На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Механіко-математичний факультет

вул. Ніла Армстронга, 18, корпус №14
Телефон деканату: +38 (056) 766-49-01
E-mail деканату: dec_mmf@dnu.dp.ua
Сайт факультету: http://mmf.dnu.dp.ua
Єдиний портал для вступників: https://choko.link/mmfdnu


Механіко-математичний факультет

Шановний абітурієнте!

Механіко-математичний факультет запрошує на навчання за спеціальностями:
014.04 Середня освіта (Математика)
Освітня програма: "Середня освіта (Математика)"
111 Математика
Освітня програма: "Математика"
Освітня програма: "Математика інтелектуальних систем"
Освітня програма: "Математика прогнозування та прийняття рішень"
112 Статистика
Освітня програма: "Статистика"
113 Прикладна математика
Освітня програма: "Прикладне комп'ютерне та математичне моделювання"
Освітня програма: " Комп’ютерний інжиніринг безпілотних літальних апаратів і комплексів"
131 Прикладна механіка
Освітня програма: "Комп’ютерні технології інженерії міцності"
144 Теплоенергетика
Освітня програма: "Теплоенергетика"

У нас на тебе чекає:
• багато бюджетних місць
• перспективи роботи в ІТ
• якісна освіта
• активне студентське життя
• професійні викладачі

Обравши нас ти зможеш стати:
• бізнес-аналітиком
• математиком-програмістом
• тестувальником програмного забезпечення
• вчителем математики
• Data Scientist
• Risk Analyst
• інженером в галузі енергетики
• фахівцем з обчислень в енергетиці та механіці
• Strength Engineer,
• розробник обчислювальних засобів в механіці

Історична довідка

Механіко-математичний факультет – найстаріший в університеті, бере початок з фізико-математичного факультету, який було засновано у 1918 році. Тут працювали видатні вчені: Г.М.Савін, М.Я.Леонов, В.І.Моссаковський, С.М.Нікольський, М.П.Корнійчук, О.М.Динник, В.М.Ковтуненко.

На факультеті навчаються близько 300 студентів. Навчальний процес забезпечують 63 викладача, з них 18 докторів наук, професорів; 44 кандидати наук, доценти. Серед них: 3 члени-кореспонденти НАН України, 4 лауреати Державної премії України, 7 заслужених діячів науки і техніки України, 6 заслужених працівників освіти України, 2 академіки Академії вищої школи України, 5 членів Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, 2 члени Нью-Йоркської академії наук.

Наші випускники: М.В.Поляков – ректор ДНУ ім. О.Гончара (1998-2020 рр.), член-кор. НАН України, В.П. Шевченко – академік НАН України, Герой України, О.В.Рябченко – директор міжнародного інституту приватизації та управління інвестиціями (м. Київ), О.А.Женсикбаєв – директор інституту математики Казахстану, член-кор. Казахської АН, В.І.Тимошенко – заступник директора ІТМ, член-кор. НАНУ, Ю.Г.Кривонос – заст. директора інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова, академік НАНУ, В.С.Гудрамович – зав. відділу ІТМ, член-кор. НАНУ О.О.Кочубей (довгі роки був першим проректором ДНУ ім. О.Гончара) та інші.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Хамініч Олександр Васильович, кандидат фізико-математичних наук, професор, відмінник освіти України.
Заступник декана з навчальної роботи – Губін Олександр Ігорович, кандидат технічних наук, доцент.
Заступник декана з наукової роботи – Сясєв Андрій Валерійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Заступник декана з виховної роботи – Горбонос Світлана Олексіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Структурні підрозділи факультету

Освітня діяльність

Факультет здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальностями:
014 Середня освіта (Математика)
014.04 Середня освіта (Математика)
111 Математика
Математика
Математика прогнозування та прийняття рішень
Математика інтелектуальних систем
112 Статистика
Статистика
113 Прикладна математика
Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання
– Комп’ютерний інжиніринг безпілотних літальних апаратів і комплексів
131 Прикладна механіка
- Комп’ютерні технології інженерії міцності
144 Теплоенергетика
144 Теплоенергетика

Факультет здійснює підготовку за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями:
014 Середня освіта (Математика)
014.04 Середня освіта (Математика)
111 Математика
Математика
112 Статистика
Статистика
113 Прикладна математика
Комп’ютерні технології та моделювання в механіці рідини та газу
Комп’ютерна механіка
144 Теплоенергетика
Теплоенергетика

Рівні вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень – 4 роки навчання
Другий (магістерський) рівень – 1,5 роки навчання
Третій освітньо-науковий рівень – доктор філософії (PhD) – 4 роки навчання

Факультет забезпечує практичну підготовку за базами практик
:
Інститут геотехнічної механіки НАН України, Інститут технічної механіки НАН України, Конструкторське бюро „Південне”, Інститут природокористування та екології НАН України, ВАТ “Дніпрошина”, ТОВ “Електал”, ВАТ НАСК “Оранта”, ТОВ ВКФ “Дніпростар”, ВАТ “Дніпропетровський холодокомбінат”, Кредитна спілка “Союз-Дніпро”, Дніпропетровське обласне управління статистики. Студенти-математики проходять педагогічну практику за місцем майбутньої роботи у середніх навчальних закладах, а також у коледжах або ЗВО міста. Місця роботи випускників факультету: вищі навчальні заклади, коледжі, середні школи, банки, страхові компанії, науково-дослідні установи, промислові підприємства різних форм власності, обчислювальні центри, різні галузі діяльності, пов’язані з використанням сучасних комп’ютерних технологій, космічна та енергетичні галузі.Студенти факультету, крім фундаментальних математичних знань, одержують комп’ютерну підготовку, володіють методами економічних розрахунків, що дозволяє майбутнім фахівцям самостійно освоїти сучасні напрямки науки та техніки, успішно працювати, приймаючи самостійні рішення, вирішуючи проблеми та завдання, які ставлять перед ними нові економічні відносини.

Наукова та науково-технічна діяльність

Освітня діяльність факультету

Основні напрямки наукових досліджень факультету:

- створення методів розрахунку аеродинамічних характеристик літальних апаратів та промислова аеродинаміка. За теперішнього часу до цих напрямків додались нові, а саме: аеродинаміка вітродвигунів, екологія та моніторинг стану забруднення атмосфери і водного середовища великих міст, удосконалення технологій збагачення корисних копалин тощо;
-  задачі теорії пружності для тіл з особливими точками, механіка руйнування; розробка математичних моделей теорії пластичності, повзучості та руйнування при складних процесах навантаження; методи розв’язання граничних задач і задач стійкості елементів конструкцій при складних процесах навантаження; граничні та контактні задачі теорії пружності, в’язкопружності для неоднорідних та кусково-однорідних середовищ;
- процеси у паливних баках ракет, термодинаміка незворотних процесів, чисельні методи тепломасообміну, чисельні методи гідро та газової динаміки, прикладні задачі теорії теплопровідності і тепломасообміну, екологія, гідродинаміка і тепломасообмін в умовах мікрогравітації, повільні процеси тепломасообміну, в тому числі повільні фазові переходи, математичне моделювання процесів тепломасообміну у біологічних структурах.

На факультеті створені наукові школи у галузях:
-  застосування методів скінчених елементів і граничних елементів у механіці суцільного середовища;
- моделі та методи оптимізації оболонкових та масивних силових елементів конструкцій при екстремальних параметрах зовнішнього навантаження;
- екстремальні задачі аналізу і функціональні методи підсумовування рядів і інтегралів, опуклий та гармонійний аналіз і його застосування. Теорія апроксимації та теорія оптимальних алгоритмів, обчислювальна геометрія;
- наближення функцій із обмеженнями і Гаусса квадратурні формули;
- теорія груп, теорія модулів, теорія кілець. Основні теми даного напрямку: дослідження груп з обмеженнями на системи їх підгруп і фактор-груп, дослідження нетерових і артінових модулів, дослідження групових кілець із умовами скінченності;
- надійність і довговічність складних технічних систем; параметричні моделі надійності технічних систем; статистично-ймовірнісне моделювання складних біологічних об’єктів; марковські процеси та їх застосування у теорії масового обслуговування та надійності; ймовірнісні моделі в природознавстві й техніці;
- якісна теорія диференціальних рівнянь, асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь, математичне моделювання динамічних систем, варіаційні методи математичної фізики, математичні основи методу граничних інтегральних рівнянь, методи розв’язання некоректних задач, математичні моделі в економіці, методи розв’язання нелінійних крайових задач, теорія усереднення диференціальних операторів;
- аерогідромеханіка та тепломасообмін.

Підготовка наукових та науково-педагогічних працівників на ММФ здійснюється в аспірантурі та докторантурі ДНУ ім. О. Гончара. Підготовка аспірантів – здобувачів третього освітньо-наукового рівня освіти (доктор філософії PhD) на ММФ проводиться за наступними спеціальностями: 111 Математика, 113 Прикладна математика (напрями: механіка деформівного твердого тіла, механіка рідини, газу та плазми, математичне моделювання та обчислювальні методи, будівельна механіка).


Щороку до аспірантури вступають 7-10 кращих випускників або молодих науковців ДНУ ім. О. Гончара. В середньому кожен рік науковцями факультету захищається 2-4 кандидатських та 1 докторська дисертації. Так, у 2019 р. доцент кафедри геометрії та алгебри Пипка О.О успішно захистив у 32 роки докторську дисертацію та став наймолодшим доктором наук з математики в Україні. А молоді здобувачі ступеню доктор філософії зі спеціальності 111 Математика (Ящук В.С.) та 113 Прикладна математика (Петров О.Д.) одними з перших на Україні восени 2019 р. достроково та успішно захистили дисертації та отримали цей ступінь.

На всіх кафедрах постійно працюють наукові семінари, на яких виступають із доповідями не тільки співробітники факультету, а й науковці з усієї України. На факультеті формується три томи „Вісника ДНУ” (2 томи – серія „Механіка”, 1 том – серії „Математика”), крім того, кафедра обчислювальної механіки і міцності конструкцій забезпечує випуск двох збірників наукових праць, один збірник готує кафедра диференціальних рівнянь. У середньому кожен рік науковцями ММФ в фахових виданнях друкується 170 наукових статей, 180 тез доповідей, 20 навчальних посібників та методичних розробок, 5-7 монографій та підручників.

Визнання високого рівня наукових результатів, отриманих науковцями ММФ, підтверджується отриманими нагородами та почесними званнями заслужений працівник освіти України та заслужений діяч науки і техніки України. Так, у 2018 р. професор Лобода В.В. за визначний здобуток у галузі науки і техніки став лауреатом Державної премії України.

Наукова діяльність механіко-математичного факультету

Студенти ММФ беруть активну участь у науково-дослідній роботі, яка ведеться на кафедрах та наукових лабораторіях факультету. На факультеті працюють наукові гуртки. У 2019 р. у всіх формах науково-дослідної роботи брали участь майже 100 студентів ММФ. За результатами цієї роботи студентами опубліковано 6 наукових статей особисто та у співавторстві з викладачами факультету, зроблено 31 доповідь на всеукраїнських та міжнародних конференціях, 52 студенти працювали за кафедральними держбюджетними темами. Переможці факультетського туру олімпіад з „Математики” та „Прикладної математики” беруть участь у всеукраїнських і міжнародних олімпіадах і, як правило, виборюють призові місця.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Математика
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Механіка
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Моделювання
Збірник наукових праць "Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій"

Міжнародні контакти

На механіко-математичному факультеті проводиться співпраця з багатьма закордонними науковими закладами.

Кафедра диференціальних рівнянь заключила договір про співпрацю між ДНУ ім.О.Гончара та Лодзинським технічним університетом.

Кафедра теоретичної та комп’ютерної механіки має договір стосовно щорічної аспірантської стипендії (за необхідності й двох) з Хемпшірським університетом (США), а також тісні навчальні й наукові контакти з Французьким інститутом сучасної механіки (м.Клермон-Ферран) і Університетом Карлсруе (Німеччина).

Співробітники кафедри математичного аналізу підтримують наукові відносини з Sam Houston State University (USA), Georgia Institute of Technology (USA) та ін.

Кафедра геометрії і алгебри має наукові стосунки з іспанськими науковцями, зокрема, з працівниками Університету м. Сарагоси (Іспанія).

Співробітники нашого факультету беруть участь у численних міжнародних наукових конференціях, таких, наприклад, як Міжнародний математичний конгрес у м.Мадрид (Іспанія). Залучаються до участі у міжнародних конференціях також і студенти факультету.

Важливою є також діяльність факультету щодо залучення студентів до участі у міжнародних студентських олімпіадах. Так колишній студент механіко-математичного факультету, а нині доктор наук з математики, Скороходов Д.С. брав участь у кількох міжнародних олімпіадах: у 2005 році посів І місце у Міжнародній математичній олімпіаді для студентів університетів, м. Благоєвград (Болгарія), у 2006 році здобув золоту медаль на 11-й Міжнародній науковій олімпіаді у м. Тегеран (Іран) та посів ІІ місце у 13-й Міжнародній математичній олімпіаді для студентів університетів, м. Одеса, у 2007 році здобув бронзову медаль на 12-й Міжнародній науковій олімпіаді у м. Тегеран (Іран). Студент Коваленко О. (нині кандидат фізико-математичних наук, доцент факультету) у 2009 році посів 3 місце у 16-й Міжнародній олімпіаді з математики (м. Будапешт, Угорщина). У 2010 році він отримав бронзову медаль у міжнародній олімпіаді м. Тегеран.

Студентське життя

Студентське життя на факультеті відзначається розмаїттям напрямків, які можна поділити на такі:

1. Здоровий спосіб життя.  На факультеті вчаться спортсмени, котрі є членами збірних університету з різних видів спорту. У гуртожитках проводяться міні-чемпіонати з футболу, баскетболу. Дуже високі результати наші студенти демонструють на заняттях з фізичного виховання.

2. Наукова робота. Студенти починають займатися науковою роботою з перших курсів, отримані результати наукового пошуку стають матеріалом для наукових статей, що друкуються у Віснику Дніпропетровського університету, в українських та міжнародних наукових журналах. Молодь бере участь у багатьох наукових конференціях, у тому числі і міжнародних. Молоді науковці не стоять осторонь студентського життя і проводять факультативні заняття зі студентами, а також проводять заняття зі здібними учнями шкіл області. Плідна наукова робота цих студентів відзначається багатьма преміями, званнями „Кращий студент ДНУ”, а також стипендіями Президента, Фонду Пінчука.

 

3. Культурне життя. На факультеті за 90 років були закріплені традиції висококласного культурного студентського життя. Математичне виховання дозволяє отримувати успіхи в організації багатьох культурних заходів, таких як День Першокурсника, День мехмату, Брейн-ринг з викладачами, урочисті засідання з приводу річниць кафедр, вшанування ветеранів війни.

Студентське життя

4. Студентське самоврядування. Активну участь у житті студентів бере Студентська Рада факультету, яка щороку обирає голову, оновлює склад першокурсниками. Рада Студентів ММФ збирає інформацію, допомагає факультету бути в курсі усіх університетських заходів і планів, активно керує студентським громадським життям, допомагає студентам отримати роботу. Значна увага приділяється розвитку творчих здібностей, спорту.

