ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Спеціалізовані вчені ради

Д 08.051.03, спеціальності 8.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Наказом Міністерства освіти і науки України від  «22» грудня 2016 р. № 1604 спеціалізованій вченій раді Д 08.051.03 надано право на період до «22» грудня 2019 р. проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»;

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Голова ради: Стукало Наталія Вадимівна, д.е.н., професор, декан факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Заступник голови: Гришкін Вадим Олегович, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки та управління національним господарством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Вчений секретар: Скрипник Наталія Євгенівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господартвом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Члени ради:

 Дучинська Ніна Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
Деркач Микола Іванович, д.е.н., доцент, пенсіонер;
Джусов Олексій Анатолійович, д.е.н.,доцент, професор кафедри, Дніпропетровський нціональний університет імені Олеся Гончара;
Катан Людмила Ігорівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет;
Каховська Олена Володимирівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
Мешко Наталія Петрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
Орловська Юлія Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Придніпровська державна академія будівництва та архитектури;
Сардак Сергій Едуардович, д.е.н., доцент професор кафедри,Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
Саричев Володимир Іванович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
Тараненко Ірина Всеволодівна, д.е.н. професор, завідувач кафедри, ПВНЗ "Дніпропетровський унверситет імені Альфреда Нобеля";
Хамініч Світлана Юріївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара:
Шевцова Олена Йосипівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
Чириченко Юрій Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Університет митної справи та фінансів.


Контактна інформація:

e-mail: d08.051.03@gmail.com

телефон: +38 (056) 374 97 13

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 08.051.03 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара від 20.03.2017 р. (протокол № 3) прийнято до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Лук’яненко Ольги Дмитрівни на тему: «Інноваційний ресурс глобального економічного розвитку», спеціальність 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Офіційними опонентами призначено Геєця Валерія Михайловича, доктора економічних наук, професора, академіка НАН України, директора (Інститут економіки та прогнозування НАН України); Савельєва Євгена Васильовича, доктора економічних наук, професора, професора кафедри міжнародної економіки (Тернопільський національний економічний університет МОН України); Булатову Олену Валеріївну, доктора економічних наук, професора, першого проректора (Маріупольський державний університет МОН України). Захист відбудеться « 6 » червня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка 1, Палац студентів ДНУ, к.30.
Дисертація
Автореферат
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Відгук 3 опонента (для докторських)