Версія для друку

ФФЕКС (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
1-ф9-1 Історія астрономічних досліджень КТФ
1-ф9-2 Фізичні експерименти та обробка експериментальних даних КТФ
1-ф9-3 Демонстраційний експеримент в курсі “фізика“ КТФ
1-ф9-4 Матеріалознавство та матеріали електронної апаратури КЕФ
1-ф9-5 Теорія фазових переходів КТФ
1-ф9-6 Активні діелектрики КЕФ
1-ф9-7 Вступ до фізики твердого тіла КПРЕН
1-ф9-8 Цифрова схемотехніка КПРЕН
1-ф9-9 Основи бездротових мереж КПРЕН
1-ф9-10 Програмні засоби комп`ютерної графіки КЕОМ
1-ф9-11 Програмні засоби для створення серверних web-додатків КЕОМ
1-ф9-12 Комунікаційні комп`ютерні технології КЕОМ
1-ф9-13 Схемотехніка для програмістів КПРЕН
1-ф9-14 Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем КПРЕН
1-ф9-15 Моделювання в електроніці КПРЕН
1-ф9-16 Принципи побудови мобільних систем зв’язку КТСМ
1-ф9-17 Технології імітаційного моделювання телекомунікаційних систем КТСМ
1-ф9-18 Алгоритмічне та програмне забезпечення телекомунікацій КТСМ
1-ф9-19 Сучасний інструментарій програміста ККН
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Фізика)
1-014-1 Базові задачі шкільного курсу фізики
1-014-2 Комп'ютерне моделювання в курсі “фізика“
1-014-3 Моделювання фізичних явищ і процесів
1-014-4 Нестандартні методи розв’язування задач з фізики
1-014-5 Природничо-наукова картина світу
1-014-6 Шкільний фізичний експеримент
1-014-7 Методи розв’язування олімпіадних задач з фізики
1-014-8 Фізичні процеси в сучасній астрономії
104 Фізика та астрономія/ОП Фізика та астрономія
1-104-1 Основи квантової хромодинаміки
1-104-2 Основи квантової електродинаміки
1-104-3 Методи загальної теорії відносності
1-104-4 Вибрані питання теорії гравітації (загальна теорія відносності і теорія гравітації)
1-104-5 Моделювання процесів у відкритих системах
1-104-6 Механіка та електродинаміка суцільних середовищ
1-104-7 Філософські питання фізики
1-104-8 Фізика металів
1-104-9 Фізичні основи сучасних інформаційних технологій
1-104-10 Сегнетоелектричні явища у кристалах
1-104-11 Комп’ютерні технології у фізиці твердого тіла
1-104-12 Твердотільні датчики та перетворювачі
1-104-13 Сучасні методи дифракційних досліджень тонкоплівкових матеріалів
105 Прикладна фізика та наноматеріали/ОП Радіофізика, електроніка та оптоінформатика
1-105-1 Вступ до квантової оптики
1-105-2 Планарні та оптичні хвилеводи
1-105-3 Основи радіофізичних вимірювань
1-105-4 Цифрова схемотехніка
1-105-5 Вплив електромагнітного випромінювання
1-105-6 Лазерна технологія
1-105-7 Імпульсні цифрові пристрої
1-105-8 Функціональна електроніка
122 Комп’ютерні науки/ОП Комп’ютерні науки
1-122-1 Цифрова обробка сигналів
1-122-2 Сучасна теорія управління
1-122-3 Системне програмування
1-122-4 Мова структурованих запитів
1-122-5 Додаткові розділи з програмування
123 Комп’ютерна інженерія/ОП Комп’ютерна інженерія
1-123-1 Програмні засоби мікросхемотехніки комп`ютерних систем
1-123-2 Технологія розробки кросплатформених додатків
1-123-3 Функціональні перетворювачі інформації для комп`ютерних систем
1-123-4 Тестування інформаційних систем
1-123-5 Проектування інтерфейсу користувача
1-123-6 Паралельні та розподілені обчислення
1-123-7 Цифрова обробка сигналів та зображень
153 Мікро- та наносистемна техніка/ОП Мікро- та наносистемна техніка
1-153-1 Теорія поля
1-153-2 Функціональна електроніка
1-153-3 Напівпровідникові перетворювачі
1-153-4 Імпульсні цифрові пристрої
1-153-5 Проектування та конструювання НПП приладів та ІМС
1-153-6 Схемотехніка для програмістів
172 Телекомунікації та радіотехніка/ОП Телекомунікації та радіотехніка
1-172-1-1 Теоретичні основи телекомунікацій
1-172-1-2 Основи прикладної електродинаміки та поширення електромагнітних хвиль
1-172-1-3 Інформаційна безпека телекомунікаціях

за другим (магістерським) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
2-ф9-1 Методи Монте Карло та обробка експериментальних даних КТФ
2-ф9-2 Основи комп’ютерного матеріалознавства КЕФ
2-ф9-3 Мікроконтролерні пристрої КПР
2-ф9-4 Спектральний та вейвлет аналіз КПР
2-ф9-5 Радіофізичні методи та електронні системи медичної діагностики КПР
2-ф9-6 Технологія виготовлення мікросхем КПР
2-ф9-7 Технології та протоколи телекомунікаційних мереж КТС
2-ф9-8 Захист інформації в комп'ютерних мережах ККН
2-ф9-9 Програмні засоби обробки зображень ККН
2-ф9-10 Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту КЕО
2-ф9-11 Технології розподілених обчислень КЕО
104 Фізика та астрономія/ОП Фізика та астрономія
2-104-1-1 Вступ до мезоскопічної фізики КТФ
2-104-1-2 Поширення та генерація хвиль у середовищах КТФ
2-104-1-3 Колективні квантові явища КТФ
2-104-1-4 Основи теорії нерівноважних процесів КТФ
2-104-1-5 Фізичні поля у загальній теорії відносності КТФ
2-104-1-6 Ренормалізаційна група та критичні явища КТФ
2-104-1-7 Дослідження аморфних і нанокристалічних матеріалів методами сучасної електронної апаратури КЕФ
2-104-1-8 Сучасні методи моделювання та отримання тонкоплівкових матеріалів з керованими властивостями КЕФ
105 Прикладна фізика та наноматеріали/ОП Прикладна фізика та наноматеріали
2-105-1 Антени і поширення радіохвиль КПР
2-105-2 Оптоінформатика КПР
2-105-3 Мікроелектроніка НВЧ КПР
122 Комп’ютерні науки/ОП Комп’ютерні науки
2-122-1 Програмні засоби обробки зображень ККН
2-122-2 Програмне забезпечення комп'ютерних мереж ККН
2-122-1=3 Методи адаптивної обробки сигналів та зображень ККН
123 Комп’ютерна інженерія/ОП Комп’ютерна інженерія
2-123-1 Організація нейрокомп'ютерних систем КЕО
2-123-2 Дослідження і проектування комп'ютерних систем та мереж КЕО
2-123-3 Технології глобальних мереж КЕО
153 Мікро- та наносистемна техніка/ОП Мікро- та наносистемна техніка
2-153-1 Проектування на програмованих логічних інтегральних схемах КПР
2-153-2 Основи томографії та комп'ютерна томографія  КПР
2-153-3 Проектування та конструювання напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем КПР
2-153-4 Основи сонології                                                                                                        КПР
2-153-5 Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації                    КПР
2-153-6 Метрологія та стандартизація сенсорів    КПР
172 Телекомунікації та радіотехніка/ОП Телекомунікації та радіотехніка
2-172-1-1 Широкосмугові безпровідні телекомунікаційні технології КТС
2-172-1-2 Стандартизація безпроводових систем зв’язку КТС
2-172-1-3 Сучасна теорія телетрафіку КТС
2-172-1-4 Імітаційне моделювання інформаційно-телекомунікаційних систем КТС
2-172-1-5 Надійність засобів телекомунікацій КТС
2-172-1-6 Супутникові технології зв’язку КТС
2-172-1-7 Стільникове планування безпроводових систем зв’язку КТС
172 Телекомунікації та радіотехніка/ОП Радіоелектронні апарати
2-172-2-1 Практичні навички проектного менеджменту КЕФ
2-172-2-2 Комп’ютерні технології у медико-біологічних галузях КЕФ
2-172-2-3 Управління вимогами та управління якістю КЕФ
2-172-2-4 Методики та інструменти збору і обробки даних КЕФ

за третім (освітньо-науковим) рівнем

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
104 Фізика та астрономія
3-104-1 Кінетика фазових перетворень у конденсованих середовищах КЕФ
3-104-2 Комп'ютерні технології в фізиці високих енергій КТФ
3-104-3 Основи теорії критичних явищ КТФ
3-104-4 Фізичні властивості металів і сплавів, фізика та технологія тонких плівок КЕФ
105 Прикладна фізика та наноматеріали
3-105-1 Мікрохвильові методи діагностики матеріалів КПР
3-105-2 Оптика наноструктур КПР
105 Прикладна фізика та наноматеріали
3-123-1 Обчислювальний інтелект в задачах аналізу багатовимірних даних КЕО
3-123-2 Використання мовних засобів і технологій мережі Інтернет при створенні програм для обробки даних наукового експерименту КЕО
3-123-3 Середовища візуального програмування КЕО
172 Телекомунікації та радіотехніка
3-172-1 Імітаційне моделювання телематичних систем КТС
3-172-2 Сучасні системи супутникового зв’язку КТС
3-172-3 Сучасні інформаційні технології аналізу телекомунікаційних систем КТС