На 15 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет психології

пр. Д.Яворницького, 36, 2-й корпус ДНУ 
Телефон деканату: +38 (056) 760-86-68
E-mail: Dec_fps@dsu.dp.ua

Факультет психології

Історична довідка

У 1984 році у Дніпропетровському університеті було створено педагогічний факультет, а у 1989 році на його базі розпочалась підготовка фахівців зі спеціальностей «Психологія» та «Психологія і мова та література (англійська)», і факультет було перейменовано у психолого-педагогічний. З 1997 по 2005 рік він мав назву факультет психології та соціології, а з 2005 року і по теперішній час має назву факультет психології.

Навчання більше 500 студентів за спеціальностями «Психологія» та «Спеціальна освіта» здійснюють 54 викладача, з яких 3 доктора психологічних наук, у тому числі член-кореспондент НАПН України та член-кореспондент Академії медико-технічних наук України, 2 доктора медичних наук, 1 доктор педагогічних наук; 35 доцентів (кандидатів наук).

На факультеті психології здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру із трьох спеціальностей 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» і 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія», 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Видається фаховий науковий вісник серії «Психологія», індексований у наукометричній базі «Індекс Коперніка».

 Керівний склад факультету

Декан факультету – Волков Дмитро Сергійович, кандидат психологічних наук, доцент.
Заступник декана з навчальної роботи – Нетьосов Сергій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та корекційної освіти, відмінник освіти України. 
Заступник декана з наукової роботи – Ткаченко Ніна Володимирівна, кандидат психологічних наук,  доцент кафедри соціальної психології та психології управління.
Заступник декана з виховної роботи – Бондаренко Зоя Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та корекційної освіти, відмінник освіти України.
Заступник декана з міжнародного співробітництва – Четверик-Бурчак Аліна Григорівна, викладач кафедри педагогічної та вікової психології.

Структурні підрозділи факультету


Навчальний процес на факультеті психології

Наукова та науково-методична діяльність

Вчені факультету плідно займаються науковою та науково-методичною роботою.

Тема досліджень кафедри загальної та медичної психології
за 2013-2015 рр. – «Психологічні умови забезпечення психологічного та психічного здоров'я працівників організацій. Профілактика та подолання стресу в організаціях».

Науковий результат: розроблено психодіагностичний комплекс та на основі результатів його застосування створено диференційовані програми медично-психологічної корекції та психопрофілактики для різного контингенту досліджуваних.

Впроваджено у навчальний процес спецкурси: «Клінічна психологія», «Інженерна психологія», «Психологія здоров’я».

Тема кафедри педагогічної та вікової психології за 2013-2015 рр. – «Психологічні механізми і педагогічні умови стимулювання процесу саморозвитку особистості, та її становлення як відповідального суб'єкту життєтворчості».
Науковий результат: Механізми впливу освітнього досвіду на саморозвиток особистості. Роль емоційного інтелекту і інших позитивних властивостей особистості у становленні особистості як відповідального суб’єкту життєдіяльності.

У кандидатській дисертації Четверик-Бурчак А.Г. на тему «Механізми зв’язку емоційного інтелекту з оптимальним функціонуванням людини як суб’єкта життєдіяльності» (у розділах 2 і 3) теоретично обґрунтовано і емпірично перевірено роль рівня успішності виконання суб’єктом основних життєвих задач.
 
Впровадженно в навчальний процес курси: «Позитивна психологія», «Теорія емоційного інтелекту», «Педагогічна психологія».  

Тема кафедри педагогіки та корекційної освіти за 2013-2015 рр. – «Удосконалення підготовки корекційного педагога в умовах університетської освіти».

Науковий результат:

1.Розроблено науково-методичне забезпечення підготовки майбутніх логопедів до професійно-педагогічної діяльності.
2. Визначено зміст основних компонентів професіограми корекційного педагога.
3. Виявлено важливі чинники, що впливають на формування професійного іміджу корекційного педагога.

Впровадження у навчальний процес такі курси: «Програма роботи логопеда з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзивної форми навчання», «Логопедія з практикумом», «Логоритміка».

Тема кафедри соціальної психології та психології управління за 2013-2015 рр. – «Соціально-психологічні особливості та закономірності соціалізації особистості в умовах трансформації суспільства». 

Науковий результат:

А) Гаркуша І.В.
1. Розроблено науково-методичне забезпечення підготовки майбутніх фахівців з рекламної діяльності;
2. Розроблено програму «Риторична культура фахівців з реклами» для розвитку культури мовлення засобами діалогічно-дискусійних та ігрових технологій;
Б) Коваленко В.В.
- Розроблено методичне забезпечення та досліджено особливості у переживанні екстремальних ситуацій людьми похилого віку.
- Розроблено програму тренінгу «Толерантність до екстремальних ситуацій», яка впроваджується на заняттях курсу «Психологія екстремальних ситуацій».

Впроваджено в навчальий процес курси: «Соціальна психологія», «Психологія спілкування», «Психологія переговорного процесу», «Політична психологія»; «Психологія екстремальних ситуацій», «Риторика».

Захистили кандидатські дисертації у 2015 р.:

1. Гаркуша І.В. - захистила кандидатську дисертацію у Спеціалізованій вченій раді - К 08.051.219 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара - 28.05.2015 р. за темою «Формування риторичної культури майбутніх фахівців з реклами у процесі професійної підготовки» .
2. Опихайло О.Б.- захистила кандидатську дисертацію у Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.26 Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка – 08.10.2015р. за темою «Психологічні чинники різних стилів і форм прояву гумору особистості» .
3. Четверик-Бурчак А.Г. - захистила кандидатську дисертацію у Спеціалізованій вченій раді Д 41.053.03 Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського – 25.12.2015р. за темою «Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості».

Наукові досягнення та відзнаки у 2015 р.:

Проф. Носенко Е.Л. отримала:
1. Грант Оргкомітету 2-ої Міжнародної конференції з проблем оцінювання якості вищої освіти для поїздки в Саудівську Аравію, м. Ріад для презентації сумісної доповіді авторського колективу у складі: ректора ДНУ імені О. Гончара Полякова М.В., проф. Аршави І.Ф. – зав. кафедри загальної та медичної психології, проф. Носенко Е.Л. – зав. кафедри педагогічної та вікової психології.
2. Подяку Оргкомітету конференції за презентацію доповіді.
3. Сертифікат учасника 2-ої Міжнародної конференції з проблем оцінювання якості вищої освіти.

Видано у 2015 р.:

Монографії:
1. Носенко Е.Л., Терновська Д.Ю.- «Індивідуальна релігійність у світлі загальнолюдських позитивних цінностей».
2. Гладуш В.А. – «Удосконалення підготовки корекційного педагога в умовах університетської освіти».

   Навчальні посібники:
1. И.Ф.Аршава, В.В.Корниенко – «Основи патопсихологии» .
2. И.Ф.Аршава, С.Д. Алексеенко, И.А. Аршава – «Сексуальность человека. Сексуальное поведение».
3. Диса О.В., Жданова І.В., Макаренко П.В., Мілорадова Н.Е. – «Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів».
4. Лазаренко В.І., Лазаренко В.П., Продайко В.М., Сурякова М.В. - Психологія (Опорний конспект лекцій): Електронний навчальний посібник. 2-е видання.

   Методичні посібники:
1. Носенко Е.Л., Салюк М.А. – «Методика та організація наукових досліджень».
2. Фролова Н.В – Індивідуальні завдання до курсу «Психологічні аспекти досягнення життєвого успіху».
3. Носенко Е.Л., Салюк М.А- Методика та організація наукових досліджень. Методичний посібник для самостійної роботи студентів.

  Навчально-методичні посібники:
1. Лепетченко М. В.- Логопедія. Дислалія.
2. Лепетченко М. В. - Логопедія. Дизартрія

  Методичні рекомендації
1. Ткаченко Н.В - Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни: Політична психологія.
2. Ткаченко Н.В - Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Політична психологія».
3. Ткаченко Н.В - Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Психологія масової поведінки»

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія

Студентські досягнення у 2015 р.

Сертифікати:

1. Соболєва Вікторія Євгенівна – Сертифікат учасника III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених (23-24 квітня).
2. Сивко Ольга Петрівна - Сертификат учасника X Международной научно-практической конференции «Научная перспектива XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» (Россия, г. Новосибирск, 17-18 апреля)
3. Самошкіна Л.М., Ткач І.В. - Сертифікат учасника Міжнародної конференції. Доповідь на тему: «Вплив гри в шахи на розвиток волі». (м. Перемишль, Польща, 7-15 червня).

Почесний знак:

1. Ткач Інна В’ячеславівна - нагороджена Почесним знаком «Відмінник ДНУ» (посвідчення № 329, 17.листопада 2015р.).

Грамота:

1. Мігаліна Марія Олександрівна - нагороджена грамотою ДНУ за старанність та наполегливість, успіхи в навчанні та з нагоди святкування Міжнародного дня студента ( 17 листопада).

Подяки:

1. Гавенко Ірина Олегівна – нагороджена подякою ДНУ за старанність та наполегливість, за активну громадську діяльність та з нагоди святкування Міжнародного дня студента ( 17 листопада).
2. Сидоренко Артем Сергійович - нагороджений подякою ДНУ за старанність та наполегливість, високі спортивні досягнення та з нагоди святкування Міжнародного дня студента ( 17 листопада).

Студентська наукова робота

Кафедра загальної та медичної психології

У 2015 році одинадцять студентів старших курсів опублікували статті у фахових виданнях та матеріали доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях у співавторстві з науковими керівниками. Зокрема, студентка Щесняк О. Р. у співавторстві з доц. Корнієнко В.В. і доц. Кутовим К.П. – стаття «Особливості міжособистісних стосунків у сім’ї із дитиною з особливими освітніми потребами» у фаховому журналі «Вісник ДНУ, сер. Психологія та педагогіка». Студентка Сівко О.П. опублікувала статтю «Характер зв'язку самооцінки зі стратегіями поведінки особистості в конфлікті» в журналі «Молодий вчений» (науковий керівник – доц. Салюк М.А.). Студенти Чокнадій А.О., Шапіро А., Жабіна Л.О., Дорош Н.С. – опублікували тези доповідей ІІІ Міжнародного форуму студентів, аспірантів та молодих учених – Д., ДНУ. - 2015. Студентка Авращенко А.В. у співавторстві з доц. Кутовим К.П. – тези доповіді «Особливості уявлення про час у школярів з різними рівнями мотивації досягнень», матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Досягнення європейської науки», 15-22 липня 2015 г. - Софія, Болгарія. Студентка Левченко О.С. у співавторстві з викл. Бунас А.А. – матеріали конференції «Становление современной науки»: ХІ між нар. наук.-прак. конф., – Прага, 2015. Студентка Жабіна Л.О. - матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міждисциплінарність як тенденція сучасної науки». Студентка Веремейчик І.М. у співавторстві з доц. Диса О.В. – тези доповіді на всеукраїнської науково-практичної конференції «Провідна роль освітнього досвіду в становленні особистості». - Дніпропетровськ, 5-25 квітня 2015 р. Студентка Бродова М.Ю. - у співавторстві з викл. Амінєвою Я.Р. – матеріали конференції «Найновите постижения на европейската наука» – Софія, Болгарія, 2015 р.

Одноосібні публікації студентів у 2015 р.:
Сівко О.П. Характер зв'язку самооцінки зі стратегіями поведінки особистості в конфлікті / О.П. Сівко - Молодий вчений. – № 5 (20). – 2015 – C.87-90. (Науковий керівник – доц. Салюк М.А.)
Чокнадій А. О. Психологічні особливості гендерних аспектів соціальної відповідальності в різних вікових групах / А.О. Чокнадій - Тези доповідей ІІІ Міжнародного форуму студентів, аспірантів та молодих учених / ред.. кол.: М.В. Поляков (голова) та ін. – Д.: ДНУ, 2015 – С. 245-247. (Науковий керівник – доц. Корнієнко В.В.).
Щесняк О. Р. Особливості міжособистісних стосунків сім’ї, що виховує дитину з особливими освітніми потребами / О.Р. Щесняк - «Сучасний вимір психології та педагогіки»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 29-30 травня 2015 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. - С. 52 - 56. (Науковий керівник – доц. Кутовий К.П.).
Жабіна Л.О. Роль когнітивно-стильових особливостей людини у формуванні психологічної залежності від реклами / Л.О. Жабіна – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міждисциплінарність як тенденція сучасної науки». – Д.: науково-інформаційний центр «Знание», 2015. – 128 с. (Наук. керівник – доц.. Салюк М.А.).
Жабіна Л.О. Психологічні фактори формування довіри до рекламних повідомлень / Л.О. Жабіна – Тези доповідей ІІІ Міжнародного форуму студентів, аспірантів та молодих учених / ред.. кол.: М.В. Поляков (голова) та ін. – Д.: ДНУ, 2015 (Наук. керівник – доц.. Салюк М.А.).

Кафедра педагогічної та вікової психології

Студенти груп, керівництво роботою яких здійснюють викладачі кафедри педагогічної та вікової психології у 2015 році брали участь у різних видах наукової роботи, зокрема в першому турі Всеукраїнської олімпіади з психології взяли участь 20 студентів. Переможцями цього туру стали студент 4 курсу Зіненко О.С. та студентка 3 курсу Мігаліна М.О., які посіли 1 та 2 місця. Вони були направлені на другий тур цієї Олімпіади, який відбувся у КНУ імені Т. Г. Шевченка , квітень 2015 р.

Студентка 5 курсу (магістр) Соболєва В.Є. отримала сертифікат учасника ІІІ Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет 23-24 квітня 2015).

Студентка 5 курсу Сівко О.П. отримала сертифікат Х міжнародної науково-практичної конференції «Научные перспективы ХХI века, достижения и перспективы нового столетия» (Россия, г. Новосибирск, 17-18 апреля 2015 г.).

Студентка 4 курсу Ткач І.В. нагороджена почесним знаком «Відмінник ДНУ» та отримала сертифікат Учасника міжнародної наукової конференції «AKTUALE PROBLEMY NOWOCZESNYCH NAUK» (м. Перемишль, Польща, 07-15 червня 2015 р.).

Студентка 4 курсу Мігаліна М.О. нагороджена грамотою за старанність та наполегливість в навчанні та з нагоди святкування Міжнародного дня студента.

Студентка 4 курсу Гавенко І.О отримала Подяку за старанність та наполегливість, активну громадську діяльність та з нагоди святкування Міжнародного дня студента. 

Студент 3-го курсу Сидоренко А.С. отримав Подяку за старанність та наполегливість, високі спортивні досягнення та з нагоди святкування Міжнародного дня студента. 

Рекомендовані до участі в конкурсі МОНУ від кафедри педагогічної та вікової психології студенти:
Соболєва В.Є гр. ДС-14м-1 (наук. керівник – проф. Носенко Е.Л.);
Дмитренко В.С. гр. ДС-15м-1 (наук. керівник – проф. Носенко Е.Л.);
Ткач І.В. гр. ДС-12-1 (наук. керівник доц. Самошкіна Л.М.).
Рекомендовані до участі у конкурсі В. Пінчука студенти:
Дмитренко В.С. гр. ДС-15м-1 (наук. керівник – проф. Носенко Е.Л.);
Ткач І.В. гр. ДС-12-1 (наук. керівник доц. Самошкіна Л.М.).

26 студентів учасників факультетського наукового товариства опублікували результати наукових робіт у фаховому «Віснику Дніпропетровського національного університету Серія «Психологія»; Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології і імені .С. Костюка НАПН України; у Збірках матеріалів ІІІ Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених,  Дніпропетровськ; у всеукраїнській науково-практичній конференції «Провідна роль освітнього досвіду у становленні особистості», Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара; у збірці «Молодий вчений. Розділ «Психологічні науки», Київ; у ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції, Київ. – Житомир; у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід», Харків та ін.

Кафедра педагогіки та корекційної освіти

У 2015 році у наукових кафедральних та межкафедральних семінарах брали участь 12 студентів. 32 студенти опублікували у сбірнику наукових праць ДНУ ім.О.Гончара «Актуальні проблеми педагогіки» статті та тези, у співавторстві з викладачами (Синець А.М., Масур Г.С., Олексіна І.М., Коломієць О.І., Букрєєва Д.А., Пиченко В.В., Мишина Н.К., Онищенко Г.В., Суліма А.В., Мискова А.А., Бабенко О.А., Максютенко А.О., Шалько О.П., Бондарь А.О., Банга Я.В., Вовкодав І.В., Медвєдев Д.О., Вострікова М.О., Паканич Л.І., Козоріз М., Павлюх К.П.).

Опублікували тези доповіді на Міжнародному форумі «Непреривна освіта нового сторіччя: досягнення, перспективи» - Запоріжжя (Іванюк Н.Г.); в Матеріалах І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Провідна роль освітнього досвіду в становленні особистості»- Дн-ськ ( Букрєєва Д.А., Пиченко В.В.).

На університетській наукової конференції були відзначені як більш змістовні доповіді студентів: Вовкодав І.В., наук.кер.доц. Переворська О.І. «Розвиток когнітивних процесів дітей із ЗПР початкової школи», Максютенко А.О., наук.кер. доц. Коробов Є.Т. «Особливості розвитку емоційної сфери та її корекція у дітей середнього шкільного віку із ЗПР», Оніщенко Д.В., наук.кер. порф. Гладуш В.А. «Розвиток міжособистісного спілкування у дошкільників з порушеннями мовлення».

Студентка Приходько Т. О. стала переможницею університетського конкурсу студентських наукових робіт, прийняла участь у Міжнародній олімпіаді студентів (м. Кам”янець Подільський), де отримала диплом «За оригінальність наукової ідеї».

Студенти взяли участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції, м. Київ, НПУ ім. Драгоманова (Савінська Є., Трипутіна А.).

Кафедра соціальної психології та психології управління

У 2015 році п’ятнадцять студентів старших курсів опублікували статті у фахових виданнях та матеріали доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях у співавторстві з науковими керівниками. Зокрема, студентка Бондаренко Я.І. у співавторстві з доц. Кубриченко Т.В. – стаття «Самоставлення самотніх жінок» у фаховому журналі «Актуальні проблеми психології». Студентка Лісова Л.І. у співавторстві зі ст. викладачем Коваленко В.В. – стаття «Характер зв’язку локусу контролю з вибором копінг-стратегії особистістю в період ранньої зрілості» та студентка Ткешелашвілі Н.О. у співавторстві зі ст. викладачем Коваленко В.В. – стаття «Характер зв'язку маскулінності/фемінінності з ціннісними орієнтаціями спортсменів» у фаховому журналі «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки». Студентка Сівко О. П. – статтю «Характер зв'язку самооцінки зі стратегіями поведінки особистості у конфлікті» у журналі «Молодий вчений» (Керівник Лазаренко В.І.). Студентка Батаєва К.Ю. у співавторстві з асист. Гаркушею І.В. – статтю «Взаємозв'язок рівнів тривожності та акцентуацій характеру підлітків»; студентка Недайхліб А.Є. у співавторстві з асист. Гаркушею І.В. – статтю «Взаємозв'язок психологічних особливостей норм спілкування та стилю керівництва менеджерів-управлінців»; студентка Миргородська Ю.О. у співавторстві з ст. викладачем Коваленко В.В. - статтю «Зв'язок емоційного інтелекту та типів міжособистісних стосунків у підлітковому віці» у науковому періодичному виданні «Український психолого-педагогічний науковий збірник». Студентка Должикова Л.А. у співавторстві з доц. Лазаренко В.І. – статтю «Комунікативні здібності майбутніх педагогів як чинник їх педагогічної майстерності» та студентка Пащенко І.Ю. у співавторстві з доц. Лазаренко В.І. – стаття «Теоретичні аспекти проблеми педагогічної підтримки професійного самовизначення студентів» у збірці праць ДНУ імені О. Гончара «Актуальні проблеми педагогіки». Студентка Батаєва К.Ю. у співавторстві з асист. Гаркушею І.В. – тези доповіді «Взаємозв'язок рівнів тривожності та акцентуацій характеру підлітків» та студентка Недайхліб А.Є. у співавторстві з асист. Гаркушею І.В. – тези доповіді «Взаємозв'язок психологічних особливостей норм спілкування та стилю керівництва менеджерів-управлінців» у збірнику тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 березня 2015 року) "Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук". Студентка Вороновська В.В. у співавторстві з проф. Богучаровою О.І., студентка Беліцька А.О. у співавторстві з доц. Лазаренко В.І., студентка Васькевич К.В. у співавторстві з доц. Лазаренко В.І. та студентка Миргородська Ю.О. у співавторстві з ст. викладачем Коваленко В.В. – матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Провідна роль освітнього досвіду у становленні особистості» (Дніпропетровськ, 05–25 квітня 2015р.).

Одноосібні публікації студентів у 2015 р.:
Сівко О. П. Характер зв'язку самооцінки зі стратегіями поведінки особистості у конфлікті // «Молодий вчений». – № 5 (20). Частина 4. Травень 2015 р. – С. 87-91. (Керівник Лазаренко В.І.).

  Міжнародні контакти

Упродовж 2014-2015 рр. факультет брав участь у міжнародній діяльності університету, яка полягала в наукових розробках та публікаціях, участі в міжнародних конференціях.

Професорсько-викладацьким складом факультету було опубліковано 11 статей в індексованих зарубіжних журналах: в журналі «Досягнення у соціальних науках» (Великобританія) – 4 статті; в журналі «Психологія та педагогіка» (Угорщина) – 1 стаття; в журналі «Соціальна психологія здоров’я і сучасні інформаційні технології» (Білорусь) – 1 стаття; в журналі «Актуальні проблеми гуманітарних та суспільних наук» – 1 стаття (Росія ); в журналі «Міжнародний журнал соціологічних досліджень» – 1 стаття; в журналі «Novoczesna Educacja: filizofia, innovacja, doswiadczenie» – 2 статті (Польща), в журналі «Европейський науковий журнал» – 1 стаття.

Викладачі факультету регулярно беруть участь у зарубіжних конференціях, конгресах, семінарах. Опубліковано 41 тези. 
У 2014 – 2015 н. р. було зроблено 7 доповідей на Всесвітніх та Європейських конференціях:
– Arshava I., Nosenko E., Znanetska O., COMPLEXITY AND CLARITY OF THE MULTIDIMENSIONAL PERSONALITY SELF-CONCEPT AS A PREDICTOR OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING / 28th Conference of the European Health Psychology Society from 26.08.14 to 30.08.14 in Innsbruck.
– Nosenko E., Arshava I., Nosenko D., PERSONALITY PRECURSORS AND HEALTH-RELATED CONSEQUENCES OF SELF-HANDICAPPING AS A FORM OF COPING INADEQUACY/ 28th Conference of the European Health Psychology Society from 26.08.14 to 30.08.14 in Innsbruck.
– Arshava I., Nosenko E., A NEW APPROACH TO ASSESSING HUMANIZING EFFECT OF THE MULTIDIMENSIONAL PERSONALITY SELF-CONCEPT AS A PREDICTOR OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING INADEQUACY / 28th Conference of the European Health Psychology Society from 26.08.14 to 30.08.14 in Innsbruck.
– Nosenko E., Arshava I., Nosenko D., The role of «characteristic adaptation» in the stability of sporting skills execution / 14th Congress of Sport Psychology, from 14.07.2015 to 19.07.2015, Bern, Switzerland.
– Arshava I., Nosenko D., Self-handicapping as a proactive disengagement coping strategy / The 14th European Congress of Psychology, 2015, Milan.
– Nosenko D., Arshava I., Nosenko E., Sporting activity over youth as a favourable factor of personality development / 14th Congress of Sport Psychology, from 14.07.2015 to 19.07.2015, Bern, Switzerland.
– Самошкіна Л.М., Ткач І. В., Вплив гри в шахи на розвиток волі, ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные проблемы современных наук-2015», Польша, м. Перемишль.

У грудні 2015 року проф. І.Ф. Аршава та проф. Е.Л. Носенко взяли участь у Всесвітньому конгресі з оцінювання якості освіти, Саудівська Аравія.

У жовтні 2015 року проведено науковий вебінар на тему «Феномен плагіату в освіті: стратегії його подолання» разом з професором Економічного університету м. Братислава Ярославом Култаном.

На факультеті підготовлено програму і відповідні навчальні матеріали для впровадження в університеті магістерського курсу «Психологія здоров’я» для іноземних та вітчизняних студентів (які володіють англійською мовою). 

Проводиться розробка проекту кроскультурного дослідження «Career orientations assessment practice» разом з Institute of Applied Psychology, Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic. 

Здійснюється підготовка договору про співпрацю з Institute of Applied Psychology, Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic; та Краківським педагогічним університетом (Польща).

Професорсько-викладацький склад факультету бере участь у діяльності міжнародних психологічних асоціацій: IPPA (International Positive Psychology Association), EHPS (European Health Psychology Society), IAAP (International Association of Applied Psychology), IAREP (International Association of Research in Economic Psychology).

Факультет здійснює активну волонтерську діяльність та співпрацює з міжнародними благодійними організаціями («DAFNE» - Європейська мережа асоціацій грантодавців); WINGS («Всесвітня ініціатива для підтримки грантодавців»); МБФ «Карітас Україна»; МБФ «Український жіночий фонд»; МБФ «Здоров'я українського народу»; Благодійна організація «Дон Боско. Україна»; Міжнародний фонд «Відродження»; «Фонд Східна Європа»; БФ «Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону»).

Соціально-психологічна служба ДНУ ім. О. Гончара


Соціально-психологічна служба Дніпропетровського національного університету була створена 26 червня 1992 р. на базі Центру гуманітарних проблем освіти. Основною метою діяльності соціально-психологічної служби (СПС) є виконання завдань, пов’язаних з психологічним забезпеченням навчально-виховного процесу, сприяння особистісному зростанню та професійному становленню студентів і співробітників університету. З 30 жовтня 2007 року Соціально-психологічна служба ДНУ була передана із Центру гуманітарних проблем освіти на факультет психології.

Співробітники СПС:
Лазаренко Вікторія Іванівна – науковий керівник соціально-психологічної служби, кандидат соціологічних наук, доцент;
Потапова Наталія Василівна – провідний психолог; 
Кузнєцова Наталія Володимирівна – психолог; 
Денисенко Алла Анатоліївна – психолог;
Бабич Роман Юрійович – психолог.

Основні завдання СПС:
·                     надання психологічної допомоги студентам та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;
·                     формування у студентів та співробітників університету високого рівня психологічної культури;
·                     психологічна просвіта: ознайомлення студентів та викладачів з основами психології; формування потреб у психологічних знаннях;
·                     вивчення психологічних труднощів студентів ДНУ та підготовка пропозицій з оптимізації навчання;
·                     сприяння особистісному розвитку студентів.

Види діяльності:
·                     індивідуальне консультування;
·                     психологічна діагностика (індивідуальна і групова);
·                     групова робота соціально-психологічної спрямованості (тематика: командоутворення; шляхи вирішення конфліктів; ораторське мистецтво; мистецтво успішних переговорів; формування навичок партнерського спілкування, упевненості у собі,  ефективного розподілу часу (time-менеджмент); працевлаштування випускників; емоційний інтелект; цілепокладання та життєва перспектива; фінансова грамотність; управління стресом тощо;
·                     групова робота особистісної спрямованості.

Пріоритетні напрямки діяльності:
·                     соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ВНЗ;
·                     професійне самовизначення студентської молоді;
·                     здоровий спосіб життя;
·                     психологічна культура особистості.

 Соціально-психологічна служба надає свої послуги студентам, аспірантам, викладачам та співробітникам ДНУ.

Волонтерська робота

В організації студентського життя відіграє активну роль громадське об’єднання Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара – Центр соціальних ініціатив і волонтерства, який був створений у 2002 році на факультеті психології, а з 2010 року набув загальноуніверситетського статусу (14.06.2010 року наказом ректора ДНУ ім. О. Гончара № 454), та успішно діє до теперішнього часу.
Центр є особливим в загальнодержавному навчальному просторі українських ВНЗ. Він має своє Положення, структуру та координаційну раду. Керівник Центру – доцент кафедри педагогіки та корекційної роботи факультету психології кандидат педагогічних наук Зоя Петрівна Бондаренко.
Центр соціальних ініціатив і волонтерства

До складу волонтерських об’єднань входять 37 чоловік, представники спеціальностей «Психологія» та «Корекційна освіта», які займаються багатьма напрямами волонтерської діяльності з надання соціально-педагогічних й психологічних та інших послуг (освітніх, інформаційних, юридичних, соціально-педагогічних) дітям-сиротам, дітям, які залишилися без батьківської опіки, дітям з особливими освітніми потребами, дітям з родин тимчасово переміщених осіб з Криму та Донбасу, військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у медичних закладах міста Дніпропетровська та ін.

Різні види послуг, що надаються студентами й викладачами факультету психології, є ефективними для тих, хто цього потребує, а саме: діти-сироти та діти, які залишилися без батьківської опіки, дитбудинку №1 м. Дніпропетровська, центру підтримки дітей та сім’ї, дитбудинку для дітей з ДЦП при школі-інтернаті № 1, дитячого притулку «Барвінок» м. Дніпропетровська, ДБСТ № 6 компенсаторного типу та ін., міського центру соціально-психологічної реабілітації для дітей, діти-переселенці у координаційному центрі «Допомога Дніпра», військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у обласному військовому госпіталі, обласній лікарні ім. І.І. Мечникова, лікарні УВС та ін. 
   
Напрями діяльності Центру волонтерства
- надання послуг дітям-сиротам та дітям, які залишилися без батьківської опіки (заклади інтернатного типу міста (дитбудинок № 1, притулок «Барвінок», центр соціально-психологічної реабілітації для дітей, прийомні сім’ї, ДБСТ, центр підтримки дітей та сім’ї);
розвивально-корекційна, реабілітаційна та дозвіллєва робота з дітьми з особливими потребами (інтерактивний театр для дітей з вадами – бібліотека на бульварі Слави, дитячий будинок для дітей із ДЦП);
- волонтерський супровід дітей дошкільного віку під час їх підготовки до навчання у школі (СШ № 67 м. Дніпропетровська);
- інклюзивний супровід у навчальних закладах та установах міста (ДНЗ, школи);
- соціальне партнерство (з державними установами та НДО, благодійними організаціями, фондами, товариствами: Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міста, області, Український благодійний фонд «Благополуччя дітей», Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» (м. Київ), «Ангел дитинства», «Особливе дитинство» (м. Дніпропетровськ), «Турбота і підтримка», Благодійний фонд «За майбутнє України», громадські організації «Хто як не я», «Промінь» (м. Дніпропетровськ)та ін.);
- психолого-педагогічна допомога геріатричному пансіонату (м. Дніпропетровськ);
- навчання волонтерських груп та волонтерського активу у Школі волонтерів;
- організація благодійних акцій, культурно-дозвіллєвих заходів для дітей та молоді міста, для волонтерів;
- формування навичок здорового способу життя у студентському колективі;
- військово-патріотичний напрям: соціально-педагогічна робота з дітьми із родин тимчасово переміщених осіб, корекційно-реабілітаційна - робота з військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні у медичних установах тощо;
- науково-дослідна робота волонтерів (участь у науково-практичних конференціях, написання тез та статей щодо волонтерства та добродійної діяльності);
- соціально-педагогічне партнерство з Дніпропетровським педагогічним коледжем: спільні заходи та навчання у школі волонтерів.

Волонтерська діяльність студентів

Форми роботи Центру волонтерства є різноманітними.
Найчастіше волонтери використовують благодійні акції: традиційною є акція «Від серця – до серця» до Дня Святого Миколая і до Дня захисту дітей, та акція «Листи ангелів» за ініціативи Благодійного фонду «Інваліди – за рівність!» щодо опікування 152-х дітей з розумовими та фізичними вадами Котівської школи-інтернату Дніпропетровської області. Студенти написали листи підтримки цим дітям, за що отримали подяку від керівників школи і фонду. А також інші акції: «Творімо добрі справи, люди!», «Завітайте до Планети Добра!», «Щастя на крилах», «Фандрайзинг у дії!», «Прийди до сонячного кола волонтерів!», «Жити реально, жити здорово!» та ін.
Організоване волонтерами постійне привітання вихованців дитбудинку № 1 з Днем народження 18 жовтня, 19 грудня до Дня Святого Миколая, 19 травня та 1 червня (усі інтернатні заклади, над якими здійснюється волонтерування).

Волонтерська діяльність студентів

Співпраця студентів-волонтерів з цими закладами має зворотній зв'язок – до ДНУ вступають вихованці дитячого будинку № 1 і здобувають вищу освіту. Так, за роки співпраці вступили й закінчили факультет психології 9 вихованців дитбудинку, з яких одна випускниця 2012 року Юлія Задорожня закінчила з відзнакою, отримавши диплом магістра психології. Завдячуємо підтримці діяльності Центру волонтерства проректорові з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді Іваненку В.В., д.іст.наук, професору, а також ректорові ДНУ проф. Полякову М.В., які підтримують добрі мрії дітей-сиріт та дітей з інвалідністю про одержання вищої освіти.

  Студентське життя


Студентське самоврядування – це невід’ємна складова факультету психології. Його завдання – захищати права студентів, сприяти всебічному розвитку, професіональному та особистісному становленню кожного.

Студенти факультету беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. 

З початком АТО, студентська рада, студенти факультету допомагають захисникам Вітчизни: збирають ліки, речі першої необхідності, продуки, листи подяки та підтримки, здають кров для поранених, а також особисто підтримують у госпіталях. 

Юнаки та дівчата розкривають свої таланти на міжфакультетських заходах, таких як: «Міс університет», «Містер університет», «Dance Show», «Брейн-ринг», Фестиваль КВК, «Univer-Voice» тощо. 

Не проходить стороною і спортивне життя факультет психології. Студенти залюбки беруть участь у змаганнях з волейболу, футболу, шахів, входять до складу університетських збірних команд. 

У стінах самого факультету щороку проходять свята, які присячені Дню працівника освіти, Дню першокурсника, Дню Волонтера, Дню логопеда, Дню боротьби зі СНІДом, Міжнародному Дню жінок, Дню захисту дитинства та ін.

За ініціативою ради студентів на факультеті регулярно проводяться благодійні ярмарки. Зібрані кошти йдуть на подарунки вихованцям дитячих будинків.  

Важливим напрямом студентського життя факультету є діяльність загону волонтерів.

Студентська рада активно допомагає викладачам взаємодіяти зі студентами, підтримувати інтерес до навчання у студентської молоді. Вона завжди уважна до потреб студентів, виявляє готовність прийти на допомогу кожному, хто навчається на факультеті. 
Рада підтримує дружні зв'язки не тільки з іншими факультетами ДНУ, але й з факультетами інших ВНЗ, переймає вдалий досвід інших організацій. Вона постійно знаходиться в русі розвитку.