ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.11, спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.05 «Історія філософії»

Спеціалізована вчена рада Д.08.051.11 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії" та 09.00.05 "Історія філософії"

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д08.051.11 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 15.12.2017 (протокол № 14) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Брюховецького Миколи Миколайовича на тему: "Знання як соціально-економічний чинник розвитку інформаційного суспільства", спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено Девтерова Іллю Володимировича – доктора філософських наук, професора кафедри філософії Факультету соціології і права ДВНЗ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ); Тарасову Наталію Юріївну – кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро) Захист відбудеться 16.03.2018 о 10.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д08.051.11 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 15.02.2018 (протокол № 16) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Скляр Анни Володимирівни на тему: «Метафізика любові у релігійно-філософських вченнях Вол. Соловйова та С. Франка у контексті східно-православної духовної традиції» , спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено Гнатенка Петра Івановича – доктора філософських наук, професора, головного наукового співробітника Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України (м. Київ); Башкеєву Олену Миколаївну – кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро). Захист відбудеться 11.05.2018 о 10.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д08.051.11 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 15.02.2018 (протокол № 16) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Бродецької Юлії Юріївни на тему: «Феномен цілісності суспільства: автентичність форм та практики конструювання», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено Голубович Інну Володимирівну - доктора філософських наук, професора, професора кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова);Палагуту Вадима Івановича - доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри інженерної педагогіки (Національна металургійна академія України, м. Дніпро);Чернієнко Володимира Олександровича - доктора філософських наук, доцента, завідувача кафедри філософії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Захист відбудеться 11.05.2018 о 13.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д08.051.11 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 16.03.2018 (протокол № 17) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Чернієнко Ольги Володимирівни на тему: «Візуалізація ідентичності суб’єкта у соціальному просторі інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз)» , спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено Панфілова О.Ю., доктора філософських наук, професора, професора кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (м. Харків); Тарасову Н.Ю., кандидата філософських наук, доцента, доцента кафедри філософії і педагогіки ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро). Захист відбудеться 22.06.2018 о 12.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д08.051.11 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 11.05.2018 (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Артемчука Микити Дмитровича на тему: «Природні права людини як філософська проблема в контексті історико-філософських досліджень», спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено Аляєва Г.Є. – доктора філософських наук, професора, зав. кафедрою філософії та соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; Осетрову О.О. – доктора філософських наук, професора кафедри соціальної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Захист відбудеться 14.09.2018 о 10.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д08.051.11 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 11.05.2018 (протокол № 18) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Ходус Олени Володимирівни на тему: «Феномен приватності: соціально-філософська рефлексія», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено Лепського М.А., доктора філософських наук, професора кафедри соціології, декана факультету соціології та управління (Запорізький національний університет); Єременко О.М., доктора філософських наук, професора кафедри філософії (Національний університет «Одеська юридична академія»);Панфiлова О.Ю., доктора філософських наук, професора, професора кафедри філософії (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України (м. Харків). Захист відбудеться 14.09.2018 о 13.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д08.051.11 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 22.06.2018 (протокол № 20) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Мальцевої Ольги Володимирівни на тему: «Модуси сміху в соціокультурній динаміці», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено доктора філософських наук, професора, Голубович Інну Володимирівну, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, професора кафедри філософії та основ загальногуманітарного знання; доктора філософських наук, професора, Висоцьку Ольгу Євгенівну, завідувача кафедри філософії КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради; доктора філософських наук, професора, Єременка Олександра Михайловича, Національний університет «Одеська юридична академія», професора кафедри філософії. Захист відбудеться 26.10.2018 о 13.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д08.051.11 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 22.06.2018 (протокол № 20) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Бредуна Івана Валерійовича на тему: «ЕСХАТОЛОГІЯ ДОЛІ»: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР, спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено доктора філософських наук, професора ШЕВЦОВА Сергія Вікторовича, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, професора кафедри філософії; доктора філософських наук, професора БАЗАЛУКА Олега Олександровича, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, професора кафедри філософії; доктора філософських наук, професора КОРХА Олександра Миколайовича, Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро), завідувача кафедри соціальних комунікацій, філософії та суспільно-політичних дисциплін . Захист відбудеться 23.11.2018 о 13.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т. Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)