Версія для друку

«Репутація в банківській системі України як запорука її стійкого функціонування»

Під такою назвою пройшов науковий семінар на кафедрі банківської справи економічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Керівником семінару – завідувачем кафедри, д.е.н., професором О.Й. Шевцовою було зібрано широке міждисциплінарне експертне представництво з цього питання у складі шести докторів наук, п’яти кандидатів наук, пошукачів та викладачів. Зокрема, в роботі семінару брали участь профільні доктори економічних наук з питань банківської справи та економіки підприємств Ю.П. Макаренко, І.Є. Семенча, фахівці з питань економічної кібернетики: декан факультету економіки і менеджменту Національної Металургійної академії України д.е.н., професор К.Ф. Ковальчук, зав. кафедрою економічної кібернетики ДНУ імені О. Гончара, д.т.н., професор О.Г. Яковенко, експерт з питань банківського нагляду НБУ, д.е.н. О. П. Заруцька

Центральним питанням на семінарі була актуальна проблема оцінювання та управління репутаційним ризиком банківських установ як фінансових посередників.

У вступному слові проф. О.Й. Шевцова зазначила, що ділова репутація і пов'язаний з нею репутаційний ризик, у вітчизняній практиці на сьогоднішній день залишаються поверхнево розробленими категоріями. Інтерес до феномену корпоративної репутації виникає як в управлінців-практиків, так і у представників різних наук (економічних, правових, соціальних, комунікаційних), в рамках яких вивчаються процеси формування та управління репутацією. У зв'язку з цим, виникає необхідність у розширенні досліджень міждисциплінарного характеру, а також в осмисленні вітчизняного та зарубіжного досвіду з метою удосконалення інструментарію управління репутаційним ризиком.

У доповіді пошукача кафедри банківської справи ДНУ імені О. Гончара К.М. Тростянської зазначалось, що ризик, пов'язаний з репутацією, спричиняє значні збитки як економічного, так і соціального характеру, та потребує постійного оцінювання та управління з боку менеджменту підприємства-фінансового посередника. В ході дослідження було розроблено когнітивну модель репутаційного ризику підприємства-фінансового посередника та запропоновано сценарії прийняття рішень щодо управління рівнем його репутаційного ризику.

При обговоренні доповіді, зокрема, проф. К.Ф. Ковальчук, проф. Ю.П. Макаренко, проф. І. Є. Семенча у своїх виступах відзначили безумовну актуальність піднятого питання, складність його формалізації, необхідність застосування комплексного підходу при здійсненні моделювання, а також підбору адекватних методів обробки та представлення результатів досліджень з обраної теми.

Також проф. І.Є. Семенча наголосила на цінності спадковості у наукових дослідженнях та обґрунтуванні підходів при розв’язанні складних питань, пов’язаних з управлінням соціально-економічними гіперсистемами, заснованими на знаннях, якими і є сучасні банківські установи. Так пошукачу К.М. Тростянській вдалося розширити та уточнити базу знань загальнонаукових та соціально-економічних термінів низкою нових, що було досягнуто при тісному співробітництві з Інститутом кібернетики НАН України ім. В. М. Глушкова та з використанням авторського підходу проф. І.Є. Семенчі як наукового керівника.

Д.е.н. О.П. Заруцька відзначила, що підходи НБУ щодо визначення сутності репутаційного ризику банків представлені в «Методичних рекомендаціях щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України». У них НБУ зазначає, що ризик репутації «впливає на спроможність банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати відносини, що є». Коло зацікавлених сторін, представлене у визначенні НБУ, обмежене клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) та органами нагляду, тому і запропоноване визначення не повною мірою характеризує репутаційний ризик банку, не є вичерпним та потребує уточнення. Наслідком реалізації ризику репутації, як зазначається в Методичних рекомендаціях, є фінансові втрати або зменшення клієнтської бази банку. НБУ визнає, що цей ризик має місце на всіх рівнях організації, і тому банки повинні відповідально ставитися до своїх відносин із клієнтами та суспільством.

Кафедра банківської справи
ДНУ ім. О. Гончара


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram