Версія для друку

Перша ластівка акредитації

Згідно з наказом МОН України, у період з 03 по 05 грудня 2018 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара експертна комісія здійснила акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Завідувач кафедри прикладної математики та інформатики
Донецького національного технічного університету,
доктор технічних наук, професор, голова комісії Ольга Дмитрієва
вітає магістрів кафедри комп’ютерних наук та
інформаційних технологій ДНУ перед написанням ККР

Відповідальною за підготовку магістрів спеціальності, що акредитується, є кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем ДНУ. Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Володимир Гнатушенко.

Опрацювавши представлені для первинної акредитації освітньо-професійної програми документи, ознайомившись на місці зі станом наукової і навчально-методичної роботи, кадровим забезпеченням, технологічним вимогам щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій ДНУ, експертна комісія констатувала виконаними всі вимоги щодо критеріїв акредитації цієї освітньо-професійної програми.

Зі студентами спілкується експерт комісії МОНУ  –
завідувач кафедри штучного інтелекту Національного університету «Львівська політехніка»,
доктор технічних наук, професор Наталія Шаховська

Так, здійснений експертною комісією аналіз ККР, перевірки звітів практик, матеріалів з захисту курсових робіт та дипломних робіт за попереднім випуском дозволив зробити висновки, що студенти засвоїли програмний матеріал, виявили достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок в передбаченому навчальними програмами обсязі та вміють самостійно вирішувати практичні й теоретичні проблемні питання. Показники успішності випускників, що навчалися за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 Комп’ютерні науки за другим (магістерським) рівнем, відповідають акредитаційним вимогам та підтверджують державну гарантію якості освіти.

Отже, експертна комісія МОН України зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології за другим (магістерським) рівнем Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Чекаємо на позитивне рішення МОНУ.

Декан факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем
Дмитро Свинаренко


ГончарTV ГончарFM Газета Анонси Чому ДНУ Welcome to DNU Facebook Instagram Youtube Telegram