Версія для друку

Положення

Правила внутрішнього розпорядку Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про атестацію кафедр Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про проведення атестації педагогічних працівників Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої школи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про приймальну комісію ДНУ ім. Олеся Гончара

Положення про відділ зв’язків з виробництвом та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Положення про відділ кадрів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про Координаційну раду з міжнародної діяльності Дніпропетровського національного університету

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про моніторинг діяльності (атестацію) коледжів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Правила призначення академічних стипендій у ДНУ

Положення про кафедру Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про електронні освітні ресурси Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у ДНУ ім. О.Гончара

Порядок визнання структурних елементів системи електронних освітніх ресурсів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара методичними працями (розробками)

Порядок визначення кандидатур з числа студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара для призначення іменних і персональних стипендій

Положення про звання "Почесний доктор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара"

Положення про організацію освітнього процесу в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара

Положення про організацію виховної роботи у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізації) у ДНУ

Положення про студентське самоврядування у ДНУ ім.О.Гончара

Положення про студентське містечко ДНУ ім. О.Гончара

Положення про Раду студентів гуртожитку студентського містечка ДНУ ім. О.Гончара

Положення про Студентську раду студентського містечка ДНУ ім. О.Гончара

Положення про деканат факультету ДНУ

Положення про бюджетно-фінансову комісію ДНУ

Положення про Центр історії та розвитку української мови ДНУ

Положення про ректорат ДНУ

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян ДНУ

Положення про службу охорони праці ДНУ

Положення про інформаційно-аналітичне агентство «УНІ-прес» ДНУ

Положення про відділ з підготовки фахівців для зарубіжних країн і академічних обмінів

Положення про відділ по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами ДНУ

Положення про юридичний відділ ДНУ

Положення про юридичну клініку ДНУ

Положення про загальний відділ ДНУ

Положення про науково-навчальний центр «Присамарський біосферний біогеоценологічний стаціонар імені О.Л.Бельгарда» ДНУ

Положення про Центр довузівської підготовки ДНУ

Положення про центр українсько-німецьких наукових досліджень ДНУ

Положення про Малий університет Регіонального центру моніторингу освіти Центру довузівської підготовки ДНУ

Положення про науково-дослідну лабораторію ДНУ

Положення про Наукову бібліотеку ДНУ

Положення про науково-дослідну частину ДНУ

Положення про науково-дослідний інститут біології ДНУ

Положення про науково-дослідний інститут енергетики ДНУ

Положення про науково-дослідний інститут геології ДНУ

Положення про Підготовчі курси Центру довузівської підготовки ДНУ

Положення про Регіональний центр безперервної освіти «Придніпров’я» Центру довузівської підготовки ДНУ

Положення про Регіональний центр моніторингу освіти Центру довузівської підготовки ДНУ

Положення про редакційно-видавничий відділ ДНУ

Положення про відділ науково-технічної інформації ДНУ

Положення про адаптаційні курси ДНУ

Положення про централізовану бухгалтерію ДНУ

Положення про Центр екологічної освіти молоді ДНУ

Положення про Центр післядипломної освіти ДНУ

Положення про навчальну лабораторію крос-медіа при кафедрі масової та міжнародної комунікації ФЗСМК

Положення про відділ капітального будівництва ДНУ

Положення про відділ стандартизації та метрології науково-дослідної частини ДНУ

Положення про відділ з питань інтелектуальної власності ДНУ

Положення про науково-аналітичний відділ науково-дослідної частини ДНУ

Порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін

Положення про порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні вченої ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника у ДНУ

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у ДНУ

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДНУ

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДНУ

Порядок обміну інформацією фахівцями університету при виїзді за кордон з питань міжнародного співробітництва

Правила призначення академічних стипендій у ДНУ

Положення про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам ДНУ

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ДНУ

Положення про порядок надання матеріальної допомоги та заохочення осіб, які навчаються у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара

Положення про порядок матеріального забезпечення студентів із числа дітей-сиріт

Порядок відшкодування особами, які повторно здобувають вищу освіту в університеті, коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг із підготовки фахівців