Версія для друку

ММФ (2023-2024 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем  
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
1-ф11-1 Дослідження операцій ММА
1-ф11-2 Сучасні обчислювальні методи для звичайних диференціальних рівнянь ММА
1-ф11-3 Застосування диференціальних рівнянь в природничих та гуманітарних дисциплінах ММА
1-ф11-4 Методи комп’ютерної підготовки науково-технічних текстів ММА
1-ф11-5 Сучасні асимптотичні методи ММА
1-ф11-6 Теоретичні основи комп'ютерних технологій стиску інформації ММА
1-ф11-7 Математична логіка та теорія множин МГА
1-ф11-8 Статистика в IT та бізнесі МСТ
1-ф11-9 Статистика для нестатистиків МСТ
1-ф11-10 Аналіз даних в MS Access МСТ
1-ф11-11 Теорія графів та її застосування у прикладних дослідженнях МТК
1-ф11-12 Методи використання комп’ютерних систем Wolfram Mathematica і WolframAlpha МТК
1-ф11-13 Основи академічного письма та академічна доброчесність МТК
1-ф11-14 Java-технології МТК
1-ф11-15 Методи та алгоритми комп’ютерної графіки МТК
1-ф11-16 Програмування мовою Python прикладних інженерних задач МАЕ
1-ф11-17 Комп’ютерне моделювання в охороні довкілля МАЕ
1-ф11-18 Обчислювальний експеримент в фізиці МАЕ
1-ф11-19 Безпілотні літальні апарати МАЕ
1-ф11-20 Енергоефективне домашнє господарство МАЕ
014.04 Середня освіта (Математика) / ОП «Середня освіта (Математика)»
1-014.04-1 Методика розв'язування нестандартних задач ММА
1-014.04-2 Геометричні задачі на побудову МГА
1-014.04-3 Система комп'ютерної алгебри GAP МГА
1-014.04-4 Тестові технології на уроках математики ММА
1-014.04-5 Додаткові розділи лінійної алгебри МГА
1-014.04-6 Методика викладання інформатики ММА
1-014.04-7 Основи функціонального аналізу ММА
1-014.04-8 Додаткові розділи теорії чисел МГА
1-014.04-9 Рівняння в частинних похідних ММА
1-014.04-10 Елементи теорії міри та інтеграла Лебега ММА
1-014.04-11 Алгебричні задачі підвищеної складності МГА
1-014.04-12 Геометричні задачі підвищеної складності МГА
111 Математика / ОП «Математика»
1-111-1-1 Теорія наближень ММА
1-111-1-2 Основи прикладного функціонального аналізу ММА
1-111-1-3 Якісна теорія диференціальних рівнянь ММА
1-111-1-4 Математичні аспекти машинного навчання ММА
1-111-1-5 Теорія полів МГА
1-111-1-6 Аналітична теорія диференціальних рівнянь і спеціальних функцій ММА
1-111-1-7 Теорія операторів ММА
1-111-1-8 Основи фінансового аналізу МГА
1-111-1-9 Простори Соболєва та узагальнені розв’язки задач математичної фізики ММА
1-111-1-10 Нелінійні рівняння математичної фізики ММА
1-111-1-11 Теорія груп та кілець МГА
1-111-1-12 Теорія алгебр Лі та Лейбніца МГА
111 Математика / ОП «Математика інтелектуальних систем»
1-111-2-1 Математичні питання теорії комп’ютерного зору ММА
1-111-2-2 Алгоритми автоматизованого розпізнання образів ММА
1-111-2-3 Вейвлет перетворення і питання стиску відео-послідовностей ММА
1-111-2-4 Основи автоматизованої обробки цифрових сигналів ММА
1-111-2-5 Алгоритми штучного інтелекту ММА
1-111-2-6 Методи комп'ютерної алгебри та символьного числення МГА
1-111-2-7 Застосування лінійного аналізу в економічних задачах МГА
1-111-2-8 Лінгвістичні змінні в задачах економіки ММА
112 Статистика / ОП «Статистика»
1-112-1 Стохастична фінансова математика МСТ
1-112-2 Візуальний аналіз даних в Google Colab МСТ
1-112-3 Елегантна графіка для аналізу даних МСТ
1-112-4 Статистичний аналіз даних в Google Colab МСТ
1-112-5 Сучасні методи статистичного навчання в Google Colab МСТ
1-112-6 Статистичні моделі глибинного навчання в Google Colab МСТ
1-112-7 Аналіз даних засобами LibreOffice Base МСТ
1-112-8 Аналіз даних в PostgreSQL МСТ
1-112-9 Теорія статистичних рішень МСТ
1-112-10 Математичні методи організації управління детермінованими та стохастичними процесами МСТ
1-112-11 Безмежно подільні розподіли і напівгрупи операторів МСТ
1-112-12 Історія розвитку статистичної науки у ХХ столітті МСТ
113 Прикладна математика / ОП «Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання»
1-113-1-1 Метод скінченних елементів МТК
1-113-1-2 Моделі коливальних процесів МТК
1-113-1-3 Механіка руйнування МТК
1-113-1-4 Методи теорії оптимальних процесів в механіці МТК
1-113-1-5 Розрахункові моделі пластин і оболонок МТК
1-113-1-6 Теорія різницевих схем МАЕ
1-113-1-7 Моделювання течій в'язкої рідини МАЕ
1-113-1-8 Чисельні методи в наукових та інженерних дослідженнях МАЕ
1-113-1-9 Газова динаміка МАЕ
113 Прикладна математика / ОП «Комп’ютерний інжиніринг безпілотних літальних апаратів і комплексів»
1-113-4-1 Моделювання засобами Maple МАЕ
1-113-4-2 Історія та перспективи розвитку інжинірингу МАЕ
1-113-4-3 Моделювання засобами SolidWorks інженерних прикладних задач МАЕ
1-113-4-4 Вступ до конструкцій екранопланів МАЕ
131 Прикладна механіка / ОП «Комп’ютерні технології інженерії міцності»
1-131-3-1 Комп'ютерна графіка в задачах механіки та техніки МТК
1-131-3-2 Механіка пластин і оболонок МТК
1-131-3-3 Методи оптимізації та прийняття рішень МТК
1-131-3-4 Оптимальне проєктування конструкцій МТК
144 Теплоенергетика / ОП «Теплоенергетика»
1-144-1 Математичні основи механіки рідини та теорії тепломасообміну МАЕ
1-144-2 Вибрані розділи механіки рідини МАЕ
1-144-3 Ядерна, теплова та альтернативна енергетика МАЕ
1-144-4 Тепломасоперенос в пористих середовищах МАЕ
1-144-5 Високотемпературні процеси та установки МАЕ
1-144-6 Енергетична безпека МАЕ
1-144-7 Економіка енергетики МАЕ
1-144-8 Джерела та системи теплопостачання МАЕ
1-144-9 Течії газів в мікроканалах МАЕ
1-144-10 Алгоритм розв’язання інженерних проблем МАЕ
 
за другим (магістерським) рівнем  
Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
дисципліни галузевого спрямування
2-ф11-1 Теорія і методика навчання задач прикладного змісту у шкільному курсі математики ММА
2-ф11-2 Інноваційні технології навчання в сучасній освіті ММА
2-ф11-3 Моделі анізотропної дифузії в задачах обробки зображень ММА
2-ф11-4 Використання сучасних комп'ютерних систем у загальній алгебрі МГА
2-ф11-5 Новітні комп’ютерні технології в статистиці МСТ
2-ф11-6 Нелінійні моделі в статистиці на Python МСТ
2-ф11-7 Сучасні методи комп’ютерного моделювання в наукових дослідженнях й інженерії МАЕ
2-ф11-8 Кращі практики математичного моделювання прикладних задач МАЕ
