ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.09, спеціальності 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики», 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.09 проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальностями:
01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики;
01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи.
Термін дії ради два роки (наказ МОНУ № 527 від 24.05.2018 р.)

Голова спеціалізованної вченої ради д.ф.-м.н., член-кор. НАНУ, декан факультету прикладної математики Кісельова Олена Михайлівна.
Заступник голови спеціалізованної вченої ради д.ф.-м.н., проф., перший проректор Кочубей Олександр Олексійович.
Вчений секретар спеціалізованної вченої ради к.ф.-м.н., доц. Турчина Валентина Андріївна.

Контакти: тел. (056)745-14-11;
                       (067)298-18-81;
e-mail: D08_051_09@ukr.net

Рішенням спеціалізованої вченої ради K 08.051.09 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 17.09.2015 (протокол № 13) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат.наук Баланенко Ірини Григорівни на тему: Методи якісного аналізу оптимізаційних задач для вироджених параболічних рівнянь, спеціальність 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики. Офіційними опонентами призначено Пічугов Сергій Олексійович, Строєва Вікторія Олексіївна Захист відбудеться 04.12.2015 за адресою: пр.К.Маркса, 35, корпус 3, ауд.25.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.09 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 17.01.2017 р. (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Гарт Людмили Лаврентіївни на тему: «Проекційно-ітераційні методи розв’язання операторних рівнянь та задач нескінченновимірної оптимізації», спеціальність 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики. Офіційними опонентами призначено Касьянов Павло Олегович, доктор фізико-математичних наук, доцент, в. о. директора Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України та НАН України), Семенова Наталія Володимирівна, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу методів дискретної оптимізації, математичного моделювання та аналізу складних систем (Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, м. Київ), Колєчкіна Людмила Миколаївна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності в економічних системах (Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» МОН України). Захист відбудеться 2 червня 2017 р. за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корп. 3, ауд. 25.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.09 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.04.2017 (протокол № 4) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Купенко Ольги Петрівни на тему: "Апроксимація оптимізаційних задач для нелінійних еліптичних систем з виродженими та сингулярними коефіцієнтами", спеціальність 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики. Офіційними опонентами призначено Семенова Володимира Вікторовича, доктора фізико-математичних наук, професора, професора кафедри обчислювальної математики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Плотнікова Андрія Вікторовича, доктора фізико-математичних наук, професора, професора кафедри прикладної, обчислювальної математики і САПР (Одеська державна академія будівництва і архітектури); Яковлева Сергія Всеволодовича, доктора фізико-математичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, професора кафедри інформатики (Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"). Захист відбудеться 18 вересня 2017 р. за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького 35, корп. 3, ауд. 25.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.09 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 23.06.2017 р. (протокол № 7) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Громова Василя Олександровича на тему: «Моделі, методи та алгоритми теорії біфуркацій для нелінійних еліптичних рівнянь типу Кармана», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Офіційними опонентами призначено доктора фізико-математичних наук, доцента Касьянова Павла Олеговича, директора Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України та НАН України; доктора фізико-математичних наук, професора Шахна Степана Михайловича, професора кафедри обчислювальної математики Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України; доктора фізико-математичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Яковлева Сергія Всеволодовича, професора кафедри інформатики Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України. Захист відбудеться 06.10.2017 р. за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35, корпус 3, ауд. 25.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.09 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від 19.12.2018 р. (протокол № 2) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Журавля Сергія Вадимовича на тему: Методи та алгоритми розв'язання неперервних задач оптимального розбиття множин із нечіткими параметрами, спеціальність 01-05-01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики. Офіційними опонентами призначено Яковлева Сергія Всеволодовича, Строєву Вікторію Олексіївну Захист відбудеться 05 квітня 2019 року за адресою: 49044, м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 35, корп. 3, ауд. 25..
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента