ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Наукові журнали

Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки

 Збірник наукових праць «Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.


Збірник засновано на кафедрі проектування та конструкцій фізико-технічного факультету у 1998 році і друкується за рішенням Вченої ради
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара згідно з щорічним планом видань (ISSN 2524-0188). Періодичність видання - 2 рази на рік.
Збірник розрахований на фахівців у галузі проектування аерокосмічної техніки, а також аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.
Метою його видання є підвищення ефективності та удосконалення процесу створення аерокосмічної техніки.
У роботах, що публікуються, висвітлюються результати досліджень у галузі оптимального проектування, аналізу надійності та
динаміки аерокосмічних систем, експериментальні та числові дослідження процесів в окремих підсистемах аерокосмічної техніки.

Збірник входить до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата» (технічні науки) (бюлетень ВАК України, № 7, 2010, стр. 11, № 148, Київ). Реєстрацію збірника наукових праць у списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України продовжено згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328.

Науковий редактор: д-р техн. наук, професор, декан фіз.-техн. факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара С.О. Давидов.
Редакційна колегія: д-р техн. наук, академік, Національна академія наук України В.П. Горбулін; д-р фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу механіко-математичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара О.Г. Гоман; д-р техн. наук, професор, професор кафедри технології виробництва фіз.-техн. ф-ту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Є.О. Джур; д-р техн. наук, професор, професор кафедри проектування та конструкцій фіз.-техн. ф-ту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара М.М. Дронь М.М. ; д-р. тех. наук, професор, зав. кафедрою аерогідромеханіки та енергомасопереносу механіко-математичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Л.І. Книш; д-р техн. наук, професор, професор кафедри технології виробництва фіз.-техн. ф-ту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Т.А. Манько; д-р техн. наук, професор, пом. ректора Національної академії авіації, Баку, Азербайджан Е.Т. Газарханов; д-р техн. наук, професор, університет Конкук, Сеул, Корея Ю.Х. Бйонг.

Стаття повинна містити результати нових досліджень автора з повним їхнім доведенням. Посилання на неопубліковані праці неприпустиме.
Приймаються статті, запропоновані українською, російською та англійською мовами.
Рукопис статті повинен мати таку структуру (згідно з вимогами Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 року):
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,
виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Вимоги до набору:
- Текст набирають у Microsoft Word.
- Формат паперу А4 (210*297).
- Параметри сторінки (поля): верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм; ліве – 20 мм; праве – 20 мм.