2-ф11-9 Моделі та методи оптимізації конструкцій нової техніки МТК
014.04 Середня освіта (Математика) / ОП «Середня освіта (Математика)»
2-014.04-1 Методика викладання деяких спеціальних розділів математики в середній школі ММА
2-014.04-2 Теорія і методика навчання геометрії у шкільному курсі математики МГА
2-014.04-3 Теорія і методика навчання алгебри у шкільному курсі математики МГА
2-014.04-4 Методи формування розвиваючих задач ММА
2-014.04-5 Сучасні методи навчання математики ММА
2-014.04-6 Цифрові технології на уроках математики ММА
2-014.04-7 Алгебричні задачі дослідницького характеру МГА
2-014.04-8 Геометричні задачі дослідницького характеру МГА
111 Математика / ОП «Математика»
2-111-1 Методи нечіткого прогнозування ММА
2-111-2 Теорія неасоціативних алгебр МГА
2-111-3 Основи теорії Г-збіжності ММА
2-111-4 Основи теорії усереднення диференціальних операторів ММА
2-111-5 Інтегральні перетворення ММА
2-111-6 Класична теорія рівнянь в частинних похідних першого порядку ММА
2-111-7 Основи теорії фаззі-структур МГА
2-111-8 Основи теорії брейсів МГА
112 Статистика / ОП «Статистика»
2-112-1 Стаціонарні випадкові процеси та послідовності МСТ
2-112-2 Додаткові глави теорії ймовірностей МСТ
2-112-3 Статистична обробка табличної інформації МСТ
2-112-4 Економіко-математичні моделі в задачах масового обслуговування та управлінні запасами МСТ
2-112-5 Математичні моделі теорії споживання МСТ
2-112-6 Обчислювальна статистика МСТ
2-112-7 Стохастичні моделі ціноутворення опціонів МСТ
2-112-8 Естетика візуалізації на Python МСТ
113 Прикладна математика / ОП «Комп’ютерна механіка»
2-113-3-1 Інженерні та експериментальні методи прикладного аналізу МТК
2-113-3-2 Спеціалізовані системи комп’ютерного моделювання в інженерії міцності МТК
2-113-3-3 Комп'ютерне моделювання в механіці руйнування МТК
2-113-3-4 Сучасні проблеми механіки рідини та газу МАЕ
2-113-3-5 Чисельні моделі вихрових течій МАЕ
2-113-3-6 Аеродинаміка вітроенергетичних установок МАЕ
 
за третім (освітньо-науковим) рівнем
 
Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
(шифр)
111 Математика / ОП «Математика»
3-111-1 Екстремальні задачі теорії наближень ММА
3-111-2 Нерівності для похідних ММА
3-111-3 Сучасна теорія груп МГА
3-111-4 Сучасна теорія модулів та алгебр МГА
3-111-5 Нелінійний аналіз варіаційних задач ММА
3-111-6 Варіаційна збіжність оптимізаційних задач в нормованих просторах ММА
3-111-7 Простори Соболєва та узагальнені розв’язки початково-крайових задач ММА
3-111-8 Сучасна теорія брейсів МГА
113 Прикладна математика / ОП «Прикладна математика»
3-113-1 Методи моделювання в механіці деформівного твердого тіла МТК
3-113-2 Механіка руйнування інтелектуальних матеріалів МТК
3-113-3 Мезо- і наномеханіка МТК
3-113-4 Актуальні задачі моделювання процесів переносу МАЕ
3-113-5 Кращі практики програмної інженерії і моделювання в науці, бізнесі, технологіях / Best practices of software engineering and modeling in science, business, technology МАЕ
3-113-6 Аерогідродинаміка і теплообмін в енергетичних системах МАЕ
3-113-7 Додаткові розділи аеродинаміки / Advanced aerodynamics МАЕ
3-113-7 Math Methods in MDRB МТК