ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.09, спеціальності 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики», 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.09 проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальностями:
01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики;
01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи.
Термін дії ради два роки (наказ МОНУ № 515 від 16.05.2016 р.)

Голова спеціалізованної вченої ради д.ф.-м.н., член-кор. НАНУ, декан факультету прикладної математики Кісельова Олена Михайлівна.
Заступник голови спеціалізованної вченої ради д.ф.-м.н., проф., перший проректор Кочубей Олександр Олексійович.
Вчений секретар спеціалізованної вченої ради к.ф.-м.н., доц. Турчина Валентина Андріївна.

Контакти: тел. (056)745-14-11;
                       (067)298-18-81;
e-mail:

Рішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.09 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 17.09.2015 (протокол № 13) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат.наук Баланенко Ірини Григорівни на тему: Методи якісного аналізу оптимізаційних задач для вироджених параболічних рівнянь, спеціальність 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики. Офіційними опонентами призначено Пічугов Сергій Олексійович, Строєва Вікторія Олексіївна Захист відбудеться 04.12.2015 за адресою: пр.К.Маркса, 35, корпус 3, ауд.25.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.09 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 17.01.2017 р. (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Гарт Людмили Лаврентіївни на тему: «Проекційно-ітераційні методи розв’язання операторних рівнянь та задач нескінченновимірної оптимізації», спеціальність 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики. Офіційними опонентами призначено Касьянов Павло Олегович, доктор фізико-математичних наук, доцент, в. о. директора Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України та НАН України), Семенова Наталія Володимирівна, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу методів дискретної оптимізації, математичного моделювання та аналізу складних систем (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, м. Київ), Колєчкіна Людмила Миколаївна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОН України). Захист відбудеться 2 червня 2017 р. за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корп. 3, ауд. 25.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)