ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.03, спеціальності 8.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Наказом Міністерства освіти і науки України від  «22» грудня 2016 р. № 1604 спеціалізованій вченій раді Д 08.051.03 надано право на період до «22» грудня 2019 р. проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»;

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Голова ради: Стукало Наталія Вадимівна, д.е.н., професор, декан факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Заступник голови: Гришкін Вадим Олегович, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Вчений секретар: Скрипник Наталія Євгенівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господартвом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Члени ради:

 Дучинська Ніна Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
Дерка Микола Іванович, д.е.н., доцент, пенсіонер;
Джусов Олексій Анатолійович, д.е.н.,доцент, професор кафедри, Дніпропетровський нціональний університет імені Олеся Гончара;
Катан Людмила Ігорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет;
Каховська Олена Володимирівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
Мешко Наталія Петрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
Орловська Юлія Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Придніпровська державна академія будівництва та архитектури;
Сардак Сергій Едуардович,д.е.н., доцент професор кафедри,Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
Саричев Володимир Іванович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
Тараненко Ірина Всеволодівна, д.е.н. професор, завідувач кафедри, ПВНЗ "Дніпропетровський унверситет імені Альфреда Нобеля";
Хамініч Світлана Юріївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара:
Шевцова Олена Йосипівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
Чириченко Юрій Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет митної справи та фінансів.


Контактна інформація:

e-mail: d08.051.03@gmail.com

телефон: +38 (056) 374 97 13

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д08.051.03 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 24.05.2016 (протокол № 53) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гончарук Валентини Віталіївни на тему: "Управлінсько-регуляторні аспекти збалансування соціального і економічного розвитку в Україні в ринкових умовах", спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. Офіційними опонентами призначено д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Амосова Олега Юрійовича, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів (м. Харків); к.е.н., доц. Савостенко Тетяну Олександрівну, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління при Президентові України, доцент кафедри економіки і регіональної економічної політики. Захист відбудеться 27.09.2016 о 14 годині за адресою: 49050, м. Дніпро, вул. Наукова, 13, ауд. 521.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента