ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

К 08.051.09, спеціальності 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики», 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.09 проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальностями:
01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики;
01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи.
Термін дії ради два роки (наказ МОНУ № 515 від 16.05.2016 р.)

Голова спеціалізованної вченої ради д.ф.-м.н., член-кор. НАНУ, декан факультету прикладної математики Кісельова Олена Михайлівна.
Заступник голови спеціалізованної вченої ради д.ф.-м.н., проф., перший проректор Кочубей Олександр Олексійович.
Вчений секретар спеціалізованної вченої ради к.ф.-м.н., доц. Турчина Валентина Андріївна.

Контакти: тел. (056)745-14-11;
                       (067)298-18-81;
e-mail:

Рішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.09 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 17.09.2015 (протокол № 13) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат.наук Баланенко Ірини Григорівни на тему: Методи якісного аналізу оптимізаційних задач для вироджених параболічних рівнянь, спеціальність 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики. Офіційними опонентами призначено Пічугов Сергій Олексійович, Строєва Вікторія Олексіївна Захист відбудеться 04.12.2015 за адресою: пр.К.Маркса, 35, корпус 3, ауд.25.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента