рамках виконання Меморандуму про співпрацю між ДНУ імені Олеся Гончара та Університетом Сасексу щодо спільних наукових досліджень, стажувань, розробки та впровадження в освітній процес нових дисциплін, зокрема з питань права ЄС, боротьби з корупцією та міжнародного кримінального права.

Викладачі факультету прийняли участь у підготовці та проведенні 7-8 жовтня 2022 року щорічної XІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів, молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» м. Дніпро. Організатори: юридичний факультет ДНУ, університет Білостоку (Польща).

Викладачі юридичного факультету проходять міжнародні стажування за кордоном тривалістю не менше 1 місяця та обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС):
1. Проф. Юзікова Н.С., доц. Лахова О.В. Міжнародне стажування Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow Career Development Center of NGO Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education «FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE» and has developed the educational project on the topic «Model of Information Security and Countering Disinformation in Higher Education Institutions of Ukraine» – обсяг 180 годин (6 кредитів), термін 12.11. – 18.12. 2022.
2. Завідувачка кафедри ТГП доц. Мудрієвська Л.М. взяла участь у Міжнародному проєкті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), угода про співпрацю від 27 січня 2020р. №41SP/DOBRE/2020, Наказ № 952 К від 02.12.2020. Закінчився в 2022 р.
3. Професор кафедри адміністративного і кримінального права Кобрусєва Є.А. взяла участь у Міжнародному стажуванні «Інновації в управлінні якістю юридичної освіти: досвід Латвійської Республіки» м. Рига, Латвійська Республіка 3 квітня – 14 травня 2023 року. Обсяг 180 годин (6 кредитів).
4. Завідувачка кафедри ТГП доц. Мудрієвська Л.М. взяла участь у FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE and has developed the educational project on the topic Model of Information Security and Countering Disinformation in Higher Education Institutions of Ukraine 2022. Сертифікат: SZFL-002173 Amount: 180 hours / 6 ECTS credits Internship period: from November 12 to December 18, 2022.


Кобрусєва Є.А. брала участь в Інституційному Навчальному візиті в Турецьку Республіку з 04.10.2020 по 11.10.2020 року та мала зустрічі з Послом України в Турецькій Республіці, суддею Касаційного суду Турецької Республіки, суддею Конституційного суду Турецької Республіки та представниками юридичної компанії в Турецькій Республіці. Також брала участь у XXXI Інституційному Навчальному візиті у Грузію з 01.05.2021 по 07.05.2021 року (юридичні компанії та органи публічної влади Грузії) та в Інституційному навчальному візиті у Мексику (7-23 листопада 2021 року) з представниками Верховного суду Мексики, Конгресу Мексики.


Посольства України в Мексиканських штатах


Зустрічі з юристами юридичних компаній

Гуртожитки
Студенти юридичного факультету проживають у гуртожитку № 2 за адресою:
м. Дніпро, пр. Гагаріна, 38.

Гуртожиток уведено в експлуатацію в 1936 році. Проєктна потужність розрахована на 340 місць (коридорна система будови).
Регламент роботи: понеділок-п’ятниця з 08.00 до 16.30.
Тел.: (056) 374-55-60.


 

Студентське життя

Студентське життя щорічно розпочинається з традиційної урочистої посвяти першокурсників у студенти ДНУ, що приурочена до Дня знань і початку нового навчального року, на якій відбувається їх перше знайомство з керівництвом університету, деканом юридичного факультету та кураторами академічних груп.

Особлива увага у виховній роботі надається питанням адаптації студентів першого курсу до навчання в університеті. З цією метою куратори академічних груп проводять бесіди за такою тематикою: «Кодекс честі і гідності студента ДНУ», «Зовнішній вигляд студента», «Про дбайливе ставлення до майна факультету», «Студент ДНУ обирає здоровий спосіб життя».

Сприяють адаптації першокурсників у студентське середовище також і зустрічі зі студентами старших курсів, які організовує студентська рада факультету. На цих зустрічах старшокурсники знайомлять молодших колег з набутим досвідом використання можливостей вдосконалення професійної та наукової підготовки за межами навчального процесу, а також організації дозвілля. В першу чергу, завданням ради студентів є захист прав та iнтересiв студентів, забезпечення виконання студентами своїх обов’язків. Студентська рада факультету піклується як і за творче життя студентів, так і за наукову діяльність.

Протягом року рада студентів організовують такі заходи, як:
• День першокурсника
• Пікнік факультету
• Кубок ректора
• Місс та Містер факультет
• Благодійні ярмарки
• Наукові конференції
• Круглі столи

Головною метою ради студентів є якомога більше підтримувати наших студентів в усіх питаннях, які у них виникають, налагоджувати зв‘язок між студентами та адміністрацією факультету та створення найліпших умов для комфортного навчання в університеті.


Вагомою складовою в культурно-естетичному та національно-патріотичному вихованні студентів є регулярне відвідування ними спектаклів і концертів театрів міста. Керівництвом факультету при сприянні студентської ради і кураторів встановлені тісні зв’язки з такими театрами, як Музично-драматичний театр ім.Т.Г.Шевченка, Дніпровський академічний театр драми і комедії, Дніпропетровський академічний театр опери та балету, Академічний український театр одного актора «Крик». Ці зв’язки не обмежуються тільки відвідуванням спектаклів і концертів: студенти мають можливість зустрічатися і безпосередньо спілкуватися з режисерами і провідними артистами цих театрів. Із зацікавленістю студенти беруть участь в екскурсіях до Історичного музею ім.Д.Яворницького, Історичного музею Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та Дніпропетровського художнього музею, які сприяють ознайомленню з історією виникнення та розвитку м. Катеринослава, університету та Придніпровського краю в цілому, а також художніми витворами світових та народних митців.


Одним із напрямків роботи є організація трудового та професійного виховання, спрямованого на прищеплення почуття професійної зацікавленості, формування працелюбної особистості. З цією метою викладачі кафедри готують студентів для участі в олімпіадах та конкурсах з окремих навчальних дисциплін та за спеціальностями, залучають їх до участі у конференціях різного рівня – від загальноуніверситетського до всеукраїнського рівнів. Важливе значення в цьому напрямку виховної роботи мають також регулярні зустрічі з представниками підприємств, юстиції, МВС, прокуратури і банків м. Дніпро, які виявляють інтерес до працевлаштування випускників правничої спеціальності.


Успішні випускники факультету

Випускники юридичного факультету є не тільки свідомими представниками свого галузі, але й видатними фахівцями, які вже здобули успіх у своїй професійній кар'єрі. Їхні вражаючі досягнення відображаються в тому, що багато з них у різні роки обіймали та обіймають ключові та вагомі посади в різних сферах. Серед них – високопрофесійні керівники, впливові експерти та інноваційні лідери, що вносять суттєвий вклад у розвиток країни.

Посадовці органів державної влади та місцевого самоврядування:

• Філатов Б. А. – міський голова м. Дніпро, кандидат юридичних наук, доктор політичних наук
• Карпенко С. Р. – заступник голови Дніпровської обласної державної адміністрації, кандидат філософських наук
• Березинський Л.В. – заступник голови Дніпровської обласної державної адміністрації, кандидат політичних наук
• Олійник С. В. – голова Дніпропетровської обласної ради (з 8.11.2019 по 16.12.2020 рр.)
• Маслов Д. В. , Курячий М. П., Демченко С. О. – народні депутати Верховної Ради України
• Жуков С. В. – суддя судової палати по банкрутству Касаційного господарського суду в складі Верховного суду України, кандидат політичних наук, доктор юридичних наук
• Корнякова Т. В. – заступник Генерального прокурора України з 2002 по 2004 рр. та з 2005 по 2010 рр., Голова Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України з 2004 по 2005 р., державний радник юстиції 2 класу, Заслужений юрист України, професорка, докторка юридичних наук, завідувачка кафедри адміністративного та кримінального права юридичного факультету ДНУ імені Олеся Гончара

Працівники правоохоронної та правозахисної системи:

• Клименко А. В., Черевань А. В. – генерал-майори СБУ
• Шабловскій В. В., Філіппов Є. В. – генерал-лейтенанти СБУ – Шинкаренко П. В. – голова ДПАУ в Дніпропетровській області
• Уханенко С. А., Сікора К. О., Дубіжанська Т.О., Нікіфоров А. С., Щербина Н. О., Гончаренко В. М., Нощенко І. С., Самсонова В. В., Єфанова О. В., Верба І. О., Мовчан Д. В., Кучма К. С., Духневич О. С., Куцевол В. В., Казак С.Ю. – судді
• Кузьменко С. О. – заступник обласного проскура в Дніпропетровській області
• Козіна А. В., Рудкевіч Є. В., Заверуха Н. І., Аршава І. О., Камеко Т., Казак І. Н., Тарасюк О. О. Царінна Н. І. – приватні нотаріуси

Відгуки успішних випускників

Євгенія Кобрусєва


Голова Ради молодих вчених юридичного факультету ДНУ, докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри адміністративного і кримінального права, переможниця обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» у гуманітарному напрямку, володарка звання «Кращий молодий юрист».

У 2012 році закінчила юридичний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Правознавство». У 2013 році закінчила економічний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Економіка підприємства». Кандидат юридичних наук. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальність 12.00.07 на тему: «Адміністративно-правовий захист прав та свобод людини і громадянина на мирні зібрання». Ще навчаючись в університеті стала членом Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області.

Автор понад 40 наукових праць. Член організаційного комітету міжнародних та всеукраїнських конференцій. Постійний учасник різних стажувань, курсів підвищення кваліфікації та тренінгів щодо своєї наукової діяльності. Неодноразово була обрана до числа 25 учасників шкіл з адміністративного права від Координатора проектів ОБСЄ в Україні в рамках проекту «Удосконалення юридичної освіти та розвиток освіти з прав людини в Україні». Також пройшла стажування у різних державних інституціях у Великій Британії, Грузії, Франції, Австрії, Німеччині, Польщі та Фінляндії (Віденський офіс ООН, Рада Європи, Європейський суд з прав людини, Європейський парламент, Світова організація торгівлі, Світова організація інтелектуальної власності, Верховний Суд Грузії, Міністерство юстиції, Департамент поліції, Міська рада Тбілісі, Пан’європейський університет, Парламент Сполученого Королівства, Верховний Суд Британії, юридична компанія Norton Rose Fulbright та King’s College London).

Зокрема, в рамках підвищення кваліфікації в Міністерстві освіти і науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань» була обрана для розробки та рецензування тестів ЗНО для магістрів права з дисципліни «Адміністративне право» та «Адміністративне судочинство» від Міністерства освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, ювенальна юстиція, захист прав громадян, професійна відповідальність правника, правові проблеми боротьби з організованою злочинністю, корупцією та заходів щодо її попередження.

У 2019 році нагороджена грамотою Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області за сумлінне виконання службових обов’язків, плідну працю, з нагоди святкування Дня юриста та 30-річчя юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Яна Літінська


Навчалася у Дніпровському (тоді ще – Дніпропетровському) національному університеті імені Олеся Гончара у 2004-2009 роках, отримала кваліфікацію «магістра» за спеціальністю «Правознавство».

Під час навчання брала активну участь у науковому житті факультету: була призеркою Всеукраїнських конкурсів судових дебатів кримінального права та процесу, адміністративного права та процесу та права інтелектуальної власності, брала участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях. Спектр її інтересів доволі широкий – від теорії держави і права до кримінології. Ще під час навчання працювала юристом у юридичній компанії «Акцепт», де набула чудових професійних навичок.

Навчалась у докторантурі Уппсальського університету (Швеція). У 2018 року Яна Літінська здобула докторський ступінь (LL.D) з медичного права. Тема дисертації: Оцінювання змоги надати згоду чи відмовитись від медичного втручання в конвенціях ООН, Ради Європи та правових систем різних країн. Нагороджена Вон Бар призом за видану дисертаційну роботу.

Працювала дослідником з міграційного права на юридичному факультеті Лундського університету (Швеція). Тема дослідження: доступ шукачів притулку до системи охорони здоров’я. Була призначена експертом шведською державною медико-етичною радою, де аналізувала обов’язки системи охорони здоров’я щодо доступу для пацієнтів без постійного виду на проживання до трансплантації легень та серця.

Із 2022 року, працює у складі міждисциплінарної групи на посаді дослідника з публічного права Лундського університету. Вивчає питання щодо прав людини та обов’язків держави у забезпеченні інфекційного контролю за допомогою нових технологій, в тому числі, штучного інтелекту. Проект профінансований шведською агенцію інновацій та державною науковою радою Швеції.

Із 2023 року, працює старшим викладачем з адміністративного права та процесу на юридичному факультеті Уппсальського університету Яна Літінська не забуває про Аlma mater, постійно ділиться науковими доробками зі своїми викладачами ДНУ.

Сергій ЖуковСуддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду України, володар звання «Видатний адвокат України».

У 2001 році закінчив юридичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де отримав повну вищу освіту (диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист). У 2002 році отримав свідоцтво на здійснення адвокатської діяльності. У 2005-2013 роках був директором Адвокатського об’єднання «Адвокатська компанія «Нексум».

У 2013 році Сергій Жуков отримав наукові ступені кандидата політичних наук за спеціальністю «Політичні інститути та процеси» і кандидата юридичних наук за спеціальністю «Господарське право, господарсько-процесуальне право». Того ж року пройшов три модулі Німецької навчальної програми «Системна медіація» Німецької асоціації медіаторів (DGMW).

У 2014 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» (кваліфікація – магістр державного управління) в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. З того часу працює за сумісництвом доцентом кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Також у 2013-2014 роках Сергій Жуков брав участь у навчанні суддів, секретарів судових засідань та судових розпорядників, яке здійснювало Дніпропетровське міське регіональне відділення Національної школи суддів України. Викладав курс «Основи медіації».

Із 2008 року – член дніпровського відділення ГО «Асоціація правників України». З 2014 року до 2017 року був представником від адвокатів Дніпропетровської області у вищому органі адвокатського самоврядування – Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

У 2017 році Указом Президента України Сергій Жуков був призначений суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду та був обраний до палати щодо розгляду справ про банкрутство.

Нагороджений найвищою адвокатською професійною нагородою – орденом «Видатний адвокат України» від Національної асоціації адвокатів України.

Співпраця з роботодавцями

Стейкхолдери освітньо-професійної програми “Право” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:
• Тронько Вячеслав Вікторович, адвокат в Адвокатському об’єднанні «Юридична компанія «Мистецтво права».
• Тертишник Володимир Митрофанович, український правник, науковець, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи і фінансів.
• Зарвій Ігор Леонідович, адвокат адвокатського бюро.

Стейкхолдери освітньо-професійної програми “Право” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:
• Олефіренко Наталія Анатоліївна, суддя Третього апеляційного адміністративного суду, кандидат юридичних наук.
• Хейлик Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, засновник та адвокат Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Верум».
• Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, проректор з науково роботи Університету митної справи та фінансів.

Стейкхолдери освітньо-наукової програми “Право” за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти:
• Антонюк Олександр Андрійович – Голова Жовтневого районного суду м. Дніпра, доктор юридичних наук.
• Лещенко Тетяна Олександрівна – Голова Ради адвокатів Дніпропетровської області.
• Тертишник Володимир Митрофанович – професор кафедри правоохоронної діяльності кримінально-правових дисциплін Університету митної справи і фінансів, доктор юридичних наук, професор.

Забезпечення якості освіти

Інтегральною метою правничої освіти, яку надає юридичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, є:

• здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі, задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері права. та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
• всебічний розвиток майбутніх фахівців-правників як особистостей, їх інтелектуального і творчого потенціалу, виховання відповідальних громадян України, які здатні до усвідомленого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
• формування критичного мислення та професійних компетентностей, необхідних для розуміння ними природи і функцій права, змісту теоретичних засад (доктрин), принципів і основних юридичних інститутів застосування права, а також меж юридичного регулювання різних суспільних відносин;
• найвищим професійним покликанням фахівця-правника є захист людських прав і основоположних свобод, утвердження верховенства права, відданість принципам людської та професійної гідності, справедливості, рівності, неупередженості, незалежності, співпереживання та дотримання високих етичних стандартів.
Ця мета конкретизується для кожного освітнього рівня та освітньої програми.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає підготовку фахівців, здатних використовувати знання та навички для дослідження юридичних явищ і процесів, а також розробки, моделювання, створення, впровадження, супроводу процесу реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб та держави в публічно-правовій та приватно-правовій сферах.здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок у сфері права, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає підготовку фахівців із поглибленим набуттям теоретичних і практичних знань, умінь і навичок загальних засад практичної юридичної діяльності, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, формування у здобувачів компетентностей, необхідних для застосування права, розуміння природи і змісту основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин. здобуття особою поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та навичок за обраною спеціальністю, загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Третій (освітньо-науковий) рівень передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це основа якості освіти. Українська вища освіта змінюється і важливою умовою успішного розвитку є впровадження принципів академічної доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність.

