ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Математика

Науковий журнал «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Математика» друкується за рішенням Вченої ради Дніпропетровського національного університету починаючи з 1998 року і є продовженням серії випусків збірника наукових праць «Исследования по современным проблемам суммирования и приближения функций и их приложениям», який щорічно друкувався у період з 1963 по 1997 роки.
Науковий журнал входить до переліку фахових видань за фізико-математичними науками.
Тематика та основна спрямованість матеріалів, які друкуються в зазначеному журналі, торкаються проблем математичного аналізу, алгебри, екстремальнимх задач теорії функцій та функціонального аналізу, теорії оптимізації, оптимального керування та варіаційного числення.

Сторінка журналу: 
http://vestnmath.dnu.dp.ua/