На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Машинобудівний фаховий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Адреса коледжу: 49081, м. Дніпро, вул. Бердянська, 5
Контактні телефони: 31-15-13; 31-15-08; 753-97-44; 794-57-80; 794-57-79
Офіційний веб-сайт: mcdnu.dp.ua
Електронна пошта: mc-dnu@ua.fm

Їхати тролейбусами №3, 7, 15, 17, 18, 20 до зупинки «Парк Сагайдак» або трамваєм №9 до зупинки «Машинобудівний коледж».

Машинобудівний коледж
 

Історична довідка

Машинобудівний фаховий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара заснований 31 березня 1958 р. розпорядженням №219-р Ради народного господарства Дніпропетровського економічного адміністративного району як Дніпропетровський вечірній машинобудівний технікум.

Розпорядженням Ради народного господарства Дніпропетровського економічного адміністративного району від 27.06.59 р. №593-р Дніпропетровський вечірній машинобудівний технікум реорганізований в Дніпропетровський машинобудівний технікум з денною та вечірньою формами навчання.

Наказом Міністерства важкого машинобудування СРСР №85 від 19.03.1991 р. Дніпропетровський машинобудівний технікум перетворений в Дніпропетровський машинобудівний коледж-підприємство.

У 1991 р. Дніпропетровський машинобудівний коледж-підприємство переходить у підпорядкування Міністерства освіти України як Дніпропетровський машинобудівний коледж.

У 1997 р. в рамках реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти, на базі ліквідованого Дніпропетровського машинобудівного коледжу створено Машинобудівний коледж Дніпропетровського державного університету. З 2000 р. - Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету. З 2009 р. - Машинобудівний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. З 2017 р. – Машинобудівний коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. З 2020 р. – Машинобудівний фаховий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Машинобудівний коледж Машинобудівний коледж

Освітня діяльність

Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей:

Сертифікат (серія, номер, термін дії)

Галузь знань

Код та назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Сертифікат (серія, номер, термін дії)

13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка

50

УД № 04001269 до 01.07.2019 р.
133 Галузеве машинобудування

50

УД № 04001270 до 01.07.2019 р.
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

30

УД № 04001267 до 1 липня 2027 р.
072 Фінанси, банківська справа та страхування

30

УД №04011610 до 1 липня 2024 р.
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика

50

УД № 04001271 до 1 липня 2022 р.

Галузь знань13 Механічна інженерія
Спеціальність131 Прикладна механіка
Кваліфікація – Електромеханік
Освітньо-кваліфікаційний рівень – Молодший спеціаліст

Фахівець повинен знати:

- державні стандарти, конструкцію верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів;
- електричні, кінематичні, гідравлічні та пневматичні схеми машин і механізмів;
- електрообладнання верстатів з програмним управлінням і робото технічних комплексів;
- будову систем програмного управління;
- методику випробування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів на відповідність технічним характеристикам;
- основні методи пусконалагоджувальних робіт за допомогою контрольно-вимірювальної апаратури, тест-програм, слюсарного та електромонтажного інструменту;
- способи регулювання механічних приладів верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів;
- порядок розробки карти налагодження верстата з програмним управлінням на обробку деталей;
- сучасні методи налагодження верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів на обробку деталей;
- методи налагодження електромеханічної та електронної частин верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів;
- основи економіки, організації праці та виробництва.

Фахівець повинен вміти:

- оформляти технологічну документацію на експлуатацію та діагностику верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів;
- здійснювати випробування верстатів на відповідність технічних характеристик нормативно-технічній документації;
- за допомогою тест-програм ввести верстат з програмним управлінням і робототехнічний комплекс в експлуатацію;
- здійснювати регулювання механічних приладів верстата з програмним управлінням і робототехнічного комплексу;
- розробляти карту налагодження верстата з програмним управлінням, здійснювати обробку пробної деталі та корегувати керуючу програму;
- визначати технічний стан системи програмного управління;
- здійснювати налагодження автоматики верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів;
- виконувати ремонт механічних та електричних пристроїв верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів;
- виконувати профілактичні роботи та планово-попереджувальний ремонт верстатів з програмним управлінням;
- здійснювати пошук неполадок в електронних вузлах та модулях з точністю до типового елемента заміни та забезпечувати їх заміну.

Фахівець підготовлений до роботи щодо обслуговування та ремонту верстатів і робототехнічних комплексів, устаткувань механізації та автоматизації виробничих процесів машинобудування, а також в проектних та дослідницьких організаціях машинобудівного профілю.

