ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

К 08.051.17, спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (сфера послуг)», 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

 Cпеціалізована вчена рада К 08.051.17
за
спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної дііяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Спеціалізована вчена рада К 08.081.17 у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара уторена згідно з наказом Міністерства освіти і науки україни від 07.10.2016 р. №1222, має право приймати до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної дііяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».
Термін дії спеціалізованої вченої ради К 08.081.17 - три роки.

Склад спеціалізованої вченої ради К 08.051.17


Голова ради: Гринько Тетяна Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та управління підприємством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Заступник голови ради: Грабчук Оксана Миколаївна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів Дніпопетровського національного університету імені Олеся гончара
Вчений секретар: Кошевий Микола Миколайович, к.е.н., доцент кафедри економіки та управління підприємством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Члени ради:
Бикова Вероніка Григорівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління підприємством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Бобиль Володимир Володимирович, д.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та інтелектуальної власності Дніпропетровського національного університету залізничного трнспорту імені академіка В. Лазаряна
Бурденко Ірина Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Сумського державного університету
Вовк Вікторія Яківна, д.е.н., професор, професор кафедри економіки та фінансів Харківського національного університету внутрішніх справа
Джусов Олексій Анатолійович, к.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту і туристичного бізнесу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Коваленко Олена Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії
Макаренко Юлія Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри банківської справи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Павлов Роман Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Петряєв Олексій Олександрович, к.е.н., доцент, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
Смирнов Сергій олександрович, д.ф.-м.н., професор, декан економічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Тимощенко Каріне Сасунівна, к.е.н., асистент кафедри фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Шевцова Олена Йосипівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Поштова адреса:
49044, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 35, корпус 5, ауд. 54

e-mail :

Телефон:
(056) 744 - 24 - 97

Рішенням спеціалізованої вченої ради К08.051.17 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.04.16 (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня к.е.н. Щербан О.Я. на тему: Управління економічною безпекою туристичних підприємств, спеціальність 08.00.04. Офіційними опонентами призначено д.е.н., проф. Головкова Л.С., к.е.н. Вівчар О.І. Захист відбудеться 29.06.16 за адресою: 49044 м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 35, ауд. 19..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради К08.051.17 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 18.04.16 (протокол № 5) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня к.е.н. Цундер О.Е. на тему: Механізм управління конкурентоспроможністю послуг підприємств телекомунікаційної галузі, спеціальність 08.00.04. Офіційними опонентами призначено д.е.н., проф. Мороз О.В., д.е.н., проф. Корінєв В.Л. Захист відбудеться 30.06.16 за адресою: 49044 м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 35, ауд. 19..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента