На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Юридичний факультет

Адреса: ул. Научная, 13, корп. №9
Телефон деканату: (056) 374–97–12
E-mail: dnu_pravo@ukr.net
Сайт факультету: www.lawfaculty.dnu.dp.ua
Facebook-сторінка: https://www.facebook.com/law.faculty.dnu

Історична довідка

Юридичний факультет у складі Катеринославського університету був відкритий у липні 1918 р. У 1920 р. університети були реорганізовані в інститути народної освіти.

У 1989 р. на історичному факультеті було відкрито юридичне відділення, створена кафедра загально-правових дисциплін, яка викладала конституційне, адміністративне, муніципальне, фінансове, банківське, податкове, митне, міжнародне право та правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У 1994 р. створено факультет права і соціології, який в 1997 р. отримав сучасну назву – юридичний факультет. У 1994 р. кафедра була виокремлена у самостійний підрозділ і отримала назву кафедри теорії держави і права та соціального управління. У 1994-1996 рр. тимчасово виконуючим обов’язки завідувача кафедри було призначено кандидата юридичних наук, доцента А.В. Грабильнікова, з 1996 р. до вересня 2010 р. кафедру очолював доктор історичних наук, професор К.А.Марков. У 1998 році кафедра була перейменована в кафедру теорії держави і права. У 2009 р. після проведення реорганізації структурних підрозділів юридичного факультету кафедра отримала назву кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління. Сьогодні кафедру очолює кандидат філософських наук, кандидат юридичних наук, доцент Л.М.Мудриєвська.

У 1991 р. була створена кафедра цивільного права та правових основ підприємництва. У грудні 1998 р. на її базі була створена кафедра цивільного права. З 2002 р. назву кафедри було змінено на кафедру цивільного та господарського права. У 2009 р. відбулося об’єднання кафедри цивільного та господарського права з кафедрою трудового, земельного та екологічного права в кафедру цивільного, трудового та господарського права. Першим завідувачем кафедри був доктор юридичних наук, професор В.П.Ємельянов. Згодом кафедру очолювали доктор юридичних наук, професор В.К.Шкарупа, кандидат юридичних наук, доцент В.П.Богун. З 2003 р. до теперішнього часу кафедру очолює доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, професор І.Г.Алєксєєнко.

У 1991 р. на факультеті створена кафедра кримінального права та процесу. У 2009 р. після реорганізації кафедра отримала назву кафедри адміністративного і кримінального права. Першим завідувачем кафедри був кандидат юридичних наук, доцент В.П.Гмирко. Згодом кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент, а нині доктор юридичних наук Н.С.Юзікова. З 2009 р. кафедру адміністративного і кримінального права очолювала кандидат юридичних наук, а з 2013 р. – доктор юридичних наук, професор О.Л.Соколенко. З вересня 2014 р. на посаду завідувача кафедри призначена заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Т.В.Корнякова.

Кафедра європейського та міжнародного права створена у 1989 р. Перша її назва - кафедра історії держави і права та політичних вчень. Вже тоді визначився основний напрямок її наукових досліджень - політичні й державні структури країн Західної Європи і Америки у новий та новітній часи. У 1995-1996 рр. розгорнуті дослідження нового напрямку у кафедральній науковій роботі – програмні та статутні документи російських політичних партій та громадських організацій початку XX ст. як джерело з історії держави та права. У 1997 р. у зв’язку з розширенням кола міжнародно-правових і компаративістських досліджень, удосконаленням освітньо-професійних програм підготовки фахівців, заснуванням нових спеціальностей в університеті кафедра була реорганізована в кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства. З березня 2013 р. кафедра була переіменована на кафедру міжнародного права. Історії права та політико-правових вчень. У 1989-2010 рр. кафедру очолював доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор В.М.Калашников. З вересня 2010 р. обов’язки завідувача кафедри виконував С.І.Поляков, а з листопада 2016 р. її очолив В.М.Калашников. З 01.03.2018 р. кафедра має теперішню назву та очолює її доктор юридичних наук, професор Бережна К.В.

Юридичний факультет

Керівний склад факультету

Деканеса факультету – Соколенко Ольга Леонідівна – докторка юридичних наук, професорка.
Заступниця декана з навчальної роботи – Дриголь Олександра Олександрівна, викладачка.
Заступниця декана з наукової роботи та міжнародних зв'язків – Марченко Олеся Володимирівна, докторка юридичних наук, професорка.
Заступник декана з виховної роботи – Сачко Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор.

Структурні підрозділи факультету:

Ознайомитися з останніми новинами факультету, напрямом кафедр та подивитися вітальний відеоролік можна на офіційній сторінці факультету у Facebook Юридичний Факультет.

Дізнайся про факультет із перших вуст!

Деканеса Ольга Соколенко у програмі "Шкільний проєкт" медіашколи "Сенсація"
: про те, чим пишається факультет та чому користується попитом у абітурієнтів

Освітня діяльність

Факультет здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за галуззю знань: 08 Право, спеціальністю: 081 Право, освітньою програмою: Право.
Факультет здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за галуззю знань: 08 Право, спеціальністю: 081 Право, освітньою програмою: Право.
Факультет здійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за галуззю знань: 08 Право, спеціальністю: 081 Право, освітньою програмою: Право.

Організація освітнього процесу в університеті базується на Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», стандартах освітньої діяльності, стандартах вищої освіти та інших актах законодавства України з питань вищої освіти. Зміст навчання визначається освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними планами, робочими навчальними планами, індивідуальним навчальним планом здобувача вищої освіти, програмами навчальних дисциплін, нормативними документами органів державного управління у галузі вищої освіти та університету.

Практична підготовка студентів має на меті закріплення студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок, необхідних для вирішення соціально-професійних завдань. Види практичної підготовки та її обсяг, конкретні цілі і завдання визначаються Стандартом вищої освіти ДНУ, які мають виконати студенти під час проходження різних видів практик, зокрема навчальної (1-й курс, 2 семестр), виробничої (3-й курс, 6 семестр) та 2-х виробничих практик студентів, що навчаються за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Базою проведення практики є організації та підприємства різних форм власності, які здійснюють правоохоронну, правозахисну, наглядову, контролюючу діяльність, виконують роботи або надають послуги. База практики визначається індивідуально для кожного студента випусковою кафедрою. У разі виробничої необхідності навчальну та виробничу практику студенти першого та третього курсів проходять у Юридичній клініці університету. З огляду на майбутнє працевлаштування деякі студенти самостійно обирають місця проходження практики. Розроблено наскрізні програми проведення всіх видів практик. Перед початком практик керівники практик проводять інструктажі, студенти отримують пакет документів, до якого входять щоденник і програма практики. Студенти-магістри проходять практику на кафедрах факультету, готуючись до майбутньої науково-педагогічної діяльності. За наслідками практики переважна більшість студентів-практикантів отримують від роботодавців запрошення на подальше працевлаштування.

Основними формами та етапами навчального процесу є аудиторні заняття (лекції, семінари), консультації, індивідуальні завдання, самостійна робота, підсумковий контроль. На кафедрах факультету створена електронна бібліотека, постійно оновлюються методичні рекомендації та вказівки, навчальні посібники. Усі студенти мають можливість у повному обсязі користуватися фондами бібліотеки університету. На юридичному факультеті використовується електронна система документообігу на основі хмарних технологій від корпорації Microsoft - Office 365. Застосування Office 365 дозволяє організувати двосторонній дистанційний зв’язок між викладачами та студентами. Студенти отримують доступ до навчальних матеріалів і можуть надсилати викладачам виконані роботи на перевірку.

Для якісної підготовки здобувачів вищої освіти створено Цифровий репозиторій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Репозиторій містить електронні версії книг, монографій, навчальних посібників, збірників статей, методичних вказівок, конспектів лекцій, презентацій, розроблених викладачами та науковими співробітниками університету.

Випускники університету отримують відповідну кваліфікацію: «рівень вищої освіти – бакалавр або магістр спеціальності 081 Право, освітньої програми: Право.

На юридичному факультеті у 2015 р. відкрито аспірантуру за спеціальностями 12.00.07 – Адміністративне право і процес; Фінансове право; Інформаційне право та 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; Кримінально-виконавче право. З 2016 р. проводиться набір та підготовка докторів філософії зі спеціальності 081 – Право за третім (освітньо-науковим) рівнем.

Юридична клініка ДНУ як суб’єкт надання правової допомоги
та отримання практичного досвіду студентами


Адреса клініки: 49050, м. Дніпро, вул. Наукова, 13, корпус №9, кім. 302
Телефон: (056) 374-97-22, е-mail: dnipro.honchar.legalclinic@gmail.com
Запис громадян на прийом – понеділок-п’ятниця: тел.: (056) 374-97-22, (067) 568-66-52

Увага! На період дистанційного навчання юридична клініка ДНУ проводить прийом громадян онлайн за електронною адресою: dnipro.honchar.legalclinic@gmail.com, на сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/359596217882510/posts/1039954733179985/?d=n та безпосередньо в приміщенні юридичної клініки.

Юридична клініка ДНУ імені Олеся Гончара – це унікальний суб'єкт надання безоплатної правової допомоги студентами-консультантами юридичного факультету нужденним особам, завдяки чому студенти отримують практичний досвід своєї для подальшої правозахисної діяльності

Юридична клініка була створена як структурний підрозділ ДНУ за наказом ректора від 19.01.2007 р. №35 і є базою для практичного навчання та проведення практики студентів старших курсів юридичного факультету шляхом надання безоплатної правової допомоги соціально-вразливим верствам населення та співробітникам університету, а також для здійснення правопросвітньої діяльності.

Основними завданнями клініки є:
• набуття студентами практичних навичок професії юриста;
• створення місць для проходження студентами навчальної та інших видів практики;
• надання громадянам малозабезпечених верств населення безоплатної правової допомоги;
• проведення заходів з правової просвіти населення.

У юридичній клініці консультантами працюють студенти старших курсів факультету, які під керівництвом кураторів і викладачів-практиків надають роз'яснення, правову інформацію, усні та письмові юридичні консультації з питань адміністративного, земельного, сімейного, трудового, цивільного, права соціального забезпечення та інших галузей права; складають заяви, клопотання, скарги та позовні заяви до суду для населення та співробітників університету.

Структура

Директорка юридичної клінікиЗабродіна Олена Валентинівна, доцентка кафедри цивільного, трудового та господарського права, кандидатка політичних наук, адвокатка, займається правозахисною діяльністю з 2001 р. Олена Валентинівна здійснює поточне керівництво діяльністю юридичної клініки, відбір студентів юридичного факультету для роботи в юридичній клініці, а також затверджує кандидатури студентів-консультантів для участі у конференціях та олімпіадах.

Старший лаборант юридичної клінікиІзюмська Юлія Іванівна, приймає звернення громадян, веде журнал реєстрації прийому громадян, здійснює контроль проходження навчальної та переддипломної практики.

Правопросвітницька діяльність

Окрім надання правової допомоги, одним із завдань юридичної клініки є здійснення правопросвітницької діяльності, поширення юридичних знань серед населення, шляхом проведення консультантами майстер-класів, лекцій, інтерактивних занять у середніх загальноосвітніх закладах, на інших факультетах університету тощо.

Окрім того, на базі юридичної клініки було проведено п'ять Всеукраїнських науково-практичних конференцій із право просвітницької діяльності, плануються наступні. Юридична клініка бере активну участь в організації та проведенні Міжнародних наукових конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених, організованих юридичним факультетом.

Активність юридичної клініки

Консультанти юридичної клініки активно залучаються до різноманітних заходів, як регіональних, так і всеукраїнських. Так, у 2017 р. дві команди юридичної клініки посіли І і II місця у Конкурсі юридичних клінік «Правознавець» та були нагороджені дипломами Координаційної ради молодих юристів м. Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві. Також регулярно консультанти юридичної клініки беруть участь у Національній Олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів.
Наукова діяльність

Викладачі кафедр досліджують комплексні наукові проблемі згідно напрямів їх кафедр. За результатами наукових розробок видаються монографії, статті, навчальні посібники, методичні рекомендації.

Так, науково-педагогічні працівники кафедри європейського та міжнародного права досліджують комплексну наукову проблему «Концептуальні засади створення і реалізації норм європейського й міжнародного права та їх впливу на формування національного законодавства» державний реєстраційний номер: 0119U100864. За результатами наукових розробок видаються монографії, статті, навчальні посібники, методичні рекомендації. Згідно з кафедральним планом проводилися засідання наукових і методичних семінарів.

