ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

К 08.051.17, спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредити»

 Cпеціалізована вчена рада К 08.051.17
за
спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної дііяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Спеціалізована вчена рада К 08.081.17 у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара утворена згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 р. №1222, має право приймати до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.
Термін дії спеціалізованої вченої ради К 08.081.17 - три роки.

Склад спеціалізованої вченої ради К 08.051.17

Голова ради: Гринько Тетяна Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та управління підприємством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Заступник голови ради: Грабчук Оксана Миколаївна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів Дніпровського національного університету імені Олеся гончара
Вчений секретар: Кошевий Микола Миколайович, к.е.н., доцент кафедри економіки та управління підприємством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Члени ради:
Бикова Вероніка Григорівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління підприємством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Бобиль Володимир Володимирович, д.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та інтелектуальної власності Дніпропетровського національного університету залізничного трнспорту імені академіка В. Лазаряна
Бурденко Ірина Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Сумського державного університету
Вовк Вікторія Яківна, д.е.н., професор, професор кафедри економіки та фінансів Харківського національного університету внутрішніх справ
Джусов Олексій Анатолійович, к.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту і туристичного бізнесу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Коваленко Олена Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії
Макаренко Юлія Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри банківської справи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Павлов Роман Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Петряєв Олексій Олександрович, к.е.н., доцент, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
Смирнов Сергій Олександрович, д.ф.-м.н., професор, декан економічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Тимощенко Каріне Сасунівна, к.е.н., асистент кафедри фінансів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Шевцова Олена Йосипівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Поштова адреса:
49044, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, корпус 5, ауд. 54.

e-mail: k08.051.17dnu@gmail.com

Телефон:
(056) 744 - 24 - 97

Рішенням спеціалізованої вченої ради К08.051.17 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 11.01.2017 р. (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гвініашвілі Тетяни Зурабівни на тему: "Механізм управління змінами на підприємстві в умовах забезпечення його інноваційного розвитку", спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Офіційними опонентами призначено д.е.н., доц. Толпежнікова Романа Олексійовича, Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України, декан економіко-правового факультету; к.е.н., доц. Сєрєбряк Ксенію Ігорівну, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки Украни (м. Сєвєродонецьк), доцент кафедри економіки і підприємництва. Захист відбудеться 06 квітня 2017 р. о 11.00 за адресою: 49044 м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, 5 корпус, ауд. 81.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента