На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет психології та спеціальної освіти

м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 35, корпус № 4, кімн. 47
Телефон деканату: +38 (056) 766-49-47
E-mail деканату: dec_fps@dsu.dp.ua


Історична довідка

У 1984 році у Дніпропетровському державному університеті було створено педагогічний факультет, з 1989 року на його базі розпочалась підготовка фахівців зі спеціальностей «Психологія» та «Психологія і мова та література (англійська)», і факультет було перейменовано у психолого-педагогічний. У 1997-2005 рр. він мав назву факультет психології та соціології, з 2005 року - факультет психології, а з 2018 року - факультет психології та спеціальної освіти.

Навчання понад 500 студентів за спеціальностями «Психологія» та «Спеціальна освіта» здійснюють 54 викладача, з яких 4 професора, 3 доктора психологічних наук, у тому числі академік Академії вищої освіти України; 36 доцентів (кандидатів наук) – відомі фахівці в галузі психології та спеціальної освіти.
На факультеті психології та спеціальної освіти здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру із трьох спеціальностей 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» і 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія», 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки».
Видається фаховий науковий збірник серії «Психологія» "Journal of Psychology Research", індексований у науковометричній базі Index Copernicus, до редакційної колегії якого входять відомі вітчизняні та зарубіжні науковці (відповідальний редактор – проф. Аршава І.Ф., відповідальний секретар – доц. Бунас А.А.).

Керівний склад факультету

Декан факультету – Волков Дмитро Сергійович, кандидат психологічних наук, доцент.
Заступник декана з навчальної роботи – Стеценко Інеса Ігорівна, старший викладач.
Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва – Салюк Марина Анатоліївна, канд. психол. наук, доцент.
Заступник декана з виховної роботи – Бондаренко Зоя Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, "Відмінник освіти України".

Структурні підрозділи факультету


Дізнайся про факультет із перших вуст!

Декан Дмитро Волков у програмі "Шкільний проєкт" Медіашколи "Сенсація": про те, чим пишається факультет та чому користується попитом у абітурієнтів

Навчальний процес на факультеті психології
Навчальний процес на факультеті

Наукова та науково-методична діяльність

Вчені факультету плідно займаються науковою та науково-методичною роботою. Власне наукова робота здійснюється в межах науково-дослідних тем кафедр.

Так, кафедрою загальної психології та патопсихології у 2016-2018 рр. розроблялася наукова тема «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування особистості», в межах якої поглиблюється системне розуміння феномену повноцінного функціонування особистості та в межах емпіричного дослідження встановлюються основні когнітивні та емоційно-поведінкові фактори його формування. Результати дослідження впроваджені у навчальні курси: «Загальна психологія», «Практикум із загальної психології», «Психологія особистості», «Психодіагностика» та ін. З 2019 року науково-педагогічні працівники кафедри розпочали роботу над дослідженням «Психологічні ресурси адаптаційного потенціалу особистості».

Кафедрою педагогічної та вікової психології у 2016-2018 рр. розроблялася науково-дослідна тема «Реципрокність зв’язку диспозиційних рис та динамічних підструктур особистості з її освітнім та життєвим досвідом». В межах поставленої проблематики визначена номенклатура вірогідних диспозиційних рис особистості (відкритість новому досвіду, нейротизм, доброзичливість) і її динамічних підструктур (метакогнітивна компетентність, емоційний інтелект, впевненість в особистісній самоефективності), потенційно пов’язаних з освітнім та життєвим досвідом людини та проводилось емпіричне дослідження щодо визначення характеру зв’язку між ними та виявлення форм прояву рівня сформованості динамічних підструктур особистості у різних аспектах функціонування особистості: вдосконаленні і поглибленні освітнього рівня, у професійній сфері, соціальному самовизначенні, суб’єктній самоактуалізації. Результати дослідження впроваджені у навчальні курси «Педагогічна психологія», «Вікова психологія», «Теоретико-методологічні проблеми психології» та вибіркові: «Теорія емоційного інтелекту»; «Психологія досягнення життєвого успіху»; «Самоменеджмент особистості». З 2019 року кафедра розпочала роботу над темою «Особливості виявлення образу Я в контексті навчання впродовж життя».

Кафедрою соціальної психології та психології управління у 2016-2018 рр. була затверджена науково-дослідна тема «Соціальна ідентичність особистості в модернових умовах», в межах якої проведено узагальнення, розширення та поглиблення знань про особливості соціальної ідентичності особистості (гендерної, професійної, етнічної, національної, політичної) в сучасних умовах трансформаційних змін українського суспільства та виявлення критеріїв готовності сучасної людини до присвоєння змісту та виконання широкого спектру соціальних ролей, досягнення єдності, цілісності особистості у її минулому, теперішньому та майбутньому з урахуванням динаміки соціального розвитку. Результати дослідження впроваджені у навчальні курси «Соціальна психологія», «Гендерна психологія», «Політична психологія», «Етнопсихологія», «Психологія управління», «Диференціальна психологія» та ін. Науково-дослідна тема кафедри у 2019-2021 рр.: «Соціально-психологічні ресурси суб’єктів соціалізації у сучасних трансформаційних умовах».

Кафедрою педагогіки та спеціальної освіти у 2016-2018 рр. розроблялася науково-дослідна тема «Педагогіка здоров’я як основа розвитку потенціалу особистості», в межах якої було окреслено основні складові педагогіки здоров'я та виявлено механізми їх взаємодії, а також визначені провідні технології педагогічного впливу, спрямованого на підтримку та збереження здоров’я дитини, зокрема із різними вадами розвитку. Результати дослідження впроваджені у навчальні курси «Корекційна психопедагогіка», «Педагогіка» та ін. З 2019 року кафедра розпочала роботу над темою «Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти».

У 2015-2019 рр. працівниками факультету психології та спеціальної освіти захищені 6 кандидатських дисертацій: Опихайло О.Б. за темою «Психологічні чинники різних стилів і форм прояву гумору особистості» (Спеціалізована вчена рада Д 26.001.26 Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка – 08.10.2015 р.), Четверик-Бурчак А.Г. за темою «Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості» (Спеціалізована вчена рада Д 41.053.03 Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського – 25.12.2015 р.), Носенко Д.В. за темою «Особистісні чинники психологічного феномену самоінвалідізації як форми проактивної копінг-поведінки» (Спеціалізована вчена рада Д.26.453.02 в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України – 29.12.2015 р.), Бунас А.А. за темою «Особливості прогностичної компетентності осіб з різними рівнями схильності до ризикової поведінки» (Спеціалізована вчена рада Д 26.001.26 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченко – 7.04.2016 р.), Гончар Ю.О. за темою «Емоційні особливості дітей з психофізичними порушеннями та їх психокорекція» (Спеціалізована вчена рада Д64.609.03 при Харківській медичній академії післядипломної освіти – 11.04.2017 р.), Кутєпова-Бредун В.Ю. за темою «Психологічні особливості музикантів-професіоналів та аматорів» (Спеціалізована вчена рада К41.051.07 при Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова – 26.12.2018 р.).

Наукова діяльність факультету психології та спеціальної освіти реалізується у проведенні міжнародних і всеукраїнських наукових теоретичних та практичних конференцій. Так, у жовтні 2017 року факультетом психології та спеціальної освіти було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість», у роботі якої взяли участь вчені-представники зарубіжних країн, а саме Білорусі (Левит Л. З., д. психол. н., директор Центру психологічного здоров'я та освіти, м. Мінськ), Грузії (Одішарія Л., член Асоціації клінічних психологів та психотерапевтів Грузії, м. Тбілісі, та Каландаришвили М., д-р психол. наук, проф. Грузинского университета им. Св. Андрея Первозванного, г. Тбилиси), Латвії (Колесовс О., д-р філософії Латвійського університету, м. Рига), Польщі (Бистрова Ю. О., д. психол. н., професор факультету педагогіки і пропаганди здоров'я, Університет інформатики та прикладних умінь, м. Лодзь), Словаччини (Култан Я., доктор філософії, Економічний університет в м. Братислава), США (Шизрад Ш., лектор Стенфордского університета, коач-тренер, автор теорії позитивного інтелекту); викладачі, аспіранти, студенти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, а також представники інших ЗВО України.

Співробітники факультету беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях. Так, у 2015 році проф. Носенко Е.Л. отримала грант Оргкомітету 2-ої Міжнародної конференції з проблем оцінювання якості вищої освіти для поїздки в Саудівську Аравію (м. Ріад) для презентації сумісної доповіді авторського колективу у складі: ректора ДНУ імені О. Гончара Полякова М.В., проф. Аршави І.Ф. зав. кафедри загальної психології та патопсихології, проф. Носенко Е.Л. – зав. кафедри педагогічної та вікової психології. Протягом 2017 року викладачі брали участь у наступних конференціях: Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні науки: проблеми та перспективи» (м. Запоріжжя), «Соціалізація особистості: теорія та практика» (м. Дніпро), «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку» (м. Дніпро), «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (м. Бердянськ); Міжнародних науково-практичних конференціях «Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології» (м. Львів), «Педагогіка і психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії» (м. Одеса), «Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні» (м. Львів), «Наука у сучасному світі» (м. Київ), «Пріоритетні напрями наукових досліджень» ( м. Київ), «Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук» (м. Харків), «Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні» (м. Львів), «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва» (м. Тернопіль), «Стратегічні питання світової науки – 2017» (м. Перемишль, Польща), «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки» (м. Люблін, Польща), «Актуальні досягнення європейської науки – 2017» (м. Софія, Болгарія), «Стратегія якості у промисловості і освіті» (м. Варна, Болгарія), 15th European Society for Traumatic Stress Studies Conference «Child Maltreatment Across the Lifespan» (Odense, Denmark), «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» -2018 (м. Тернопіль), «Тенденції розвитку психології та педагогіки-2018» (м. Київ), 9th World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership-2018» (Rome, Italy), «Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології-2018» (м. Харків). 

 На факультеті щорічно видається наукове видання «Journal of Psychology Research», серія «Психологія». 

У 2017-2019 роках співробітниками факультету психології та спеціальної освіти було видано: 

- 8 монографій:
- Аршава І.Ф., Бунас А.А. «Прогностична компетентність як внутрішній регулятор поведінки особистості», обсяг 10 др. ар., 2019;
- Соціальна ідентичність особистості у модернових умовах: Колективна монографія / за наук. ред. І.Ф. Аршави;
- Носенко Е.Л., Дмитренко В.С. «Індивідуальна релігійність як психологічний ресурс подолання самотності людиною пізнього зрілого віку». – Д.: ФОП Сова Д.І., 2017. – 81 с.;
- Аршава І.Ф, Кутєпова-Бредун В.Ю.Психологічні особливості музичної діяльності. – Дніпро,: Вид-во «Арбуз», 2019. – 120 с.
- Носенко Е.Л., Чернова Л.В. «Особистісні чинники адаптивного та неадаптивного перфекціонізму». – Д.: ФОП Сова Д.І., 2017. – 80 с.;
- Носенко Е.Л. Опихайло О.Б. Почуття гумору як ознака доброчинності особистості та емоційна сила її характеру . – К.: ВД «Освіта України», 2016. – 189 с.
- Носенко Е.Л. Четверик-Бурчак А.Г. Емоційний інтелект як чинник досягнення життєвого успіху.– К.: Вид-во «Освіта України», 2016. – 182 с.
- Носенко Е.Л., Аршава І.Ф. Роль різних форм прояву інтелекту у зумовленні якості життя особистості. (обсяг 4,5 д.а.)

– 5 підручників:
- Носенко Е.Л., Аршава І.Ф. Сучасні напрями досліджень психології особистості. Підручник. – Д.: Вид-во ДНУ, (електронне видання). – 440 с.
- Аршава І. Ф., Корнієнко В. В. Нервові та психічні хвороби (Друге видання: розширене та доповнене). Електроне видання, 2017. – 340 с.;
- Аршава І. Ф., Корнієнко В. В. Нейропсихологический анализ нарушений высших психических функций при локальных поражениях мозга. – Д.: Изд-во «Свидлер», 2017. – 236 с.;
- Аршава І.Ф., Корнієнко В.В. Основи нервових та психічних хвороб. – Д.: Вид-во «Свідлер А.А.». – 2018. – 359 с. (22,18 д.а.).
- Аршава І. Ф., Корнієнко В. В. Основи клінічної психології . Д.: Изд-во «Свидлер», 2017. – 236 с. (13,72 д.а.).

– 36 навчально-методичних посібників
Основні навчальні, навчально-методичні посібники та методичні рекомендації:
1. Носенко Е.Л., Байсара Л.І., Носенко Д.В. Позитивна психологія. Навчально-методичний посібник / за ред. Е.Л. Носенко. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 28 с.
2. Носенко Е.Л. Методика та організація наукових психологічних досліджень: ідентифікація проблеми дослідження, методи обробки емпіричних результатів дослідження. Методичний посібник / Е.Л. Носенко, Д.В. Носенко. – Дніпро: ТОВ «Роял Принт», 2017. – 36 с.
3. Носенко Е.Л. Аршава І.Ф. Контрольні завдання до курсу «Теоретико-методологічні проблеми психології». Методичний посібник / Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава. – Дніпро: ФОП Сова Д.І., 2017. – 40 с.
4. Носенко Е.Л. Тренувальні завдання до дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми психології». Навчально-методичний посібник (електронна версія) / Е.Л. Носенко. – Дніпро, 2017. – 105 с.
5. Байсара Л.І., Носенко Е.Л. Методичний посібник до вивчення курсу «Позитивна психологія» (електронна версія) / Л.І. Байсара, Е.Л. Носенко. – Дніпро, 2017. – 158 с. (оновлений і доповнений у 2017 році).
6. Байєр О.О., Глушко О.І. Вибрані лекції з курсу «Психологія сім’ї» / О.О. Байєр, О.І. Глушко. – Д.: Видав. ДНУ, 2017. – 72 с.
7. Грисенко Н.В. Посібник до вивчення курсу «Історія психології». Від появи перших психологічних теорій до становлення психології як самостійної науки / Н.В. Грисенко. – Д., 2017. – 40 с.
8. Макарова Л.Л. Посібник до вивчення курсу «Психологія» / Л.Л. Макарова. – Д.: РВВ ДНУ, 2017. – 32 с.
9. Ковальчук О.С., Салюк М.А, Анпілова Д.В. «Історія психології» (опорний конспект лекцій). Електронне видання, 2017. – 128 с.
10. І.Ф.Аршава, В.В. Корнієнко. Суїцидальна поведінка: діагностика та корекція. Навчальний посібник / І.Ф. Аршава, В.В. Корнієнко . – Д.: Вид-во ДНУ, 2018.
11. А.А. Бунас. Навчально-наочний посібник з дисципліни «Психологія особистості». – Д: «ПФ Стандарт-Сервіс», 2018. – 22 с.
12. Аршава І.Ф., Никоненко Н.В., Ніколенко Л.М. Навчально-методичний посібник до написання та оформлення дипломних робіт за спеціальностями 016 – «Спеціальна освіта» та 011 – «Педагогіка вищої школи». – Д.: Вид-во ДНУ, 2018.- 39 с.
13. Аршава І.Ф., Кутєпова-Бредун В.Ю. Психологія творчості. Навчальний посібник. – Дніпро, 2019. – 52 с.
14. Аршава І.Ф., Кутєпова-Бредун В.Ю. Спеціальна психологія. Навчальний посібник. – Дніпро, 2019. – 50 с.
15. Носенко Е.Л., Аршава І.Ф. Контрольні завдання до курсу «Теоретико-методологічні проблеми психології». Дніпро. ФОП Сова Д.І. 2017. – 40 с.
16. Аршава І.Ф., Кутєпова-Бредун В.Ю. Психологічні проблеми творчості. Методичні рекомендації. – Д.: ПВЦ «Арбуз», 2018. – 16 с.

– 118 статей, з яких 9 за кордоном.

Наукова діяльність студентів

До наукової діяльності факультету психології та спеціальної освіти залучена й обдарована студентська молодь. Традиційною формою наукової роботи є проведення дискусійного клубу, де студенти мають змогу обговорювати актуальні проблеми сучасної психологічної практики. Студенти щорічно беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, наукових програмах та конкурсах Президентського Фонду Л.Д. Кучми «Україна», Фонду В. Пінчука «Завтра UA», в олімпіадах та інших наукових заходах. Так, у 2017 році випускниця магістратури Чернова Л. отримала диплом ІІ ступеня за 2-ге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт за напрямом «Педагогічна та вікова психологія», який проводився у Південноукраїнському національному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського (Одеса, березень 2017 р.). У 2019 році студентка групи ДС-16-1в Захильняк Н.В. отримала диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт за напрямом «Загальна та соціальна психологія», який проводився у Херсонському державному університеті (м. Херсон, березень 2019 р.). Аспіранти та студенти факультету психології, зокрема Бойко Ю., Маслова А., Носулько О., Сокур А., Циганкова Л., Черних О., Яновська О. взяли участь у IV Всеукраїнському форумі студентiв, аспiрантiв i молодих учених (м. Дніпро); студенти Вишньова Е, Веретельникова А., Жидачин А. взяли участь у V Всеукраїнському форумі студентiв, аспiрантiв i молодих учених (м. Дніпро, квітень 2019 р.).

У 2017-2018 роках у співавторстві із викладачами різних кафедр факультету психології та спеціальної освіти було опубліковано 59 статей у фахових виданнях України. Зокрема, студентки Гузь Я.В., Ткач І.В. і Петрук О.А. у співавторстві з проф. Аршава І.Ф. – статті «Етнічна ідентичність та її зв'язок із ціннісною сферою особистості», «Зв’язок різних аспектів самотності, психологічного благополуччя та саморозвитку осіб юнацького віку» та «Сучасні погляди на особистісну специфіку хворих на подагру» відповідно; разом із науковим керівником доц. Байєр О. О. студентки Носулько О.В., Ашуркіна О.Р., Познякова Г.Л. та Головко Ю. опублікували статті у фахових виданнях України, а саме «Особливості зв'язку внутрішньо-сімейних стосунків та емоційного інтелекту дитини пубертатного віку», «Несприятливе родинне середовище як предиктор схильності підлітка до залежної поведінки», «Психологічні особливості осіб юнацького віку, схильних до автоагресивної поведінки» та «The relation between the manifestations of driver behavior and adolescents’ psychological well-being» відповідно; Бучко А.О. та Василюк О.Л. у співавторстві з доц. Салюк М.А. опублікували статті «Рівень розвитку емоційного інтелекту як фактор попередження схильності до віктимної поведінки підлітків» та «Роль рефлексивної свідомості у зумовлені психологічного благополуччя особистості» відповідно; Потебня А.В. у співавторстві з доц. Кубриченко Т.В. – стаття «Специфіка зв’язку емоційної прив’язаності до матері та гендерної ідентичності підлітків з неповних сімей» у фаховому журналі «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки»; студентка Каракаш Ю.В. з науковим керівником доц. Ткаченко Н. В. статтю «Мотивація як фактор успішності в учбовій діяльності старшокласників». 

Протягом 2017-2018 років 52 студента взяли участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, зокрема 28 студентів 1-5 курсів взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість» (м. Дніпро); Козенко Г.О. взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології» (м. Львів); Грінько А.С. і Дмитриковська А.С. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Наука у сучасному світі». – (м. Київ); Веремейчик І.М. і Дрозач О.В. – у XIII Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний науковий потенціал – 2017» (м. Шефілд, Велікобританія); Ікол К.В. брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка і психологія сьогодні: постулати минулого та сучасні теорії» (м. Одеса); Шинкаренко О.О. та Чернявська Г.О. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні наукові проблеми. Розгляд. Рішення. Практика» (м. Одеса); Жук Є.В., Шепель Є.С. та Гладка К.А. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції: «Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі» (м. Київ); Поліщук І.О., Зайцева І.Ю., Гунько К.Ю. взяли участь у І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (м. Бердянськ); Горяна К.С. брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Спеціальна освіта: стан та перспективи» (м. Харків) тощо.

У 2019 році на щорічній підсумковій науковій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за підсумками наукової діяльності на окремих засіданнях кафедр про власні наукові результати та надбання звітували 74 студенти різних курсів факультету психології та спеціальної освіти.
Студенти, що взяли участь у науковій студентській конференції (секція «Загальна психологія та патопсихологія»): Грібанова К. (ДС-18м-1), Чикіль С. (ДС-18м-1), Парфетьєва М. (ДС-16-1), Лавнюженкова А. (ДС-16-1), Величко Р. (ДС-16-1), Іванченко В. (ДС-16-1), Агішева К. (ДС-16-1), Маркушевська Я. (ДС-16-1), Горбаньова А. (ДС-16-1), Макаренко Д. (ДС-16-1), Суржикова М. (ДС-16-1), Дегтярьова А. (ДС-16-1), Степанова А. (ДС-16-1), Олексенко Ю. (ДС-16-1), Чумак А. (ДС-16-1), Кривченко М. (ДС-17-1з), Гаврилич Є. (ДС-17-1з), Ставицька В. (ДС-17-1з).

Визнано найкращими наукові роботи таких студентів:
1. Горбаньова А. – студ. 3-го курсу, гр. ДС-16-1, тема доповіді «Психологічні особливості осіб схильних до Інтернет сталкінгу». (наук. кер. доц. Бунас А.А.).
2. Дегтярьова А. – студ. 3-го курсу, гр. ДС-16-1, тема доповіді «Особливості зв’язку емоційного вигорання та особистісних характеристик медичних диспетчерів». (наук. кер. доц. Кутовий К.П.).
3. Ставицька В. – студ. 2-го курсу, гр. ДС-17-1з, тема доповіді «Вплив біологічних та соціально-психологічних чинників на прояви сексуальних парафілій». (наук. кер. доц. Бунас А.А.).

На засіданні студентської наукової конференції з доповідями про результати своєї наукової роботи виступили 31 студенти.

Визнано найкращими наукові роботи таких студентів:
Данилова О. – студ. ІІ курсу, гр. ДС-17-3, тема доповіді «Психологічні особливості child-free пар». Наук. кер. доц. Глушко О.І.;
Жидачин А. – студ. ІІ курсу, гр. ДС-17-1, тема доповіді «Особливості прояву часової перспективи у схильних до прокрастинації осіб юнацького віку». Наук. кер. доц. Грисенко Н.В.;
Гореславець М. – студ. ІІ курсу, гр. ДС-17-3, тема доповіді «Музична терапія як вид психологічної допомоги». Наук. кер. доц. Байєр О.О.;
Моцна С. – студ. ІІІ курсу, гр. ДС-16-1в, тема доповіді «Особливості зв'язку задоволеності працею та ефективності представників професій «людина – техніка»». Наук. кер. доц. Байєр О.О.;
Шкарбатова А. – студ. ІІІ курсу, гр. ДС-15-1з, тема доповіді «Види психологічного насильства та їх причини». Наук. кер. доц. Байєр О.О.;
Радченко М. – студ. IV курсу, гр. ДС-18-1м, тема доповіді «Взаємозв’язок особистісної ідентичності та ціннісних орієнтацій у молодому віці». Наук. кер. доц. Глушко О. І.

На засіданні студентської наукової конференції (Секція «Соціальна психологія та психологія управління») з доповідями про результати своєї наукової роботи виступили 10 студентів.

Визнано найкращими наукові роботи таких студентів IV курсу:
Гладка К. Політичні стереотипи: види та типи (наук. керівник – доц. Ткаченко Н.В; Потебня Л. Характер зв'язку емпатії та рівня тривожності у осіб молодого віку. (наук. керівник – ст. викл. Сергієнко І.І.);
Грицик Ю. Характер зв’язку рівня самооцінки та мовної тривожності (наук. керівник – ст. викл. Сергієнко І.І.).

На засіданні студентської наукової конференції з доповідями про результати своєї наукової роботи виступили 24 студенти.

Визнано найкращими наукові роботи таких студентів:
Студ. ІV курсу Перетятько А.Є. «Розвиток навичок просторового орієнтування у молодших школярів з порушенням зору за допомогою ед’ютейменту». (наук. керівник – доц. Нетьосов С.І.);
Магістр. Керенцева К.В. «Ландшафтна терапія як засіб стимулювання пізнавальної активності дитини із порушеннями слуху» (наук. керівник – доц. Ніколенко Л.М.);
Студ. ІІІ курсу Педан М.В. «Особливості діяльності дитячої громадської організації в умовах закладу спеціальної освіти» (наук. керівник – доц. Бондаренко З.П.);
Студ. ІV курсу Гроденська Н.М. «Особливості усного мовлення молодших школярів із порушенням слуху» (наук. керівник – доц. Переворська О.І.).

Наукові публікації студентів факультету психології та спеціальної освіти:
У 2018 році 12 студентів різних курсів опублікували 5 статей у фахових виданнях у співавторстві з науковими керівниками кафедри загальної психології та патопсихології, та 7 матеріалів доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Зокрема, студентки Тарасюк Х.О., Ікол К.В. у співавторстві з доц. Салюк М.А. – статті у фахових виданнях та у виданні, що входить до бази даних Index Copernicus. Студенка Солона В.П. у співавторстві з доц. Корнієнко В.В. – статтю у фаховому виданні. Студентка Черних О.А. – статтю у фаховому виданні у співавторстві з доц. Бунас А.А. Студенти Веремейчик І.О., Хорева К.О., Масляна А.О., Дрозач О.В., Фора А.Л., Жидачин А.Я. взяли участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2018 р. (м. Херсон) взяла студентка VІ курсу Ткач І.В. з роботою на тему: «Самотність як потенційний ресурс саморозвитку осіб юнацького віку» (науковий керівник – проф. Аршава І.Ф.). У 2019 році студентка групи ДС-16-1в Захильняк Н.В. отримала диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт за напрямом «Загальна та соціальна психологія», який проводився у Херсонському державному університеті (березень 2019 р.). Робота Петренко Ю.С. (ДС-16-2) на тему: «Особливості сприйняття образу ветерана АТО сучасною українською молоддю» подана на конкурс студентських робіт «Завтра UA».

Студентка Бучко А.О. у співавторстві з доц. Салюк М.А. – стаття «Рівень розвитку емоційного інтелекту як фактор попередження схильності до віктимної поведінки підлітків» у фаховому журналі «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля».

Студенти факультету брали участь у Міжнародній науково-практичній заочній конференції: «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість» (25 жовтня – 3 листопада 2017): http://distance.dnu.dp.ua/ukr/index_ukr.html:
Горбанева А.Н., Жидачин А.Я.(науковий керівник – доц. Бунас А.А.);
Веремейчик І.М., Коваленко Я.О., Козіна О.І.(науковий керівник – доц. Корнієнко В.В.);
Ткач І.В., Петрук О.Ю.(науковий керівник – доц. Аршава І.Ф.);
Ікол К.В., Дрозач О.В., Фора А.Л. (науковий керівник – доц. Салюк М.А.);
Зубко А.С., Шаповал Т.Ю. (науковий керівник – доц. Кутовий К.П.).

Кафедра педагогічної та вікової психології

Студенти кафедри активно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: за звітний період опубліковано 14 тез та матеріалів участі у конференціях (12 – у міжнародних, 2 – у всеукраїнських) у співавторстві з науковими керівниками.

Тези участі у міжнародних конференціях:
1. Байєр О.О., Лук'яненко О. М. Особливості переживання страху дорослішання особами юнацького віку // Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість» 25 жовтня – 3 листопада 2017 року, Дніпро, Режим доступу: http://distance.dnu.dp.ua/ukr/conference/2017/Lukianenko_Bayer.doc 0,1 д. а.
2. Виноградова Д. В., Байєр О. О. Поняття уявного партнера, його види, функції та причини виникнення // Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість» 25 жовтня – 3 листопада 2017 року, Дніпро, Режим доступу: http://distance.dnu.dp.ua/ukr/conference/2017/Vynohradova_Bayer.doc. 0,1 д. а.
3. Познякова А. Л., Байєр О. О. Работа социально-психологической службы ВУЗа по коррекции аутоагрессивного поведения в юношеском возрасте // Міжнародна науково-практична конференція «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість» 25 жовтня – 3 листопада 2017 року, Дніпро, Режим доступу: http://distance.dnu.dp.ua/ukr/conference/2017/Bayer_Poznyakova.doc 0,1 д. а.
4. Байєр О. О., Sabanska Melillo K. Новітні методи навчання психології у класичному університеті // Тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільна місія класичного університету в сучасному світі», приуроченої до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара. - Д., ДНУ, 2018. - С. 440-443. 0,1 д. а.
5. Гладка К. А., Байєр О. О. Самовдосконалення як провідний механізм успішності особистості // Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 травня 2018 року). - Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. - С. 13-16. 0,2 д. а.
6. Гладка К. А., Байєр О. О. Аналіз статусу особистості учнів старшої школи в навчальній системі у поведінковій теорії особистості // Modern methods, innovations and operational experience in the filed of psychology and pedagogics. - Lubline, Republic of Poland: Izdevnieciba «Baltija Publishing», October 20-21, 2017. - P. 148-151. 0,2 д. а.
7. Грисенко Н. В., Яновська М. В. Самореалізація студентів у процесі навчання в класичному університеті // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільна місія класичного університету в сучасному світі», приуроченої до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара / ред. кол. : М. В. Поляков (голова) та ін. – Д. : ДНУ, 2018. – С. 177-180. 0,1 д. а.
8. Грінько А. С., Грисенко Н. В. Проблема визначення поняття заздрості у психології // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість, сім’я та суспільство: питання педагогіки та психології». м. Львів. 23-24 листопада 2018 року. (подано до друку 0,3 д. а.).
9. Ревега М.Е., Фролова Н. В. Психолого-педагогические характеристики программы оценки навыков речи и социального взаимодействия VB-MAPP для детей с аутизмом и другими нарушениями развития // Материали за XIV международна научна практична конференция, Новината за напреднали наука-2018, 15-22 май 2018 г. Педагогически науки. Музика и живот.: София: «Бял ГРАД-БГ», с. 88-91. 0,2 д. а.
10. Перетятько А. Є., Фролова Н. В. Використання ед'ютейнменту у роботі з дітьми з особливими потребами // Materials of the XIII International scientific and practical Conference Cutting-edge science-2018, April 30-May 7, 2018 Pedagogical sciences. Psychology and sociology. Music and life. Physical culture and sport. : Sheffield. Science and education LTD, р. 78-81. 0,2 д. а.
11. Фролова Н. В., Юрченко В. Б. Деякі психологічні особливості мотивації волонтерської діяльності та її специфіка в сучасній Україні //Materialy XIV mezinarodni vedecko-prakticka konference MODERNI VYMOZENOSTI VEDY-2018, Praha, 22-30 января 2018. «Education and Science», p. 69-72. 0,2 д. а.
12. Фролова Н. В., Юрченко В. Б. Психологічні особливості самоактуалізації працюючих та непрацюючих жінок середнього віку// Matеrialy XV miezdynarodowej naukowi-praktycznej konferencji NAUKOWA MYSL INFORMACYJNEJ POWEKI- 2018, 07-15 marca 2018, Prizemusl, «Nayka і studia», p. 46-49. 0,2 д. а.

Тези участі у всеукраїнських конференціях:
1. Байєр О. О., Моцна С. В. Індивідуально-психологічні характеристики представників групи професій «людина-техніка» // Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018 р., м. Дніпро. Частина ІІ. - Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. - С. 243-244. 0,2 д. а.
2. Байєр О. О., Моцна С. В. Особливості задоволеністю роботою та ефективності у зв'язку з індивідуально-психологічними характеристиками представників групи професій «людина-техніка» // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара) 26-27 жовтня 2018 р. - Д., 2018. - С. 275-277. 0,2 д. а.

Підготовлено та опубліковано 4 статті:
1. Байєр О.О., Лук'яненко О. М. Особливості переживання страху дорослішання особами юнацького віку // Науковий Вісник Херсонського державного университету. Серія: Психологічні науки. - Херсон, 2017. - Випуск 5, Том 2. - С. 79-84. 0,8 д. а.
2. Денисенко К. С., Байєр О. О. Характер зв'язку гендерних особливостей жінок та їхньої тривожності у стресових ситуаціях // Український психолого-педагогічний науковий збірник. - 2018. - №13 (3). - С. 22-25. 0,8 д. а.
3. Шевченко В. С., Байєр О. О. Місце та роль Інтернет-контенту в конструюванні світосприйняття суб'єкта // Український психолого-педагогічний науковий збірник. - 2018. - №13 (3). - С. 75-81. 0,6 д. а.
4. Брижак С. О., Грисенко Н. В. Характер зв’язку особистісної зрілості з рівнем конфліктності у курсантів поліції // Український психолого-педагогічний науковий збірник. - №15 (15). – 2018. (подано до друку 1,25 д. а.)

Протягом 2017-19 рр. студенти кафедри брали участь у кількох конкурсах студентських робіт та олімпіадах. Лук'яненко О. М., група ДС-14-1, науковий керівник доц. Байєр О.О., була учасницею конкурсу «Лідер науки»; студентки Пяста Д. (науковий керівник доц. Грисенко Н. В.), Трегубова Д. та Козенко Г. (науковий керівник проф. Носенко Е. Л.) груп ДС-16м-1,2 взяли участь у конкурсі студентських наукових робіт; Гринько Д. (науковий керівник доц. Грисенко Н. В.) група ДС-17м-1, стала учасницею всеукраїнської олімпіади з психології. Студентки Лук'яненко О. М., група ДС-14-1, та Познякова Г. Л., група ДС-17м-2, науковий керівник доц. Байєр О.О., стали переможницями конкурсу стипендіальної програми фонда В. Пінчука «Завтра.UA».

Кафедра педагогіки та спеціальної освіти

Надтока Катерина Олегівна студентка групи ДК-14-1 (наразі ДК-18м-1) отримала диплом ІІІ ступеня за участь у І Всеукраїнському конкурсі студентських методичних робіт ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» 18 травня 2018 року у м. Львів.

Дидіва Анна Зіновіївна, студента групи ДК-17м-1 отримала грамоту за оригінальність наукового пошуку за участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017-2018 навчальному році в галузі «Спеціальна освіта (за нозологіями)» 27 березня 2018 року у м. Київ.

Переверзєва Юлія Іванівна, студентка групи ДК-17м-1 отримала грамоту за оригінальність наукового пошуку за участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017-2018 навчальному році в галузі «Спеціальна освіта (за нозологіями)» 27 березня 2018 року у м. Київ.

Мелікян Альвіна Левонівна, студентка групи ДК-17м-1 отримала грамоту за оригінальність наукового пошуку за участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017-2018 навчальному році в галузі «Спеціальна освіта (за нозологіями)» 27 березня 2018 року у м. Київ.

Кіріченко Надія Вікторівна, студентка групи ДК-17м-1, начальник відділу соціального розвитку та національно-патріотичного виховання КП «Молодіжний Центр «Освіторіум» ДОР» отримала грамоту за відданість ідеалам доброти, милосердя і гуманізму, активну громадянську позицію, за підтримку червоно-хресної діяльності та з нагоди 100-річчя від дня створення Товариства Червоного Хреста України від Дніпровської обласної організації Товариства Червоного Хреста України у квітні 2018 року у м. Дніпро.

Кафедра соціальної психології та психології управління

У 2017-2018 навчальному році студенти кафедри соціальної психології і психології управління у співавторстві з науковими керівниками опублікували 4 статті (у тому числі дві у фаховому збірнику та дві у збірнику, що входить до бази даних Index Copernicus) та 7 матеріалів доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях у співавторстві з науковими керівниками.

У співавторстві з доц. Ткаченко опублікована стаття студентки Косікової Є. С. – «Особистісні чинники академічної прокрастинації студентів молодших курсів навчання» (Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України) – фаховий збірник та матер. конференцій (більше 2-стор.) – «Особистісні чинники академічної прокрастинації студентів молодших курсів навчання» (Журнал «Молодий вчений»).

У співавторстві з доц. Кубриченко студенткою В.Є. Куц було опубліковано статтю «Особливості суб’єктивного переживання щастя молодими чоловіками різних типів нормативності ґендерної поведінки» (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Психологічні науки». – Вип. 1, Т. 1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 106-111), що входить до бази даних Index Copernicus. Разом з тим, у співавторстві з доц. Кубриченко Т.В., студентка Куц В.Є подала до друку статтю «Вплив нормативності ґендерної поведінки на суб’єктивне переживання щастя молодими чоловіками» (Journal of Psychology Research. – Vol. 24 (7) – Д.: РВВ ДНУ, 2018).

Студент Зіненко О.С. у співавторстві з доц. Кубриченко Т.В. опублікував статтю «Специфіка відображення ґендерних стереотипів у самоставленні студентів» (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. – Вип. 6, Т.1. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.29 – 34.), що входить до бази даних Index Copernicus.
У співавторстві з доц. Лазаренко В.І. студентка Чуприна Ю.О. опублікувала статтю «Формування суспільно-корисних навичок у старших дошкільників з порушенням слуху» (Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія»), що входить до бази даних Index Copernicus та індексується в Google Scholar, індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського. Під керівництвом доц. Лазаренко В.І. Остапчук Б. опублікував результати дослідження взаємозв’язку психологічних захисних механізмів і рефлективності в юнацькому віці (Практична психологія в сучасному вимірі: IХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і науковців: тези доповідей, Дніпро, 29 березня 2018 р.).

Студентки Теггур Л., Шепель Є.С. та Жук Є.В. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції: «Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі» 12-14 травня 2018 року у м. Київ, де представили результати наукових розвідок. Також, у співавторстві з науковим керівником Сергієнко І.І. опубліковані 4 тези доповідей студентів Жук Є.В., Шепель Є.С., Теггур Л. Студентка Гладка К.А у співавторстві з Сергієнко І.І. опубліковала результати дослідження особливостей політичних орієнтацій особистості у сучасних умовах.


Міжнародні контакти

Факультет бере участь у міжнародній діяльності університету, яка полягає в наукових розробках та публікаціях, участі в міжнародних конференціях.

Викладачі факультету регулярно беруть участь у зарубіжних конференціях, конгресах, семінарах. Опубліковано 41 тезу доповідей на всесвітніх та європейських конференціях:

– Arshava I., Nosenko E., Коrniyenko V., Kutovy K., Arshava I. Metatraits of the successful university-level students. 9th World Conference on Learning, Teaching & Educational Leadership (WCLTA-2018) / Quality Hotel Rouge et Noir Congress Center Rome, Italy, 26-28 October 2018.
– Arshava I., Nosenko E., Znanetska O., COMPLEXITY AND CLARITY OF THE MULTIDIMENSIONAL PERSONALITY SELF-CONCEPT AS A PREDICTOR OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING / 28th Conference of the European Health Psychology Society from 26.08.14 to 30.08.14 in Innsbruck.
– Гладка К. А., Байєр О. О. Аналіз статусу особистості учнів старшої школи в навчальній системі у поведінковій теорії особистості // Modern methods, innovations and operational experience in the filed of psychology and pedagogics. - Lubline, Republic of Poland: Izdevnieciba «Baltija Publishing», October 20-21, 2017. - P. 148-151.
– Бондаренко З.П. Переворська О.І., Демкова М.А. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти дітей // Актуальные научные достижения. Сб. межд. научно-практ. конференции (22-30 июня, 2018, Прага). Дн. – Прага, 2018. – С.18–22).
– Переворська О.І. Інклюзивне навчання та виховання дітей як педагогічна проблема. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна європейська наука – 2018». – Прага: Наука і освіта – 2018. – С. 14 – 20.
– В.В. Білополий, В.І. Лазаренко. Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (25 травня 2018 р., Канада, Монреаль). – Монреаль: Вид-во: CPM «ASF», 2018. – С. 139-142, та інші.

У грудні 2015 р. проф. І.Ф. Аршава та проф. Е.Л. Носенко взяли участь у Всесвітньому конгресі з оцінювання якості освіти, Саудівська Аравія.

У жовтні 2015 р. кафедрою загальної психології та патопсихології проведено науковий вебінар на тему «Феномен плагіату в освіті: стратегії його подолання» разом з професором Економічного університету м. Братислава Ярославом Култаном.

У 2016-2019 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри загальної психології та патопсихології опублікувано статті, матеріали конференцій, тези доповідей в міжнародних виданнях:
 - Аршава І.Ф., Ткач І.В. Теоретичні погляди на дослідження самотності як потенційного фактору саморозвитку осіб юнацького віку // Матеріали Міжнародної науково-практичної заочної конференції: «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість», 25.10-3.11.2017, Дніпро, Україна.
 - Аршава І.Ф., Ткач І.В. Зв’язок різних аспектів самотності, психологічного благополуччя та саморозвитку осіб юнацького віку. Український психолого-педагогічний науковий збірник № 12 (12). 24-25 листопада 2017 р. м. Львів.
 - Аршава І.Ф., Петрук О. Сучасні погляди на особистісну специфіку хворих на подагру. Index Copernicus, Google Scolar. // Мед. психологія № 4., 2017. м. Харків.
 - Аршава І.Ф., Кутєпова-Бредун В.Ю. Особистісні характеристики музикантів-професіоналів та музикантів-аматорів. Журнал “Science and education a new dimension”, г. Будапешт. – 6 с. 
 - Аршава І.Ф., Кутєпова-Бредун В.Ю. Особистісна специфіка та особливості психологічного благополуччя музикантів-професіоналів (порівняльно-віковий аспект)». Журнал «Медична психологія». м. Харків. – 2017. – 9 с.

Досягнення кафедри загальної психології та патопсихології з міжнародної діяльності:
1. У співробітництві з професором Ш. Шварцем викладачі кафедри під керівництвом зав. кафедри проф. Аршава І.Ф., успішно взяли участь у реалізації проекту з адаптації методики Ш. Шварца «Портретний ціннісний опитувальник» Adaptation of Portrait Values Questionnaire (PVQ-57) українською мовою. Строки реалізації проекту: вересень 2015-травень 2016. Сертифікат № # 25.06.2016 _90/15.
2. Продовжено співпрацю з Institute of Applied Psychology, Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic в межах проекту кроскультурного дослідження «Соціальна відповідальність у структурі цінностей особистості як фактор психологічного благополуччя української та словацької молоді: кроскультурний аналіз» («Social responsibility in the Structure of Values as a Predictor of Psychological Well-Being in Ukrainian and Slovak youth: Cross-Cultural Analysis».
3. Продовжується робота співробітників кафедри загальної психології та патопсихології у складі робочої групи міжнародної організації «Принципи відповідальної менеджмент-освіти» (PRME Working Group “Gender Equality”). Робоча група з гендерної рівності згуртувала учених та керівників організацій різних країн для забезпечення підтримки та створення ресурсів для інтеграції гендерних аспектів у суспільне життя. Однією з головних задач групи – проведення міждисциплінарних досліджень, дотичних до проблеми гендеру.

Професорсько-викладацький склад факультету бере участь у діяльності міжнародних психологічних асоціацій: IPPA (International Positive Psychology Association), EHPS (European Health Psychology Society), IAAP (International Association of Applied Psychology), IAREP (International Association of Research in Economic Psychology), WAPP (World Association of Personality Psychology).

На факультеті проводиться активна волонтерська діяльність та співпраця з міжнародними благодійними організаціями («DAFNE» - Європейська мережа асоціацій грантодавців); WINGS («Всесвітня ініціатива для підтримки грантодавців»); МБФ «Карітас Україна»; МБФ «Український жіночий фонд»; МБФ «Здоров'я українського народу»; Благодійна організація «Дон Боско. Україна»; Міжнародний фонд «Відродження»; «Фонд Східна Європа»; БФ «Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону»).


Психологічна служба ДНУ ім. О. Гончара


Психологічна служба Дніпровського національного університету була створена 26 червня 1992 р. на базі Центру гуманітарних проблем освіти. Основною метою діяльності психологічної служби (ПС) є виконання завдань, пов’язаних з психологічним забезпеченням навчально-виховного процесу, сприяння особистісному зростанню та професійному становленню студентів і співробітників університету. З 30 жовтня 2007 р. психологічна служба ДНУ була передана із Центру гуманітарних проблем освіти на факультет психології та спеціальної освіти.

Співробітники ПС:
Лазаренко Вікторія Іванівна – науковий керівник психологічної служби, кандидат соціологічних наук, доцент;
Потапова Наталія Василівна – провідний психолог; 
Журавльова Катерина Володимирівна – психолог;
Єфименко Ганна Вікторівна – психолог.

Основні завдання ПС:
·                     надання психологічної допомоги студентам та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;
·                     формування у студентів та співробітників університету високого рівня психологічної культури;
·                     психологічна просвіта: ознайомлення студентів та викладачів з основами психології; формування потреб у психологічних знаннях;
·                     вивчення психологічних труднощів студентів ДНУ та підготовка пропозицій з оптимізації навчання;
·                     сприяння особистісному розвитку студентів.

Види діяльності:
·                     індивідуальне консультування;
·                     психологічна діагностика (індивідуальна і групова);
·                    групова робота соціально-психологічної спрямованості (тематика: командоутворення; шляхи вирішення конфліктів; ораторське мистецтво; мистецтво успішних переговорів; формування навичок партнерського спілкування, упевненості у собі,  ефективного розподілу часу (time-менеджмент); працевлаштування випускників; емоційний інтелект; цілепокладання та життєва перспектива; фінансова грамотність; управління стресом тощо;
·                     групова робота особистісної спрямованості.

Пріоритетні напрямки діяльності:
·                     соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ЗВО;
·                     професійне самовизначення студентської молоді;
·                     здоровий спосіб життя;
·                     психологічна культура особистості.

 Психологічна служба надає свої послуги студентам, аспірантам, викладачам та співробітникам ДНУ.

Волонтерська робота

В організації студентського життя відіграє активну роль громадське об’єднання Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – Центр соціальних ініціатив і волонтерства, який був створений у 2002 році на факультеті психології та спеціальної освіти, а з 2010 року набув загальноуніверситетського статусу (14.06.2010 року наказом ректора ДНУ ім. О. Гончара №454), та успішно діє до теперішнього часу.

Центр є особливим в загальнодержавному навчальному просторі українських ЗВО. Він має своє Положення, структуру та координаційну раду. Керівник Центру – доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти факультету психології та спеціально освіти, кандидат педагогічних наук Зоя Петрівна Бондаренко.


Центр соціальних ініціатив і волонтерства

До складу волонтерських об’єднань входять 37 чоловік, представники спеціальностей «Психологія» та «Спеціальна освіта», які займаються багатьма напрямами волонтерської діяльності з надання соціально-педагогічних й психологічних та інших послуг (освітніх, інформаційних, юридичних, соціально-педагогічних) дітям-сиротам, дітям, які залишилися без батьківської опіки, дітям з особливими освітніми потребами, дітям з родин тимчасово переміщених осіб з Криму та Донбасу, військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у медичних закладах міста Дніпра та ін.

Різні види послуг, що надаються студентами й викладачами факультету психології та спеціальної освіти, є ефективними для тих, хто цього потребує, а саме: діти-сироти та діти, які залишилися без батьківської опіки, дитбудинку №1 м. Дніпра, центру підтримки дітей та сім’ї, дитбудинку для дітей з ДЦП при школі-інтернаті № 1, дитячого притулку «Барвінок» м. Дніпра, ДБСТ № 6 компенсаторного типу та ін., міського центру соціально-психологічної реабілітації для дітей, діти-переселенці у координаційному центрі «Допомога Дніпра», військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у обласному військовому госпіталі, обласній лікарні ім. І.І. Мечникова, лікарні УВС та ін. 
   
Напрями діяльності Центру волонтерства
- надання послуг дітям-сиротам та дітям, які залишилися без батьківської опіки (заклади інтернатного типу міста (дитбудинок №1, притулок «Барвінок», центр соціально-психологічної реабілітації для дітей, прийомні сім’ї, ДБСТ, центр підтримки дітей та сім’ї);
розвивально-корекційна, реабілітаційна та дозвіллєва робота з дітьми з особливими потребами (інтерактивний театр для дітей з вадами – бібліотека на бульварі Слави, дитячий будинок для дітей із ДЦП);
- волонтерський супровід дітей дошкільного віку під час їх підготовки до навчання у школі (СШ №67, м. Дніпро);
- інклюзивний супровід у навчальних закладах та установах міста (ДНЗ, школи);
- соціальне партнерство (з державними установами та НДО, благодійними організаціями, фондами, товариствами: Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міста, області, Український благодійний фонд «Благополуччя дітей», Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» (м. Київ), «Ангел дитинства», «Особливе дитинство» (м. Дніпро), «Турбота і підтримка», Благодійний фонд «За майбутнє України», громадські організації «Хто як не я», «Промінь» (м. Дніпро) та ін.);
- психолого-педагогічна допомога геріатричному пансіонату (м. Дніпро);
- навчання волонтерських груп та волонтерського активу у Школі волонтерів;
- організація благодійних акцій, культурно-дозвіллєвих заходів для дітей та молоді міста, для волонтерів;
- формування навичок здорового способу життя у студентському колективі;
- військово-патріотичний напрям: соціально-педагогічна робота з дітьми із родин тимчасово переміщених осіб, корекційно-реабілітаційна - робота з військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні у медичних установах тощо;
- науково-дослідна робота волонтерів (участь у науково-практичних конференціях, написання тез та статей щодо волонтерства та добродійної діяльності);
- соціально-педагогічне партнерство з Дніпровським педагогічним коледжем: спільні заходи та навчання у школі волонтерів.

Волонтерська діяльність студентів

Форми роботи Центру волонтерства є різноманітними.

Найчастіше волонтери використовують благодійні акції: традиційною є акція «Від серця – до серця» до Дня Святого Миколая і до Дня захисту дітей, та акція «Листи ангелів» за ініціативи Благодійного фонду «Інваліди – за рівність!» щодо опікування 152-х дітей з розумовими та фізичними вадами Котівської школи-інтернату Дніпропетровської області. Студенти написали листи підтримки цим дітям, за що отримали подяку від керівників школи і фонду. А також інші акції: «Творімо добрі справи, люди!», «Завітайте до Планети Добра!», «Щастя на крилах», «Фандрайзинг у дії!», «Прийди до сонячного кола волонтерів!», «Жити реально, жити здорово!» та ін.

Волонтерами організовуються привітання вихованців дитбудинку № 1 з Днем народження 18 жовтня, 19 грудня до Дня Святого Миколая, 19 травня та 1 червня (усі інтернатні заклади, над якими здійснюється волонтерування).

Волонтерська діяльність студентів

Співпраця студентів-волонтерів з цими закладами має зворотній зв'язок – до ДНУ вступають вихованці дитячого будинку № 1 і здобувають вищу освіту. Так, за роки співпраці вступили й закінчили факультет психології та спеціальної освіти 9 вихованців дитбудинку, з яких одна випускниця 2012 року Юлія Задорожня закінчила з відзнакою, отримавши диплом магістра психології.

Завдячуємо підтримці діяльності Центру волонтерства проректорові з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді Іваненку В.В., д.іст.наук, професору, а також ректорові ДНУ проф. Полякову М.В., які підтримують добрі мрії дітей-сиріт та дітей з інвалідністю про одержання вищої освіти.

  Студентське життя


Студентське самоврядування – це невід’ємна складова факультету психології та спеціальної освіти. Його завдання – захищати права студентів, сприяти всебічному розвитку, професіональному та особистісному становленню кожного.

Студенти факультету беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. 

З початком АТО, студентська рада, студенти факультету допомагають захисникам Вітчизни: збирають ліки, речі першої необхідності, продуки, листи подяки та підтримки, здають кров для поранених, а також особисто підтримують у госпіталях. 

Юнаки та дівчата розкривають свої таланти на міжфакультетських заходах, таких як: «Міс університет», «Містер університет», «Dance Show», «Брейн-ринг», Фестиваль КВК, «Univer-Voice» тощо. 

Не проходить стороною і спортивне життя факультет психології та спеціальної освіти. Студенти залюбки беруть участь у змаганнях з волейболу, футболу, шахів, входять до складу університетських збірних команд. 

У стінах самого факультету щороку проходять свята, які присячені Дню працівника освіти, Дню першокурсника, Дню Волонтера, Дню логопеда, Дню боротьби зі СНІДом, Міжнародному Дню жінок, Дню захисту дитинства та ін.

За ініціативою ради студентів на факультеті регулярно проводяться благодійні ярмарки. Зібрані кошти йдуть на подарунки вихованцям дитячих будинків.  

Важливим напрямом студентського життя факультету є діяльність загону волонтерів.

Студентська рада активно допомагає викладачам взаємодіяти зі студентами, підтримувати інтерес до навчання у студентської молоді. Вона завжди уважна до потреб студентів, виявляє готовність прийти на допомогу кожному, хто навчається на факультеті. 

 Рада підтримує дружні зв'язки не тільки з іншими факультетами ДНУ, але й з факультетами інших ЗВО, переймає вдалий досвід інших організацій. Вона постійно знаходиться в русі розвитку.