Термін навчання:
денна форма – на основі базової загальної середньої освіти – 3 р. 10 міс.
заочна форма – на основі повної загальної середньої освіти – 2 р. 10 міс.


Навчальний процес у машинобудівному коледжі Навчальний процес у машинобудівному коледжі

Галузь знань13 Механічна інженерія
Спеціальність133 Галузеве машинобудування
Кваліфікація – Технік-технолог (механіка)
Освітньо-кваліфікаційний рівень – Молодший спеціаліст

Фахівець повинен знати:

- державні стандарти, технічні умови та інші нормативні і керівні матеріали по проектуванню, розробці і оформленню технологічної документації;
- загальні принципи технологічної підготовки виробництва, порядок проектування технологічних процесів;
- характеристики конструкційних і інструментальних матеріалів, їх властивості та маркування згідно зі стандартом;
- сучасні методи і засоби виконання технічних розрахунків;
- системи програмного управління металообробних верстатів і автоматичних ліній, автоматизації програмування;
- прогресивні методи автоматизації технологічних процесів;
- загальні відомості про пристосування, їх класифікацію і конструкцію;
- основи проектування контрольно-вимірювальних та ріжучих інструментів;
- будову металорізальних верстатів, автоматичних ліній, промислових роботів, обладнання гнучких виробничих систем;
- порядок проектування технологічних процесів для верстатів з програмним управлінням;
- класифікацію та структуру систем програмного управління, етапи розробки управляючих програм;
- основи трудового законодавства, ринкової економіки, маркетингу.

Фахівець повинен вміти:

- розробляти технологічні процеси і режими виробництва на прості види продукції або її елементи;
- встановлювати поопераційний маршрут проходження виробів у процесі їх виготовлення і контроль за усіма операціями технологічної послідовності;
- призначати та розраховувати оптимальні режими обробки деталі;
- розробляти карти технологічного процесу виготовлення виробів, відомості оснастки, управляючі програми з різними системами програмного управління;
- використовувати сучасну обчислювальну техніку для вирішення проектно-конструкторських і технологічних завдань;
- розраховувати норми часу та норми витрат матеріалів, інструменту, економічну ефективність проектованих технологічних процесів;
- виконувати проектування пристроїв, оснастки і спеціального інструменту, передбачених розробленою технологією;
- здійснювати контроль за дотримуванням технологічної дисципліни і правил експлуатації обладнання та інструменту;
- виявляти брак виробів, аналізувати причини браку продукції, формувати технологічні пропозиції щодо його запобігання.

Фахівець підготовлений до виробничо-технологічної і конструкторської діяльності на підприємствах машинобудування на посадах технолога, технолога-програміста, майстра механічної дільниці, контролера або майстра відділу технічного контролю, конструктора.

Термін навчання:

денна форма – на основі базової загальної середньої освіти – 3 р. 10 міс.
заочна форма – на основі повної загальної середньої освіти – 2 р. 10 міс.
 

Навчальний процес у машинобудівному коледжі

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кваліфікація – Молодший спеціаліст з економіки
Освітньо-кваліфікаційний рівень – Молодший спеціаліст

Фахівець повинен знати:


- закони, укази, постанови та інші нормативні документи зі статистичного планування, обліку та аудиту, аналізу господарської діяльності підприємства;
- порядок проходження планової, облікової і звітної документації на підприємстві;
- перелік первинної інформації та склад документації для складання проектів планів виробничо-господарської діяльності (бізнес-планів) підприємства;
- склад економічних показників, що підлягають поточному обліку та контролю;
- методику розробки річних планів діяльності підприємства;
- нормативні показники матеріальних і трудових витрат;
- методику формування планово-розрахункових цін;
- принципи організації інвестиційної діяльності підприємства;
- показники продуктивності праці та трудомісткості виробничої програми;
- методи економічного аналізу та статистики;
- методи і технології збирання, обробки та використання інформації, правила підготовки матеріалів для контрактів;
- основи трудового законодавства, ринкової економіки, маркетингу і менеджменту;
- правила та норми з охорони праці.

Фахівець повинен вміти:

- збирати, обробляти та систематизувати планові, облікові та звітні дані;
- розраховувати показники виробничої потужності, технічного й організаційного рівня виробництва;
- розраховувати фактичний та прогнозований рівень продуктивності праці на підприємстві, трудомісткість виробничої програми;
- виконувати комплекс розрахунків для обґрунтування планових рішень;
- визначати загальні витрати на проведення ремонтів, модернізації та заміни обладнання;
- розраховувати вартісні та натуральні показники планів виробничо- господарської діяльності підприємства;
- визначати калькуляційні статті для розрахунку собівартості продукції;
- визначати економічну ефективність від запровадження інновацій на підприємстві;
- розраховувати витрати на виробництво продукції за калькуляційними статтями;
- кладати кошториси витрат за економічними елементами;
- визначати резерви виробництва;
- розробляти форми звітності та облікових документів для контролю за ходом виконання планових завдань виробничо-господарської діяльності підприємства та його підрозділів.

Фахівець підготовлений до планово-економічної, організаційно-управлінської діяльності на виробництвах та установах різних форм власності на посадах: економіст, бухгалтер, менеджер, спеціаліст з планування, технік з підготовки виробництва, технік з нормування праці, ревізор з виробничо-технічних і економічних питань.

Термін навчання:
денна форма – на основі базової загальної середньої освіти – 2 р. 10 міс.
заочна форма – на основі повної загальної середньої освіти – 1 р.10 міс.
 

Навчальний процес у машинобудівному коледжі Навчальний процес у машинобудівному коледжі

Галузь знань07 Управління та адміністрування
Спеціальність072 Фінанси, банківська справа та страхування
Кваліфікація – Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту
Освітньо-кваліфікаційний рівень – Молодший спеціаліст

Фахівець повинен знати:

- фінансові методи, важелі, стимули та санкції;
- методи управління фінансами, фінансового планування, організаційні форми фінансового контролю;
- види податків та інших обов'язкових надходжень до бюджету держави та місцевих бюджетів, регіональних фондів територіальних громад;
- форми і методи бюджетного планування на різних стадіях бюджетного процесу;
- джерела формування фінансових ресурсів підприємницьких структур, оптимізацію їх рівня і структури;
- заходи щодо зміцнення фінансової стійкості і платоспроможності суб'єктів підприємництва на основі використання різних форм і видів страхування;
- застосовування фондових інструментів в діяльності на ринку цінних паперів і валютних ринках;
- бухгалтерську, статистичну та оперативну звітність підприємства;
- принципи та методи планування, управління фінансовими потоками;
- фінансовий менеджмент, законодавство, внутрішній та міжнародний ринок цінних паперів;
- методи формування грошових доходів і фінансування поточної діяльності.

Фахівець повинен вміти:

- надавати послуги з укладання угод з цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- визначати оптимальні способи та напрями інвестиційної діяльності підприємства;
- проводити страхування майна підприємств;
- складати бухгалтерську й оперативну звітність;
- визначати способи підвищення платоспроможності підприємства;
- планувати показники прибутку і рентабельності;
- вести розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів;
- проводити фінансові операції з нерухомістю та оцінювати вартість нерухомого майна;
- здійснювати на практиці весь комплекс лізингової діяльності та використовувати лізинг як сучасний фінансовий інструмент розширення інвестиційної діяльності;
- використовувати у фінансовій роботі відповідні комп’ютерні програмні продукти;
- володіти різноманітними практичними навичками щодо комп’ютерного збирання й опрацювання інформації.

Фахівець підготовлений до планування та управління фінансовими потоками, фінансово-господарської роботи у відповідних підрозділах підприємств, установ та організацій усіх форм власності на посадах: брокер (посередник) із цінних паперів, маклер біржовий, агент страховий, інспектор (цін, із інвентаризації, кредитний, податкової служби, митної служби), бухгалтер, касир-експерт, ревізор.

Термін навчання:
денна форма – на основі базової загальної середньої освіти – 2 р. 10 міс.
заочна форма – на основі повної загальної середньої освіти – 1 р.10 міс.

Навчальний процес у машинобудівному коледжі Навчальний процес у машинобудівному коледжі

Галузь знань11 Математика та статистика
Спеціальність113 Прикладна математика
Кваліфікація – Технік-програміст
Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Фахівець повинен знати:


- діючі стандарти, системи числень, шифрів і кодів;
- види інформаційних систем;
- конфігурації персональних комп’ютерів;
- апаратне та програмне забезпечення;
- методи роботи з інформаційними системами;
- робочі програми, інструкції, макети та інші керівні матеріали, які визначають послідовність і техніку виконання розрахункових операцій;
- види технічних носіїв інформації, правила їх зберігання та експлуатації;
- сучасні технології автоматизованої обробки інформації;
- формалізовані мови програмування;
- основи програмування;
- методи проведення розрахунків і обчислювальних робіт;
- математичні методи побудови графічних образів, мови графічного опису;
- елементи прикладного програмного забезпечення автоматизованих систем;
- математичні методи аналізу та опису процесів та систем;
- банківські інформаційні системи;
- основи економіки, організації праці та виробництва.

