На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

Навчальні корпуси: №12 (вул. Наукова, 9), №15 (вул. Ніла Армстронга, 20)
Деканат: кімн. 313, корпус №12, вул. Наукова, 9; e-mail: ffeks@365.dnu.edu.ua
Філія деканату: кімн. 201, корпус №15, вул. Ніла Армстронга, 20
Веб-сайт факультету: https://fpecs.dnu.dp.ua/
Facebook: www.facebook.com/dekanat.ffeks, Instagram: @ffeks_dnu

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

Історична довідка

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем створено 22 березня 2007 року шляхом з’єднання факультету електроніки, телекомунікацій та комп’ютерних систем та фізичного факультету Дніпровського національного університету.

Нині на факультеті здобувають вищу освіту понад 700 осіб. Навчальний процес забезпечують 75 викладачів, серед яких 19 професорів, докторів наук, 48 доцентів, кандидатів наук.

Місія факультету – через унікальне поєднання прикладних і фундаментальних програм підготувати високоякісних фахівців технічного спрямування для підприємств та інжинірингових компаній в галузях електроніки та наноматеріалів (104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 153 «Мікро- та наносистемна техніка»), телекомунікацій і радіоелектронних апаратів (172 «Телекомунікації та радіотехніка»), оптоінформатики, мобільного й оптичного зв’язку (105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 172 «Телекомунікації та радіотехніка»), ІТ-технологій (122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія»), дослідників в галузі експериментальної та теоретичної фізики (104 «Фізика та астрономія»), а також спеціалістів для найбільш затребуваної сьогодні професії вчителя (014.08 «Середня освіта. Фізика»).

Керівний склад факультету

Декан факультету – Гомілко Ігор Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Заступник декана з навчальної роботи – Салтиков Дмитро Юрійович, кандидат фізико-математичних наук.
Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва – Сєтов Євген Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук.
Заступник декана з виховної роботи – Бухаров Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.
Заступник декана з профорієнтаційної роботи – Дяченко Анна Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук.

Дізнайся про факультет із перших вуст!

Декан Михайло Дергачов у програмі "Шкільний проєкт" медіашколи "Сенсація": про те, чим пишається факультет та чому користується попитом у абітурієнтів

Структура та освітня діяльність

До складу факультету входять 6 кафедр:

Кафедра експериментальної фізики

Профіль кафедри (проєкт):
Фізичні процеси на всіх структурних рівнях організації матерії; методи дослідження фазового складу, структури та фізичних властивостей металів та сплавів, надшвидке гартування металевих матеріалів з рідкого стану та пари.
Автоматизація експериментальних досліджень в галузі фізики, комп’ютерна фізика.
Функціональні матеріали на основі активних діелектриків, сегнето- та антисегнетоелектрики, вирощування монокристалів.

Профілі викладачів кафедри

Кафедра теоретичної фізики

Профіль кафедри (проєкт):
Фізичні та астрономічні об'єкти і процеси на всіх структурних рівнях організації матерії, найбільш загальні закономірності, які описують властивості, різні форми руху і будову матерії.
Теорія гравітації, космологія, фізика елементарних частинок, теорія критичних явищ, фізична кінетика, дослідження фізичних процесів методами Монте-Карло на ґратках та комп’ютерне моделювання нелінійних фізичних систем.
Середня освіта (Фізика): фізика; астрономія; історія фізичної та астрономічної науки; дидактика фізики та астрономії; педагогічні традиції та методика викладання фізики та астрономії у закладах середньої освіти.
Інноваційні методи викладання фізики та астрономії у закладах середньої освіти; формування компетентностей педагогів закладів середньої освіти.

Профілі викладачів кафедри

Кафедра прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів

Профіль кафедри (проєкт):
Фізичні процеси і явища в кристалах, керамічних, склоподібних та нанорозмірних матеріалах, напівпровідникових, діелектричних структурах та фотонних кристалах.
Отримання матеріалів для виготовлення електронних приладів, мікро- та наносистемної техніки та визначення їхніх фізичних властивостей з використанням радіофізичних, оптичних та електронних методів дослідження, наукомісткі технології.
Радіофізичні та оптичні методи неруйнівного контролю, технічної діагностики та дистанційного зондування.
Електроніка, радіоелектроніка, радіофізика та оптоінформатика. Фізичні основи розробки приладів, апаратури та обладнання електронних, радіофізичних, радіоелектронних, НВЧ приладів та пристроїв, оптичних систем діагностики об’єктів, оптико-інформаційних систем.
Аналогова та цифрова схемотехніка, мікроконтролери та мікропроцесори у пристроях фізичного, геліоенергетичного та біомедичного призначення.
Особливості процесів та технологій функціонування мікро- та наносистем; принципи дії електронних компонентів, типових схем функціональних пристроїв.
Обчислювальна техніка та спеціалізоване програмне забезпечення для розрахунків параметрів електронних приладів і систем та моделювання функціонування виробів мікро- та наносистемної техніки.

Профілі викладачів кафедри

Кафедра електронних обчислювальних машин

Профіль кафедри (проєкт):
Програмно-технічні засоби (ПТЗ) комп’ютерів, комп’ютерних систем та мереж, операційні системи, системне та прикладне програмне забезпечення.
Інформаційні процеси, системи та технології, бази даних, методи, способи та системи автоматизованого та автоматичного проектування, налагодження, виробництва й експлуатації зазначених ПТЗ.
Комп’ютерні технології паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих, хмарних, інтелектуальних обчислень.
Архітектура та організація надійного та безпечного функціонування відповідних програмно-технічних засобів, математичні моделі обчислювальних процесів.

Профілі викладачів кафедри

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Профіль кафедри (проєкт):
Математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об'єктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і знань.
Методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі та використання інформації, інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень.
Теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів, високопродуктивні обчислення, у тому числі паралельні обчислення та великі дані.

Профілі викладачів кафедри

Кафедра телекомунікаційних систем та мереж

Профіль кафедри (проєкт):
Сукупність технологій, засобів, способів і методів обробки, зберігання й обміну інформацією на відстані із застосуванням електромагнітних коливань і хвиль;
Теорія, моделі та принципи функціонування інфокомунікаційних систем як сукупності телекомунікаційної підсистеми, підсистеми збереження та обробки інформації, підсистем джерел та користувачів інформації.
Принципи, методи та засоби забезпечення заданих експлуатаційних характеристик і властивостей телекомунікаційних, радіотехнічних, медичних, інформаційно-вимірювальних та інших систем.
Сучасне програмно-апаратне забезпечення телекомунікаційних систем і мереж.
Системи дистанційного зондування Землі, інформаційні технології обробки та аналізу даних дистанційного зондування Землі, розпізнавання образів.
Інженерна та комп’ютерна графіка.

Профілі викладачів кафедри

Навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти проводимо за такими спеціальностями та освітніми програмами (ОП):

014 Середня освіта
спеціалізація 014.08 Середня освіта (Фізика)
ОП Середня освіта (Фізика)
 

Програму спрямовано на підготовку кваліфікованих педагогічних працівників для загальноосвітніх навчальних закладів, професійної (професійно-технічної) освіти, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми навчання і виховання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук. Програма ознайомлює студентів із сучасними уявленнями про цілі та цінності педагогічної освіти, проблемами навчання і виховання студентів та школярів, традиційними й інноваційними підходами до їх вирішення. Крім того, вона передбачає підготовку здобувачів вищої освіти до впровадження нових освітніх, педагогічних та інформаційних технологій у професійній (викладацькій) діяльності; є основою для вивчення фізики, інформатики та програмування.

Випускники програми можуть здійснювати викладацьку, навчально-виховну, науково-методичну й організаційно-керівницьку діяльність у системі освіти України відповідно до отриманої спеціальності.

Професійно-орієнтовані дисципліни: «Сучасні уявлення про матерію, простір і час»; «Історія фізики»; «Педагогіка та психологія середньої школи»; «Методика викладання шкільного курсу фізики»; «Фундаментальні експерименти фізики»; «Педагогічна майстерність та вікова психологія»; «Віртуальна фізична лабораторія»; «Демонстраційний експеримент при викладанні фізики»; «Комп’ютерне моделювання в загальній фізиці»; «Природничо-наукова картина світу»; «Історія астрономічних досліджень»; «Методи розв’язування олімпіадних задач з фізики».

104 Фізика та астрономія
ОП Фізика та астрономія
 

Освітньо-професійну програму з прикладною орієнтацією спрямовано на здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності. Програма передбачає підготовку здобувачів вищої освіти до впровадження нових освітніх, фізичних та інформаційних технологій у професійній (викладацькій) діяльності; є основою для вивчення фізики, інформатики та програмування.

Професійно-орієнтовані дисципліни: «Методи математичної фізики»; «Інформатика та програмування»; «Класична механіка»; «Квантова механіка»; «Термодинаміка і статистична фізика»; «Астрофізика»; «Основи сучасної електроніки»; «Кристалографія»; «Основи фізики напівпровідників»; «Рентгеноструктурний аналіз»; «Фізика твердого тіла»; «Комплексна автоматизація досліджень та випробувань».

105 Прикладна фізика та наноматеріали
ОП Радіофізика, електроніка та оптоінформатика


Програма забезпечує засвоєння розділів фізики, інших науково-технічних дисциплін, спрямованих на вирішення фізичних проблем для практичного застосування, зокрема у галузі створення наукомістких технологій, систем, наноматеріалів, нових приладів, апаратури й обладнання, матеріалів, технологій у сфері радіофізики, електроніки й оптоінформатики. Така підготовка дозволяє розробляти технічні та програмні засоби для створення сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем, включаючи вимірювання, використання мікропроцесорних систем, антенно-фідерних пристроїв.

Підготовка за програмою передбачає вивчення: радіофізики, яка надає знання загальних принципів коливальних і хвильових процесів різної природи; електроніки, спрямованої на створення та практичне застосування пристроїв і приладів, які використовують властивості електронів і фотонів; оптоінформатики, пов’язаної з дослідженням, створенням і експлуатацією нових матеріалів, технологій і пристроїв для передачі, прийому, обробки, зберігання та відображення інформації на основі оптичних технологій. Якість знань забезпечується отриманням ґрунтовної підготовки в галузі фізики та вищої математики, комп’ютерних засобів досліджень.

Професійно-орієнтовані дисципліни: «Основи радіоелектроніки»; «Радіотехнічні кола та сигнали»; «Мікропроцесорна техніка»; «Коливання та хвилі»; «Техніка та електроніка НВЧ»; «Обчислювальна техніка та програмування»; «Візуалізація фізичних процесів»; «Комп’ютерний експеримент і цифрова обробка даних»; «Комп’ютерний практикум з розв’язку задач прикладної фізики»; «Квантова радіофізика та нелінійна оптика»; «Основи оптоелектроніки»; «Комп’ютерна оптика».

122 Комп’ютерні науки
ОП Комп’ютерні науки
 

Комп’ютерні технології, які з’явилися у середині ХХ століття, мали великий вплив на розвиток науки, техніки, бізнесу та багатьох інших сфер людської діяльності. Ці технології і надалі матимуть великий попит на ринку працевлаштування, а працівники галузі інформаційних технологій відіграватимуть вирішальну роль у формуванні майбутнього.

Пропонована спеціальність охоплює найбільший обсяг дисциплін галузі інформаційних технологій, тому бакалаври комп’ютерних наук матимуть широкий спектр професійних знань та навичок. Окрім сучасних мов і технологій програмування, студенти опановують технології моделювання та проектування інформаційних систем, комп’ютерних мереж, хмарних технологій, розподілених і паралельних обчислень та ін.

У процесі навчання студенти послуговуються інтегрованими середовищами розробки Visual Studio, Xcode, IntelliJ IDEA. Вивчаючи крос-платформенне програмування, вони розробляють додатки, здатні працювати під керуванням різних операційних систем (iOS, Android, Windows, Linux, MacOS). Для створення математичних моделей застосовують спеціальні пакети числових методів та символьної математики, такі як Maple, Matlab, Octave.

Майбутні фахівці з комп’ютерних наук вивчають різні курси: програмування та підтримка веб-додатків (C #, .NET, C++, Java, HTML, Python, PHP, XML); комп’ютерний дизайн (Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, CorelDraw) та ін.

Ви прагнете брати участь у розвитку комп’ютерних технологій, створювати цікаві й корисні програми, веб-сайти, 3D-моделі, комп’ютерні ігри? Бажаєте працювати системним адміністратором, керувати цілим парком комп’ютерів, працювати у сфері Інтернет-зв’язку? Тоді запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Комп’ютерні науки»!

Професійно-орієнтовані дисципліни: «Алгоритмізація та програмування»; «Об’єктно-орієнтоване програмування»; «Організація баз даних та знань»; «Веб-технології та веб-дизайн»; «Крос-платформне програмування»; «Технологія створення програмних продуктів»; «Технології захисту інформації»; «Технології розподілених систем та паралельних обчислень»; «Методи та системи штучного інтелекту»; «Програмування на Java-платформі»; «Мультимедійне програмування»; «Системне програмування».

123 Комп’ютерна інженерія
ОП Комп’ютерна інженерія
 

Об’єктом діяльності фахівця з комп’ютерної інженерії є апаратне та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем i мереж універсального та спеціального призначення і їх компонентів.

Майбутні фахівці отримують ґрунтовну здатність послуговуватися сучасними методами і мовами програмування для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення, створювати системне і прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж, забезпечувати захист інформації; розробляти й обслуговувати комп’ютерні системи та мережі, у тому числі мобільні та розподілені, інформаційні системи, Інтернет-додатки; застосовувати та впроваджувати нові інформаційні технології інтелектуальних, мобільних, безпечних обчислень, брати участь у модернізації комп’ютерних систем і мереж, різноманітних програмних додатків, Інтернет-додатків для підвищення їх ефективності.

Крім того, студенти здобувають базові знання в галузі системного адміністрування, адаптування й експлуатування наявних інформаційних технологій та систем, набувають навичок застосування аналітичних методів і методів комп’ютерного моделювання під час дослідження комп’ютерних та інформаційних систем, у тому числі паралельних і розподілених.
Програма надає право вступу на навчання за освітньою програмою магістра з комп’ютерної інженерії.

Професійно-орієнтовані дисципліни: «Програмування»; «Архітектура комп’ютерів»; «Організація баз даних»; «Системне програмування»; «Системне програмне забезпечення»; «Комп’ютерні мережі»; «Захист інформації в комп’ютерних системах»; «Інженерія програмного забезпечення»; «Програмні та інструментальні засоби web-дизайну»; «Програмування в операційних середовищах»; «Тестування інформаційних систем»; «Програмні засоби для створення серверних web-додатків».

153 Мікро- та наносистемна техніка
ОП Мікро- та наносистемна техніка


Зменшення розмірів окремих електронних елементів у сучасних інтегральних мікросхемах поступово перетворює мікроелектроніку в наноелектроніку та наносистемну техніку. У сучасному житті, не фіксуючи увагу на цьому, ми постійно стикаємося з різноманітними наноелектронними пристроями: від побутових пральних машин, телевізорів, мобільних телефонів, планшетів до складних робототехнічних систем, безпілотників, ракетно-космічних апаратів і приладів. За останній час вивчення побудови, методів програмування та застосування сучасних мікропроцесорів стало центральним завданням інженерної підготовки фахівців у галузі електроніки. Універсальність, гнучкість, простота проектування апаратури, практичні необмежені можливості щодо ускладнення алгоритмів обробки інформації, з одного боку, забезпечує велике майбутнє мікро- та наносистемної техніки, а з іншого – зумовлює високий попит фахівців цього профілю. Під час навчання за спеціальністю студенти отримують глибокі знання з усіх інших видів електроніки: оптоелектроніка, вакуумна та плазмова, напівпровідникова, квантова електроніка та ін. На рівні бакалавра випускники здобувають кваліфікацію технічного фахівця в галузі електроніки та телекомунікацій.

Приходьте, навчайтесь, здобувайте високу кваліфікацію, гідна робота завжди буде. Успіхів!

Професійно-орієнтовані дисципліни: «Енергетична електроніка»; «Квантова електроніка»; «Оптоелектроніка»; «Мікропроцесорна техніка»; «Вакуумна та плазмова електроніка»; «Фізика напівпровідникових приладів та мікросхем»; «Функціональна електроніка»; «Імпульсні цифрові пристрої»; «Цифрова схемотехніка»; «Твердотільна електроніка»; «Перетворення та обробка сигналів»; «Системи та засоби обробки інформації».