Основними принципами академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин є:
• доброчесність – відданість учасників освітнього процесу моральним принципам та стандартам, які створюють бар’єр для недоброчесності;
• чесність та порядність – системне уникнення проявів шахрайства, обману, крадіжок під час реалізації власної діяльності;
• правдивість – прагнення до істини, вільне та відкрите поширення найкращих практик реалізації власної діяльності, їх безперервне надбання та збагачення;
• прозорість – доступність та відкритість інформації, яка передбачає, що всі учасники освітнього процесу зобов’язані діяти відкрито, передбачувано та зрозуміло;
• законність – дотримання кожним учасником освітнього процесу законів та стимулювання до цього інших;
• повага – повага до гідності інших, їхнього фізичного та психічного здоров’я, на благо колегіальності та співпраці з іншими учасниками освітнього процесу;
• довіра – усі учасники освітнього процесу мають впевненість в чесності один одного;
• підзвітність – учасники освітнього процесу належним чином використовують делеговані їм повноваження;
• справедливість – неупереджено однакове ставлення до усіх учасників освітнього процесу, позбавлене дискримінації та нечесності;
• самовдосконалення та вдосконалення – учасники освітнього процесу визнають важливість та докладають максимальних зусиль до постійного вдосконалення освітньої системи, зокрема через власний професійний розвиток;
• відповідальність – вміння брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе певні зобов’язання, протистояти проявам академічної недоброчесності, подавати приклади гідної поведінки;
сумлінність – учасники освітнього процесу належним чином використовують делеговані їм повноваження без перевищення або несумлінності їх виконання;
демократичність управління – управління Університетом на основі залучення усіх відповідних учасників освітнього процесу та етичному виконанні своїх повноважень керівництвом на різних ланках;
професіоналізм – підтримання високого рівня компетентності кожним учасником освітнього процесу.

Політика, стандарти і процедура дотримання академічної доброчесності, алгоритм дій у разі виявлення проявів академічної недоброчесності з боку здобувачів, викладачів та дослідників регламентуються Статутом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (нова редакція), ідентифікаційний код 02066747 та Положенням про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Керівником бюро з доброчесності юридичного факультету є Грабильнікова Олена Анатоліївна, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри цивільного, трудового та господарського права.
На юридичному факультеті регулярно проводяться обговорення питання академічної доброчесності на засіданнях кафедр, під час проведення засідань студентських наукових гуртків та проблемних груп.

Проводиться перевірка робіт щодо академічної доброчесності засобом програм та надається скриншот з процентом унікальності роботи.

При викладанні дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» проводяться тематичні розмови щодо цінності та важливості академічної доброчесності при перевірці випускних та творчих робіт на плагіат.

На юридичному факультеті систематично проводиться опитування викладачів щодо питання «академічної доброчесності» в усній формі.

Діяльність деканату юридичного факультету

вул. Наукова, 13, корп. №9
Телефон деканату: (056) 374–97–12
E-mail: dnu_pravo@ukr.net

Диспетчер деканату — Балакша Ольга Олександрівна
Діловод деканату — Горобей Яна Юріївна

Основними завданнями деканату є:

• Оперативне вирішення питань з організації освітнього процесу, методичної, наукової (науково-дослідної, науково-технічної, мистецької), організаційної, виховної і профорієнтаційної роботи на факультеті.
• Забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітньої діяльності.
• Розгляд стану виконання та результатів запланованих заходів на факультеті і в його структурних підрозділах, прийнятих рішень і виданих наказів з питань освітньо-виховного процесу, наукової роботи в університеті.

У деканаті студенти можуть дізнатися розклад занять та екзаменаційної сесії, замовити довідку з місця навчання, дізнатися своє місце в рейтинговому списку студентів для отримання стипендії та отримати безпосередню консультацію щодо освітнього процесу.