Успішні випускники ХХІ століття

Володимир Бородін

Володимир Бородін – випускник кафедри аерогідромеханіки та тепломасообміну ДНУ 2011 року. З відзнакою захистив диплом магістра-гідродинаміка (науковий керівник – професор Олег Гоман) і був запрошений для продовження навчання за PhD-програмою з наданням стипендії в Middle Tennessee State University (штат Теннессі, США). Під керівництвом професора Юрія Мельнікова в 2014 році Володимир захистив дисертацію в галузі обчислювальних наук (Computation Sciences), тематика якої пов’язана із загальними питаннями розрахунку гідродинамічних задач.


Починаючи з 2015 року, Володимир займається науковою та педагогічною діяльністю в провідних університетах США – Murfreesboro, Cumberland, Tennessee Technological University, де читає курси гідродинаміки, теорії тепломасообміну, термодинаміки, газової динаміки, чисельних методів та ін.

Зараз він плідно співпрацює зі світовими аеродинамічними науковими лабораторіями над проблемами, пов’язаними з визначенням гідродинамічних та термодинамічних властивостей microfluids – спеціальних розчинів, які використовується в нанотехнологіях.

Віктор Решняк

Віктор Решняк – випускник спеціальності «Теплоенергетика». За 5 років навчання в аспірантурі під керівництвом професора Юрія Мельникова та професора Abdul Khaliq Віктор опублікував 6 наукових статей в провідних світових наукових журналах, захистив наукову роботу та отримав ступінь доктора філософії (PhD). Тематика його робіт має міждисциплінарний характер, де тісно переплетені елементи прикладної математики, обчислювальної гідродинаміки, теплообміну та теорії ймовірностей.


Після захисту дисертації Віктору Решняку була запропонована робота в Oak Ridge National Laboratory (ORNL) – Національній лабораторії Міністерства енергетики США. В ORNL Віктор нині продовжує свої наукові дослідження в галузі прикладної математики та обчислювальної гідродинаміки – побудова розріджених рішень диференційних рівнянь з невеликою кількістю ненульових коефіцієнтів у визначеному базисі.

Аліна Краснобрижа

Аліна Краснобрижа – випускниця 2012 року, яка отримала диплом магістра-гідродинаміка з відзнакою та продовжила навчання з наданням стипендії за програмою PhD в одному з провідних технічних університетів Франції Ecole Centrale de Nantes (м. Нант). За три роки Аліна захистила дисертацію, тематика якої знаходиться на стику гідроаеродинаміки, механіки твердого деформованого тіла та обчислювальних методів.


Нині А. Краснобрижа – доцент (Professor Assistant) в Університеті Парижу Х (Paris X Nanterre). Також вона продуктивно працює в науковій лабораторії енергетики, механіки та електромагнетизму.

Більше п’ятнадцяти випускників кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки за останні роки захистити докторські (PhD) дисертації з прикладної математики у відомих університетах США та Європи й отримали роботу в Німеччині, Нідерландах, Франції, США.

Олександр Чернецький

Випускник кафедри теоретичної та комп'ютерної механіки 2005 року.


Отримав диплом доктора наук з прикладної математики Делфтського університету (Нідерланди). Зараз - бізнес-едвайзер віце-презідента компанії Royal Dutch Shell.


Випускники кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки, доктори наук з прикладної математики Делфтського університету (Нідерланди) - Олексій Андріанов, Олександр Чернецький, Марія Зарубінська. Працюють у всесвітньо відомій компанії Royal Dutch Shell.

Ірина Мелікаєва

Випускниця кафедри теоретичної та комп'ютерної механіки 2007 року.


Нині - доктор наук і науковий співробітник університету Карлсруе (Німеччина).

Олексій В'юн

Випускник кафедри теоретичної та комп’ютерної механіки 2012 року.

Доктор наук в Університеті Блеза Паскаля (Клемон Ферран, Франція).