172 Телекомунікації та радіотехніка
ОП Телекомунікації та радіотехніка


Неможливо уявити собі існування людини без телекомунікацій – способу зв’язку, реалізовуваного засобами дистанційного сполучення відправника й отримувача інформації із застосуванням електронних, електромагнітних, мережевих, комп’ютерних та інформаційних технологій.

Підготовка фахівця телекомунікацій і радіотехніки поєднує ґрунтовне опанування інформаційних технологій (програмування, налагодження, конфігурування, використання телекомунікаційних мереж, протоколів зв’язку) та набуття практичних навичок з експлуатації сучасного телекомунікаційного устаткування, аналізу й оптимізацій динаміки передавання даних у телекомунікаційних мережах.

Освітня програма забезпечує вміння визначати принцип дії, технічні й експлуатаційні характеристики, призначення типових електронних приладів та схем; розраховувати характеристики цифрових схем на основі параметрів компонентів; розробляти на основі типових рішень схеми модульних і комплексних електронних систем на базі мікропроцесорів та мікроконтролерів; розробляти програмне забезпечення для систем дистанційного зв’язку та систем реального часу, практичні навички із застосування прогресивних інформаційних технологій автоматизованого проектування інженерного рішення, інтерактивного моделювання, 3D-візуалізації та друку.

Запорукою якісної інженерної підготовки з високотехнологічної електроніки та сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій є розвинена лабораторна база на основі ПК та цифрових осцилографів і генераторів сигналів; модулів на мікропроцесорах та процесорах обробки сигналів; обладнання для 3D-друку з комп’ютерним керуванням; обладнання для лазерної та механічної обробки на верстаті з ЧПУ; сучасного обладнання біомедичного призначення, а також наявні програмні засоби моделювання й оптимізації процесів оброблення телекомунікаційних і радіотехнічних сигналів; комп’ютерні системи автоматизованого проектування; програмне забезпечення вбудованих систем реального часу, спеціалізоване програмне забезпечення передавання телемедичних даних і проведення відеоконференцій.

Під час навчання акцентовано на необхідності практичної самореалізації студентів у галузі телекомунікацій та радіотехніки. Тому студенти отримують практичні навички з розробки, проектування, виробництва, впровадження, експлуатації, технічного обслуговування телекомунікаційних мереж безпосередньо у провідних операторів зв’язку України – Vodafone, Київстар, LifeCell, Укртелеком. Крім того, вони мають можливість проходити майстер-класи у цих установах з перспективою подальшого працевлаштування.

Телекомунікації – це одна з найбільш затребуваних і дефіцитних технічних спеціальностей на ринку праці. Приходьте й долучайтеся!

Професійно-орієнтовані дисципліни: «Канальне кодування у цифрових системах зв’язку»; «Основи електродинаміки та поширення електромагнітних хвиль»; «Алгоритмічне та програмне забезпечення телекомунікацій»; «Технології автоматизованого проектування телекомунікаційних систем»; «Технології безпровідних систем зв’язку»; «Інформаційні технології алгоритмічного забезпечення телекомунікаційних систем (спеціалізовані програмові системи GPSS, OPNET, обчислювальна технологія CUDA)»; «Сучасні системи комп’ютерного моделювання телекомунікаційних мереж»; «Інформаційна безпека у телекомунікаційних системах»; «Основи сучасної електроніки»; «Основи мікроелектроніки»; «Схемотехніка електронних апаратів»; «Мікроконтролери в електронних апаратах»; «Програмування вбудованих систем».

Навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти проводимо за такими спеціальностями та освітніми програмами (ОП):

104 Фізика та астрономія
ОП Фізика та астрономія


Предметом вивчення є фізичні й астрономічні об’єкти і процеси на всіх структурних рівнях організації матерії від елементарних частинок до Всесвіту, найзагальніші закономірності, які описують властивості, різні форми руху і будову матерії та формують нові природничо-наукові знання.