Зокрема, за останні роки опубліковано 18 праць, в тому числі:

• Видання навчальних посібників – 2:
1. Слісаренко О.М. Парадигма Полтави: неминучість поразки чи втрачений шанс незалежності? // Нариси воєнно-політичної історії України. Навч. посібн. Вид.2-ге., переробл. і доповн. Острог: Вид-во Нац. Унів-ту «Острозька академія», 2020. С.195 – 217.
2. Марков К.А., Мудрієвська Л.М. Навчальний посібник до вивчення дисципліни Теорія держави і права для студентів за першим освітньо – кваліфікаційним рівнем (бакалаврським) спеціальності 081 Право. Дніпро: РВВ ДНУ. 2020.- 40 с./ 20 с.

• Кількість публікацій в наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection за останній навчальний рік – 2:
1 .Berezhna Kateryna, International legal standards for providing public services in combating corruption / Odintsova Iryna, Kateryna Berezhna, Yuzikova Nataliia, Yevhen Leheza, Hanna Iliushchenko // Journal of Law and Political sciences. 2021. V. 27, issue 2. No 02. Р. 275-295 (Web of Science)
2. Slisarenko O. Kaj so Slovenci vedeli o Ukrajini leta 1905? Ukrajinsko vprašanje in njegov avtor – slovenski kazak Bajda// Prispevki za novejšo zgodovino (Ljubljana). 2021. Letnik LXІ. Št. 1. S.126-148.

• Наукові статті у фахових виданнях категорії Б – 9:
1. Бережна К. В. Міжнародно-правове регулювання митних режимів та проблемні аспекти міжнародного співробітництва України // Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 1. С. 305-307. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.lsej.org.ua/1_2021/77.pdf
2. Buriak K. Features of conflict-of-laws regulation of international hereditary relations. Правова позиція. №1(30). 2021. С.88-93.
3. Buriak K. Features of conflict-of-laws regulation of international work relations. Правова держава. №41. 2021. С.103-108.
4. Марков К.А. Проблеми побудови демократичного суспільства в Україні. Право і суспільство, Дніпро. 2020. № 4. С. 9-15.
5. Марков К.А. Федералізм: поняття і види. – Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, Дніпро. 2021.№ 3. С. 3-8.
6. Марков К.А. Федерація як форма державного устрою. – Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, Дніпро. 2021. № 4. С. 4-9.
7. Мізіна І.В. Міжнародний досвід фінансової децентралізації: теоретико-правовий аспект. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: наук. збірник .Випуск ДНУ ім. О. Гончара, 2021. №2. С.95-101.
8. Мізіна І.В. Правові аспекти фінансової децентралізації в контексті її впливу на систему місцевих фінансів України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: наук. збірник. Випуск ДНУ ім. О. Гончара, 2021. №3. С.123-128.
9. Митошоп В.В. Пролітико-правові основи моделей ведення внутрішньої екологічної політики США. Актуальні проблеми держави і права. 2021. № 89. С. 55-61.

• Методичні розробки – 6:
1. Буряк К.М., Марков К.А. Міжнародне приватне право : Навчально-методичний посібник. Частина 1. Дніпро: Сизих О.О., 2021. 29 с.
2. Буряк К.М., Ведькал В.А. Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни «Прецедентне право Європейського Суду з прав людини» Дніпро:Сизих О.О, 2020. 27 с.
3. Мізіна І.В.. Посібник до вивчення дисципліни «Банківське право» Дніпро, 2020. 44 с.
4. Слісаренко О.М. Посібник до вивчення курсу «Міжнародно-правове співробітництво України». – Дніпро: РВВ ДНУ, 2020. 32 с.
5. Марков К.А., Ведькал В.А. Політико – правова думка Русі, Росії та України в Х – першій половині Х1Х ст. Навчально – методичний посібник до вивчення дисципліни « Історія вчень про державу і право». – Дніпро. – 2021. 52 с.
6. Буряк К.М., Марков К.А. Міжнародне приватне право. Навчально-методичний посібник до курсу «Міжнародне приватне право». Частина 1. Дніпро. 2021. 48 с.

Кафедральний науковий семінар за комплексною науковою проблемою «Концептуальні засади створення і реалізації норм європейського й міжнародного права та їх впливу на формування національного законодавства» (кер. – Бережна К.В.) об’єднує роботу не тільки викладачів, а й студентів (до 25 осіб щорічно). Гурток з міжнародного права (до 25 осіб) має дві секції: перша секція – «Модус операнді» (кер. – Бережна К.В.), друга секція – «Міжнародник» (кер. – Ведькал В.А.).

Усього в усіх формах науково-дослідної роботи охоплено 69 студентів денної форми навчання, які брали участь міжнародних конференціях, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Науково-дослідною роботою студентів керують усі без винятку викладачі кафедри. 

Науково-педагогічні працівники кафедри цивільного, трудового та господарського права досліджують комплексну наукову тему: «Питання законодавчого забезпечення майнових відносин та немайнових прав та їх захист в умовах ринкової економіки». За останні роки було опубліковано: 16 наукових праць, з них: 13 наукових праць, в фахових виданнях категорії «Б» та «В»:
- 3 наукових статі наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection;
- 18 тез доповідей, зокрема, 11 на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та 7 в закордонних країнах.

Також під керівництвом викладачів кафедри, науково-дослідної роботою було охоплено близько 70 студентів факультету, які брали участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, у тому числі і в країнах ЄС.

• Кількість публікацій в наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection за останній навчальний рік – 3:
1. Chabanenko M., Korniakova T., Lushpiienko Y., Pomaza-Ponomarenko A., Muzyka M. Legal regime of use of land resources in modern conditions of economic development. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020 Vol: 23 Issue: 3.
2. Vitalii Dyrda, Anatolii Kobets, Ievgeniia Bulat [and others]. Present problems of vibration isolation in heavy mining machines at long term cyclic loads / ІІ International Conference Essays of Mining Science and Practice. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/28/e_rmget2020_00042/e3sconf_ rmget2020_00042.html
3. Ievgeniia Bulat, Roman Pichko. Civil legal aspects of the recodification of intellectual property rights / ІІ International Conference Essays of Mining Science and Practice. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs /2020/28/ e3sconf_ rmget2020_ 00023/e3sconf_rmget2020_00023.html

Науково-педагогічний склад кафедри теорії держави та права, конституційного права та державного управління досліджують комплексну наукову проблему «Теоретико-правові проблеми правового регулювання відносин в системі організації та здійснення публічної влади в Україні» ЮФ-42-130114U001404. Були видана монографія Калашниковим В.М., Державно-правова політика «батьків-засновників» США. Монографія. Дніпро: РВВ ДНУ, 2020. 200 с. (фахове видання: Copernicus).


Викладачі кафедри адміністративного і кримінального права досліджують комплексну наукову проблему «Дослідження теоретичних та прикладних проблем у кримінально-правовій, кримінологічній, адміністративно-правовій, кримінально-виконавчій, фінансово-правовій галузях права» державний реєстраційний номер: 0119U100866. За результатами наукових розробок видаються монографії, статті, навчальні посібники, методичні рекомендації.


За останні роки були видані:

• публікації в наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection за останній навчальний рік – 5:
1. Shumilo, O.; Lytvyn, I.; Shablystyi, V.; Kornyakova, T.; Popovich, I. 2021. Legal mechanism to ensure national security in the field of use of natural resources, Entrepreneurship and Sustainability Issues 8(3): 455-470. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(29). (Scopus)
2. LEGAL REGIME OF THE LAND RESOURCES USAGE IN CONDITIONS OF MODERN ECONOMIC DEVELOPMENT // Chabanenko, M., Korniakova, T., Lushpiienko, Y., Pomaza-Ponomarenko, A., Muzyka, M. // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues / Volume 23, November 2020, Pages 1-6. (SCOPUS).
3. Berezhna, K., Yuzikova, N., Maistro, S., Paliukh, V., & Antonova, L. (2021). INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS FOR PROVIDING PUBLIC SERVICES IN COMBATING CORRUPTION Odyntsova, Iryna ; Berezhna, Kateryna ; Yuzikova, Natalha JOURNAL OF LAW AND POLITICAL SCIENCES Том 27 . Выпуск 2 Страница 275-295 , Опубликовано 2021. (Web of Science)
4. Yuzikova N., Khomiachenko S., Korniakova T., Chasova. Т. Moral and psychological features of the motivational sphere of juveniles who commit crimes: risk assessment of determining communication. European Journal of Sustainable Development (2021),Vol.10,1, p. 123-135. Doi 10.14207/ejsd.2021.v10n1p123. (Web of Science)
5. YUZIKOVA, N.; DENYSYUK, S.; POCHANSKA, O.; VOLSKA, I. International experience in keeping public order in Courts: what prospect for implementation under Ukrainian law? R. Curso Dir. UNIFOR-MG, Formiga, v. 12, n.1, p. 180-189, jan./jun. 2021(Web of Science)

• Наукові статті у фахових виданнях категорії Б – 12:
1. Корнякова Т.В., Юзікова Н.С. Кримінологічна характеристика девіантної поведінки особи у контексті психофізіологічної та соціально-правової складової //Юридичний журнал «ПРАВО УКРАЇНИ». 2020. С. 245-256.
2. Khomiachenko S., Korniakova T., Yuzikova N. Prevention of a Destructive Attitude Towards the Environment as a Condition of Life Safety in the Ecosystem (criminological aspects). Науково-практичний журнал «Право. Людина. Довкілля. Том 11, № 3. К.: НАУ, 2020. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/issue/view/599
3. Юзікова Н.С. Правове регулювання трансплантації анатомічних матеріалів людині // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2020. № 4. С. 213-218. DOI: 10.31733/2078-3566-2020-4-213-218
4. Юзікова Н. С. Спеціальними обмеженнями, заборони та інші превентивні заходи – ефективний арсенал у протидії корупції: порівняльне дослідження. Новітні кримінально-правові дослідження – 2021 : Альманах наукових праць / за ред. проф. Є.Л. Стрельцова, проф. О.В. Козаченка, PhD О.М. Мусиченко. – Миколаїв : МІП НУ ОЮА, 2021. – С. 78-85.
5. Яковенко Є.О. Одержання доказів за різними процесуальними законами та їх застосування національним судом К. Збірник наукових праць Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 1. Т. 1.168-175.
6. Климюк І.М., Бобріченко В.В. Особливості та проблематика ліяльності Державного бюро розслідувань. Приватне та публічне право. Вип. 2, Суми, 2021. С.
7. Климюк І.М., Ілєнко А.В. Медіація у кримінально-правових відносинах. Публічне право, Вип. 2, 2021. С.

• Методичні розробки – 13:
1. Корнякова Т.В., Юзікова Н.С., Лахова О.В., Климюк І.М., Живова Ю.В., Хейлик В.В. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисциплін кримінально-правового профілю / Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2020. – 36 с.
2. Корнякова Т.В., Лахова О.В., Климюк І.М. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для студентів зі спеціальності 081 «Право» у дистанційному режимі / Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2021. – 18 с.
3. Корнякова Т.В., Климюк І.М., Живова Ю.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення семінарів студентів з навчальної дисципліни «Криміналістика» / Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2021. – 18 с.
4. Корнякова Т.В., Юзікова Н.С. Методичні вказівки до вивчення дисципліни (очно-дистанційне навчання) Правові проблеми боротьби з організованою злочинністю, корупції та заходи щодо її попередження. / Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2020. – 48 с.
5. Юзікова Н.С., Корнякова Т.В. Кримінологія. Навчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни Кримінологія. Дніпро.- 2020, 36с.
6. Соколенко О.Л., Корнякова Т.В., Юзікова Н.С., Лахова О.В. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт за освітнім рівнем магістра / Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2020. – 42 с.
7. Яковенко Є.О. Навчально - методичний посібник Митне право Дніпро, 2021. – 8с
8. Яковенко Є.О. Навчально - методичний посібник Адміністративна відповідальність у сфері митних правовідносин (за порушення митних правил) Дніпро, 2021. – 83с
9. Яковенко Є.О. Навчальний посібник Адміністративний процес Дніпро, 2018. – 87с.
10. Литвин О.П. Медичне право. – Навчально-методичний посібник. Видавництво «Арбуз».- Дніпро.- 2021.- 40с.
11. Литвин О.П. Основи юридичної клінічної практики. - Навчально-методичний посібник. Видавництво «Арбуз».- Дніпро.- 2021.- 57с.
12. Литвин О.П. Медичне право. – Конспект лекцій.- Навчально-методичний посібник. Видавництво «Арбуз».- Дніпро.- 2021.- 81с.
13. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисциплін адміністративно-правового профілю / Укладачі: д-р.юрид. наук, проф. Соколенко О. Л., канд.юрид.наук, доцент Литвин О. П., канд.юрид. наук, доцент Кобрусєва Є. А., канд. юрид.наук Лахова О. В., асист. Дриголь О.О. Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2020.


Залучення обдарованої студентської молоді — запорука успіху розвитку науки!

Перемоги студентів юридичного факультету за останні роки:

1. Бобріченко В.В. студентка 3-го курсу групи ЮП-18-2 зайняла 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Кримінальне право та криміналогія; кримінально-виконавче право» у 2020/21 н.р. з темою «Спеціальна конфіскація у сучасному кримінальному законодавстві України та деяких зарубіжних державах», 23 квітня 2021р., м. Київ . Науковий керівник, професор кафедри адміністративного і кримінального права, д-р юрид. наук, Юзікова Наталія Семенівна.
2. Боровик К. В., студентка 3-го курсу групи ЮП-18-1, зайняла 10 місце у загальному рейтингу конкурсу – 2020/21 Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука. Науковий керівник, професор кафедри адміністративного і кримінального права, д-р юрид.наук, Юзікова Наталія Семенівна.

Міжнародна діяльність

Протягом 2020/2021 н.р. на юридичному факультеті були пролонговані договори про співпрацю:
- між ДНУ ім. Олеся Гончара та Länsi-Suomen Opisto/West Finland College (м. Гуйттінен, Фінляндія);
- між ДНУ ім. Олеся Гончара та faculty of Law University of Białystok (м. Біласток, Польща);
- між ДНУ ім. Олеся Гончара та фундацією «Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації» (CEASC) (м. Бидгощ, Польща).

Колектив факультету бере участь у виконанні двостороннього договору між ДНУ та університетом Білостоку (м. Білосток, Польща). Зокрема, 8-9 жовтня 2021 року відбулася XІІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права». м. Дніпро. Організатори: юридичний факультет ДНУ, університет Білостоку (Польща).

Викладачі кафедр беруть участь у очних і заочних (онлайн) конференціях, які мають статус міжнародних та проводилися як в Україні, так і за кордоном, у тому числі:
3 міжнародна науково-практична конференція “Science and education: problems, prospects and innovations” (2-4 грудня 2020 року),  Кіото, Японія.
ІІ Міжнародна науково-практична конференція 2020 Рим, Італія.

Міжнародна студентська наукова конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку науки» Ужгород. 18 грудня 2020 року.
Міжнародна науково-практична конференція «Громадянське суспільство в Україні: Проблеми забезпечення правотворчої діяльності» 2-3 квітня 2021. м. Харків (Східноукраїнська наукова юридична організація).

9 міжнародна науково-практична конференція “Fundamental and applied research in the modern world” (14-16 квітня 2021 року), Бостон, США.
Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХ столітті». 23-24 квітня 2021, м. Запоріжжя (Класичний приватний університет).

ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики». Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 14 травня 2021 року.

Міжнародний проєкт Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), угода про співпрацю від 27 січня 2020р. №41SP/DOBRE/2020. (Мудриєвська Л.М. – координаторка Міжнародного проєкту Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) ДНУ імені Олеся Гончара. Наказ №952 К від 02.12.2020 р.)


Кобрусєва Є.А. брала участь в Інституційному Навчальному візиті в Турецьку Республіку з 04.10.2020 по 11.10.2020 року та мала зустрічі з Послом України в Турецькій Республіці, суддею Касаційного суду Турецької Республіки, суддею Конституційного суду Турецької Республіки та представниками юридичної компанії в Турецькій Республіці. Також брала участь у XXXI Інституційному Навчальному візиті у Грузію з 01.05.2021 по 07.05.2021 року (юридичні компанії та органи публічної влади Грузії) та в Інституційному навчальному візиті у Мексику (7-23 листопада 2021 року) з представниками Верховного суду Мексики, Конгресу Мексики.


Посольства України в Мексиканських штатах


Зустрічі з юристами юридичних компаній

Гуртожитки

Студенти юридичного факультету проживають у гуртожитку № 2 за адресою:
м. Дніпро, пр. Гагаріна, 38.

Гуртожиток уведено в експлуатацію в 1936 році. Проєктна потужність розрахована на 340 місць (коридорна система будови).
Регламент роботи: понеділок-п’ятниця з 08.00 до 16.30.
Тел.: (056) 374-55-60.


 

Студентське життя

Студентське життя щорічно розпочинається з традиційної урочистої посвяти першокурсників у студенти ДНУ, що приурочена до Дня знань і початку нового навчального року, на якій відбувається їх перше знайомство з керівництвом університету, деканом юридичного факультету та кураторами академічних груп.

Особлива увага у виховній роботі надається питанням адаптації студентів першого курсу до навчання в університеті. З цією метою куратори академічних груп проводять бесіди за такою тематикою: «Кодекс честі і гідності студента ДНУ», «Зовнішній вигляд студента», «Про дбайливе ставлення до майна факультету», «Студент ДНУ обирає здоровий спосіб життя».

Сприяють адаптації першокурсників у студентське середовище також і зустрічі зі студентами старших курсів, які організовує студентська рада факультету. На цих зустрічах старшокурсники знайомлять молодших колег з набутим досвідом використання можливостей вдосконалення професійної та наукової підготовки за межами навчального процесу, а також організації дозвілля. В першу чергу, завданням ради студентів є захист прав та iнтересiв студентів, забезпечення виконання студентами своїх обов’язків. Студентська рада факультету піклується як і за творче життя студентів, так і за наукову діяльність.

Протягом року рада студентів організовують такі заходи, як:
• День першокурсника
• Пікнік факультету
• Кубок ректора
• Місс та Містер факультет
• Благодійні ярмарки
• Наукові конференції
• Круглі столи

Головною метою ради студентів є якомога більше підтримувати наших студентів в усіх питаннях, які у них виникають, налагоджувати зв‘язок між студентами та адміністрацією факультету та створення найліпших умов для комфортного навчання в університеті.


Вагомою складовою в культурно-естетичному та національно-патріотичному вихованні студентів є регулярне відвідування ними спектаклів і концертів театрів міста. Керівництвом факультету при сприянні студентської ради і кураторів встановлені тісні зв’язки з такими театрами, як Музично-драматичний театр ім.Т.Г.Шевченка, Дніпровський академічний театр драми і комедії, Дніпропетровський академічний театр опери та балету, Академічний український театр одного актора «Крик». Ці зв’язки не обмежуються тільки відвідуванням спектаклів і концертів: студенти мають можливість зустрічатися і безпосередньо спілкуватися з режисерами і провідними артистами цих театрів. Із зацікавленістю студенти беруть участь в екскурсіях до Історичного музею ім.Д.Яворницького, Історичного музею Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та Дніпропетровського художнього музею, які сприяють ознайомленню з історією виникнення та розвитку м. Катеринослава, університету та Придніпровського краю в цілому, а також художніми витворами світових та народних митців.


Одним із напрямків роботи є організація трудового та професійного виховання, спрямованого на прищеплення почуття професійної зацікавленості, формування працелюбної особистості. З цією метою викладачі кафедри готують студентів для участі в олімпіадах та конкурсах з окремих навчальних дисциплін та за спеціальностями, залучають їх до участі у конференціях різного рівня – від загальноуніверситетського до всеукраїнського рівнів. Важливе значення в цьому напрямку виховної роботи мають також регулярні зустрічі з представниками підприємств, юстиції, МВС, прокуратури і банків м. Дніпро, які виявляють інтерес до працевлаштування випускників правничої спеціальності.


Успішні випускники факультету

Посадовці органів державної влади та місцевого самоврядування:

• Філатов Б. А. - міський голова м. Дніпро, кандидат юридичних наук, доктор політичних наук
• Карпенко С. Р. - заступник губернатора в Дніпропетровській області, кандидат філософських наук
• Березинський Л.В. - заступник губернатора в Дніпропетровській області, кандидат політичних наук
• Олійник С. В. - голова Дніпропетровської обласної ради
• Маслов Д. В. , Курячий М. П., Демченко С. О. - народні депутати Верховної Ради України
• Жуков С. В. - суддя судової палати по банкрутству Касаційного господарського суду в складі Верховного суду України, кандидат політичних наук, доктор юридичних наук
• Корнякова Т. В. - заступник Генерального прокурора України, державний радник юстиції 2 класу, Заслужений юрист України, професорка, докторка юридичних наук, завідувачка кафедри адміністративного та кримінального права юридичного факультету ДНУ імені Олеся Гончара

Працівники правоохоронної та правозахисної системи:

• Клименко А. В., Черевань А. В. - генерал-майори СБУ
• Шабловскій В. В., Філіппов Є. В. - генерал-лейтенанти СБУ - Шинкаренко П. В.
голова ДПАУ в Дніпропетровській області
• Уханенко С. А., Сікора К. О., Дубіжанська Т.О., Нікіфоров А. С., Щербина Н. О., Гончаренко В. М., Нощенко І. С., Самсонова В. В., Єфанова О. В., Верба І. О., Мовчан Д. В., Кучма К. С., Духневич О. С., Куцевол В. В., Казак С.Ю. - судді
• Кузьменко С. О. - заступник обласного проскура в Дніпропетровській області
• Козіна А. В., Рудкевіч Є. В., Заверуха Н. І., Аршава І. О., Камеко Т., Казак І. Н., Тарасюк О. О. Царінна Н. І. - приватні нотаріуси

Відгуки успішних випускників

Євгенія Кобрусєва


Заступниця декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків юридичного факультету ДНУ, голова Ради молодих вчених юридичного факультету ДНУ, докторка юридичних наук, доцентка кафедри адміністративного і кримінального права, переможниця обласного конкурсу «Кращий молодий вчений» у гуманітарному напрямку, володарка звання «Кращий молодий юрист».

У 2012 році закінчила юридичний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Правознавство». У 2013 році закінчила економічний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю «Економіка підприємства». Кандидат юридичних наук. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальність 12.00.07 на тему: «Адміністративно-правовий захист прав та свобод людини і громадянина на мирні зібрання». Ще навчаючись в університеті стала членом Координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області.

Автор понад 40 наукових праць. Член організаційного комітету міжнародних та всеукраїнських конференцій. Постійний учасник різних стажувань, курсів підвищення кваліфікації та тренінгів щодо своєї наукової діяльності. Неодноразово була обрана до числа 25 учасників шкіл з адміністративного права від Координатора проектів ОБСЄ в Україні в рамках проекту «Удосконалення юридичної освіти та розвиток освіти з прав людини в Україні». Також пройшла стажування у різних державних інституціях у Великій Британії, Грузії, Франції, Австрії, Німеччині, Польщі та Фінляндії (Віденський офіс ООН, Рада Європи, Європейський суд з прав людини, Європейський парламент, Світова організація торгівлі, Світова організація інтелектуальної власності, Верховний Суд Грузії, Міністерство юстиції, Департамент поліції, Міська рада Тбілісі, Пан’європейський університет, Парламент Сполученого Королівства, Верховний Суд Британії, юридична компанія Norton Rose Fulbright та King’s College London).

Зокрема, в рамках підвищення кваліфікації в Міністерстві освіти і науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань» була обрана для розробки та рецензування тестів ЗНО для магістрів права з дисципліни «Адміністративне право» та «Адміністративне судочинство» від Міністерства освіти і науки України.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, ювенальна юстиція, захист прав громадян, професійна відповідальність правника, правові проблеми боротьби з організованою злочинністю, корупцією та заходів щодо її попередження.

У 2019 році нагороджена грамотою Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області за сумлінне виконання службових обов’язків, плідну працю, з нагоди святкування Дня юриста та 30-річчя юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Яна Літинська


Навчалася у Дніпровському (тоді ще – Дніпропетровському) національному університеті імені Олеся Гончара у 2004-2009 роках, отримала кваліфікацію «спеціаліста» за спеціальністю «Правознавство».

Під час навчання брала активну участь у науковому житті факультету: була призеркою Всеукраїнських конкурсів студентських робіт, Всеукраїнських олімпіад із правознавства, всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. Спектр її інтересів доволі широкий – від теорії держави і права до кримінології. Ще під час навчання почала працювати юристом у юридичній фірмі Accept, де набула чудових професійних навичок, які стали в нагоді при стажуванні в Уппсальському університеті та підготовці докторської дисертації. Крім стажування в рамках грантової програми, яку Яна виграла у складному конкурсі, вона також працювала асистентом кафедри права. У грудні 2018 року Яна Літинська здобула докторський ступінь (LL.D) з медичного права. Тематика її досліджень – права пацієнтів у різних країнах. Сьогодні вона працює старшим викладачем кафедри кримінології в університеті м. Мальме (Швеція), а також є докторантом з міграційного права університету м. Лунд (Швеція).

Яна Літинська не забуває про Аlma mater, постійно ділиться науковими доробками зі своїми викладачами. У свою чергу, треба відзначити, що для будь-якого викладача спілкування і робота з такою студенткою, а сьогодні вже й колегою, є професійним і людським щастям.

Сергій ЖуковСуддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду України, володар звання «Видатний адвокат України».

У 2001 році закінчив юридичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де отримав повну вищу освіту (диплом спеціаліста за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист). У 2002 році отримав свідоцтво на здійснення адвокатської діяльності. У 2005-2013 роках був директором Адвокатського об’єднання «Адвокатська компанія «Нексум».

У 2013 році Сергій Жуков отримав наукові ступені кандидата політичних наук за спеціальністю «Політичні інститути та процеси» і кандидата юридичних наук за спеціальністю «Господарське право, господарсько-процесуальне право». Того ж року пройшов три модулі Німецької навчальної програми «Системна медіація» Німецької асоціації медіаторів (DGMW).

У 2014 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» (кваліфікація – магістр державного управління) в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. З того часу працює за сумісництвом доцентом кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Також у 2013-2014 роках Сергій Жуков брав участь у навчанні суддів, секретарів судових засідань та судових розпорядників, яке здійснювало Дніпропетровське міське регіональне відділення Національної школи суддів України. Викладав курс «Основи медіації».

Із 2008 року – член дніпровського відділення ГО «Асоціація правників України». З 2014 року до 2017 року був представником від адвокатів Дніпропетровської області у вищому органі адвокатського самоврядування – Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

У 2017 році Указом Президента України Сергій Жуков був призначений суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду та був обраний до палати щодо розгляду справ про банкрутство.

Нагороджений найвищою адвокатською професійною нагородою – орденом «Видатний адвокат України» від Національної асоціації адвокатів України.

Співпраця з роботодавцями

Стейкхолдери освітньо-професійної програми “Право” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:
• Тронько Вячеслав Вікторович, адвокат в Адвокатському об’єднанні «Юридична компанія «Мистецтво права».
• Тертишник Володимир Митрофанович, український правник, науковець, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Університету митної справи і фінансів.
• Зарвій Ігор Леонідович, адвокат адвокатського бюро.

Стейкхолдери освітньо-професійної програми “Право” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:
• Олефіренко Наталія Анатоліївна, суддя Третього апеляційного адміністративного суду, кандидат юридичних наук.
• Хейлик Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, засновник та адвокат Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Верум».
• Приймаченко Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, проректор з науково роботи Університету митної справи та фінансів.

Стейкхолдери освітньо-наукової програми “Право” за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти:
• Біленко Олександр Анатолійович – начальник управління представництва інтересів держави в суді прокуратури Дніпропетровської області.
• Смолов Костянтин Вікторович – керуючий партнер адвокатського об’єднання «Білі комірці».
• Пухтецька Алла Альбертівна – доктор юридичних наук, доцент, Навчально-науковий інститут права КНУ імені Тараса Шевченка, професор кафедри адміністративного права і процесу.

Забезпечення якості освіти

Інтегральною метою правничої освіти, яку надає юридичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, є:

• здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі, задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері права. та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
• всебічний розвиток майбутніх фахівців-правників як особистостей, їх інтелектуального і творчого потенціалу, виховання відповідальних громадян України, які здатні до усвідомленого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;
• формування критичного мислення та професійних компетентностей, необхідних для розуміння ними природи і функцій права, змісту теоретичних засад (доктрин), принципів і основних юридичних інститутів застосування права, а також меж юридичного регулювання різних суспільних відносин;
• найвищим професійним покликанням фахівця-правника є захист людських прав і основоположних свобод, утвердження верховенства права, відданість принципам людської та професійної гідності, справедливості, рівності, неупередженості, незалежності, співпереживання та дотримання високих етичних стандартів.
Ця мета конкретизується для кожного освітнього рівня та освітньої програми.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає підготовку фахівців, здатних використовувати знання та навички для дослідження юридичних явищ і процесів, а також розробки, моделювання, створення, впровадження, супроводу процесу реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб та держави в публічно-правовій та приватно-правовій сферах.здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок у сфері права, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає підготовку фахівців із поглибленим набуттям теоретичних і практичних знань, умінь і навичок загальних засад практичної юридичної діяльності, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, формування у здобувачів компетентностей, необхідних для застосування права, розуміння природи і змісту основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин. здобуття особою поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та навичок за обраною спеціальністю, загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Третій (освітньо-науковий) рівень передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це основа якості освіти. Українська вища освіта змінюється і важливою умовою успішного розвитку є впровадження принципів академічної доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність.

Основними принципами академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин є:
• доброчесність – відданість учасників освітнього процесу моральним принципам та стандартам, які створюють бар’єр для недоброчесності;
• чесність та порядність – системне уникнення проявів шахрайства, обману, крадіжок під час реалізації власної діяльності;
• правдивість – прагнення до істини, вільне та відкрите поширення найкращих практик реалізації власної діяльності, їх безперервне надбання та збагачення;
• прозорість – доступність та відкритість інформації, яка передбачає, що всі учасники освітнього процесу зобов’язані діяти відкрито, передбачувано та зрозуміло;
• законність – дотримання кожним учасником освітнього процесу законів та стимулювання до цього інших;
• повага – повага до гідності інших, їхнього фізичного та психічного здоров’я, на благо колегіальності та співпраці з іншими учасниками освітнього процесу;
• довіра – усі учасники освітнього процесу мають впевненість в чесності один одного;
• підзвітність – учасники освітнього процесу належним чином використовують делеговані їм повноваження;
• справедливість – неупереджено однакове ставлення до усіх учасників освітнього процесу, позбавлене дискримінації та нечесності;
• самовдосконалення та вдосконалення – учасники освітнього процесу визнають важливість та докладають максимальних зусиль до постійного вдосконалення освітньої системи, зокрема через власний професійний розвиток;
• відповідальність – вміння брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе певні зобов’язання, протистояти проявам академічної недоброчесності, подавати приклади гідної поведінки;
сумлінність – учасники освітнього процесу належним чином використовують делеговані їм повноваження без перевищення або несумлінності їх виконання;
демократичність управління – управління Університетом на основі залучення усіх відповідних учасників освітнього процесу та етичному виконанні своїх повноважень керівництвом на різних ланках;
професіоналізм – підтримання високого рівня компетентності кожним учасником освітнього процесу.