Діяльність вченої ради юридичного факультету

Голова вченої ради юридичного факультету – Соколенко Ольга Леонідівна, докторка юридичних наук, професорка, деканеса юридичного факультету
Телефон: 374-97-12
E-mail: dnu_pravo@ukr.net

Заступник голови вченої ради – Бережна Катерина Вікторівна, докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри європейського та міжнародного права
Телефон: 377-81-79
E-mail: DNU_MP@ukr.net

Секретар вченої ради юридичного факультету – Литвин Олена Петрівна, кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри адміністративного і кримінального права
Телефон: 373-12-19
E-mail: olena-dnu2016uf@ukr.net

Засідання вченої ради юридичного факультету проводяться щомісячно у приміщенні 9-го навчального корпусу ДНУ або через систему Office 365 (Teams) відповідно до затвердженого Плану вченої ради.

 

 

Діяльність науково-методичної ради юридичного факультету

Голова науково-методичної ради юридичного факультету — докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри цивільного, трудового та господарського права Патерило Ірина Володимирівна
Телефон: 373–12–68
E-mail: kafedra_ctg@ukr.net

Науково-методична рада займається забезпеченням виконання освітньо-професійних програм, кваліфікаційних вимог та діючих навчальних планів; надає кафедрам методичну допомогу щодо змін, які відбуваються у законодавстві з приводу методичної роботи; координує роботу методичних комісій кафедр; здійснює перевірку кафедр щодо наявності навчально-методичних комплексів дисциплін; аналізує робочі програм та навчальні дисципліни тощо.

Форма роботи науково-методичної проходить у вигляді засідань (раз на місяць) як в очному режимі, так і дистанційно в онлайн-режимі в Office 365 та Viber, де розглядаються та рекомендуються до друку навчальні посібники, методичні вказівки, які надаються викладачами факультету. Також обговорюються, аналізуються моніторинги якості освіти в університеті, доводьться до відома нові Положення та нормативні акти. Протягом року голова та члени науково-методичної ради відвідують відкриті лекції викладачів факультету з метою одержання висновку НМР для отримання вченого звання, для перевірки відповідності проведення занять НПП чинному законодавству та стандартам.

Головою науково-методичної ради проводиться тренінг з НПП факультету, що стосується розробки і оформлення робочих програм освітніх компонентів. Доводяться до відома нові зміни, що відбуваються, та розробляються шляхи уніфікації деяких підрозділів програми.

Крім того, протягом року проводиться робота по приведенню у відповідність Державному стандарту освітньо-професійних програм «Право» першого та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право, галузь знань 08 Право, освітньо-наукової програми «Право» для третього освітньо-наукового рівня підготовки аспірантів.

Діяльність Бюро з якості вищої освіти юридичного факультету

Голова Бюро з якості вищої освіти юридичного факультету — заступниця декана з навчальної роботи Дриголь Олександра Олександрівна
Телефон:374–97–12
E-mail: dnu_pravo@ukr.net

Бюро із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності юридичного факультету (далі – бюро) належить до третього рівня системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності.
Бюро є постійно діючим органом, який розглядає питання якості організації освітнього процесу на юридичному факультеті, розробляє заходи щодо забезпечення якості вищої освіти відповідно до стандартів вищої освіти та впровадження освітніх інновацій. Діяльність бюро ґрунтується на студентоцентрованому підході та здійснюється на принципах фаховості, доброчесності, об’єктивності та прозорості, колегіальності та гласності обговорення питань, віднесених до його завдань.

Формою роботи бюро є засідання. Протягом року бюро активно займається оцінюванням якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін на юридичному факультеті серед студентів, шляхом анкетування здобувачів вищої освіти 1-4 курсів (за освітнім рівнем – бакалавр), 1 курсу (за освітнім рівнем – магістр) та 1-4 курсів (за третім освітньо-науковим рівнем підготовки аспірантів). Організується оцінювання змісту та якості освітніх програм шляхом анкетування здобувачів вищої освіти випускних курсів. Анкетування організується відповідно до вимог «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» та проводиться наразі з використанням платформи Office 365 (Teams, Forms).