Версія для друку

Кафедра адміністративного і кримінального права

ПІБ Посада Вчене звання Науковий ступінь Google Scholar Scopus Author ID Web of Science Researcher ID Researchgate ID ORCID ID
Корнякова Тетяна Всеволодівна Tetiyana Korniakova U-4928-2017 Tetiyana_Korniakova 0000-0001-5993-0745
Соколенко Ольга Леонідівна Olga Sokolenko T-9076-2017 Olga_Sokolenko 0000-0002-1455-5192
Гошовський Володимир Сергійович Volodimir Goshovskiy U-5542-2017 Volodimir_Goshovskiy 0000-0002-5365-8928
Шуба Борис Володимирович Boris Shuba U-5557-2017 Boris_Shuba 0000-0003-2906-7842
Юзікова Наталія Семенівна Nataliya Yuzikova U-5570-2017 Nataliya_Yuzikova 0000-0003-3223-6678
Мізіна Ірина Валеріївна Irina Mizina U-5577-2017 Irina_Mizina 0000-0002-1192-7579
Галабурда Надія Анатоліївна Nadiya Galaburda U-5581-2017 Nadiya_Galaburda 0000-0002-2619-067X
Литвин Олена Петрівна Olena Litvin V-2445-2017 Olena_Litvin 0000-0002-7916-1098
Сачко Олександр Васильович Olexandr Sachko U-5622-2017 Olexandr_Sachko 0000-0001-7581-2837
Яковенко Євгеній Олександрович Evgeniy Yakovenko U-5628-2017 Evgeniy_Yakovenko 0000-0001-9677-0955
Лахова Олена Вадимівна Olena Lahova 2955075 Olena Lahova 0000-0001-7192-492X
Кобрусєва Євгенія Анатоліївна Evgeniya Kobruseva D-1844-2016 Evgeniya_Kobruseva 0000-0002-4189-451X
Климюк Ірина Миколаївна Iryna Modenko U-6237-2017 Iryna_Modenko 0000-0002-9881-6539

Адреса: 49050, м. Дніпро, вул. Наукова 13, 9 корп. ДНУ, кім. 315
Телефон: (056) 373–12–19
E-mail: 123criminal@ukr.net

Завідувач кафедри – Корнякова Тетяна Всеволодівна, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор.

Юридичний факультет

Професорсько-викладацький склад:
доктор юридичних наук, професор Корнякова Тетяна Всеволодівна;
доктор юридичних наук, професор Соколенко Ольга Леонідівна;
доктор юридичних наук, професор Гошовський Володимир Сергійович;
доктор юридичних наук, професор Шуба Борис Володимирович;
доктор юридичних наук, професор Уваров Володимир Генадійович;
кандидат юридичних наук, доцент Юзікова Наталія Семенівна;
кандидат юридичних наук, доцент Галабурда Надія Анатоліївна;
кандидат юридичних наук, доцент Литвин Олена Петрівна;
кандидат наук держ. упр., доцент Мізіна Ірина Валеріївна;
кандидат юридичних наук, доцент Сачко Олександр Васильович;
кандидат юридичних наук, доцент Школа Сергій Миколайович;
кандидат юридичних наук, доцент Кобрусєва Євгенія Анатоліївна;
кандидат юридичних наук, доцент Яковенко Євгеній Олександрович;
старший викладач Хейлик Володимир Володимирович;
старший викладач Лахова Олена Вадимівна;
старший викладач Живова Юлія Вадимівна;
викладач Давидова Наталія Валентинівна;
викладач Кузьміна Тамара В'ячеславівна.


Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:
- Організація судових та правоохоронних органів України;
- Основи юридичної та клінічної практики;
- Юридична деонтологія;
- Адміністративне право;
- Кримінальне право;
- Прокуратура України;
- Кримінальний процес;
- Криміналістика;
- Фінансове право;
- Кримінологія;
- Правова статистика;
- Кримінально-виконавче право;
- Медичне право;
- Податкове право;
- Банківське право;
- Адміністративна юстиція (спецкурс);
- Судова адвокатура (спецкурс);
- Судова експертиза (спецкурс);
- Митне право;
- Адміністративна відповідальність за порушення митних правил;
- Правове регулювання фінансового контролю;
- Правові проблеми боротьби з організованою злочинністю, корупцією та заходи щодо її попередження;
- Адвокат у кримінальному та адміністративному судочинстві;
- Актуальні проблеми кримінального процесу;
- Судова медицина з правознавством і медичним законодавством / Клінічна паразитологія та тропічна медицина;
- Ювенальна юстиція;
- Адміністративна відповідальність.