Фахівець повинен вміти:

- виконувати роботу з підготовки технічних носіїв інформації;
- обґрунтовувати вибір операційної системи в процесі розробки прикладного програмного забезпечення;
- встановлювати операційні системи та відновлювати їх роботу після аварійних ситуацій;
- здійснювати адміністрування локальних обчислювальних мереж;
- використовувати програмні пакети для проведення математичних і технічних розрахунків;
- створювати креслення, розробляти конструкторську і технологічну документацію засобами систем автоматичного програмування - налагоджувати розроблений програмний продукт за допомогою сучасної технічної бази;
- проводити тестові перевірки і профілактичні огляди технічних засобів обчислювальної техніки;
- розробляти та підтримувати сучасні Web-сторінки та портали;
- вести облік використання машинного часу, обсягів виконаних робіт;
- забезпечувати працездатність обчислювальної техніки, організовувати безпечну експлуатацію інженерно-технічного устаткування й обладнання.

Фахівець підготовлений до діяльності в галузях застосування комп’ютерної техніки, прикладного програмування, математичного моделювання науково-технічних задач на посадах: адміністратор бази даних, програміст прикладний, програміст системний, спеціаліст із застосування комп’ютерів, математик-аналітик з дослідження операцій, має право на видавничу та поліграфічну діяльність, а також у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту.

Термін навчання: денна форма – на основі базової загальної середньої освіти – 3 р. 10 міс.

За 62 роки діяльності колективом коледжу підготовлено близько 14,5 тис. фахівців машинобудівної галузі, керівників середньої ланки виробництва. Щороку до коледжу вступають понад 150 випускників середніх загальноосвітніх закладів м. Дніпро. 100 % випускників коледжу працевлаштовуються на підприємствах міста, з якими коледж укладає всебічні договори.

Основними базами практик та працевлаштування студентів є:
•Державне підприємство ВО «Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова»;
•ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод»;
•ТОВ «Дніпропромліт»;
•ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»;
•ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків»;
•ПАТ «Інтерпайп НТЗ»;
•Комунальне підприємство «Міське управління справами Дніпровської міської ради»;
•ПАТ КБ «ПриватБанк».

Матеріальна база

Навчально-лабораторна база коледжу розміщується у трьох навчальних корпусах загальною площею 16910,2 кв. м. у т.ч. навчальна площа складає 10662 кв. м. Для забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі обладнано 35 навчальних кабінетів, 5 лабораторій, 6 комп'ютерних класів, 3 мультимедійні класи, методичний кабінет, дві спортивні зали, спортивний майданчик, тир, навчально-виробничі майстерні, актова зала, бібліотека з читальною залою (книжковий фонд складає понад 70 тис. примірників, читальна зала розрахована на 60 місць). В коледжі працює їдальня на 150 посадкових місць та буфет.

Лабораторії коледжу оснащені діючими моделями металообробного обладнання, навчальними тренажерами, промисловими роботами, мікроконтролерами тощо. Навчально-виробничі майстерні обладнані металорізальними верстатами, в т.ч. верстатами з програмним управлінням.

Для забезпечення безперешкодного доступу до І корпусу вхід обладнаний пандусом, що забезпечує підйом осіб з інвалідністю, габарити вхідних дверей дозволяють маневрувати інвалідним візком, вхідні двері скляні, облаштовані місця для транспорту інвалідів на відкритій частині території біля навчального корпусу, в освітньому процесі задіяні навчальні аудиторії на першому поверсі корпусу.

Машинобудівний коледж Машинобудівний коледж
 
Керівний склад

Директор – Черніков Сергій Іванович, тел.: 375-71-52, приймальня, тел.: 375-71-52.
Заст. директора з навчально-виховної роботи – Прокуда Галина В’ячеславівна.
Заст. директора з навчально-методичної роботи – Полякова Світлана Вікторівна, тел.: 794-57-78.
Заст. директора з адміністративно-господарської роботи – Башлаєва Ольга Юріївна.

Навчально-виховний процес забезпечують 40 педагогічних працівників, 58% з них мають вищу кваліфікаційну категорію, 10% педагогічні звання.

Структурні підрозділи та служби

Машинобудівне відділення – завідувач відділення Бринзіна Наталія Михайлівна.
Економічне відділення (тел. 794-57-79), зав. відділення – Сиса Леся Юріївна.
Навчальний відділ (тел. 794-57-80), керівник відділу – Сінодов Ігор Борисович.
Бібліотека (тел. 794-57-79), зав. бібліотекою – Євсеєнко Тетяна Дмитрівна.
Відділ кадрів (тел. 794-57-80), керівник відділу Ніколаєва Світлана Олександрівна.
Бухгалтерія (тел. 375-71-53), головний бухгалтер Бохан Наталія Володимирівна.
Відділ охорони праці (тел. 31-15-08), інженер з охорони праці – Рубцова Алла Абрамівна.
Юридичний відділ (тел. 31-15-13), юрисконсульт – Григорчук Віталій Анатолійович.

Студентське життя

Відповідно до Положення про студентське самоврядування в Машинобудівному фаховому коледжі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара створена і працює студентська рада.

Студентська рада разом з профспілковим комітетом і адміністрацією планує заходи на навчальний рік, серед яких: театралізована вистава до Дня знань, святковий концерт до Дня вчителя, конкурсно-розважальна програма до Дня студента, військово-спортивне свято до Дня збройних сил України, тощо.

Студентська рада тісно співпрацює з районним та міським комітетами у справах сім'ї та молоді.

Студенти вирішують питання самообслуговування, успішності та відвідування занять, збереження навчально-матеріальної бази. Берутьучасть у вирішенні соціальних питань: призначення стипендії, надання матеріальної допомоги та матеріального заохочення студентів.

Через студентське самоврядування кожний студент може розкрити свої індивідуальні здібності, випробувати свої якості організатора та керівника, готуючи себе до подальшої трудової діяльності.

Студенти коледжу постійно беруть участь в міських, обласних, республіканських олімпіадах з дисциплін, показують високий рівень знань, отримують призові місця, чим підтверджують компетентність і професіоналізм викладачів, які їх готують. В коледжі діють предметні гуртки, гуртки художньої творчості, спортивні секції.

Студенти коледжу неодноразово стають переможцями в міських спортивних змаганнях з баскетболу, волейболу, футболу, легкої атлетики, плавання, настільного тенісу тощо.

За значні успіхи у навчанні та громадському житті кращим студентам коледжу щорічно призначаються іменні стипендії: Президента України, Верховної Ради України, обласна іменна стипендія, стипендія міської ради.

Машинобудівний фаховий коледж оголошує прийом студентів

Денна форма навчання - на базі 9 класів за спеціальностями (освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр):

• "Галузеве машинобудування". Кваліфікація – технолог. Термін навчання: 3 р. 10 міс.
• "Прикладна механіка". Кваліфікація – електромеханік. Термін навчання: 3 р. 10 міс.
• "Підприємство, торгівля та біржова діяльність". Кваліфікація – фахівець з економіки підприємства. Термін навчання: 2 р. 10 міс.
• "Фінанси, банківська справа та страхування". Кваліфікація – фахівець з фінансів і кредиту. Термін навчання: 2 р. 10 міс.
• "Прикладна математика". Кваліфікація – програміст. Термін навчання: 3 р. 10 міс.

Випускники коледжу продовжують навчання в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара або працевлаштовуються.

Строки прийому заяв, документів та проведення вступних випробувань:

 

Етапи вступної компанії
На базі 9 класів:
денна форма навчання
На базі 11 класів
Початок прийому заяв та документів
30.06.2020
13.07.2020
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити, проходити співбесіди
13.07.2020
22.07.2020
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступні іспити
-
01.08.2020
Строки проведення вступних іспитів
14.07.-21.07.20
23.07.-28.07.20

Вступні випробування для вступників на базі 9-класів:
- українська мова (тести);
- математика (тести).

Конкурсні предмети для вступників на базі 11 класів викладені на сайті коледжу: mcdnu.dp.ua

Адреса коледжу: 49081 м. Дніпро, вул. Бердянська, 5. Контактний телефон: 375-71-52.


Офіційний web-сайт: mcdnu.dp.ua     Електронна пошта: mc-dnu@ua.fm

Їхати тролейбусами №3, 7, 15, 17, 18, 20 до зупинки «Парк Сагайдак» або трамваєм №9 до зупинки «Машинобудівний коледж».