Політика, стандарти і процедура дотримання академічної доброчесності, алгоритм дій у разі виявлення проявів академічної недоброчесності з боку здобувачів, викладачів та дослідників регламентуються Статутом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (нова редакція), ідентифікаційний код 02066747 та Положенням про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Керівником бюро з доброчесності юридичного факультету є Грабильнікова Олена Анатоліївна, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри цивільного, трудового та господарського права.

На юридичному факультеті регулярно проводяться обговорення питання академічної доброчесності на засіданнях кафедр, під час проведення засідань студентських наукових гуртків та проблемних груп, під час проведення перед захисту дипломних робіт, а також кожний керівник дипломного дослідження, наукової роботи студента проводить власну бесіду окремо стосовно даної наукової роботи.

Проводиться перевірка робіт щодо академічної доброчесності засобом програм та надається скриншот з процентом унікальності роботи.

При викладанні дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» проводяться тематичні розмови щодо цінності та важливості академічної доброчесності при перевірці випускних та творчих робіт на плагіат.

На юридичному факультеті систематично проводиться опитування викладачів щодо питання «академічної доброчесності» в усній формі.

Діяльність деканату юридичного факультету

вул. Наукова, 13, корп. №9
Телефон деканату: (056) 374–97–12
E-mail: dnu_pravo@ukr.net

Диспетчер деканату — Балакша Ольга Олександрівна
Діловод деканату — Горобей Яна Юріївна

Основними завданнями деканату є:

• Оперативне вирішення питань з організації освітнього процесу, методичної, наукової (науково-дослідної, науково-технічної, мистецької), організаційної, виховної і профорієнтаційної роботи на факультеті.
• Забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітньої діяльності.
• Розгляд стану виконання та результатів запланованих заходів на факультеті і в його структурних підрозділах, прийнятих рішень і виданих наказів з питань освітньо-виховного процесу, наукової роботи в університеті.

У деканаті студенти можуть дізнатися розклад занять та екзаменаційної сесії, замовити довідку з місця навчання, дізнатися своє місце в рейтинговому списку студентів для отримання стипендії та отримати безпосередню консультацію щодо освітнього процесу.

Діяльність вченої юридичного факультету

Голова вченої ради юридичного факультету – Соколенко Ольга Леонідівна, докторка юридичних наук, професорка, деканеса юридичного факультету
Телефон: 374-97-12
E-mail: dnu_pravo@ukr.net

Заступник голови вченої ради – Бережна Катерина Вікторівна, докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри європейського та міжнародного права
Телефон: 377-81-79
E-mail: DNU_MP@ukr.net

Секретар вченої ради юридичного факультету – Литвин Олена Петрівна, кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри адміністративного і кримінального права
Телефон: 373-12-19
E-mail: olena-dnu2016uf@ukr.net

Засідання вченої ради юридичного факультету проводяться щомісячно у приміщенні 9-го навчального корпусу ДНУ або через систему Office 365 (Teams) відповідно до затвердженого Плану вченої ради.

 

 

Діяльність науково-методичної ради юридичного факультету

Голова науково-методичної ради юридичного факультету — докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри цивільного, трудового та господарського права Патерило Ірина Володимирівна
Телефон: 373–12–68
E-mail: kafedra_ctg@ukr.net

Науково-методична рада займається забезпеченням виконання освітньо-професійних програм, кваліфікаційних вимог та діючих навчальних планів; надає кафедрам методичну допомогу щодо змін, які відбуваються у законодавстві з приводу методичної роботи; координує роботу методичних комісій кафедр; здійснює перевірку кафедр щодо наявності навчально-методичних комплексів дисциплін; аналізує робочі програм та навчальні дисципліни тощо.

Форма роботи науково-методичної проходить у вигляді засідань (раз на місяць) як в очному режимі, так і дистанційно в онлайн-режимі в Office 365 та Viber, де розглядаються та рекомендуються до друку навчальні посібники, методичні вказівки, які надаються викладачами факультету. Також обговорюються, аналізуються моніторинги якості освіти в університеті, доводьться до відома нові Положення та нормативні акти. Протягом року голова та члени науково-методичної ради відвідують відкриті лекції викладачів факультету, які отримують вчені звання.

Діяльність Бюро з якості вищої освіти юридичного факультету

Голова Бюро з якості вищої освіти юридичного факультету — заступниця декана з навчальної роботи Дриголь Олександра Олександрівна
Телефон:374–97–12
E-mail: dnu_pravo@ukr.net

Бюро із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності юридичного факультету (далі – бюро) належить до третього рівня системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності.
Бюро є постійно діючим органом, який розглядає питання якості організації освітнього процесу на юридичному факультеті, розробляє заходи щодо забезпечення якості вищої освіти відповідно до стандартів вищої освіти та впровадження освітніх інновацій. Діяльність бюро ґрунтується на студентоцентрованому підході та здійснюється на принципах фаховості, доброчесності, об’єктивності та прозорості, колегіальності та гласності обговорення питань, віднесених до його завдань.

Формою роботи бюро є засідання. Протягом року бюро активно займається оцінюванням якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін на юридичному факультеті серед студентів, шляхом анкетування здобувачів вищої освіти 1-4 курсів (за освітнім рівнем – бакалавр) та 1 курсу (за освітнім рівнем – магістр). Організується оцінювання змісту та якості освітніх програм шляхом анкетування здобувачів вищої освіти випускних курсів. Анкетування організується відповідно до вимог «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» та проводиться наразі з використанням платформи Office 365 (Teams, Forms).