Освітньо-професійну програму зорієнтовано на поглиблену підготовку фахівців за такими спрямуваннями: комп’ютерна фізика, теоретична фізика, фізика твердого тіла та фізика металів. Варіативні цикли навчальних планів із теоретичної фізики мають академічну орієнтацію, із комп’ютерної фізики, фізики твердого тіла та фізики металів – прикладну.

Випускники, які успішно закінчили освітньо-професійну програму магістра і захистили кваліфікаційну роботу, можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії; мають право на здобуття післядипломної освіти на споріднених спеціальностях, у тому числі у закладах вищої освіти за кордоном, підвищення кваліфікації; забезпечення академічної мобільності.

У межах двосторонніх угод для магістрів спеціальності запропоновано участь у програмах двох дипломів у провідних університетах Європи (Педагогічний університет у Кракові, Польща; Університет Кобленц-Ландау, Німеччина). Студенти, що беруть участь у програмах, одну частину навчання проходять на базі ДНУ, іншу – на базі університету-партнера з англійською мовою викладу. Після успішного завершення навчання студенти отримують два дипломи: від ДНУ та партнерського університету.

Професійно-орієнтовані дисципліни: Інформаційні комп’ютерні технології у фізиці; Моделювання процесів у відкритих квантових системах; Актуальні проблеми фізики конденсованого стану; Фізичні поля у загальній теорії відносності; Сучасне фізичне матеріалознавство; Фізичні основи сенсорики; Фізика нанорозмірних структур.

ОП Функціональні та інтелектуальні системи
У межах двосторонніх угод для магістрів спеціальності запропоновано участь у програмах двох дипломів у провідних університетах Європи (Педагогічний університет у Кракові, Польща; Університет Кобленц-Ландау, Німеччина). Учасники програм одну частину навчання проходять на базі ДНУ, іншу – на базі університету-партнера з англійською мовою викладу. Після успішного завершення навчання студенти отримують два дипломи: від ДНУ та партнерського університету.

105 Прикладна фізика та наноматеріали
ОП Прикладна фізика та наноматеріали


Освітньо-професійна програма з академічною та прикладною орієнтацією забезпечує підготовку в галузі нанотехнологій та наноелектроніки, оптоелектроніки, загальних принципів фізики інформаційно-телекомунікаційних систем, комп’ютерних методів цифрової обробки сигналів, розрахунку поширення радіохвиль і антен. Програму спрямовано на підготовку фахівців, здатних виконувати завдання на інноваційному рівні. Крім того, вона надає право вступу на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки PhD (доктор філософії з прикладної фізики та наноматеріалів).

Програма ґрунтується на сучасних знаннях у галузі прикладної фізики та враховує особливості регіону в попиті на трудові ресурси: випускники працюють у ракетно-космічній, металургійній, інформаційно-телекомунікаційній галузях, у сфері освіти.

У межах двосторонніх угод для магістрів спеціальності запропоновано участь у програмах двох дипломів у провідних університетах Європи (Педагогічний університет у Кракові, Польща; Університет Кобленц-Ландау, Німеччина). Учасники програм одну частину навчання проходять на базі ДНУ, іншу – на базі університету-партнера з англійською мовою викладу. Після успішного завершення навчання студенти отримують два дипломи: від ДНУ та партнерського університету.

Професійно-орієнтовані дисципліни: «Наноматеріали та нанотехнології»; «Фізичні основи наноелектроніки»; «Практикум з радіоспектроскопії»; «Елементи оптоелектроніки та інтегральної оптики»; «Випромінювальні системи НВЧ»; «Комп’ютерні методи обробки сигналів»; «Фізика інформаційно-телекомунікаційних систем».

122 Комп’ютерні науки
ОП Комп’ютерні науки
 

Освітньо-професійну програму спрямовано на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері комп’ютерних наук та інформаційних технологій для провадження організаційної діяльності, виконання типових наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а також їх підтримку в ході підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра.
У межах програми студенти мають можливість стажуватися (пройти наукову практику) в академічних дослідницьких закладах; долучитися до виконання держбюджетних та госпдоговірних наукових тем, взяти участь у розробці звітних матеріалів, реєстраційних та облікових документів, оформленні патентів та авторських свідоцтв.

Професійно-орієнтовані дисципліни: «Моделювання нейронних мереж»; «Методи розпізнавання образів»; «Iнструментальнi засоби проектування інформаційних систем»; «Проектування систем реального часу»; «Програмне забезпечення комп’ютерних мереж»; «Програмні засоби обробки зображень»; «Захист інформації в комп’ютерних мережах».

123 Комп’ютерна інженерія
ОП Комп’ютерна інженерія
 

Магістрів зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» готують для роботи в галузі програмування, розробки та супроводу комп’ютерних програм, а також для проектування й обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

Ступінь магістра передбачає більш глибоке застосування сучасних операційних систем, розробку алгоритмічного та програмного забезпечення для комп’ютерних систем із паралельною та розподіленою архітектурою, користування засобами сучасних мов і бібліотек паралельного програмування; здатність досліджувати і розробляти комп’ютерні системи штучного інтелекту, організовувати обчислювальні процеси на цій основі.

Спеціалісти у галузі комп’ютерної інженерії вміють розробляти та реалізувати сервісно-орієнтовані додатки і системи, проектувати віртуальні приватні мережі, користуватись механізмами реалізації захищених тунелів, проектувати магістральні домени глобальних мереж і застосовувати програмні засоби сучасних браузерів, засобів мов розмітки і програмування для створення та налагодження інформаційних web-ресурсів.

Програма надає право вступу на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки PhD (доктор філософії з комп’ютерної інженерії).

Професійно-орієнтовані дисципліни: «Сучасні операційні системи»; «Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій та мереж»; «Мережні інформаційні технології»; «Організація нейрокомп’ютерних систем»; «Дослідження комп’ютерних систем штучного інтелекту»; «Технології розподілених обчислень»; «Технології глобальних мереж».

153 Мікро- та наносистемна техніка
ОП Мікро- та наносистемна техніка
 

Подальша підготовка за спеціальністю передбачає поглиблення знань у таких напрямах, як сучасні прилади наноелектроніки, мікропроцесорні прилади та пристрої для керування й обробки інформації, електроніка неоднорідних систем, проектування і конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем.

Ця підготовка дає можливість працювати в закладах вищої освіти, у науково-дослідних лабораторіях, промислових компаніях, які спеціалізуються на розробці та виготовленні мікро- і наноелектронних приладів та пристроїв, а також надає право до вступу на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки PhD (доктор філософії зі спеціальності мікро- та наносистемна техніка).

На рівні магістра випускники здобувають кваліфікацію інженера в галузі електроніки та телекомунікацій.

Професійно-орієнтовані дисципліни: «Технологія виготовлення мікросхем»; «Мікропроцесорні системи»; «Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації»; «Сучасні прилади наноелектроніки та діагностика наноматеріалів»; «Електроніка неоднорідних систем»; «Радіоспектроскопія твердого тіла».

172 Телекомунікації та радіотехніка
ОП Телекомунікації та радіотехніка


Програма за своєю суттю є освітньо-професійна, з академічно-прикладною орієнтацією у сфері дослідження, оптимізації та передавання інформації в стаціонарних, мобільних і супутникових системах зв’язку й оброблення сигналів у радіотехнічних системах широкого призначення. Програму спрямовано на підготовку наукових співробітників з електроніки та телекомунікацій, інженерів-дослідників у галузі електроніки та телекомунікації, викладачів закладів вищої освіти. Вона надає право вступу на навчання за освітньо-науковою програмою підготовки PhD (доктор філософії з телекомунікацій та радіотехніки).

Характерна особливість освітньої програми полягає в інтеграції фахової підготовки в галузі телекомунікацій та радіотехніки з інноваційною, пошуково-дослідницькою діяльністю. Програма ґрунтується на знаннях міжнародних стандартів у сфері телекомунікацій та сучасних уявленнях про тенденції й закономірності розвитку телекомунікаційних технологій.

Професійно-орієнтовані дисципліни: «Електричні та оптичні системи передачі»; «Супутникові системи передачі»; «Захист інформації в телекомунікаційних системах»; «Широкосмугові безпровідні телекомунікаційні технології»; «Електромагнітна сумісність апаратних засобів телекомунікацій»; «Імітаційне моделювання динаміки функціонування багатоканальних телекомунікаційних систем»; «Інформаційні технології BigData у телекомунікаційних мережах».

ОП Радіоелектронні апарати 

Освітньо-професійна програма має прикладну орієнтацію на дослідження й автоматизацію процесів збирання, захисту, обробки та передавання інформації в радіоелектронних та телекомунікаційних системах, зокрема біомедичного призначення.

Програму спрямовано на підготовку фахівців із дослідження, розробки, фахової експлуатації, супроводу нових та вдосконалення наявних радіоелектронних апаратів і телекомунікаційних систем, у тому числі систем реального часу, модульних систем та систем телемедицини. Вона забезпечує знання сучасних комп’ютерних, інформаційних технологій та інструментів інженерних і наукових досліджень; уміння проектувати, розраховувати та програмувати мікропроцесорні електронні засоби та системи; здатність використовувати типові та розробляти власні програмні продукти для комп’ютерних та вбудованих систем, систем реального часу, зокрема біотехнічних та медичних, і систем телемедицини; практичні навички доведення отриманих рішень до рівня конкурентоспроможних розробок, утілення результатів у бізнес-проектах.

Підготовку здійснюють у лабораторіях сучасної електроніки на основі ПК, цифрових осцилографів і генераторів сигналів; модулів на мікропроцесорах та процесорах обробки сигналів; обладнання для 3D-друку з комп’ютерним керуванням, обладнання для лазерної та механічної обробки на верстаті з ЧПУ, сучасного обладнання біомедичного призначення, а також комп’ютерних лабораторій з програмними засобами моделювання й оптимізації процесів оброблення телекомунікаційних і радіотехнічних сигналів, комп’ютерними системами автоматизованого проектування, програмним забезпеченням вбудованих систем реального часу, спеціалізованим програмним забезпеченням передавання телемедичних даних та проведення відеоконференцій.

Професійно-орієнтовані дисципліни: «Комп’ютерне моделювання радіоелектронних пристроїв»; «Програмування вбудованих систем»; «Методи та засоби управління інформаційними ресурсами»; «Сучасні технології обробки медико-біологічної інформації»; «Системи телемедицини»; «Експертні системи у галузі»; «Управління бізнес-процесами при створенні електронних систем».

Усі спеціальності акредитовані у ДНУ за ІV рівнем.

Згідно з договором про спільне навчання між Дніпровським національним університетом ім. Олеся Гончара (ДНУ) та Педагогічним університетом ім. Комісії національної освіти в Кракові розпочато магістерську підготовка за спеціалізацією «Твердотільна оптоелектроніка».

Наші випускники завжди «у тренді» та стабільно затребувані на ринку праці не тільки у межах міста та країни, але й у країнах Західної Європи та Сполучених Штатах Америки. Розробки студентів і випускників факультету успішно впроваджують на багатьох вітчизняних і зарубіжних підприємствах, надають за них почесні нагороди та призові місця на престижних міжнародних конкурсах. Велика кількість випускників факультету на сьогодні має власні фірми у Чехії, Польщі, Німеччині, Великій Британії, Данії, Нідерландах та США, багато хто підписав престижні контракти з провідними комп’ютерними корпораціями і працює у Кремнієвій долині.

Галузі та підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: високотехнологічні галузі промисловості, наукові установи, підприємства, що спеціалізуються в галузях електроніки, мікроелектроніки, обчислювальної техніки, телекомунікаційних мереж, розробки програмного забезпечення, автоматизації фізичних та біомедичних досліджень, обробки і класифікації багатовимірної інформації, а також такі підприємства, як провідні оператори зв’язку України Київстар, Vodafone, LifeCell, ВАТ “Уктелеком”, “Оптіма-сервіс”, “Alkar-teleport”, НВП “Трайфл”, КБ “Приватбанк“, ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ДКБ “Південне”, ВО “Південний машинобудівний завод”, ВАТ “Український НДІ технології машинобудування”, Інститут транспортних систем і технологій НАНУ, завод штучних алмазів (м. Полтава), науково-дослідні інститути, лікарні і медичні заклади, ліцеї, середні школи, технікуми, вищі навчальні заклади та коледжі, комерційні банки та державні установи.