ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.04, спеціальності 03.00.16 «Екологія»

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 "Екологія"

Рада створена строком до 31.12.2019 р. у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відповідно до наказу МОН України № 996 від 11.07.2017 р. 


Склад ради

Голова:
д. б. н., проф. Пахомов Олександр Євгенович
Заступник голови:
д. б. н., проф., Лихолат Юрій Васильович
Секретар: 
к. б. н., доц. Дубина Антоніна Олександрівна

Члени ради
д. б. н., проф. Бессонова Валентина Петрівна,
д. б. н., проф. Білова Наталія Анатоліївна,
д. б. н., проф. Домніч Валерій Іванович,
д. б. н., проф. Жуков Олександр Вікторович, 
д. б. н., проф. Зайцева Ірина Олексіївна, 
д. б. н., проф. Зверковський Василь Миколайович, 
д. б. н., доц. Кульбачко Юрій Люцинович,
д. б. н., доц. Кунах Ольга Миколаївна,
д. б. н., проф. Мальцева Ірина Андріївна, 
д. б. н., проф. Недзвецький Віктор Станіславович,
д. б. н., проф. Нікіфоров Володимир Валентинович, 
д. б. н., проф. Федоненко Олена Вікторівна

Контактна інформація:
електронна пошта ради: a.pakhomov@i.ua
телефони: +38-056-776-58-49, +38-067-633-38-34, +38-050-758-86-51.
факс: +38-056-374-98-41, +38-056-374-98-42.


Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 22.06.2015 р. (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Мальцева Євгена Івановича на тему: Екологічні особливості альгоугруповань підстилки лісових біогеоценозів степової зони України, спеціальність 03.00.16. Офіційними опонентами призначено д. б. н., проф. Царенко П. М., д. б. н., проф. Никифоров В. В. Захист відбудеться 21.10.2015 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 22.06.2015 р. (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Домніча Андрія Валерійовича на тему: Ратичні як структурно-функціональний елемент острівних заповідно-охоронних територій Південного Сходу України, спеціальність 03.00.16. Офіційними опонентами призначено д. б. н., ст. наук. співроб. Козловського М.П., к. б. н., доц. Гассо В.Я. Захист відбудеться 25.11.2015 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.11.2015 р. (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Кузнецової Ольги Всеволодівни на тему: Фітоценотичні особливості газонів та травостоїв газонного типу урбанізованих екосистем (на прикладі м. Дніпропетровськ), спеціальність 03.00.16. Офіційними опонентами призначено Орлову Л. Д., доктора біологічних наук, професора кафедри ботаніки та методики навчання біології (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка), Ворошилову Н. В., кандидата біологічних наук, доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет). Захист відбудеться 24.02.2016 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 21.10.2015 р. (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Губанової Надії Леонідівни на тему: Динаміка, різноманіття, стійкість угруповань амфібій та їх функціональна роль в лісових біогеоценозах долини р. Самари, спеціальність 03.00.16. Офіційними опонентами призначено Серебрякова Валентина Валентиновича, доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченко, Шабанова Дмитра Андрійовича, доктора біологічних наук, професора кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Захист відбудеться 24.02.2016 р. о 13 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 17.03.2015 р. (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Поворотньої Марини Миколаївни на тему: Еколого-фізіологічний аналіз стійкості видів роду Acer у техногенних умовах теплових електростанцій Дніпропетровщини, спеціальність 03.00.16. Офіційними опонентами призначено Парпана В.І., доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри біології та екології (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»), Гришка В.М., кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи Криворізького ботанічного саду НАН України, завідувача відділу фізіології рослин та біології ґрунтів Захист відбудеться 08.06.2016 р. о 13 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.11.2015 р. (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Решетняк Дар’ї Євгенівни на тему: Консортивні зв’язки Harpalus rufipes (Coleoptera, Carabidae) в умовах степового Придніпров’я, спеціальність 03.00.16. Офіційними опонентами призначено Іванціва В.В., доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри зоології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), Андрусевіч К.В., кандидата біологічних наук, асистента кафедри екології та охорони навколишнього середовища (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет). Захист відбудеться 08.06.2016 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 24.02.2016 р. (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Усової Олени Євгенівни на тему: "Екологічне значення внутрішньопопуляційного різноманіття онтогенетичних стратегій на прикладі гібридогенного комплексу зелених жаб (Pelophylax esculentus complex)", спеціальність 03.00.16. Офіційними опонентами призначено д. б. н., проф. Жукова О. В. (професор кафедри зоології та екології, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара), к. б. н. доц. Решетила О. С. (доцент кафедри зоології, Львівський національний університет імені Івана Франка). Захист відбудеться 15.06.2016 р. о 14 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 17.03.2016 р. (протокол № 6) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Маркіної Тетяни Юріївни на тему: "Теоретичні основи підтримання гомеостазу штучних популяцій комах і способи управління їх станом", спеціальність 03.00.16. Офіційними опонентами призначено д. б. н., ст. наук. співроб. Сумарокова О. М. (агроб'єднання “Чиста криниця”, ентомолог), д. б. н., доц. Шабанова Д. А. (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, професор кафедри зоології та екології тварин), д. б. н., проф. Федоряк М. М. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри екології та біомоніторингу). Захист відбудеться 15.06. 2016 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72 факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпропетровськ, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 08.06.2016 р. (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Володарець Світлани Олександрівни на тему: "Сануюча функція деревних рослин культурфітоценозів урбанізованого середовища", спеціальність 03.00.16 - екологія. Офіційними опонентами призначено Бессонову В.П., доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри садово-паркового господарства (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет), Мальцеву І.А., доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри ботаніки та садово-паркового господарства (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького). Захист відбудеться 16.11.2016 р. о 12 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 08.06.2016 р. (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Дубініної Юлії Юріївни на тему: «Екологічні особливості мартина жовтоногого (Larus cachinnans Pallas, 1811) в ландшафтах Північно-Західного Приазов’я», спеціальність 03.00.16 – екологія. Офіційними опонентами призначено Серебрякова В.В., доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри зоології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) та Пономаренка О.Л., кандидата біологічних наук, доцента кафедри зоології та екології (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара). Захист відбудеться 16.11.2016 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 15.06.2016 року (протокол № 10) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Шеховцевої Ольги Геннадіївни на тему: "Еколого-біологічна оцінка едафотопів урбоекосистем міста Маріуполя", спеціальність 03.00.16 - екологія. Офіційними опонентами призначено Цвєткову Н.М., доктора біологічних наук, професора, кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Щербину В.В., кандидата біологічних наук, старшого викладача кафедри екології та охорони навколишнього середовища Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь). Захист відбудеться 07.12.2016 р. о 14 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 15.09.2016 року (протокол № 12) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Коваленка Ігоря Миколайовича на тему: "Еколого-біологічні властивості трав’яно-чагарничкового покриву лісових екосистем Північного Сходу України", спеціальність 03.00.16 – екологія. Офіційними опонентами призначено Заіменка Н.В., доктора біологічних наук, член-кореспондента НАН України, директора Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка, НАН України (м. Київ), Парпана В.І., доктора біологічних наук, професора, директора Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака (м. Івано-Франківськ) та Зверковського В.М, доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Захист відбудеться 07.12.2016 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.06.2016 р. (протокол № 11) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Сулейман Дара Н. на тему: «Экологическая оценка флоры и растительности разновозрастных залежей Донецкой и Луганской областей Украины», спеціальність 03.00.16 – екологія. Офіційними опонентами призначено Кияка В.Г., доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника відділу популяційної екології Інституту екології Карпат НАН України, в.о. завідувача (м. Львів) та Євтушенка Е.О., кандидата біологічних наук, доцента кафедри ботаніки та екології Криворізького педагогічного університету, завідувача (м. Кривий Ріг). Захист відбудеться 28.12.2016 р. о 12 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.06.2016 р. (протокол № 11) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Москалець Тетяни Захарівни на тему: «Механізми формування та прояву еколого-адаптивних властивостей представників триби Triticeae за різних чинників навколишнього середовища», спеціальність 03.00.16 – екологія. Офіційними опонентами призначено Патику В. П., академіка НААН України, професора, доктора біологічних наук, завідувача відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України; Зверковського В. М., професора, доктора біологічних наук, завідувача кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Колесніченко О. В. професора, доктора біологічних наук, професора кафедри декоративного садівництва та фітодизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України Захист відбудеться 09.03.2017 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 28.12.2016 р. (протокол № 16) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Шевчик Лесі Зеновіївни на тему: «Екологічна оцінка та фіторемедіація нафтозабруднених ґрунтів», спеціальність 03.00.16 – екологія. Офіційними опонентами призначено Жукова О.В., доктора біологічних наук, професора кафедри зоології і екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Гришка В.М., кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника відділу оптимізації техногенних ландшафтів Криворізького ботанічного саду НАН України. Захист відбудеться 11.05.2017 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, факультет біології, екології та медицини, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 17.04.2018 р. (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Кунах Ольги Миколаївни на тему: «Просторова екологія ґрунтових тварин степового Придніпров’я», спеціальність 03.00.16 – екологія. Офіційними опонентами призначено доктора біологічних наук, професора Мальцеву І. А., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, перший проректор, доктора біологічних наук, професора Грицана Ю. І., Дніпровський державний аграрно-економічний університет, проректор з наукової роботи та доктора біологічних наук, доцента Шабанова Д. А., професор кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Захист відбудеться 27.06.2018 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, біолого-екологічний факультет, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.11.2017 (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Шульман Марії Володимирівни на тему: «Зоогенний опад як функціональний елемент біогеоценозів степового Придніпров’я», спеціальність 03.00.16 ‒ екологія. Офіційними опонентами призначено доктора біологічних наук, професора кафедри зоології Харченко Л. П., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди та доктора біологічних наук, професора кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології Домніча В. І., Запорізький національний університет. Захист відбудеться 27.06.2018 р. о 13 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, біолого-екологічний факультет, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 17.04.2018 р. (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Чаплигіної Анжели Борисівни на тему: "Дендрофільні горобцеподібні (Passeriformes) як структурно-функціональний елемент антропогенно трансформованих лісових біогеоценозів Північно-Східної України", спеціальність 03.00.16 – екологія. Офіційними опонентами призначено Лисенка В. І. доктора біологічних наук, професора, директора Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій університету «Україна»; Грицана Ю. І. доктора біологічних наук, професора, проректора з наукової роботи Дніпровського державного аграрно-економічного університету; Стойловського В.П. доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри зоології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Захист відбудеться 24.10.2018 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, біолого-екологічний факультет, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 30.11.2017 р. (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Єрмоленка Сергія Вадимовича на тему: «Екологічні особливості змій роду Natrix в умовах степового Придніпров’я», спеціальність 03.00.16 – екологія. Офіційними опонентами призначено доктора біологічних наук, доцента, Шабанова Дмитра Андрійовича, професора кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника, Решетила Остапа Степановича, доцента кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка Захист відбудеться 24.10.2018 р. о 14 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, біолого-екологічний факультет, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 27.06.2018 р. (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Новікової Вікторії Олександрівни на тему: «Просторова організація ґрунтової мезофауни арени долини р. Дніпро», спеціальність 03.00.16 – екологія. Офіційними опонентами призначено доктора біологічних наук, професора Маркіну Тетяну Юріївну, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, декана природничого факультету, доктора біологічних наук Федоряк Марію Михайлівну, професора кафедри екології та біомоніторингу, Чернівецький національний університет імені ЮріяФедьковича. Захист відбудеться 7.11.2018 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, біолого-екологічний факультет, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.02.2019 р. (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Красноштана Олега Васильовича на тему: «Еколого-біологічні детермінанти успішності зростання видів роду Pinus L. на залізорудних відвалах Криворіжжя», спеціальність 03.00.16 – екологія. Офіційними опонентами призначено Зайцеву Ірину Олексіївну, доктора біологічних наук, професора, професора кафедри фізіології та інтродукції рослин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; Ворошилову Наталію Володимирівну, кандидата біологічних наук, доцента кафедри екології та охорони навколишнього середовища Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Захист відбудеться 12.06.2019 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, біолого-екологічний факультет, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.02.2019 р. (протокол № 8) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Шевчук Наталії Юріївни на тему: «Біогеоценотичні особливості лісонасаджень та степових природних угруповань Південного Криворіжжя», спеціальність 03.00.16 – екологія. Офіційними опонентами призначено Коваленка Ігоря Миколайовича, доктора біологічних наук, професора, професора кафедри екології та ботаніки Сумського національного аграрного університету; Іванько Ірину Анатоліївну, кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника, директора Науково-дослідного інституту біології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Захист відбудеться 12.06.2019 р. о 12 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, біолого-екологічний факультет, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 24 червня 2019 р. (протокол № 11) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Комарової Ірини Олександрівни на тему: «Еколого-біологічні особливості Тaraxacum officinale Wigg за дії забруднення важкими металами в умовах промислового Криворіжжя», спеціальність 03.00.16 - екологія. Офіційними опонентами призначено Заіменко Наталію Василівну доктора біологічних наук, професора, чл.-кор. НАН України, директора Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка; Зайцеву Ірину Олексіївну доктора біологічних наук, професора кафедри фізіології та інтродукції рослин Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. Захист відбудеться 16.10.2019 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, біолого-екологічний факультет, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.04.2019 р. (протокол № 9) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Рощиної Ніни Олегівни на тему: «Антропогенно-кліматична трансформація флори та рослинності озер Північно-Степового Придніпров’я», спеціальність 03.00.16 - екологія. Офіційними опонентами призначено Коваленка Ігоря Миколайовича, доктора біологічних наук, професора, професора кафедри екології та ботаніки Сумського національного аграрного університету; Дворецького Тараса Вікторовича кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника Лабораторії екобезпеки науково-дослідної частини Національного авіаційного університету Захист відбудеться 16.10.2019 р. о 12 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, біолого-екологічний факультет, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 17 вересня 2019 р. (протокол № 12) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Коваленко Дар’ї Володимирівни на тему: «Угруповання наземних молюсків (Mollusca) техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну», спеціальність 03.00.16 - екологія. Офіційними опонентами призначено Грицана Юрія Івановича, доктора біологічних наук, професора Дніпровського державного аграрно-економічного університету, проректора з наукової роботи; Гришка Віталія Миколайовича, кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника Криворізького ботанічного саду НАН України, старшого наукового співробітника відділу оптимізації техногенних ландшафтів. Захист відбудеться 20.12.2019 р. о 13 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, біолого-екологічний факультет, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 16.10.2019 р. (протокол № 13) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Верголяс Майї Розметівни на тему: «Еколого-токсикологічний моніторинг стану води різних джерел України», спеціальність 03.00.16 – екологія. Офіційними опонентами призначено Євтушенка Миколу Юрійовича, доктора біологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України, професора кафедри гідробіології та іхтіології Національного університету біоресурсів і природокористування України; Стойка Ростислава Степановича, доктора біологічних наук, професора, член-кореспондента НАН України, завідувача відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу Інституту біології клітини НАН України; Федоненко Олену Вікторівну, доктора біологічних наук, професора кафедри загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Захист відбудеться 20.12.2019 р. о 10 годині за адресою: пр. Гагаріна, 72, біолого-екологічний факультет, корп. 17, ауд. 711, м. Дніпро, 49010, Україна.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)