ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

 

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.09 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 17.01.2017 р. (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Гарт Людмили Лаврентіївни на тему: «Проекційно-ітераційні методи розв’язання операторних рівнянь та задач нескінченновимірної оптимізації», спеціальність 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики. Офіційними опонентами призначено Касьянов Павло Олегович, доктор фізико-математичних наук, доцент, в. о. директора Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України та НАН України); Семенова Наталія Володимирівна, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу методів дискретної оптимізації, математичного моделювання та аналізу складних систем (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, м. Київ); Колєчкіна Людмила Миколаївна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОН України). Захист відбудеться 2 червня 2017 р. за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корп. 3, ауд. 25..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)