Стилі і форматування для елементів статті:
Міжрядковий інтервал для усіх елементів статті одинарний.
УДК - Шрифт: Times New Roman, 14 pt, прямий, усі літери великі; вирівнювання: за лівим краєм; інтервал після: один рядок
Ініціали і прізвища авторів - Шрифт: Times New Roman, 14 pt, прямий; вирівнювання: за серединою; інтервал після: один рядок. Спочатку набирають ініціали, потім – прізвище
Місце роботи - Шрифт: Times New Roman, 14 pt, курсив; вирівнювання: за серединою; інтервал після: один рядок
Назва статті - Шрифт: Times New Roman, 14 pt, напівжирний, прямий, усі літери великі; вирівнювання: за серединою; інтервал після: один рядок
Анотації - Шрифт: Times New Roman, 12 pt, напівжирний, прямий; вирівнювання: за шириною; абзац: 1,25 см
Ключові слова - Шрифт: Times New Roman, 12 pt, напівжирний, курсив; вирівнювання: за шириною; абзац: 1,25 см; інтервал після: один рядок
Основний текст статті - Шрифт: Times New Roman, 14 pt, прямий; вирівнювання: за шириною; абзац: 1,25 см; інтервал після: один рядок
Назва рисунка - Шрифт: Times New Roman, 12 pt, напівжирний, прямий; вирівнювання: за серединою, але не ширше за рисунок
Підрисункові підписи - Шрифт: Times New Roman, 12 pt, прямий; вирівнювання: за шириною, але не ширше за рисунок
Заголовок «Таблиця» - Шрифт: Times New Roman, 14 pt, курсив; вирівнювання: за правим краєм
Назва таблиці - Шрифт: Times New Roman, 14 pt, напівжирний, прямий; вирівнювання: за серединою
Заголовок «Бібліографічні посилання» - Шрифт: Times New Roman, 16 pt, напівжирний, прямий, вирівнювання: за серединою; інтервал після: один рядок
Бібліографічні посилання  - Шрифт: Times New Roman, 14 pt, прямий; нумерований список; вирівнювання: за шириною; абзац: 1,25 см; інтервал після: один рядок
Дата надходження до редколегії - Шрифт: Times New Roman, 12 pt, курсив; абзац: 1,25 см
- Анотацію до статті та ключові слова слід подавати українською, російською та англійською мовами.
- Під час набору статті обов’язково розрізняти «дефіс» і «тире».
- Формули слід набирати тільки в редакторі MathType з такими установками: інтервал до: один рядок, інтервал після: один рядок; табуляція: 8,5 см – за серединою, 17 см – праворуч.
Основний шрифт формул - Times New Roman, 12 pt, стиль – Математика.
- Рисунки слід виконувати в будь-якому форматі, що імпортується графічними фільтрами Microsoft Word.
Рисунки вставляють у текст статті як окремий незалежний об’єкт (положення – у тексті), при цьому можливе пересування тексту відносно нього. Під рисунком обов’язковим є розміщення його назви із номером; якщо необхідно – пояснювальний підпис.
- Бібліографічні посилання оформлюють відповідно до ГОСТ 7.1:2006 і вони повинні бути розташовані у тому ж порядку, що і посилання на них у тексті.
- В кінці статті наводяться прізвища, ініціали авторів та назва статті англійською, українською та російською мовами.

До редакційної колегії потрібно подавати:
- один примірник статті з підписом автора (співавторів) на останній сторінці;
- експертний висновок про можливість публікації статті;
- рецензію провідного фахівця відносно наукового рівня статті;
- електронний варіант статті на CD або електронною поштою;
- в окремих файлах рисунки до статті;
- на окремому аркуші довідку про автора (співавторів), у якій слід зазначити: ім’я, по батькові та прізвище автора, місце роботи, посаду, наукові інтереси, телефон та електронну адресу.

Адреса редколегії:
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, фізико-технічний факультет, кафедра проектування та конструкцій,
вул. Наукова,1, м. Дніпро, 49050, Україна (тел.095-510-92-51, е-mail: sdavydov1960@gmail.com).

Collection of scientific works«System design and analysis of aerospace technique characteristics»
Oles Honchar Dnipro National University.


The collection was founded in 1998 at the Department of Designing and Construction of Aircrafts of the Physical and Technical Faculty (ISSN 2524-0188). The periodicity of the publication is 2 times per year.
The collection is published for specialists in the field of aerospace engineering, as well as graduate students and students of relevant specialties. Its purpose is to increase an efficiency and improve the process of creating aerospace technique. The published works cover the results of research in the field of optimal design, analysis of reliability and dynamics of aerospace systems, experimental and numerical studies of the processes in the individual aerospace technique engineering subsystems.

The collection is included in the “List of scientific professional editions of Ukraine in which the results of the dissertation works for obtaining the scientific degrees of doctor and candidate” (technical sciences) (Bulletin of the Higher Attestation Commission of Ukraine, № 7, 2010, p. 11, № 148, Kiev). Theregistrationofthecollectionofscientificworksinthelistofprintedperiodicals, which are included in the List of scientific professional editions of Ukraine, was continued in accordance with the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 1328 of 21.12.2015.

Scientific Editor: Doctor of Engineering, Professor, Dean of Physical and Technical Faculty of Oles Honchar Dnipro National University S. Davydov.
Editorial Board: Doctor of Engineering, Academician, National Academy of Sciences of Ukraine V. Gorbulin; Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Professor of the Department of Aero Hydro Mechanics and Energy and MassTransfer of the Faculty of Mechanics and Mathematics of Oles Honchar Dnipro National University O.Homan; Doctor of Engineering, Professor, Professor of the Department of Technology of Aircraft Manufacturing of Physical and Technical Faculty of Oles Honchar Dnipro National University Ye. Jur; Doctor of Engeneering, Professor, Professor of the Department of Designing and Construction of Aircrafts of the Physical and Technical Faculty of Oles Honchar Dnipro National University M. Dron; Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department of Aero Hydro Mechanics and Energy and Mass Transfer of Faculty of Mechanics and Mathematics of Oles Honchar Dnipro National University L. Knish; Doctor of Engineering, Professor, Professor of the Department of Technology of Aircraft Manufacturing of Physical and Technical Faculty of Oles Honchar Dnipro National University T. Manko; Doctor of Engineering, Professor, assistant of the Rector of the National Aviation Academy, Baku, Azerbaijan E. Gazarkhanov; Doctor of Engineering, Professor, Konkouk University, Seoul, Korea Yu. Byong.

The article should contain the results of new researches of the author with their full proof. References to unpublished works are inadmissible. Articles offered in Ukrainian, Russian and English are accepted.
The manuscript of the article should have the following structure (according to the requirements of the Decree of the Higher Attestation Commission of Ukraine, № 7-05/1 of January 15, 2003):
-formulation of the problem in general and its relation to important scientific or practical tasks;
- analysis of the latest research and publications in which the problem is solved and which the author relies on, the allocation of previously unsolved parts of the general problem to which the article is devoted;
- formulating the goals of the article (setting the task);
- presentation of the main research material with full justification of the obtained scientific results;
- conclusions from this study and prospects for further exploration in this area.

Set requirements:
- Type text in Microsoft Word.
- Paper size А4 (210297).
- Page options (fields): top– 20 mm; lower – 20 mm; left – 20 mm; right – 20 mm.

Styles and formatting for article elements.
The line spacing for all elements of the article is single.
UDC - Type: Times New Roman, 14 pt, direct, all capital letters; leveling: on the left edge; interval after: one line
Author's initials and surnames -Type: Times New Roman, 14 pt, direct; leveling: in the middle; interval after: one line. Initially, the initials are typed, then the surname
Job - Type: Times New Roman, 14 pt, italics; leveling: in the middle; interval after: one line
Title of the article -Type: Times New Roman, 14 pt, bold, direct, all capital letters; leveling: in the middle; interval after: one line
Annotations - Type: Times New Roman, 12 pt, bold, direct; leveling: in width; paragraph: 1,25 сm
Keywords Type: Times New Roman, 12 pt, bold, italics; leveling: in width; paragraph:1,25 сm; interval after: one line
The main text of the article -Type: Times New Roman, 14 pt, direct; leveling: In width; paragraph:1,25 сm; interval after: one line
The name of the drawing - Type: Times New Roman, 12 pt, bold, direct; leveling: in the middle, but not wider than the drawing
Drawing signatures - Type: Times New Roman, 12 pt, direct; leveling: in width but not wider than the drawing
Title "Table" - Type: Times New Roman, 14 pt, italics; leveling: on the right edge
Table name - Type: Times New Roman, 14 pt, bold, direct; leveling: in the middle
Title «Bibliographic References» - Type: Times New Roman, 16 pt, bold, direct, leveling: in the middle; interval after: one line
Bibliographic References - Type: Times New Roman, 14 pt, direct; number edlist; leveling: in width; paragraph:1,25 сm; interval after: one line
Date of admission to the Editorial Board - Type: Times New Roman, 12 pt, italics; paragraph:1,25 сm
- Article annotation and key words should be submitted in Ukrainian, Russian and English.
- Be sure to distinguish between a hyphen and a dash when typing.
- Formulas should only be typed in the MathType editor with the following settings: space before: one line, space after: one line; tab: 8.5 cm –in the middle, 17 cm - right. The main formula font is Times New Roman, 12 pt, style is Math.
- Drawings should be made in any for math at is imported by Microsoft Word image filters. The pictures are inserted into the text of the article as a separate in dependent object (position – in the text), with the possible movement of the text relative to it. Below the figure, it is mandatory to include its name with the number; if necessary, an explanatory signature.
- Bibliographic references are made in accordance with GOST 7.1: 2006 and should be arranged in the same order as the references to them in the text.
- At the end of the article are given the names, initials of the authors and the title of the article in English, Ukrainian and Russian.

The following should be submitted to the Editorial Board:
- one copy of the article signed by the author (co-authors) on the last page;
- expert opinion on the possibility of publishing the article;
- review by a leading expert on the scientific level of the article;
- electronic version of the article on CD or e-mail;
- drawings to the article in the separate files;
- information about the author (co-authors), which should include: name, patronymic and surname of the author, place of work, position, scientific interests, telephone and email address on a separate sheet.

Editorial Board Address: Oles Honchar Dnipro National University, Faculty of Physics and Technology, Department of Design and Constructures, Scientific Street, 1, Dnipro, 49050, Ukraine (tel.095-510-92-51, е-mail: sdavydov1960@gmail.com).


Лабуткина Т. В., Бабанина А. В., Сотничек Н. М., Саенко И. А., Дымченко А. В. Концепция спутниковой сети коммутации пакетов с наземным, авиационным и космическим пользовательскими сегментами

Завантажити

Усиченко В.И., Крюков А.В. Анализ особенностей некоторых алгоритмов вычисления лежандровых полиномов высоких порядков

Завантажити

Кабат О. С., Ситар В. І., Єрмаченок Д. В., Давидов С. О. , Геті К. В Полімерні композиційні матеріали для вузлів тертя космічної та авіаційної техніки

Завантажити

Митиков Ю.А., Любарский Е.Ю. Анализ путей совершенствования систем наддува топливных баков двигательных установок ракет на высококипящих компонентах топлива

Завантажити

Калинина Н. Е., Джур Е. А., Мамчур С. И., Шахов А. А. Влияние легирования и модифицирования на свойства жаропрочных сплавов

Завантажити

Мамчур С.И., Цокур Н.И., Ваганов Р.Д., Мамчур И.А. Исследование процессов фазообразования в диффузионной зоне сварных соединений NI-NB

Завантажити

Калінін О.В., Щурко З.В. Особливості впливу модифікування на структуру та властивості ливарних алюмінієвих сплавів

Завантажити

Желябов П. А., Кулабухов А. М. Методика выбора двигателей-маховиков для космических аппаратов

Завантажити

Алексєєнко О.А., Перепечкін А.С., Петренко О.М., Сербін В.В. Регулятори витрат робочої речовини лабораторної системи подачі для випробувань холовських двигунів

Завантажити

Шевцов В.Ю., Левченко В.Ю. Оцінка можливого ураження від вибухупаливно-повітряних сумішей при проектуванні спеціальних об'єктів інфраструктури

Завантажити

Шашко Ю.А., Кулик О. В., Санін А.Ф. Використання адитивних технологій для отримання заготівок дисків турбін турбонасосних агрегатів

Завантажити

Хорольський М.С., Бігун С.О. Щодо концепції створення вузлів стикування систем термостатуванняракет космічного призначення

Завантажити

Сокол Г.И., Сахно О.А., Білоус В. В. Моделювання руху та визначення кінематичних характеристик кулачкового механізму з вистоями у програмному середовищі «APM INTEGRATOR»

Завантажити

Сокол Г.И., Омелюшко И.С., Кириченко С. Ю., О.А. Колесник О.А. Моделирование характеристики направленности шума винта БПЛА в программной среде Mathcad

Завантажити

Седых И.В., Назаренко Д.С., Минай А.Н., Бабийчук Я.О. Экспериментальное определение времени осаждения топлива в сферическом баке перед повторным включением маршевого двигателя

Завантажити

Роменская О. П., Манько Т. А., Гусарова И. А. Плазменная обработка, как метод повышения реакционной способности угленаполнителя, при взаимодействии с эпоксидной матрицей

Завантажити

Петренко А.Н., Кулагин С.Н., Толок С., Сербин В.В., Вороновский Д., Маслов В. Холловский двигатель ST-25 для малых космических аппаратов

Завантажити

Перлик В. И., Кремена А. П. Обеспечение безопасной эксплуатации заправочного оборудования ракет-носителей на самовоспламеняющихся компонентах топлива

Завантажити

Олишевская В. Е., Гаркавенко Д. В., Сташевская И. В., Черкашин М. О. Особенности определения нанотвердости металлов и сплавов

Завантажити

 Назаренко Г.В., Филиппенко П. П. , Стрельченко А. Ю. , Дешевых С. А. Экспериментальное исследование влияния шага шнека на энергетические и антикавитационные свойства шнекоцентробежных насосов

Завантажити

Манько Т.А., Литот А. В. Применение современных програмных комплексов при проектировании и изготовлении фланца топливного бака из углепластика

Завантажити

 Манько Т. А., Гусарова И.А., Калиниченко Д. С. Аэрокосмическая транспортная система – будущее Украины

Завантажити

 Луць О. В., Борщева Г. А., Ярмольчук Е. Д., Манойленко А. А. Наземное обеспечение полетной и эксплуатационной радиометрической калибровки оптической полезной нагрузки космического аппарата

Завантажити

 Лапханов Е.О. Особливості проектування пристроїв з постійними магнітами для відведення об’єктів космічного сміття з низьких навколоземних орбіт

Завантажити

Лазарева Ю.И., Клименко С.В., Кулик А.В., Лазарев И.В Анализ современного состояния и перспективы развития ракетных двигателей для исследования дальнего космоса

Завантажити

 Кашенкова А. В., Калинина Н. Е., Калинин В. Т. Разработка режимов сварки жаропрочного никелевого сплава inconel 718

Завантажити

Забірний О.Г., Кудрєватих О.Т., Куінн Н.О. Пристрій для експрес-контролю герметичності паливних баків рідинних ракетних двигунів

Завантажити

Дубровский И. Д., Бучарский В. Л. Метод постановки граничных условий при численном решении задач газодинамики в областях сложной формы

Завантажити

 Dergal E.S., Kudrevatykh O.T., Quinn N.O A dilatometer for the carbon fiber composite tubes

Завантажити

 Гриненко Я.А., Карпович О. В., Карпович І.І. Розробка циклу роботи агрегатно-свердлильного верстату для виготовлення деталі «ступиця»

Завантажити

 Батутина Т.Я., Бондарь Д.С. Обзор результатов экспериментальных исследований по снижению шума при старте ракет-носителей путем впрыска воды

Завантажити

Позднышев Н.О. Дифракционный метод измерения геометрических параметров сеток

Завантажити

Карпович Е. В., Карпович И. И., Кулик А. В. Сравнительные теоретические исследования температурных полей при лазерной наплавке одиночного валика на подложку и нагрева слоя порошка в транспортирующем газе

Завантажити

Безручко К. В., Синченко С. В., Рева В. С. Анализ и выбор электрохимических накопителей энергии для энергоустановок долгоживущих космических аппаратов

Завантажити

 Линник А.К., Журавель П.І. Досвід організації та проведення лабораторних робіт на базі демонстраційної зали натурних зразків ракетно-космічної техніки

Завантажити

 Калініна Н.Є., Давидюк А.В., Калінін В.Т., Носова Т.В., Мамчур С.І., Савченко І.С.  Дослідження структури та властивостей алюмінієвих сплавів, модифікованих дисперсними композиціями

Завантажити

Линник А.К. Концепція авторської методики викладання курсу «Конструювання ракет-носіїв»

Завантажити

Колесніченко О. В., Сідаш О.Ю. Деякі особливості роботи з пакетом 3dMAX

Завантажити

Шевцов В. Ю. Технології проектування і конструювання техніки і технічних систем

Завантажити

 Ліповський В.І. Методологічні підходи до вивчення будівельної механіки літальних апаратів (ЛА)

Завантажити

Линник А.К., Балдін О.О. Про мотивацію студентів до навчання у вищіх технічних навчальних закладах: надбання викладача та бачення студента

Завантажити

 Шевцов В. Ю. Освітні технологіїв навчальному процесі третього тисячоліття

Завантажити

 Давыдов С.А., Давыдова А.В., Шевцов В.Е. Научные направления кафедры проектирования и конструкций

Завантажити

 Елисеев В.И., Совит Ю.П., Блюсс Б.А. Ионоперенос при конвективно – диффузионном разделении потоков

Завантажити

 Polishko S., Davidjuk A., Sanin A., Kalinina N., Dzhur E. Aluminum Alloy Modifiers

Завантажити

 Убизький Н. Н., Хащина А. И. Методика прогнозирования возникновения гофр на тонких стенках профильных заготовок при изготовлении шпангоутов

Завантажити

 Avdejev V. Batterwot’s characteristic and indices of a rocket stabilizing system

Завантажити

 Манько Т.А., Литот А.В., Шилин С.А. Технологические особенности изготовления композитного корпуса топливного бака с фланцами из углепластика

Завантажити

 Коростюк К.В., Дронь Н.М. Современные тенденции в сфере применения суборбитальных ракет-носителей

Завантажити

 Малий М.С., Рахматов М.О., Гребенкіна О.А., Кулабухов А.М. Датчик горизонту космічного апарату

Завантажити

 Alekseyenko S.V. Simulation of the air-droplet flow in the aircraft icing problems

Завантажити

 Полишко С.А. Влияние химического состава колесной стали марки r7 на механические свойства при парной и групповой корреляциях

Завантажити

 Kondratyuk Ye.A., Lipovsky V.I. Review of external problems of reactive missiles of reactive volley fire systems

Завантажити

 Polyakov M.V., Davudov S.А., Davudova А.V., Heti К.V. Design parameters of mesh phase delimeters for ensuring repeated starting of spacecraft in the conditions of heightless

Завантажити

 Сокол Г.И., Омелюшко О.С. Векторно-фазовые характеристики низкочастотного акустическая поля в полости рупора

Завантажити

 Eliseev V.I., Sovit Yu.P., Molchanov R.N. Numerical simulation of the mass transfer in a hemodialysis cell machine

Завантажити

 A. Khaminich, K. Heti, O. Matyash Calculation of temperature modes of grain filters manufactured by low temperature technology after defrosting

Завантажити

 Сокол Г. И. Метод определения вида источников акустического излучения в первые секунды старта ракет космического назначения

Завантажити

 Лабуткина Т. В., Котюк А. А. Метод «объемного плетения» для генерации гипотетических зон механических поликонфликтов, рассматриваемых в исследовательских задачах

Завантажити

 Nosova T.V., Kalinina N.E., Kalinin V.T., Davidyuk A.V.,Vovk A.M. Processing aluminum alloys by dispersion modifiers

Завантажити

 Желябов П. А., Кулабухов А. М. Алгоритм управления токовой катушкой в системах угловой ориентации и стабилизации космических аппаратов

Завантажити

Джусов А.А., Притыкин А.А., Джусов П.А. Инвестиционный потенциал акций компаний аэрокосмического и оборонного сектора

Завантажити

Lukisha A. P. Recalculating technique of the thermo-hydraulic parameters of straight-flow smooth-walled steam generators from boundary conditions of the second kind for boundary conditions of the third kind

Завантажити

Бразалук Ю.В., Губин А.И., Давыдова А.В., Евдокимов Д.В., Стояновский М.А., Шульга Р.А. Асимптотические математические модели фильтрации газа через тонкую стенку. Часть 1. Постановка проблемы, изотермический случай


Завантажити

 Том XXIII, 2017
Завантажити

 Том XXII, 2017
Завантажити

 Том XXI, 2016
Завантажити

 Том XX, 2016
Завантажити

 Том XIX, 2015
Завантажити

 Том XVIII, 2015
Завантажити

 Том XVII, 2014
Завантажити

 Том XXVII, 2019
Завантажити

 Том XXVI, 2019
Завантажити

 Том XXV, 2018
Завантажити

 Том XXIV, 2018 
Завантажити