З 2015 р. кафедра здійснює підготовку аспірантів за спеціальностями 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.08 «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право».

Для забезпечення навчального процесу при кафедрі діє, створена у 1998 р., навчально-методична лабораторія криміналістики. Лабораторія має: комп'ютерний клас, криміналістичний полігон («аптека» та «житлова кімната»), де проводяться практичні заняття з техніки, тактики та методики слідчих дій, створено криміналістичний музей.

На обліку лабораторії знаходиться матеріально-технічне забезпечення для поліпшення навчального процесу, а саме слідчі валізи, фотоапарати, діапроектори, наукові відеокасети, слайди, криміналістична література та посібники, все це використовується у навчально-виховному процесі студентів юридичного факультету та підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

У навчально-методичній лабораторії знаходиться: архів кримінальних справ та журналів: «Право України», «Вісник Прокуратури» та інша література, яка була подарована навчально-методичній лабораторії криміналістики для забезпечення навчально-виховного процесу студентів юридичного факультету. Навчальний полігон лабораторії, де знаходиться аптечний кіоск, макет кімнати слідчого, макет житлової кімнати, де проводяться імітовані пограбування, завдяки цьому студенти мають змогу набувати практичних навичок: зняти відбитки пальців, описати місце злочину, скласти протокол.
Студенти забезпечуються навчальними експонатами; навчальними посібниками; технічними засобами для проведення занять та демонстрування відеофільмів та слайдів. Лабораторія криміналістики створює умови безпечного навчально-виховного та виробничого процесу згідно із планами та розкладом занять та іншими документами з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

На кафедрі за допомогою електронного освітнього ресурсу з усіх дисциплін проводяться різні види навчання. Цей ресурс містить: методичні вказівки, електронні конспекти лекцій, лекції «презентації» плани семінарських занять, програмні питання поточного та підсумкового контролю, питання щодо самостійної роботи студентів, переліки рекомендованої літератури, інтернет-ресурсів та презентації дисциплін. Усі викладачі кафедри впроваджують ІТ-технології у навчальний процес.

За останні роки на кафедрі було захищено:
- кандидатські дисертації (Кобрусєва Є.А., Яковенко Є.О.);
- докторські дисертації (Шуба Б.В., Соколенко О.Л., Уваров В.Г.).


Гідний внесок було зроблено викладачами кафедри у скарбничку наукових здобутків: постійно видаються за різними науковими напрямами монографії, навчальні посібники, що сприяють всебічному засвоєнню профільних дисциплін, які в Україні та за кордоном висвітлюють різноманітні питання правозастосування та правотворчості. Усі викладачі, вчені, юристи кафедри адміністративного і кримінального права вписали та впишуть у літопис кафедри й факультету чимало яскравих сторінок.
Науковці підтримують зв'язки з провідними навчальними та науковими закладами України, регулярно беруть участь у наукових та науково-практичних конференціях, ведуть активну правоосвітницьку діяльність. Кафедра довгий час плідно співпрацює з Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Державною пенітенціарною службою, ГУНП області, Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області, Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, навчально-науковим юридичним інститутом КНАУ, юридичним факультетом Національного гірничого університету, інститутом права ім.В.В. Сташиса Класичного приватного університету; юридичним факультетом Запорізького Національного університету. Нині кафедра готує спеціалістів у сфері адміністративного права та процесу, кримінального права та процесу, фінансового, податкового, митного права, адміністративної юстиції та криміналістики.

Наукові роботи викладачів кафедри публікуються за кордоном: Азербайджан, Казахстан, Російська Федерація, Молдова, Словенія, Німеччина.
Відбувається стажування, обмін досвідом та організацій наукових досліджень за кордоном.

Професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено та опубліковано понад 200 наукових праць, монографій, навчальних посібників, статей, серед яких:
1. Кримінальне право (Загальна частина) [Текст]: практикум / Н.С. Юзікова. –Д.: РВВ ДНУ, 2013;
2. Українське кримінальне право. Загальна частина: підручник/ В.О. Навроцький, П.С. Берзін, В.С.Ковальський, Т.А. Денісова, Н.С. Юзікова – К.: Юрінком Інтер, 2013;
3. Кримінологія: курс лекцій / Корнякова, Т.В., Юзікова, Н.С. Д.: ЛІРА, 2014;
4. Кримінологія: навчальний посібник для підготовки до екзамену / Корнякова, Т.В., Юзікова, Н.С. Д.: ЛІРА, 2015;
5. Кримінологічна характеристика злочинності в історії людства: монографія/ Корнякова Т.В. Б.В. Шуба, О.Л.Соколенко, В.В.Фінчук, К.А. Марков, І.Є.Словська Д.: ЛІРА, 2015;
6. Юзікова, Н.С. Суспільство і злочинність неповнолітніх у розрізі епох (від Давнини і Середньовіччя до ХХІ століття): монографія. Д.: ЛІРА, 2015. – 328с.;
7. Теорія доказів: підручник для слухачів магістратури юридичних вузів / Антонов К. В., Сачко О. В., Тертишник В. М., Уваров В. Г./ За заг. ред. д.ю.н, професора В. М. Тертишника. – К.: Алерта, 2015;
8. Податкове право: навчальний посібник /Мізіна, І.В. - Д.: ЛІРА, 2015;
9. Фінансове право: навчальний посібник /Мізіна, І.В. - Д.: ЛІРА, 2015;
10. Object of administrative and legal protection as a basic element of their legal status secured by appropriate guarantees from the government / Соколенко, О.Л. (відп. ред) та ін. – Д.: Вид-во ЛІРА, 2015;
11. Framework of media impact on a safe socialization of the child: a comparative analysis. Yuzikova, N.S. European Journal of Law and Politial Sciences. Vienna , Austria. - 3 2015 S. 76 – 79;
12. Юзікова, Н.С. Практикум: Контрольно-модульний зошит дисципліни Кримінальне право України. Загальна частина для денної та заочної форм навчання, 2013.- 92с.;
13. Кобрусєва Є. А. Способи протидії порушенню встановленого порядку організації або проведення мирних зібрань громадянами України / Є. А. Кобрусєва // Legal Si Viata. – 2015. – № 3/3. – C. 37–41.

На кафедрі постійно діє студентський науковий гyрток «Правоохоронець», у якому під керівництвом науковців студенти займаються підготовкою наукових робіт, що презентуються на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Серед них є лауреати всеукраїнських конкурсів наукових робіт (Юзіков Георгій, Федорчук Кирило).
Студентка групи ЮП-13-2 Даниляк А.В. проходить стажування за програмою Єврошколи «Литва: історія успішного вибору» (м. Вільнюс, Литва).

В приміщенні навчально-методичної лабораторії криміналістики юридичного факультету проводяться дні відкритих дверей для абітурієнтів, де абітурієнти та батьки можуть прослухати лекцію про роботу лабораторії, видатних криміналістів та експонати навчальної лабораторії, які представляють великий інтерес для відвідувачів. У навчально-методичній лабораторії криміналістики проводяться екскурсії для студентів, абітурієнтів, та учнів старших класів. Неодноразово лабораторію криміналістики відвідували ректори вищих навчальних закладів, доценти, доктори юридичних наук, кандидати, іноземні діячі, фотокореспонденти, редактори та навіть Другий Президент України Леонід Данилович Кучма, всі давали позитивні відгуки та бажали подальшого процвітання та розвитку.

Також в приміщеннях лабораторії проводяться круглі столи, наукові конференції, імітації судових засідань, де студенти різних Вищих навчальних закладів мають змогу показати свої не тільки теоретичні знання, але й практичні.