Версія для друку

Положення

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг у ДНУ

Положення про вчену раду ДНУ

Положення про вчену раду факультету ДНУ

Положення про тендерний комітет ДНУ

Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти у ДНУ

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ

Положення про порядок обрання студентами дисциплін за вибором у ДНУ

Положення про Регіональний навчально-методичний центр інтенсивного навчання іноземних мов та підготовки до оцінювання рівня знань за системами міжнародних сертифікатів ДНУ

Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ДНУ

Положення про студентське наукове товариство ДНУ

Положення про участь студентів ДНУ у Всеукраїнській студентській олімпіаді

Положення про І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у ДНУ

Примірне положення про науково-дослідну лабораторію ДНУ

Положення про наукового керівника науково-дослідних робіт, які виконуються у ДНУ

Положення про планування, організацію та звітність із науково-дослідних робіт, що виконуються на підставі господарських договорів у ДНУ

Положення про порядок організації та проведення науково-дослідних, дослідно-технологічних, дослідно-конструкторських та інших робіт за цивільно-правовими договорами в ДНУ

СОУ 02066747-022:2020 Технічне завдання на науково-дослідну роботу. Загальні вимоги щодо структури, оформлення та порядку погодження і затвердження

СОУ 02066747-023:2018 Нормоконтроль текстових документів провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ДНУ

Положення про навчально-методичний відділ ДНУ

Положення про навчальний відділ ДНУ

Положення про відділ зв'язків з виробництвом та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників ДНУ

Правила внутрішнього розпорядку ДНУ

Положення про атестацію кафедр ДНУ

Положення про проведення атестації педагогічних працівників ДНУ

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників ДНУ

Положення про приймальну комісію ДНУ

Положення про відділ кадрів ДНУ

Положення про моніторинг діяльності (атестацію) коледжів ДНУ

Положення про кафедру ДНУ

Положення про факультет ДНУ

Положення про електронні освітні ресурси ДНУ

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у ДНУ

Порядок визнання структурних елементів системи електронних освітніх ресурсів ДНУ методичними працями (розробками)

Положення про організацію освітнього процесу в ДНУ

Положення про організацію виховної роботи у ДНУ

Положення про студентське самоврядування у ДНУ

Положення про фінансування студентського самоврядування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про студентське містечко ДНУ

Положення про гуртожиток студентського містечка ДНУ

Положення про порядок поселення, проживання та виселення з гуртожитків ДНУ

Положення про раду студентів студентського містечка ДНУ

Положення про раду студентів гуртожитку студентського містечка ДНУ

Положення про ректорат ДНУ

Положення про деканат факультету ДНУ

Положення про заступника декана з виховної роботи факультету ДНУ

Положення про куратора студентської академічної групи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про бюджетно-фінансову комісію ДНУ

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян ДНУ

Положення про службу охорони праці ДНУ

Положення про інформаційно-аналітичне та рекламне агентство «УНІ-прес» ДНУ

Положення про відділ з підготовки фахівців для зарубіжних країн і академічних обмінів ДНУ

Положення про юридичний відділ ДНУ 

Положення про юридичну клініку ДНУ

Положення про загальний відділ ДНУ

Положення про науково-навчальний центр «Присамарський біосферний біогеоценологічний стаціонар імені О.Л.Бельгарда» ДНУ

Положення про Навчально-методичний центр доуніверситетcької підготовки ДНУ

Положення про центр українсько-німецьких наукових досліджень ДНУ

Положення про наукову бібліотеку ДНУ

Положення про науково-дослідну частину ДНУ

Положення про науково-технічну раду ДНУ

Положення про науково-дослідний інститут біології ДНУ

Положення про науково-дослідний інститут геології ДНУ

Положення про Підготовчі курси Навчально-методичного центру доуніверситетcької підготовки ДНУ

Положення про Регіональний центр безперервної освіти «Придніпров’я» НМЦДП ДНУ

Положення про Регіональний навчально-методичний центр моніторингу освіти НМЦДП ДНУ

Положення про редакційно-видавничий відділ ДНУ

Положення про відділ науково-технічної інформації ДНУ

Положення про централізовану бухгалтерію ДНУ

Положення про Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ДНУ

Положення про відділ капітального будівництва ДНУ

Положення про відділ стандартизації та метрології науково-дослідної частини ДНУ

Положення про відділ з питань інтелектуальної власності ДНУ

Положення про науково-аналітичний відділ науково-дослідної частини ДНУ

Порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін

Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника у ДНУ

Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у ДНУ

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДНУ

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ДНУ

Положення про порядок надання матеріальної допомоги та заохочення осіб, які навчаються у ДНУ

Положення про порядок преміювання, встановлення доплат і надбавок, надання матеріальної допомоги працівникам ДНУ

Положення про порядок матеріального забезпечення студентів із числа дітей-сиріт

Порядок відшкодування особами, які повторно здобувають вищу освіту в університеті, коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг із підготовки фахівців

Правила призначення академічних стипендій у ДНУ

Порядок визначення кандидатур із числа студентів ДНУ для призначення академічних, іменних та інших стипендій

Положення про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам ДНУ

Регламент роботи стипендіальної комісії ДНУ

Порядок розрахунку складової рейтингового балу студента, що враховує його участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності університету

Порядок підготовки положень про структурні підрозділи ДНУ


Положення про порядок переведення, відрахування, переривання навчання ЗВО та поновлення відрахованих осіб

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДНУ

Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара


Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про виборчу комісію із проведення виборів ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про порядок обрання представників із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про порядок обрання виборних представників із числа студентів для участі у виборах ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від громадських організацій на виборах ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про об'єднану профспілкову організацію працівників освіти і науки ДНУ

Положення про молодіжний центр «Кузня української інтелігенції» студентського містечка ДНУ

Положення про нарахування додаткових балів слухачам підготовчих курсів ДНУ

Положення про навчально-науковий комплекс «Акваріум» ДНУ


Положення про Палац культури студентів ім. Юрія Гагаріна ДНУ

Положення про культурно-освітній центр Палацу культури студентів ім. Юрія Гагаріна ДНУ

Положення про організацію і проведення поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти ДНУ

Положення про науково-методичну раду ДНУ

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників ДНУ

Положення про Нагрудний знак "Науковець року"

Положення про оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт в ДНУ

Положення про навчально-методичні комплекси дисциплін ДНУ

Положення про науково-дослідний інститут енергетики ДНУ

Положення про науково-дослідну лабораторію проблем надійності технічних пристроїв відновлювальних джерел енергії науково-дослідного інституту енергетики ДНУ

Положення про науково-дослідну лабораторію ракетно-космічної техніки науково-дослідного інституту енергетики ДНУ

Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу ДНУ

Положення про Регіональний дистанційний центр учнівських та студентських олімпіад при ДНУ

Положення про відділ по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами ДНУ

Положення про порядок оформлення документів для службових відряджень співробітників та направлень здобувачів вищої освіти ДНУ за кордон

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДНУ

Положення про координаційну раду з міжнародної діяльності ДНУ

Порядок конкурсного відбору студентів ДНУ для навчання за грантами міжнародних програм академічних обмінів

Порядок організації прийому іноземних делегацій у ДНУ

Порядок обміну інформацією фахівцями університету при виїзді за кордон з питань міжнародного співробітництва

Положення про порядок організації та проведення рейтингової оцінки наукової діяльності наукових та науково-педагогічних працівників ДНУ

Порядок виконання ініціативних науково-дослідних робіт науково-педагогічними працівниками кафедр ДНУ

Положення про організацію проведення конкурсного відбору наукових проектів, які виконуються за рахунок коштів загального фонду бюджету у ДНУ  

Положення про організацію проведення науково-дослідних робіт, які виконуються у ДНУ за рахунок коштів державного бюджету

Положення про науково-дослідну лабораторію біомоніторингу науково-дослідного інституту біології ДНУ

Положення про науково-дослідну лабораторію молекулярної біології мікроорганізмів науково-дослідного інституту біології ДНУ  

Положення про науково-дослідну лабораторію біохімії науково-дослідного інституту біології ДНУ  

Положення про науково-дослідну лабораторію наземної екології, лісового ґрунтознавства та рекультивації земель науково-дослідного інституту біології ДНУ

Положення про науково-дослідну лабораторію фізіології та молекулярної біології рослин науково-дослідного інституту біології ДНУ

Положення про науково-дослідну лабораторію гідробіології, іхтіології та радіобіології науково-дослідного інституту біології ДНУ

Положення про відділ аспірантури та докторантури ДНУ  

Положення про порядок укладення договорів про науково-технічне співробітництво у ДНУ

Положення про координаційну раду з питань видавничої справи ДНУ
Положення про Центр історії та розвитку української мови ДНУ

Положення про музей історії ДНУ

Положення про раду музею історії ДНУ

Положення про раду ветеранів ДНУ

Положення про звання «Почесний доктор ДНУ»

Положення про інтелектуальний клуб «Універсум» ДНУ

Положення про оцінювання рівня володіння англійською мовою у Регіональному центрі інтенсивного навчання іноземних мов та підготовки до оцінювання рівня знань за системами міжнародних сертифікатів ДНУ

Положення про раду з гуманітарної освіти та виховання молоді ДНУ

Концепція національно-патріотичного виховання студентської молоді Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Концепція військово-патріотичного виховання студентської молоді Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про Центр екологічної освіти молоді ДНУ

Положення про Центр естетичного виховання молоді ДНУ

Положення про Центр соціальних ініціатив і волонтерства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Склад координаційної ради Центру соціальних ініціатив і волонтерства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про центр морального виховання молоді ДНУ

Положення про психологічну службу ДНУ

Положення про відділ головного енергетика ДНУ

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у ДНУ

Положення про адміністративно-господарську частину ДНУ Положення про науково-методичну раду факультету ДНУ

Інструкція з планування робочого часу науково-педагогічних працівників ДНУ

Положення про порядок надання щорічної винагороди педагогічним працівникам ДНУ

Положення про договірно-рекламний відділ ДНУ

Положення про Центр гуманітарних проблем освіти та виховання молоді ДНУ

Положення про пільги зі сплати за проживання у гуртожитках студентського містечка ДНУ

Положення про проведення конкурсу «Кращий куратор (тьютор) року ДНУ»

Положення про центр романських мов ДНУ

Положення про стартап школу «Startup Ecosystem Dnipro» факультету економіки ДНУ

Положення про спортивно-здоровчий центр ДНУ

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ДНУ

Положення про порядок обрання здобувачами вищої освіти дисциплін за вибором у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара