Версія для друку

«Репутація в банківській системі України як запорука її стійкого функціонування»

Під такою назвою пройшов науковий семінар на кафедрі банківської справи економічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Керівником семінару – завідувачем кафедри, д.е.н., професором О.Й. Шевцовою було зібрано широке міждисциплінарне експертне представництво з цього питання у складі шести докторів наук, п’яти кандидатів наук, пошукачів та викладачів. Зокрема, в роботі семінару брали участь профільні доктори економічних наук з питань банківської справи та економіки підприємств Ю.П. Макаренко, І.Є. Семенча, фахівці з питань економічної кібернетики: декан факультету економіки і менеджменту Національної Металургійної академії України д.е.н., професор К.Ф. Ковальчук, зав. кафедрою економічної кібернетики ДНУ імені О. Гончара, д.т.н., професор О.Г. Яковенко, експерт з питань банківського нагляду НБУ, д.е.н. О. П. Заруцька

Центральним питанням на семінарі була актуальна проблема оцінювання та управління репутаційним ризиком банківських установ як фінансових посередників.

У вступному слові проф. О.Й. Шевцова зазначила, що ділова репутація і пов'язаний з нею репутаційний ризик, у вітчизняній практиці на сьогоднішній день залишаються поверхнево розробленими категоріями. Інтерес до феномену корпоративної репутації виникає як в управлінців-практиків, так і у представників різних наук (економічних, правових, соціальних, комунікаційних), в рамках яких вивчаються процеси формування та управління репутацією. У зв'язку з цим, виникає необхідність у розширенні досліджень міждисциплінарного характеру, а також в осмисленні вітчизняного та зарубіжного досвіду з метою удосконалення інструментарію управління репутаційним ризиком.

У доповіді пошукача кафедри банківської справи ДНУ імені О. Гончара К.М. Тростянської зазначалось, що ризик, пов'язаний з репутацією, спричиняє значні збитки як економічного, так і соціального характеру, та потребує постійного оцінювання та управління з боку менеджменту підприємства-фінансового посередника. В ході дослідження було розроблено когнітивну модель репутаційного ризику підприємства-фінансового посередника та запропоновано сценарії прийняття рішень щодо управління рівнем його репутаційного ризику.

При обговоренні доповіді, зокрема, проф. К.Ф. Ковальчук, проф. Ю.П. Макаренко, проф. І. Є. Семенча у своїх виступах відзначили безумовну актуальність піднятого питання, складність його формалізації, необхідність застосування комплексного підходу при здійсненні моделювання, а також підбору адекватних методів обробки та представлення результатів досліджень з обраної теми.

Також проф. І.Є. Семенча наголосила на цінності спадковості у наукових дослідженнях та обґрунтуванні підходів при розв’язанні складних питань, пов’язаних з управлінням соціально-економічними гіперсистемами, заснованими на знаннях, якими і є сучасні банківські установи. Так пошукачу К.М. Тростянській вдалося розширити та уточнити базу знань загальнонаукових та соціально-економічних термінів низкою нових, що було досягнуто при тісному співробітництві з Інститутом кібернетики НАН України ім. В. М. Глушкова та з використанням авторського підходу проф. І.Є. Семенчі як наукового керівника.

Д.е.н. О.П. Заруцька відзначила, що підходи НБУ щодо визначення сутності репутаційного ризику банків представлені в «Методичних рекомендаціях щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України». У них НБУ зазначає, що ризик репутації «впливає на спроможність банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати відносини, що є». Коло зацікавлених сторін, представлене у визначенні НБУ, обмежене клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками) та органами нагляду, тому і запропоноване визначення не повною мірою характеризує репутаційний ризик банку, не є вичерпним та потребує уточнення. Наслідком реалізації ризику репутації, як зазначається в Методичних рекомендаціях, є фінансові втрати або зменшення клієнтської бази банку. НБУ визнає, що цей ризик має місце на всіх рівнях організації, і тому банки повинні відповідально ставитися до своїх відносин із клієнтами та суспільством.

Кафедра банківської справи
ДНУ ім. О. Гончара