Версія для друку

Положення

Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти у ДНУ

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії ДНУ

Положення про порядок обрання студентами дисциплін за вибором у ДНУ

Положення про Спортивно-оздоровчий центр ДНУ

Положення про Регіональний навчально-методичний центр інтенсивного навчання іноземних мов та підготовки до оцінювання рівня знань за системами міжнародних сертифікатів ДНУ

Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ДНУ

Положення про студентське наукове товариство ДНУ

Положення про участь студентів ДНУ у Всеукраїнській студентській олімпіаді

Положення про І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у ДНУ

Положення про наукового керівника науково-дослідних робіт, які виконуються у ДНУ

Положення про планування, організацію та звітність із науково-дослідних робіт, що виконуються на підставі господарських договорів у ДНУ

Положення про порядок організації та проведення науково-дослідних, дослідно-технологічних, дослідно-конструкторських та інших робіт за цивільно-правовими договорами в ДНУ

СОУ 02066747-022:2018 Технічне завдання на науково-дослідну роботу

СОУ 02066747-023:2018 Нормоконтроль текстових документів провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності ДНУ

Положення про навчально-методичний відділ ДНУ

Положення про навчальний відділ ДНУ

Положення про відділ зв'язків з виробництвом та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників ДНУ

Правила внутрішнього розпорядку ДНУ

Положення про атестацію кафедр ДНУ

Положення про проведення атестації педагогічних працівників ДНУ
Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників ДНУ

Положення про приймальну комісію ДНУ

Положення про відділ кадрів ДНУ

Положення про Координаційну раду з міжнародної діяльності ДНУ

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ДНУ

Положення про моніторинг діяльності (атестацію) коледжів ДНУ

Положення про кафедру ДНУ

Положення про факультет ДНУ

Положення про електронні освітні ресурси ДНУ

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у ДНУ

Порядок визнання структурних елементів системи електронних освітніх ресурсів ДНУ методичними працями (розробками)

Положення про звання «Почесний доктор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара»

Положення про організацію освітнього процесу в ДНУ

Положення про організацію виховної роботи у ДНУ

Положення про студентське самоврядування у ДНУ

Положення про студентське містечко ДНУ

Положення про гуртожиток студентського містечка ДНУ

Положення про порядок поселення, проживання та виселення з гуртожитків ДНУ

Положення про раду студентів студентського містечка ДНУ

Положення про раду студентів гуртожитку студентського містечка ДНУ

Положення про деканат факультету ДНУ

Положення про бюджетно-фінансову комісію ДНУ

Положення про Центр історії та розвитку української мови ДНУ

Положення про ректорат ДНУ

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян ДНУ

Положення про службу охорони праці ДНУ

Положення про інформаційно-аналітичне агентство «УНІ-прес» ДНУ

Положення про відділ з підготовки фахівців для зарубіжних країн і академічних обмінів ДНУ

Положення про відділ по роботі з міжнародними організаціями та іноземними партнерами ДНУ

Положення про юридичний відділ ДНУ

Положення про юридичну клініку ДНУ

Положення про загальний відділ ДНУ

Положення про науково-навчальний центр «Присамарський біосферний біогеоценологічний стаціонар імені О.Л.Бельгарда» ДНУ

Положення про Центр довузівської підготовки ДНУ

Положення про центр українсько-німецьких наукових досліджень ДНУ

Положення про Малий університет Регіонального центру моніторингу освіти Центру довузівської підготовки ДНУ

Положення про науково-дослідну лабораторію ДНУ

Положення про Наукову бібліотеку ДНУ

Положення про науково-дослідну частину ДНУ

Положення про науково-дослідний інститут біології ДНУ

Положення про науково-дослідний інститут енергетики ДНУ

Положення про науково-дослідний інститут геології ДНУ

Положення про Підготовчі курси Центру довузівської підготовки ДНУ

Положення про Регіональний центр безперервної освіти «Придніпров’я» Центру доуніверситетської підготовки ДНУ

Положення про Регіональний центр моніторингу освіти Центру доуніверситетської підготовки ДНУ

Положення про редакційно-видавничий відділ ДНУ

Положення про відділ науково-технічної інформації ДНУ

Положення про адаптаційні курси ДНУ

Положення про централізовану бухгалтерію ДНУ

Положення про Центр екологічної освіти молоді ДНУ

Положення про Центр післядипломної освіти ДНУ

Положення про навчальну лабораторію крос-медіа при кафедрі масової та міжнародної комунікації ФЗСМК ДНУ

Положення про відділ капітального будівництва ДНУ

Положення про відділ стандартизації та метрології науково-дослідної частини ДНУ

Положення про відділ з питань інтелектуальної власності ДНУ

Положення про науково-аналітичний відділ науково-дослідної частини ДНУ

Порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін

Положення про порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні вченої ради щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника у ДНУ

Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у ДНУ

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДНУ

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДНУ

Порядок обміну інформацією фахівцями університету при виїзді за кордон з питань міжнародного співробітництва

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ДНУ

Положення про порядок надання матеріальної допомоги та заохочення осіб, які навчаються у ДНУ

Положення про порядок преміювання, встановлення доплат і надбавок, надання матеріальної допомоги працівникам ДНУ

Положення про порядок матеріального забезпечення студентів із числа дітей-сиріт

Порядок відшкодування особами, які повторно здобувають вищу освіту в університеті, коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг із підготовки фахівців

Правила призначення академічних стипендій у ДНУ

Порядок визначення кандидатур із числа студентів ДНУ для призначення академічних, іменних та інших стипендій

Положення про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам ДНУ

Регламент роботи стипендіальної комісії ДНУ

Порядок розрахунку складової рейтингового балу студента, що враховує його участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності університету

Порядок підготовки положень про структурні підрозділи ДНУ

Положення про порядок переведення, відрахування, переривання навчання ЗВО та поновлення відрахованих осіб

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДНУ

Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара


Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про виборчу комісію із проведення виборів ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про порядок обрання представників із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про порядок обрання виборних представників із числа студентів для участі у виборах ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від громадських організацій на виборах ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про об'єднану профспілкову організацію працівників освіти і науки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Положення про молодіжний центр «Кузня української інтелігенції» студентського містечка ДНУ

Положення про нарахування додаткових балів слухачам підготовчих курсів ДНУ

Положення про навчально-науковий комплекс «Акваріум» ДНУ


Положення про Палац культури студентів ДНУ

Положення про культурно-освітній центр Палацу культури студентів ДНУ

Положення про організацію і проведення поточного та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти ДНУ

Положення про науково-методичну раду ДНУ

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників ДНУ

Положення про Нагрудний знак "Науковець року"

Положення про оцінювання рівня залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт в ДНУ

Положення про навчально-методичні комплекси дисциплін ДНУ

Положення про навчальну лабораторію кафедри наук про Землю хімічного факультету ДНУ

Положення про науково-дослідний інститут енергетики ДНУ

Положення про науково-дослідну лабораторію проблем надійності технічних пристроїв відновлювальних джерел енергії науково-дослідного інституту енергетики ДНУ

Положення про науково-дослідну лабораторію ракетно-космічної техніки науково-дослідного інституту енергетики ДНУ