На 15 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет психології

пр. Д.Яворницького, 35, 4, 5-й корпус ДНУ 
Телефон деканату: +38 (056) 760-86-68
E-mail: Dec_fps@dsu.dp.ua

Факультет психології

Історична довідка

У 1984 році у Дніпропетровському державному університеті було створено педагогічний факультет, з 1989 року на його базі розпочалась підготовка фахівців зі спеціальностей «Психологія» та «Психологія і мова та література (англійська)», і факультет було перейменовано у психолого-педагогічний. У 1997-2005 рр. він мав назву факультет психології та соціології, а з 2005 року і по теперішній час має назву факультет психології.

Навчання понад 500 студентів за спеціальностями «Психологія» та «Спеціальна освіта» здійснюють 54 викладача, з яких 3 доктора психологічних наук, у тому числі член-кореспондент НАПН України та член-кореспондент Академії медико-технічних наук України, 2 доктора медичних наук, 1 доктор педагогічних наук; 35 доцентів (кандидатів наук) - відомі фахівці в галузі психології та спеціальної освіти.

На факультеті психології здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру із трьох спеціальностей 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» і 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія», 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Видається фаховий науковий збірник серії «Психологія», індексований у наукометричній базі «Індекс Копернікус».

 Керівний склад факультету

Декан факультету – Волков Дмитро Сергійович, кандидат психологічних наук, доцент.
Заступник декана з навчальної роботи – Нетьосов Сергій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти, "Відмінник освіти України". 
Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва – Грисенко Наталія Володимирівна.
Заступник декана з виховної роботи – Бондаренко Зоя Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти, "Відмінник освіти України".

Структурні підрозділи факультету


Навчальний процес на факультеті психології

Наукова та науково-методична діяльність

Учені факультету плідно займаються науковою, науково-методичною та організаційно-виховною роботою.

Тема кафедри педагогічної та вікової психології у 2013-2015 рр. – «Психологічні механізми і педагогічні умови стимулювання процесу саморозвитку особистості, та її становлення як відповідального суб'єкту життєтворчості».
Науковий результат: Механізми впливу освітнього досвіду на саморозвиток особистості. Роль емоційного інтелекту і інших позитивних властивостей особистості у становленні особистості як відповідального суб’єкту життєдіяльності.

У кандидатській дисертації Четверик-Бурчак А.Г. на тему «Механізми зв’язку емоційного інтелекту з оптимальним функціонуванням людини як суб’єкта життєдіяльності» (у розділах 2 і 3) теоретично обґрунтовано і емпірично перевірено роль рівня успішності виконання суб’єктом основних життєвих задач.
 
Впроваджено в навчальний процес курси: «Позитивна психологія», «Теорія емоційного інтелекту», «Педагогічна психологія».  

Тема кафедри педагогіки та спеціальної освіти у 2013-2015 рр. – «Удосконалення підготовки корекційного педагога в умовах університетської освіти».

Науковий результат:

1.Розроблено науково-методичне забезпечення підготовки майбутніх логопедів до професійно-педагогічної діяльності.
2. Визначено зміст основних компонентів професіограми корекційного педагога.
3. Виявлено важливі чинники, що впливають на формування професійного іміджу корекційного педагога.

Впровадження у навчальний процес такі курси: «Програма роботи логопеда з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзивної форми навчання», «Логопедія з практикумом», «Логоритміка».

Тема кафедри соціальної психології та психології управління у 2013-2015 рр. – «Соціально-психологічні особливості та закономірності соціалізації особистості в умовах трансформації суспільства». 

Науковий результат:

А) Гаркуша І.В.
1. Розроблено науково-методичне забезпечення підготовки майбутніх фахівців з рекламної діяльності;
2. Розроблено програму «Риторична культура фахівців з реклами» для розвитку культури мовлення засобами діалогічно-дискусійних та ігрових технологій;
Б) Коваленко В.В.
- Розроблено методичне забезпечення та досліджено особливості у переживанні екстремальних ситуацій людьми похилого віку.
- Розроблено програму тренінгу «Толерантність до екстремальних ситуацій», яка впроваджується на заняттях курсу «Психологія екстремальних ситуацій».

Впроваджено в навчальий процес курси: «Соціальна психологія», «Психологія спілкування», «Психологія переговорного процесу», «Політична психологія»; «Психологія екстремальних ситуацій», «Риторика».

Захистили кандидатські дисертації у 2016 р.:

1. Бунас А.А. – захистила кандидатську дисертацію у Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.26 Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка – 07.04.2016 р. за темою «Особливості прогностичної компетентності осіб з різними рівнями схильності до ризикованої поведінки» (наук. керівник д.психол.н., проф. Аршава І.Ф.).

2. Носенко Д.В. –захистила кандидатську дисертацію у Спеціалізованій вченій раді Д 26.453.02 Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України – 29.12.2015 р. за темою «Особистісні чинники психологічного феномену самоінвалідизації як форми проактивної копінг-поведінки» (наук. керівник д.психол.н., проф. Аршава І.Ф.).

Видано у 2016-2017 рр.:

Навчальні та навчально-методичні посібники:
1. І.Ф. Аршава, В.В. Корнієнко. Принципи нейропсихологічного аналізу порушень вищих психічних функцій при локальних ураженнях мозку. Д. 2016. – 236 c.
2. І.Ф. Аршава, К.П. Кутовий, І.О. Аршава. Юридична психологія: електронний навчальний посібник.
Д., ДНУ, 2016. – 192 с.
3. М.А. Салюк, К.П. Кутовий. Экспериментальная психология. Структурированный конспект лекций: Учебное пособие. Днепр: Инновация, 2016. – 136 с. (9 д.а.).
4. Аршава І.Ф., В.А. Гладуш. Навчально-методичний посібник до написання та оформлення дипломних робіт зі спеціальності «Корекційна (спеціальна) освіта». Електронне видання, 2016. – 34 c.
5. Ковальчук О.С., Салюк М.А, Анпілова Д.В. «Історія психології» (опорний конспект лекцій). Електронне видання, 2017. – 128 с.

Підручники:
1. І.Ф.Аршава, В.В. Корнієнко. «Нервові та психічні хвороби. (Видання 2, розширене та доповнене»). Електронне видання, 2017. – 340 стор..
2. І.Ф.Аршава, В.В. Корнієнко. Нейропсихологический анализ нарушений высших психических функций при локальных поражениях мозга. Д.: Изд-во «Свидлер», 2017. – 236 с.

Методичні посібники та рекомендації:
1. І.Ф.Аршава, Д.В. Анпілова, М.А. Салюк, О.С. Ковальчук. Методичний посібник до виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія сексуальності» (для студентів ОКР «Магістр» денної та заочної форм навчання). Д., 2016. – 58 c.
2. Носенко Е.Л., Аршава І.Ф. Контрольні завдання до курсу «Теоретико-методологічні проблеми психології». Дніпро. ФОП Сова Д.І. 2017. – 40 с.
3. Анпілова Д.В., Бунас А.А. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи сексології» (для студентів денної та заочної форм навчання). Д., 2016.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Психологія

Студентські досягнення

Почесний знак:
1. Ткач Інна В’ячеславівна - нагороджена Почесним знаком «Відмінник ДНУ» (посвідчення № 329, 17.листопада 2015 р.).

Грамота:

1. Мігаліна Марія Олександрівна - нагороджена грамотою ДНУ за старанність та наполегливість, успіхи в навчанні та з нагоди святкування Міжнародного дня студента (17 листопада).

Подяки:

1. Гавенко Ірина Олегівна – нагороджена подякою ДНУ за старанність та наполегливість, за активну громадську діяльність та з нагоди святкування Міжнародного дня студента (17 листопада).
2. Сидоренко Артем Сергійович - нагороджений подякою ДНУ за старанність та наполегливість, високі спортивні досягнення та з нагоди святкування Міжнародного дня студента (17 листопада).

Студентська наукова робота

Кафедра загальної психології та патопсихології


На засіданні студентської наукової конференції (18.04.2017 р.) з доповідями про результати своєї наукової роботи виступили 20 студентів. Відзначено як найкращі наукові роботи таких студентів:

Ємельянова Н. – студ. 5-го курсу, гр. ДС-16с-1, тема доповіді «Специфіка механізмів психологічного захисту осіб з різними еміграційними намірами». Наук. кер. доц. Ковальчук О.С.

Гречана Ю. – студ. 3-го курсу, гр. ДС-14-3, тема доповіді «Особливості взаємозв’язку Я-концепції та психологічного благополуччя в юнацькому віці». Наук. кер. ст. викл. Бунас А.А.

Тарасюк Х. – студ. 2-го курсу, гр. ДС-15-1, тема доповіді «Роль темпераменту в професійному самовизначенні підлітків». Наук. кер. викл. Ноздрін С.В.

Студенти V курсу Андрійченко А.В., Гузь Я.В. взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки», м. Київ, 29-30 листопада 2016 р., секція «Психологічні науки» (науковий керівник – Аршава І.Ф.).

Студенти V курсу Василюк О.Л., Циганкова Л.В. взяли участь у ІV Всеукраїнському форумі студентів, аспірантів і молодих вчених - Д.: ДНУ, 2017 (науковий керівник – Салюк М.А.).

Студентка ІІІ курсу Черних О.А. брала участь у ІV Всеукраїнському форумі студентів, аспірантів і молодих вчених - Д.: ДНУ, 2017 (науковий керівник – Бунас А.А.).

Студентка ІІ курсу Тарасюк Х.О. брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Значимість психології в сучасному суспільстві» (м. Ужгород, 16-17 червня 2017 р.). (науковий керівник – Ноздрін С.В.).

Студентка V курсу Бучко А.О. брала участь у ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (26-27 травня 2017) - Д.:ДНУ, 2017 (науковий керівник – Салюк М.А.).

Студентка V курсу Чиркіна А.О. брала участь у Всеукраїнській науковій конференції "Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах" - Д: ДНУ, 2016 (науковий керівник – Баратинська А.В.).

Публікації студентів у наукових виданнях:
Студент Василюк О.Л. у співавторстві з доц. Салюк М.А. – стаття «Роль рефлексивної свідомості у зумовлені психологічного благополуччя особистості» у фаховому журналі «Науковий вісник Херсонського державного університету». Серія: Психологічні науки.

Студентка Бучко А.О. у співавторстві з доц. Салюк М.А. – стаття «Рівень розвитку емоційного інтелекту як фактор попередження схильності до віктимної поведінки підлітків» у фаховому журналі «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля».

Студентки Нікітіна Д.О., Абдула О.М. у співавторстві з доц. Ковальчук О.С. – стаття «Специфіка проявів соціальної відповідальності та психологічного благополуччя в різних вікових групах» у фаховому журналі «Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України».

Студенти факультету брали участь у Міжнародній науково-практичній заочній конференції: «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість» (25жовтня - 3 листопада 2017 р.) -  http://distance.dnu.dp.ua/ukr/index_ukr.html:

Горбанева А.Н., Жидачин А.Я. (науковий керівник – Бунас А.А.);
Веремейчик І.М., Коваленко Я.О., Козіна О.І. (науковий керівник – Корнієнко В.В.);
Ткач І.В., Петрук О.Ю. (науковий керівник – Аршава І.Ф.);
Ікол К.В., Дрозач О.В., Фора А.Л. (науковий керівник – Салюк М.А.);
Зубко А.С., Шаповал Т.Ю. (науковий керівник – Кутовий К.П.).

За 2016-2017 н.р. опубліковано 13 наукових робіт студентів, виконаних під керівництвом співробітників кафедри.

У 2016 р. студенти старших курсів опублікували статті у фахових виданнях та матеріали доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях у співавторстві з науковими керівниками:

1. Гузь Я.В. (у співавторстві з проф. Аршава І.Ф.). Вплив етнічної ідентичності на формування базових цінностей особистості. Вісник Дніпропетровського університету, сер.: Психологія, Випуск 23, 2017. С. 49-58.

2. Гузь Я.В. (у співавторстві з проф Аршава І.Ф.) «Етнічна ідентичність та її зв’язок із ціннісною сферою особистості» Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки (частина ІІ): матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 29-30 листопада 2016 року. - Київ, 2016. – С. 7-10.

3. Василюк О.Л. (у співавторстві з Диса О.В.) Шляхи подолання особистістю синдрому втрати. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць/[за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 408 с., С. 244-248.

5. Андрійченко А.В. (у співавторстві з проф. Аршава І.Ф.) «Вплив «темних» рис особистості на виникнення професійного вигоряння спеціаліста-маркетолога. Міжнародний центр наукових досліджень ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки», м. Київ, 29-30 листопада 2016 р., секція «Психологічні науки».

6. Баранова А.В. (у співавторстві з Диса О.В.) Психологические изменения личности в условиях сенсорной депривации. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 408 с., С. 40-44.

7. Чернова Л.В. (у співавторстві з Диса О.В.) Сутність психологічних переживань людей, які стали жертвами терроризму. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальна робота в контексті соціокультурних змін" (15-16 квітня 2016 року). - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016.

8. Чернова Л.В. (у співавторстві з доц. Байєр О.О.) Maternal upringing as a factor of perfectionism development // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія «Психологія». – Вип.22. – 2016. – С.11-18.

9. Зиненко О. (у співавторстві з Диса О.В.) Проблема развития стрессоустойчивости журналистов в их профессиональной деятельности. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальна робота в контексті соціокультурних змін" (15-16 квітня 2016 року). - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016.

10. Дмитренко В. (у співавторстві з Диса О.В.) Соціально-психологічні умови формування міграційної поведінки громадян України. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальна робота в контексті соціокультурних змін" (15-16 квітня 2016 року). - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016.

11. Білик К. (у співавторстві з Диса О.В.) Психологічні особливості переживання життєвої кризи особистістю в ранньому юнацькому віці. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальна робота в контексті соціокультурних змін" (15-16 квітня 2016 року). - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016.

Кафедра педагогічної та вікової психології

Студенти груп, керівництво роботою яких здійснюють викладачі кафедри педагогічної та вікової психології у 2015 році брали участь у різних видах наукової роботи, зокрема в першому турі Всеукраїнської олімпіади з психології взяли участь 20 студентів. Переможцями цього туру стали студент 4 курсу Зіненко О.С. та студентка 3 курсу Мігаліна М.О., які посіли 1 та 2 місця. Вони були направлені на другий тур цієї Олімпіади, який відбувся у КНУ імені Т. Г. Шевченка , квітень 2015 р.

Студентка 5 курсу (магістр) Соболєва В.Є. отримала сертифікат учасника ІІІ Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених (Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет 23-24 квітня 2015).

Студентка 5 курсу Сівко О.П. отримала сертифікат Х міжнародної науково-практичної конференції «Научные перспективы ХХI века, достижения и перспективы нового столетия» (Россия, г. Новосибирск, 17-18 апреля 2015 г.).

Студентка 4 курсу Ткач І.В. нагороджена почесним знаком «Відмінник ДНУ» та отримала сертифікат Учасника міжнародної наукової конференції «AKTUALE PROBLEMY NOWOCZESNYCH NAUK» (м. Перемишль, Польща, 07-15 червня 2015 р.).

Студентка 4 курсу Мігаліна М.О. нагороджена грамотою за старанність та наполегливість в навчанні та з нагоди святкування Міжнародного дня студента.

Студентка 4 курсу Гавенко І.О отримала Подяку за старанність та наполегливість, активну громадську діяльність та з нагоди святкування Міжнародного дня студента. 

Студент 3-го курсу Сидоренко А.С. отримав Подяку за старанність та наполегливість, високі спортивні досягнення та з нагоди святкування Міжнародного дня студента. 

Рекомендовані до участі в конкурсі МОНУ від кафедри педагогічної та вікової психології студенти:
Соболєва В.Є гр. ДС-14м-1 (наук. керівник – проф. Носенко Е.Л.);
Дмитренко В.С. гр. ДС-15м-1 (наук. керівник – проф. Носенко Е.Л.);
Ткач І.В. гр. ДС-12-1 (наук. керівник доц. Самошкіна Л.М.).
Рекомендовані до участі у конкурсі В. Пінчука студенти:
Дмитренко В.С. гр. ДС-15м-1 (наук. керівник – проф. Носенко Е.Л.);
Ткач І.В. гр. ДС-12-1 (наук. керівник доц. Самошкіна Л.М.).

26 студентів учасників факультетського наукового товариства опублікували результати наукових робіт у фаховому «Віснику Дніпропетровського національного університету Серія «Психологія»; Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології і імені .С. Костюка НАПН України; у Збірках матеріалів ІІІ Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених,  Дніпропетровськ; у всеукраїнській науково-практичній конференції «Провідна роль освітнього досвіду у становленні особистості», Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара; у збірці «Молодий вчений. Розділ «Психологічні науки», Київ; у ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції, Київ. – Житомир; у ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід», Харків та ін.

Кафедра педагогіки та спеціальної освіти

У 2015 р. у наукових кафедральних та межкафедральних семінарах брали участь 12 студентів. 32 студенти опублікували у сбірнику наукових праць ДНУ ім.О.Гончара «Актуальні проблеми педагогіки» статті та тези, у співавторстві з викладачами (Синець А.М., Масур Г.С., Олексіна І.М., Коломієць О.І., Букрєєва Д.А., Пиченко В.В., Мишина Н.К., Онищенко Г.В., Суліма А.В., Мискова А.А., Бабенко О.А., Максютенко А.О., Шалько О.П., Бондарь А.О., Банга Я.В., Вовкодав І.В., Медвєдев Д.О., Вострікова М.О., Паканич Л.І., Козоріз М., Павлюх К.П.).

Опублікували тези доповіді на Міжнародному форумі «Непреривна освіта нового сторіччя: досягнення, перспективи» - Запоріжжя (Іванюк Н.Г.); в Матеріалах І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Провідна роль освітнього досвіду в становленні особистості»- Дн-ськ (Букрєєва Д.А., Пиченко В.В.).

На університетській наукової конференції були відзначені як більш змістовні доповіді студентів: Вовкодав І.В., наук.кер.доц. Переворська О.І. «Розвиток когнітивних процесів дітей із ЗПР початкової школи», Максютенко А.О., наук.кер. доц. Коробов Є.Т. «Особливості розвитку емоційної сфери та її корекція у дітей середнього шкільного віку із ЗПР», Оніщенко Д.В., наук.кер. порф. Гладуш В.А. «Розвиток міжособистісного спілкування у дошкільників з порушеннями мовлення».

Студентка Приходько Т. О. стала переможницею університетського конкурсу студентських наукових робіт, взяла участь у Міжнародній олімпіаді студентів (м. Кам”янець Подільський), де отримала диплом «За оригінальність наукової ідеї».

Студенти взяли участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції, м. Київ, НПУ ім. Драгоманова (Савінська Є., Трипутіна А.).

Кафедра соціальної психології та психології управління

У 2015 р. 15 студентів старших курсів опублікували статті у фахових виданнях та матеріали доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях у співавторстві з науковими керівниками.
Зокрема, студентка Бондаренко Я.І. у співавторстві з доц. Кубриченко Т.В. – стаття «Самоставлення самотніх жінок» у фаховому журналі «Актуальні проблеми психології».

Студентка Лісова Л.І. у співавторстві зі ст. викладачем Коваленко В.В. – стаття «Характер зв’язку локусу контролю з вибором копінг-стратегії особистістю в період ранньої зрілості» та студентка Ткешелашвілі Н.О. у співавторстві зі ст. викладачем Коваленко В.В. – стаття «Характер зв'язку маскулінності/фемінінності з ціннісними орієнтаціями спортсменів» у фаховому журналі «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки».

Студентка Сівко О. П. – статтю «Характер зв'язку самооцінки зі стратегіями поведінки особистості у конфлікті» у журналі «Молодий вчений» (Керівник Лазаренко В.І.).

Студентка Батаєва К.Ю. у співавторстві з асист. Гаркушею І.В. – статтю «Взаємозв'язок рівнів тривожності та акцентуацій характеру підлітків».

Студентка Недайхліб А.Є. у співавторстві з асист. Гаркушею І.В. – статтю «Взаємозв'язок психологічних особливостей норм спілкування та стилю керівництва менеджерів-управлінців».

Студентка Миргородська Ю.О. у співавторстві з ст. викладачем Коваленко В.В. - статтю «Зв'язок емоційного інтелекту та типів міжособистісних стосунків у підлітковому віці» у науковому періодичному виданні «Український психолого-педагогічний науковий збірник».

Студентка Должикова Л.А. у співавторстві з доц. Лазаренко В.І. – статтю «Комунікативні здібності майбутніх педагогів як чинник їх педагогічної майстерності» та студентка Пащенко І.Ю. у співавторстві з доц. Лазаренко В.І. – стаття «Теоретичні аспекти проблеми педагогічної підтримки професійного самовизначення студентів» у збірці праць ДНУ імені О. Гончара «Актуальні проблеми педагогіки».

Студентка Батаєва К.Ю. у співавторстві з асист. Гаркушею І.В. – тези доповіді «Взаємозв'язок рівнів тривожності та акцентуацій характеру підлітків» та студентка Недайхліб А.Є. у співавторстві з асист. Гаркушею І.В. – тези доповіді «Взаємозв'язок психологічних особливостей норм спілкування та стилю керівництва менеджерів-управлінців» у збірнику тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 березня 2015 року) "Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук".

Студентка Вороновська В.В. у співавторстві з проф. Богучаровою О.І., студентка Беліцька А.О. у співавторстві з доц. Лазаренко В.І., студентка Васькевич К.В. у співавторстві з доц. Лазаренко В.І. та студентка Миргородська Ю.О. у співавторстві з ст. викладачем Коваленко В.В. – матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Провідна роль освітнього досвіду у становленні особистості» (Дніпропетровськ, 05–25 квітня 2015 р.).

Одноосібні публікації студентів у 2015 р.:
Сівко О. П. Характер зв'язку самооцінки зі стратегіями поведінки особистості у конфлікті // «Молодий вчений». – № 5 (20). Частина 4. Травень 2015 р. – С. 87-91. (Керівник Лазаренко В.І.).

  Міжнародні контакти

Упродовж 2014-2015 рр. факультет брав участь у міжнародній діяльності університету, яка полягала в наукових розробках та публікаціях, участі в міжнародних конференціях.

Професорсько-викладацьким складом факультету було опубліковано 11 статей в індексованих зарубіжних журналах: в журналі «Досягнення у соціальних науках» (Великобританія) – 4 статті; в журналі «Психологія та педагогіка» (Угорщина) – 1 стаття; в журналі «Соціальна психологія здоров’я і сучасні інформаційні технології» (Білорусь) – 1 стаття; в журналі «Актуальні проблеми гуманітарних та суспільних наук» – 1 стаття (Росія ); в журналі «Міжнародний журнал соціологічних досліджень» – 1 стаття; в журналі «Novoczesna Educacja: filizofia, innovacja, doswiadczenie» – 2 статті (Польща), в журналі «Европейський науковий журнал» – 1 стаття.

Викладачі факультету регулярно беруть участь у зарубіжних конференціях, конгресах, семінарах. Опубліковано 41 тези.
 
У 2014 – 2015 н. р. було зроблено 7 доповідей на Всесвітніх та Європейських конференціях:
– Arshava I., Nosenko E., Znanetska O., COMPLEXITY AND CLARITY OF THE MULTIDIMENSIONAL PERSONALITY SELF-CONCEPT AS A PREDICTOR OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING / 28th Conference of the European Health Psychology Society from 26.08.14 to 30.08.14 in Innsbruck.
– Nosenko E., Arshava I., Nosenko D., PERSONALITY PRECURSORS AND HEALTH-RELATED CONSEQUENCES OF SELF-HANDICAPPING AS A FORM OF COPING INADEQUACY/ 28th Conference of the European Health Psychology Society from 26.08.14 to 30.08.14 in Innsbruck.
– Arshava I., Nosenko E., A NEW APPROACH TO ASSESSING HUMANIZING EFFECT OF THE MULTIDIMENSIONAL PERSONALITY SELF-CONCEPT AS A PREDICTOR OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING INADEQUACY / 28th Conference of the European Health Psychology Society from 26.08.14 to 30.08.14 in Innsbruck.
– Nosenko E., Arshava I., Nosenko D., The role of «characteristic adaptation» in the stability of sporting skills execution / 14th Congress of Sport Psychology, from 14.07.2015 to 19.07.2015, Bern, Switzerland.
– Arshava I., Nosenko D., Self-handicapping as a proactive disengagement coping strategy / The 14th European Congress of Psychology, 2015, Milan.
– Nosenko D., Arshava I., Nosenko E., Sporting activity over youth as a favourable factor of personality development / 14th Congress of Sport Psychology, from 14.07.2015 to 19.07.2015, Bern, Switzerland.
– Самошкіна Л.М., Ткач І. В., Вплив гри в шахи на розвиток волі, ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные проблемы современных наук-2015», Польша, м. Перемишль.

У грудні 2015 р. проф. І.Ф. Аршава та проф. Е.Л. Носенко взяли участь у Всесвітньому конгресі з оцінювання якості освіти, Саудівська Аравія.

У жовтні 2015 р. проведено науковий вебінар на тему «Феномен плагіату в освіті: стратегії його подолання» разом з професором Економічного університету м. Братислава Ярославом Култаном.

У 2016 р. професорсько-викладацьким складом кафедри загальної та медичної психології опубліковано статті, матеріали конференцій, тези доповідей в міжнародних виданнях:

1. Arshava I.F., Nosenko E.L. Personality precursors of self-handicapping as a behavioral manifestation of the individual`s self-efficacy deficit. International Journal of Personality Psychology. – 2016 – P. 1-21 (accepted for publication).
2. Аршава І.Ф., Баратинська А.В. Specifics of professional burnout detection among internal affairs officers of different gender. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць ДВНЗ «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич, 2016.
3. Аршава І.Ф., Андрійченко А.В. Вплив темних рис особистості на виникнення професійного вигоряння спеціаліста. Міжнародний центр наукових досліджень ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки», м. Київ, 29-30 листопада 2016 р., секція «Психологічні науки».
4. Аршава І.Ф., Гузь Я..В. Етнічна ідентичність та її зв'язок із ціннісною сферою особистості.. Міжнародний центр наукових досліджень ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки», м. Київ, 29-30 листопада 2016 р., секція «Психологічні науки».
5. Kutovyy K.P., Arshava I.O. Positive values maturity level in respondents with different hardiness index. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології». - № 2(10). – 2016.
6. Волков Д.С., Ноздрін С.В. Вплив індивідуально-типологічних властивостей на інтелектуальну продуктивність студентів. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічних читаннях. Додаток 3 до Вип. 36, Том 1 (17), 2016 р. - С. 97-106.
7. Аршава І.Ф., Ткач І.В. Теоретичні погляди на дослідження самотності як потенційного фактору саморозвитку осіб юнацького віку // Матеріали Міжнародної науково-практичної заочної конференції: «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість», 25.10-3.11.2017, Дніпро, Україна.
8. Аршава І.Ф., Ткач І.В. Зв’язок різних аспектів самотності, психологічного благополуччя та саморозвитку осіб юнацького віку. Український психолого-педагогічний науковий збірник № 12 (12). 24-25 листопада 2017 р. м. Львів.
9. Аршава І.Ф., Петрук О. Сучасні погляди на особистісну специфіку хворих на подагру. Index Copernicus, Google Scolar. // Мед. психологія № 4., 2017. м. Харків.
10. Аршава І.Ф., Кутєпо-Бредун В.Ю. Особистісні характеристики музикантів-професіоналів та музикантів-аматорів. Журнал “Science and education a new dimension”, г. Будапешт. – 6 с.
11. Аршава І.Ф., Кутєпо-Бредун В.Ю. Особистісна специфіка та особливості психологічного благополуччя музикантів-професіоналів (порівняльно-віковий аспект)». Журнал «Медична психологія». м. Харків. – 2017. – 9 с.

Матеріали конференцій:

1. Arshava I, Nosenko Е., Nosenko D. Self-handicapping and its relation to five factor model of personality
І Міжнар. наук.-практ. конф. «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» : збі4 курс, ф-т психологіїрник наукових праць / [за ред. : Кузікової С.Б., Щербакової І.М.] – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 94-97.
2. И.Ф.Аршава, Е.Л. Носенко, Д.В. Носенко
Самоінвалідизація та її зв'язок із диспозиційними характеристиками особистості: роль нейротизму ісумлінності. ІІ Міжнар. науково-практ. конф. «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя», 18-19 лютого 2016 р., Суми 2016. – С. 8.
3. Кутовий К.П. Вибір способу переробки інформації для успішного вирішення когнітивних задач
Materials of the XІІІ International scientific and practical conference [«Conduct of modern science»], – Sheffield: Science and education LTD, 2016. – Volume 15. Psychology and sociology.– June, 2016. P. 66-69.
4. Волков Д.С., Ноздрін С.В. Взаємозв’язок індивідуально-типологічних властивостей та інтелектуальних здібностей студентів. IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (12-31 травня 2016 р.).
5. В.В. Корнієнко, Н.В. Фоменкова. Про особливості та типи реагування на психогенні розлади у осіб різної статі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27.03. – 05.-04.2016 року (0,2 д.а.)
16. В.В. Корнієнко, Кузнецов В.А. Аналіз проблеми психологічного благополуччя лікарів, які надають довготривалу медичну допомогу. Materials of XII international research and practice conference “Scientific horizons-2016” September 30-octobe .P.9-13.
7. В.В. Корнієнко, Ніканорова Ю.В. Особливості психологічного здоров’я викладачів вищих навчальних закладів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 2016 (у друці).
Тези доповіді:
1. Kovalchuk. O. Psychodiagnostic Tool Development for Measurement of Social Responsibility in Ukrainian Organizations World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index, Psychological and Behavioral Sciences (2016)., 2(1), 487.
2. Kovalchuk О. The operationalization of social responsibility phenomenon and the concept of beliefs about work
24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development,July 10-14, 2016, Vilnius, Lithuania.
3. Kovalchuk O., Salyuk M.The correlation between metacognitive competence and distance courses students’ emotional attitude to online learning. 24TH Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development, July 10-14, 2016, Vilnius, Lithaunia.
4. Kovalchuk O. Leadership characteristics as predictors of self-esteem level in Ukrainian young fencers. 24TH Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development, July 10-14, 2016, Vilnius, Lithaunia. (0,25 д.а)
5. Диса О.В., Гузь Я.В. Особливості прояву ризикованої поведінки у складних життєвих ситуаціях
ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 408 с., С. 44-49. (0,3 д.а.)
5. Василюк О.Л. (у співавторстві з Диса О.В.) Шляхи подолання особистістю синдрому втрати. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 408 с., С. 244-248.
6. Андрійченко А.В. (у співавторстві з Диса О.В.) Інтернет-залежність як наслідок життєвої кризи. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 408 с., С. 240-244.
7. Баранова А.В. (у співавторстві з Диса О.В.) Психологические изменения личности в условиях сенсорной депривации. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 408 с., С. 40-44.
8. Чернова Л. (у співавторстві з Диса О.В.) Сутність психологічних переживань людей, які стали жертвами терроризму. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальна робота в контексті соціокультурних змін" (15-16 квітня 2016 року). - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016 .
9. Зиненко О. (у співавторстві з Диса О.В.) Проблема развития стрессоустойчивости журналистов в их профессиональной деятельности. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальна робота в контексті соціокультурних змін" (15-16 квітня 2016 року). - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016.
10. Дмитренко В. (у співавторстві з Диса О.В.) Соціально-психологічні умови формування міграційної поведінки громадян України. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальна робота в контексті соціокультурних змін" (15-16 квітня 2016 року). - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016 .
11. Білик К. (у співавторстві з Диса О.В.) Психологічні особливості переживання життєвої кризи особистістю в ранньому юнацькому віці. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальна робота в контексті соціокультурних змін" (15-16 квітня 2016 року). - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016.
12. Диса О.В., Куркумей В. Переживання часу власного життя працівниками ОВС в умовах професійної кризи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки» (м. Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.).

На факультеті підготовлено програму і відповідні навчальні матеріали для впровадження в університеті магістерського курсу «Психологія здоров’я» для іноземних та вітчизняних студентів (які володіють англійською мовою). 

Проводиться розробка проекту кроскультурного дослідження «Career orientations assessment practice» разом з Institute of Applied Psychology, Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic. 

Здійснюється підготовка договору про співпрацю з Institute of Applied Psychology, Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic; та Краківським педагогічним університетом (Польща).

Досягнення кафедри загальної та медичної психології з міжнародної діяльності у 2016 р.:

1. У співробітництві з професором Ш. Шварцем викладачі кафедри, під керівництвом зав. кафедри, проф. Аршава І.Ф., успішно взяли участь у реалізації проекту з адаптації методики Ш. Шварца «Портретний ціннісний опитувальник» Adaptation of Portrait Values Questionnaire (PVQ-57) українською мовою. Строки реалізації проекту: вересень 2015-травень 2016. Сертифікат № # 25.06.2016 _90/15.

2. Продовжено співпрацю з Institute of Applied Psychology, Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic в межах проекту кроскультурного дослідження «Соціальна відповідальність у структурі цінностей особистості як фактор психологічного благополуччя української та словацької молоді: кроскультурний аналіз» («Social responsibility in the Structure of Values as a Predictor of Psychological Well-Being in Ukrainian and Slovak youth: Cross-Cultural Analysis».

3. Продовжується робота співробітників кафедри загальної психології та патопсихології у складі робочої групи міжнародної організації Принципи відповідальної менеджмент-освіти (PRME Working Group “Gender Equality”). Робоча група з гендерної рівності згуртувала учених та керівників організацій різних країн для забезпечення підтримки та створення ресурсів для інтеграції гендерних аспектів у суспільне життя. Однією з головних задач групи – проведення междисциплінарних досліджень, дотичних до проблеми гендеру.

Професорсько-викладацький склад факультету бере участь у діяльності міжнародних психологічних асоціацій: IPPA (International Positive Psychology Association), EHPS (European Health Psychology Society), IAAP (International Association of Applied Psychology), IAREP (International Association of Research in Economic Psychology), WAPP (World accociation of Personality Psychology).

Факультет здійснює активну волонтерську діяльність та співпрацює з міжнародними благодійними організаціями («DAFNE» - Європейська мережа асоціацій грантодавців); WINGS («Всесвітня ініціатива для підтримки грантодавців»); МБФ «Карітас Україна»; МБФ «Український жіночий фонд»; МБФ «Здоров'я українського народу»; Благодійна організація «Дон Боско. Україна»; Міжнародний фонд «Відродження»; «Фонд Східна Європа»; БФ «Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону»).

Психологічна служба ДНУ ім. О. Гончара


Психологічна служба Дніпровського національного університету була створена 26 червня 1992 р. на базі Центру гуманітарних проблем освіти. Основною метою діяльності психологічної служби (СПС) є виконання завдань, пов’язаних з психологічним забезпеченням навчально-виховного процесу, сприяння особистісному зростанню та професійному становленню студентів і співробітників університету. З 30 жовтня 2007 р. Психологічна служба ДНУ була передана із Центру гуманітарних проблем освіти на факультет психології.

Співробітники ПС:
Лазаренко Вікторія Іванівна – науковий керівник соціально-психологічної служби, кандидат соціологічних наук, доцент;
Потапова Наталія Василівна – провідний психолог; 
Кузнєцова Наталія Володимирівна – психолог; 
Денисенко Алла Анатоліївна – психолог.

Основні завдання ПС:
·                     надання психологічної допомоги студентам та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;
·                     формування у студентів та співробітників університету високого рівня психологічної культури;
·                     психологічна просвіта: ознайомлення студентів та викладачів з основами психології; формування потреб у психологічних знаннях;
·                     вивчення психологічних труднощів студентів ДНУ та підготовка пропозицій з оптимізації навчання;
·                     сприяння особистісному розвитку студентів.

Види діяльності:
·                     індивідуальне консультування;
·                     психологічна діагностика (індивідуальна і групова);
·                     групова робота соціально-психологічної спрямованості (тематика: командоутворення; шляхи вирішення конфліктів; ораторське мистецтво; мистецтво успішних переговорів; формування навичок партнерського спілкування, упевненості у собі,  ефективного розподілу часу (time-менеджмент); працевлаштування випускників; емоційний інтелект; цілепокладання та життєва перспектива; фінансова грамотність; управління стресом тощо;
·                     групова робота особистісної спрямованості.

Пріоритетні напрямки діяльності:
·                     соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ВНЗ;
·                     професійне самовизначення студентської молоді;
·                     здоровий спосіб життя;
·                     психологічна культура особистості.

 Психологічна служба надає свої послуги студентам, аспірантам, викладачам та співробітникам ДНУ.

Волонтерська робота

В організації студентського життя відіграє активну роль громадське об’єднання Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – Центр соціальних ініціатив і волонтерства, який був створений у 2002 році на факультеті психології, а з 2010 року набув загальноуніверситетського статусу (14.06.2010 року наказом ректора ДНУ ім. О. Гончара № 454), та успішно діє до теперішнього часу.

Центр є особливим в загальнодержавному навчальному просторі українських ВНЗ. Він має своє Положення, структуру та координаційну раду. Керівник Центру – доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти факультету психології кандидат педагогічних наук Зоя Петрівна Бондаренко.


Центр соціальних ініціатив і волонтерства

До складу волонтерських об’єднань входять 37 чоловік, представники спеціальностей «Психологія» та «Спеціальна освіта», які займаються багатьма напрямами волонтерської діяльності з надання соціально-педагогічних й психологічних та інших послуг (освітніх, інформаційних, юридичних, соціально-педагогічних) дітям-сиротам, дітям, які залишилися без батьківської опіки, дітям з особливими освітніми потребами, дітям з родин тимчасово переміщених осіб з Криму та Донбасу, військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у медичних закладах міста Дніпра та ін.

Різні види послуг, що надаються студентами й викладачами факультету психології, є ефективними для тих, хто цього потребує, а саме: діти-сироти та діти, які залишилися без батьківської опіки, дитбудинку №1 м. Дніпра, центру підтримки дітей та сім’ї, дитбудинку для дітей з ДЦП при школі-інтернаті № 1, дитячого притулку «Барвінок» м. Дніпра, ДБСТ № 6 компенсаторного типу та ін., міського центру соціально-психологічної реабілітації для дітей, діти-переселенці у координаційному центрі «Допомога Дніпра», військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у обласному військовому госпіталі, обласній лікарні ім. І.І. Мечникова, лікарні УВС та ін. 
   
Напрями діяльності Центру волонтерства
- надання послуг дітям-сиротам та дітям, які залишилися без батьківської опіки (заклади інтернатного типу міста (дитбудинок № 1, притулок «Барвінок», центр соціально-психологічної реабілітації для дітей, прийомні сім’ї, ДБСТ, центр підтримки дітей та сім’ї);
розвивально-корекційна, реабілітаційна та дозвіллєва робота з дітьми з особливими потребами (інтерактивний театр для дітей з вадами – бібліотека на бульварі Слави, дитячий будинок для дітей із ДЦП);
- волонтерський супровід дітей дошкільного віку під час їх підготовки до навчання у школі (СШ №67, м. Дніпро);
- інклюзивний супровід у навчальних закладах та установах міста (ДНЗ, школи);
- соціальне партнерство (з державними установами та НДО, благодійними організаціями, фондами, товариствами: Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міста, області, Український благодійний фонд «Благополуччя дітей», Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» (м. Київ), «Ангел дитинства», «Особливе дитинство» (м. Дніпро), «Турбота і підтримка», Благодійний фонд «За майбутнє України», громадські організації «Хто як не я», «Промінь» (м. Дніпро) та ін.);
- психолого-педагогічна допомога геріатричному пансіонату (м. Дніпро);
- навчання волонтерських груп та волонтерського активу у Школі волонтерів;
- організація благодійних акцій, культурно-дозвіллєвих заходів для дітей та молоді міста, для волонтерів;
- формування навичок здорового способу життя у студентському колективі;
- військово-патріотичний напрям: соціально-педагогічна робота з дітьми із родин тимчасово переміщених осіб, корекційно-реабілітаційна - робота з військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні у медичних установах тощо;
- науково-дослідна робота волонтерів (участь у науково-практичних конференціях, написання тез та статей щодо волонтерства та добродійної діяльності);
- соціально-педагогічне партнерство з Дніпропетровським педагогічним коледжем: спільні заходи та навчання у школі волонтерів.

Волонтерська діяльність студентів

Форми роботи Центру волонтерства є різноманітними.
Найчастіше волонтери використовують благодійні акції: традиційною є акція «Від серця – до серця» до Дня Святого Миколая і до Дня захисту дітей, та акція «Листи ангелів» за ініціативи Благодійного фонду «Інваліди – за рівність!» щодо опікування 152-х дітей з розумовими та фізичними вадами Котівської школи-інтернату Дніпропетровської області. Студенти написали листи підтримки цим дітям, за що отримали подяку від керівників школи і фонду. А також інші акції: «Творімо добрі справи, люди!», «Завітайте до Планети Добра!», «Щастя на крилах», «Фандрайзинг у дії!», «Прийди до сонячного кола волонтерів!», «Жити реально, жити здорово!» та ін.
Організоване волонтерами постійне привітання вихованців дитбудинку № 1 з Днем народження 18 жовтня, 19 грудня до Дня Святого Миколая, 19 травня та 1 червня (усі інтернатні заклади, над якими здійснюється волонтерування).

Волонтерська діяльність студентів

Співпраця студентів-волонтерів з цими закладами має зворотній зв'язок – до ДНУ вступають вихованці дитячого будинку № 1 і здобувають вищу освіту. Так, за роки співпраці вступили й закінчили факультет психології 9 вихованців дитбудинку, з яких одна випускниця 2012 року Юлія Задорожня закінчила з відзнакою, отримавши диплом магістра психології. Завдячуємо підтримці діяльності Центру волонтерства проректорові з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді Іваненку В.В., д.іст.наук, професору, а також ректорові ДНУ проф. Полякову М.В., які підтримують добрі мрії дітей-сиріт та дітей з інвалідністю про одержання вищої освіти.

  Студентське життя


Студентське самоврядування – це невід’ємна складова факультету психології. Його завдання – захищати права студентів, сприяти всебічному розвитку, професіональному та особистісному становленню кожного.

Студенти факультету беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. 

З початком АТО, студентська рада, студенти факультету допомагають захисникам Вітчизни: збирають ліки, речі першої необхідності, продуки, листи подяки та підтримки, здають кров для поранених, а також особисто підтримують у госпіталях. 

Юнаки та дівчата розкривають свої таланти на міжфакультетських заходах, таких як: «Міс університет», «Містер університет», «Dance Show», «Брейн-ринг», Фестиваль КВК, «Univer-Voice» тощо. 

Не проходить стороною і спортивне життя факультет психології. Студенти залюбки беруть участь у змаганнях з волейболу, футболу, шахів, входять до складу університетських збірних команд. 

У стінах самого факультету щороку проходять свята, які присячені Дню працівника освіти, Дню першокурсника, Дню Волонтера, Дню логопеда, Дню боротьби зі СНІДом, Міжнародному Дню жінок, Дню захисту дитинства та ін.

За ініціативою ради студентів на факультеті регулярно проводяться благодійні ярмарки. Зібрані кошти йдуть на подарунки вихованцям дитячих будинків.  

Важливим напрямом студентського життя факультету є діяльність загону волонтерів.

Студентська рада активно допомагає викладачам взаємодіяти зі студентами, підтримувати інтерес до навчання у студентської молоді. Вона завжди уважна до потреб студентів, виявляє готовність прийти на допомогу кожному, хто навчається на факультеті. 

Рада підтримує дружні зв'язки не тільки з іншими факультетами ДНУ, але й з факультетами інших ВНЗ, переймає вдалий досвід інших організацій. Вона постійно знаходиться в русі розвитку.