На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...

Програми вибіркових дисциплін

Хімічний

РОЗКЛАД 2 СЕМЕСТР


1 курс ХФ, ХВ, ХТ, ХП
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Культура і стилістика української фахової мови
Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості
Українське ділове мовлення
Історія України
Історія українського суспільства
Українська культура як світовий феномен
Українська культура в контексті світової культури
Історія української культури
Історія та культура України
Іноземна мова (англійська) (ХФ, ХП)
Іноземна мова (англійська) (ХВ)
Іноземна мова (англійська) (ХТ)
Іноземна мова (німецька)
Іноземна мова (французька)

Хімія (ХФ)

Загальні дисципліни

2 курс ХФ

Політологія
Соціологія
Релігієзнавство
Основи економіки
Вибрані розділи трудового права
Правознавство
Основи медичних знань

Органічна хімія


3 курс ХФ

Фармакогнозія, фармакологія та фармакокінетика
Медична та фармацевтична хімія

4 курс ХФ

Механізми хімічних реакцій

Фізична та неорганічна хімія

2 курс ХФ
Біонеорганічна хімія
Хімія координаційних сполук
Хімія харчових продуктів
Харчова хімія
Хімія наноматеріалів
Перспективні неорганічні матеріали

3 курс ХФ
Будова речовини
Хімічних зв’язок та властивості молекул

4 курс ХФ
Історія хімії
Методика викладання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах
Мультимедійні засоби в науці та освіті
Хімія наноматеріалів
Хімічні розрахунки в середовищі Mathcad

Аналітична хімія

3 курс ХФ

Хімікотоксилогічний аналіз
Електрохімічні методи аналізу

Харчові технології


Група ХТ-17, 2 курс
Товарознавство / Товарознавство продовольчих товарів

Група ХТ-17у, 3 курс
Патентознавство / Інтелектуальна власність
Бухгалтерський облік / Організація ресторанного бізнесу
Екологія / Екологія харчування
Мерчандайзинг / Моделювання технологічних процесів харчових виробництв

Група ХТ-16, 3 курс
Патентознавство / Інтелектуальна власність
Бухгалтерський облік / Організація ресторанного бізнесу
Екологія / Екологія харчування
Мерчандайзинг / Моделювання технологічних процесів харчових виробництв

Група ХТ-15, 4 курс
Організація виробництва підприємств ресторанного господарства / Поглиблене вивчення організації та технології ресторанного господарства
Основи наукових досліджень / Теорія систем та системний аналіз
Технологія продуктів лікувально-профілактичного призначення / Технологія продуктів дієтичного призначення
Харчові та дієтичні добавки / Основи молекулярної технології в закладах ресторанного господарства

Хімія та хімічна технологія високомолекулярних сполук

2 курс
Основи медичних знань
Основи економіки
Прикладна механіка
Політологія
Соціологія
Релігієзнавство
Конструкційні матеріали
Вступ до хімтехнології енергонасичених речовин і матеріалів
Хімія і технологія мономерів та олігомерів
Вибрані розділи трудового права
Правознавство

3 курс
Електротехніка та основи електроніки
Кількісна теорія органічних реакцій
Сучасні обчислювальні машини в хімтехнології
Хімія та технологія промислових вибухових речовин
Хімія та хімічна технологія мономерів та олігомерів
Системи автоматизованого проектування в хімтехнології
Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

4 курс
Хімічна технологія виробництва полімерів
Хімія та технологія виробництва нітроефірів
Теоретичні основи та технологія виробництва полімерних композиційних матеріалів

Хімія-Педагогіка

2 курс група ХП-17-1
Політологія
Соціологія
Основи економіки
Вибрані розділи трудового права
Правознавство
Релігієзнавство
Основи медичних знань
Родинна педагогіка
Соціальна педагогіка
Біонеорганічна хімія
Хімія координаційних сполук

3 курс група ХП-16-1
Основи педагогіки інклюзивного навчання
Корекційна психопедагогіка
Будова речовини
Хімічних зв’язок та властивості молекул
Історія хімії
Історико-методологічні аспекти хімії
Методичні аспекти викладання органічної хімії в школі

 ГН-16 Вибір (блок дисциплін) №2


Фізика атмосфери

Завантажити

 Методи гідрометеорологічних вимірювань
Завантажити

 Основи агрометеорології
Завантажити

 Геохімія ландшафтів
Завантажити

 Гідрогеологія та основи гідромеліорації
Завантажити

 Водно-балансові дослідження і розрахунки
Завантажити

 Гідротоксикологія (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати "Нормування якості води")
Завантажити

 Нормування якості води (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати предмет "Гідротоксикологія")
Завантажити

 Основи моніторингу (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати предмет "Екологічний менеджмент водних ресурсів")
Завантажити

  Екологічний менеджмент водних ресурсів (альтернативний предмет у другому блоці, замість нього можна вибрати предмет "Основи моніторингу")
Завантажити

  ГН-16 Вибір (блок дисциплін) №3


Основи гідрогеології та інженерної геології
Завантажити

 Петрографія та літологія
Завантажити

 Динаміка підземних вод
Завантажити

 Грунтознавство та механіка ґрунтів
Завантажити

 Економічна геологія
Завантажити

 Оцінка запасів підземних вод

Завантажити

 Мікропалеонтологія
Завантажити

 Стратиграфія та методи палеонтологічних досліджень в нафтогазоносних областях
Завантажити

 Структурна геологія та геокартування
Завантажити

 Геологія четвертинних відкладів
Завантажити

у разі вибору блоку дисциплін №3 на 4 курсі група ГН-16 може вивчати такі предмети


Геологорозвідувальна справа

Завантажити

 Інженерна геодинаміка
Завантажити

 Основи геохімії
Завантажити

 Пошуки та розвідка корисних копалин
Завантажити

Математичне моделювання гідрогеологічних процесів 
Завантажити

 Меліоративна гідрогеологія
Завантажити

 Основи геофізики/
Завантажити

 Інженерні споруди
Завантажити

 Регіональна геологія
Завантажити

 Еволюція біосфери
Завантажити

 ГІ-15
Мікропалеонтологія
Завантажити

 Стратиграфія та методи палеонтологічних досліджень в нафтогазоносних областях
Завантажити

 Світ каміння
Завантажити

 Коштовні гірничі породи та мінерали
Завантажити

 Гідрогеохімія/

 Методи гідрогеологічних досліджень

 ГМ-15
Антропогенна гідрологія
Завантажити

 Водопостачання, водовідведення
Завантажити

 Меліорація та оптимізація гідроекологічних систем
Завантажити

 Сільськогосподарське водоспоживання
Завантажити

 ГН-17
Дистанційне зондування навколишнього середовища
Завантажити

 Методи дистанційного зондування Землі
Завантажити

 Літологія
Завантажити

 Петрографія
Завантажити