ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.11, спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.05 «Історія філософії»

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.11
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступе-ня доктора (кандидата) філософських наук за спеціальностями 09.00.03 «Соціальна філософія та філо-софія історії» та 09.00.05 «Історія філософії» строком до 31 грудня 2020 року (Наказ Міністерства освіти і науки України №358 від 15.03.2019).
Голова ради:
1. Окороков Віктор Броніславович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропет-ровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 09.00.05.
Заступник голови:
2. Шевцов Сергій Вікторович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 09.00.05.
Вчений секретар:
3. Вершина Вікторія Анатоліївна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 09.00.05.
Члени ради:
4. Аляєв Генадій Євгенович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Полтавський націо-нальний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 09.00.05;
5. Бродецька Юлія Юріївна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський націо-нальний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 09.00.03;
6. Висоцька Ольга Євгенівна, д.філос.н., доцент, завідувач кафедри, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти», спеціальність 09.00.03;
7. Гнатенко Петро Іванович, д.філос.н., чл.-кор. НАПН України, професор, головний нау-ковий співробітник, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, спеціальність 09.00.05;
8. Кривошеїн Віталій Володимирович, д.політ.н., професор, професор кафедри, Дніпропет-ровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 09.00.03;
9. Кулик Олександр Вікторович, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 09.00.05;
10. Осетрова Оксана Олександрівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 09.00.05;
11. Павлова Тетяна Сергіївна, д.філос.н., доцент, професор кафедри, Дніпропетровський на-ціональний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 09.00.03;
12. Палагута Вадим Іванович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Національна металу-ргійна академія України, спеціальність 09.00.03;
13. Родний Олег Володимирович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 09.00.05;
14. Токовенко Олександр Сергійович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 09.00.03;
15. Ходус Олена Володимирівна, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Дніпропетровський на-ціональний університет імені Олеся Гончара, спеціальність 09.00.03;
16. Шабанова Юлія Олександрівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 09.00.05.

Контакти:
Електронна пошта: d08.051.11@ukr.net
Телефони: +38-056-374-98-71 (голова ради);
+38-056-374-98-71 (вчений секретар).

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 16.05.2019 (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Луканової Вікторії Вікторівни на тему: «Феномен пандемії: підґрунтя, сутність, динаміка (соціально-філософський аналіз)», спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Офіційними опонентами призначено Висоцьку Ольгу Євгенівну, доктора філософських наук, доцента, завідувача кафедри філософії Комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради” (м. Дніпро); Тарасову Наталію Юріївну, кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії і педагогіки Національного технічного університету ”Дніпровська політехніка” (м. Дніпро). Захист відбудеться 20.09.2019 о 10.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т.Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.11 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 16.05.2019 (протокол № 1) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Дойчика Максима Вікторовича на тему: «Ідея гідності: від Античності до Модерну (історико-філософський аналіз)», спеціальність 09.00.05 – історія філософії. Офіційними опонентами призначено Аляєва Г.Є., доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; Мозгову Н.Г., доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Сторожук С.В., доктора філософських наук, професора, професора кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України. Захист відбудеться 20.09.2019 о 13.00 за адресою: м. Дніпро, пл. Т.Г. Шевченка, 1, Палац студентів ДНУ, к. 30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)