На 16 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет психології та спеціальної освіти

пр. Д.Яворницького, 35, 4, 5-й корпус ДНУ 
Телефон деканату: +38 (056) 760-86-68
E-mail: Dec_fps@dsu.dp.ua


Історична довідка

У 1984 році у Дніпропетровському державному університеті було створено педагогічний факультет, з 1989 року на його базі розпочалась підготовка фахівців зі спеціальностей «Психологія» та «Психологія і мова та література (англійська)», і факультет було перейменовано у психолого-педагогічний. У 1997-2005 рр. він мав назву факультет психології та соціології, з 2005 року - факультет психології, а з 2018 року - факультет психології та спеціальної освіти.

Навчання понад 500 студентів за спеціальностями «Психологія» та «Спеціальна освіта» здійснюють 54 викладача, з яких 3 доктора психологічних наук, у тому числі член-кореспондент НАПН України та член-кореспондент Академії медико-технічних наук України, 2 доктора медичних наук, 1 доктор педагогічних наук; 35 доцентів (кандидатів наук) - відомі фахівці в галузі психології та спеціальної освіти.

На факультеті психології та спеціальної освіти здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру із трьох спеціальностей 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» і 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія», 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Видається фаховий науковий збірник серії «Психологія», індексований у наукометричній базі «Індекс Копернікус».

 Керівний склад факультету

Декан факультету – Волков Дмитро Сергійович, кандидат психологічних наук, доцент.
Заступник декана з навчальної роботи – Нетьосов Сергій Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та корекційної освіти, "Відмінник освіти України". 
Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва – Грисенко Наталія Володимирівна.
Заступник декана з виховної роботи – Бондаренко Зоя Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти, "Відмінник освіти України".

Структурні підрозділи факультету


Навчальний процес на факультеті психології

Наукова та науково-методична діяльність

Вчені факультету плідно займаються науковою та науково-методичною роботою. Власне наукова робота здійснюється в межах науково-дослідних тем кафедр.

Так, кафедрою загальної психології та патопсихології у 2016-2018 рр. розробляється тема «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування особистості», в межах якої поглиблюється системне розуміння феномену повноцінного функціонування особистості та в межах емпіричного дослідження встановлюються основні когнітивні та емоційно-поведінкові фактори його формування. Результати дослідження впроваджуються у навчальні курси: «Загальна психологія», «Практикум із загальної психології», «Психологія особистості», «Психодіагностика» та ін.

Кафедрою педагогічної та вікової психології у 2016-2018 рр. розробляється науково-дослідна тема «Реципрокність зв’язку диспозиційних рис та динамічних підструктур особистості з її освітнім та життєвим досвідом». В межах поставленої проблематики визначається номенклатура вірогідних диспозиційних рис особистості (відкритість новому досвіду, нейротизм, доброзичливість) і її динамічних підструктур (метакогнітивна компетентність, емоційний інтелект, впевненість в особистісній самоефективності), потенційно пов’язаних з освітнім та життєвим досвідом людини та проводиться емпіричне дослідження щодо визначення характеру зв’язку між ними та виявлення форм прояву рівня сформованості динамічних підструктур особистості у різних аспектах функціонування особистості: вдосконаленні і поглибленні освітнього рівня, у професійній сфері, соціальному самовизначенні, суб’єктній самоактуалізації. Результати дослідження впроваджуються у навчальні курси «Педагогічна психологія», «Вікова психологія», «Теоретико-методологічні проблеми психології» та вибіркові: «Теорія емоційного інтелекту»; «Психологія досягнення життєвого успіху»; «Самоменеджмент особистості».

Кафедрою соціальної психології та психології управління у 2016-2018 рр. затверджена науково-дослідна тема «Соціальна ідентичність особистості в модернових умовах», в межах якої проводиться узагальнення, розширення та поглиблення знань про особливості соціальної ідентичності особистості (гендерної, професійної, етнічної, національної, політичної) в сучасних умовах трансформаційних змін українського суспільства та виявлення критеріїв готовності сучасної людини до присвоєння змісту та виконання широкого спектру соціальних ролей, досягнення єдності, цілісності особистості у її минулому, теперішньому та майбутньому з урахуванням динаміки соціального розвитку. Результати дослідження впроваджуються у навчальні курси «Соціальна пжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки», м. Київ, 29-30 листопада 2016 р., секція «Психологічні науки».
4. Аршава І.Ф., Гузь Я..В. Етнічна ідентичність та її зв'язок із ціннісною сферою особистості.. Міжнародний центр наукових досліджень ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки», м. Київ, 29-30 листопада 2016 р., секція «Психологічні науки».
5. Kutovyy K.P., Arshava I.O. Positive values maturity level in respondents with different hardiness index
Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології». -№ 2(10). – 2016.
6. Волков Д.С., Ноздрін С.В. Вплив індивідуально-типологічних властивостей на інтелектуальну продуктивність студентів. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічних читаннях. Додаток 3 до Вип. 36, Том 1 (17), 2016 р. - С. 97-106.
7. Аршава І.Ф., Ткач І.В. Теоретичні погляди на дослідження самотності як потенційного фактору саморозвитку осіб юнацького віку // Матеріали Міжнародної науково-практичної заочної конференції: «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість», 25.10-3.11.2017, Дніпро, Україна.
8. Аршава І.Ф., Ткач І.В. Зв’язок різних аспектів самотності, психологічного благополуччя та саморозвитку осіб юнацького віку. Український психолого-педагогічний науковий збірник № 12 (12). 24-25 листопада 2017 р. м. Львів.
9. Аршава І.Ф., Петрук О. Сучасні погляди на особистісну специфіку хворих на подагру. Index Copernicus, Google Scolar. // Мед. психологія № 4., 2017. м. Харків.
10. Аршава І.Ф., Кутєпова-Бредун В.Ю. Особистісні характеристики музикантів-професіоналів та музикантів-аматорів. Журнал “Science and education a new dimension”, г. Будапешт. – 6 с.
11. Аршава І.Ф., Кутєпова-Бредун В.Ю. Особистісна специфіка та особливості психологічного благополуччя музикантів-професіоналів (порівняльно-віковий аспект)». Журнал «Медична психологія». м. Харків. – 2017. – 9 с.

Матеріали конференцій:

1. Arshava I, Nosenko Е., Nosenko D. Self-handicapping and its relation to five factor model of personality
І Міжнар. наук.-практ. конф. «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя»: збірник наукових праць / [за ред. : Кузікової С.Б., Щербакової І.М.] – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – С. 94-97.
2. И.Ф.Аршава, Е.Л. Носенко, Д.В. Носенко
Самоінвалідизація та її зв'язок із диспозиційними характеристиками особистості: роль нейротизму і сумлінності. ІІ Міжнар. науково-практ. конф. «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя», 18-19 лютого 2016 р., Суми 2016. – С. 8.
3. Кутовий К.П. Вибір способу переробки інформації для успішного вирішення когнітивних задач
Materials of the XІІІ International scientific and practical conference [«Conduct of modern science»], – Sheffield: Science and education LTD, 2016. – Volume 15. Psychology and sociology.– June, 2016. P. 66-69.
4. Волков Д.С., Ноздрін С.В. Взаємозв’язок індивідуально-типологічних властивостей та інтелектуальних здібностей студентів. IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (12-31 травня 2016 р.).
5. В.В. Корнієнко, Н.В. Фоменкова. Про особливості та типи реагування на психогенні розлади у осіб різної статі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27.03. – 05.-04.2016 року (0,2 д.а.)
16. В.В. Корнієнко, Кузнецов В.А. Аналіз проблеми психологічного благополуччя лікарів, які надають довготривалу медичну допомогу. Materials of XII international research and practice conference “Scientific horizons-2016” September 30-octobe .P.9-13.
7. В.В. Корнієнко, Ніканорова Ю.В. Особливості психологічного здоров’я викладачів вищих навчальних закладів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 2016.

Тези доповідей:
1. Kovalchuk. O. Psychodiagnostic Tool Development for Measurement of Social Responsibility in Ukrainian Organizations World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index, Psychological and Behavioral Sciences (2016)., 2(1), 487.
2. Kovalchuk О. The operationalization of social responsibility phenomenon and the concept of beliefs about work
24th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development,July 10-14, 2016, Vilnius, Lithuania.
3. Kovalchuk O., Salyuk M.The correlation between metacognitive competence and distance courses students’ emotional attitude to online learning. 24TH Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development, July 10-14, 2016, Vilnius, Lithaunia.
4. Kovalchuk O. Leadership characteristics as predictors of self-esteem level in Ukrainian young fencers. 24TH Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development, July 10-14, 2016, Vilnius, Lithaunia. (0,25 д.а)
5. Диса О.В., Гузь Я.В. Особливості прояву ризикованої поведінки у складних життєвих ситуаціях
ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 408 с., С. 44-49. (0,3 д.а.)
6. Василюк О.Л. (у співавторстві з Диса О.В.) Шляхи подолання особистістю синдрому втрати. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 408 с., С. 244-248.
7. Андрійченко А.В. (у співавторстві з Диса О.В.) Інтернет-залежність як наслідок життєвої кризи. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 408 с., С. 240-244.
8. Баранова А.В. (у співавторстві з Диса О.В.) Психологические изменения личности в условиях сенсорной депривации. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: збірник наукових праць / [за ред.: Кузікової С.Б., Щербакової І.М.]. – Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 408 с., С. 40-44.
9. Чернова Л. (у співавторстві з Диса О.В.) Сутність психологічних переживань людей, які стали жертвами терроризму. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальна робота в контексті соціокультурних змін" (15-16 квітня 2016 року). - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016 .
10. Зиненко О. (у співавторстві з Диса О.В.) Проблема развития стрессоустойчивости журналистов в их профессиональной деятельности. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальна робота в контексті соціокультурних змін" (15-16 квітня 2016 року). - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016.
11. Дмитренко В. (у співавторстві з Диса О.В.) Соціально-психологічні умови формування міграційної поведінки громадян України. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальна робота в контексті соціокультурних змін" (15-16 квітня 2016 року). - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016 .
12. Білик К. (у співавторстві з Диса О.В.) Психологічні особливості переживання життєвої кризи особистістю в ранньому юнацькому віці. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Соціальна робота в контексті соціокультурних змін" (15-16 квітня 2016 року). - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016.
13. Диса О.В., Куркумей В. Переживання часу власного життя працівниками ОВС в умовах професійної кризи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Донецький юридичний інститут: 55 років на теренах освіти і науки» (м. Кривий Ріг, 13 травня 2016 р.).

Проводиться розробка проекту кроскультурного дослідження «Career orientations assessment practice» разом з Institute of Applied Psychology, Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic.

Здійснюється підготовка договору про співпрацю з Institute of Applied Psychology, Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic; та Краківським педагогічним університетом (Польща).

Досягнення кафедри загальної психології та патопсихології з міжнародної діяльності:
1. У співробітництві з професором Ш. Шварцем викладачі кафедри під керівництвом зав. кафедри проф. Аршава І.Ф., успішно взяли участь у реалізації проекту з адаптації методики Ш. Шварца «Портретний ціннісний опитувальник» Adaptation of Portrait Values Questionnaire (PVQ-57) українською мовою. Строки реалізації проекту: вересень 2015-травень 2016. Сертифікат № # 25.06.2016 _90/15.
2. Продовжено співпрацю з Institute of Applied Psychology, Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovak Republic в межах проекту кроскультурного дослідження «Соціальна відповідальність у структурі цінностей особистості як фактор психологічного благополуччя української та словацької молоді: кроскультурний аналіз» («Social responsibility in the Structure of Values as a Predictor of Psychological Well-Being in Ukrainian and Slovak youth: Cross-Cultural Analysis».
3. Продовжується робота співробітників кафедри загальної психології та патопсихології у складі робочої групи міжнародної організації «Принципи відповідальної менеджмент-освіти» (PRME Working Group “Gender Equality”). Робоча група з гендерної рівності згуртувала учених та керівників організацій різних країн для забезпечення підтримки та створення ресурсів для інтеграції гендерних аспектів у суспільне життя. Однією з головних задач групи – проведення междисциплінарних досліджень, дотичних до проблеми гендеру.

Професорсько-викладацький склад факультету бере участь у діяльності міжнародних психологічних асоціацій: IPPA (International Positive Psychology Association), EHPS (European Health Psychology Society), IAAP (International Association of Applied Psychology), IAREP (International Association of Research in Economic Psychology). WAPP (World accociation of Personality Psychology)

Факультет здійснює активну волонтерську діяльність та співпрацює з міжнародними благодійними організаціями («DAFNE» - Європейська мережа асоціацій грантодавців); WINGS («Всесвітня ініціатива для підтримки грантодавців»); МБФ «Карітас Україна»; МБФ «Український жіночий фонд»; МБФ «Здоров'я українського народу»; Благодійна організація «Дон Боско. Україна»; Міжнародний фонд «Відродження»; «Фонд Східна Європа»; БФ «Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону»).


Психологічна служба ДНУ ім. О. Гончара


Психологічна служба Дніпровського національного університету була створена 26 червня 1992 р. на базі Центру гуманітарних проблем освіти. Основною метою діяльності психологічної служби (ПС) є виконання завдань, пов’язаних з психологічним забезпеченням навчально-виховного процесу, сприяння особистісному зростанню та професійному становленню студентів і співробітників університету. З 30 жовтня 2007 р. психологічна служба ДНУ була передана із Центру гуманітарних проблем освіти на факультет психології та спеціальної освіти.

Співробітники ПС:
Лазаренко Вікторія Іванівна – науковий керівник психологічної служби, кандидат соціологічних наук, доцент;
Потапова Наталія Василівна – провідний психолог; 
Кузнєцова Наталія Володимирівна – психолог; 
Денисенко Алла Анатоліївна – психолог.

Основні завдання ПС:
·                     надання психологічної допомоги студентам та співробітникам університету у складних життєвих ситуаціях;
·                     формування у студентів та співробітників університету високого рівня психологічної культури;
·                     психологічна просвіта: ознайомлення студентів та викладачів з основами психології; формування потреб у психологічних знаннях;
·                     вивчення психологічних труднощів студентів ДНУ та підготовка пропозицій з оптимізації навчання;
·                     сприяння особистісному розвитку студентів.

Види діяльності:
·                     індивідуальне консультування;
·                     психологічна діагностика (індивідуальна і групова);
·                    групова робота соціально-психологічної спрямованості (тематика: командоутворення; шляхи вирішення конфліктів; ораторське мистецтво; мистецтво успішних переговорів; формування навичок партнерського спілкування, упевненості у собі,  ефективного розподілу часу (time-менеджмент); працевлаштування випускників; емоційний інтелект; цілепокладання та життєва перспектива; фінансова грамотність; управління стресом тощо;
·                     групова робота особистісної спрямованості.

Пріоритетні напрямки діяльності:
·                     соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ВНЗ;
·                     професійне самовизначення студентської молоді;
·                     здоровий спосіб життя;
·                     психологічна культура особистості.

 Психологічна служба надає свої послуги студентам, аспірантам, викладачам та співробітникам ДНУ.

Волонтерська робота

В організації студентського життя відіграє активну роль громадське об’єднання Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – Центр соціальних ініціатив і волонтерства, який був створений у 2002 році на факультеті психології та спеціальної освіти, а з 2010 року набув загальноуніверситетського статусу (14.06.2010 року наказом ректора ДНУ ім. О. Гончара №454), та успішно діє до теперішнього часу.

Центр є особливим в загальнодержавному навчальному просторі українських ВНЗ. Він має своє Положення, структуру та координаційну раду. Керівник Центру – доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти факультету психології та спеціально освіти, кандидат педагогічних наук Зоя Петрівна Бондаренко.


Центр соціальних ініціатив і волонтерства

До складу волонтерських об’єднань входять 37 чоловік, представники спеціальностей «Психологія» та «Спеціальна освіта», які займаються багатьма напрямами волонтерської діяльності з надання соціально-педагогічних й психологічних та інших послуг (освітніх, інформаційних, юридичних, соціально-педагогічних) дітям-сиротам, дітям, які залишилися без батьківської опіки, дітям з особливими освітніми потребами, дітям з родин тимчасово переміщених осіб з Криму та Донбасу, військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у медичних закладах міста Дніпра та ін.

Різні види послуг, що надаються студентами й викладачами факультету психології та спеціальної освіти, є ефективними для тих, хто цього потребує, а саме: діти-сироти та діти, які залишилися без батьківської опіки, дитбудинку №1 м. Дніпра, центру підтримки дітей та сім’ї, дитбудинку для дітей з ДЦП при школі-інтернаті № 1, дитячого притулку «Барвінок» м. Дніпра, ДБСТ № 6 компенсаторного типу та ін., міського центру соціально-психологічної реабілітації для дітей, діти-переселенці у координаційному центрі «Допомога Дніпра», військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у обласному військовому госпіталі, обласній лікарні ім. І.І. Мечникова, лікарні УВС та ін. 
   
Напрями діяльності Центру волонтерства
- надання послуг дітям-сиротам та дітям, які залишилися без батьківської опіки (заклади інтернатного типу міста (дитбудинок № 1, притулок «Барвінок», центр соціально-психологічної реабілітації для дітей, прийомні сім’ї, ДБСТ, центр підтримки дітей та сім’ї);
розвивально-корекційна, реабілітаційна та дозвіллєва робота з дітьми з особливими потребами (інтерактивний театр для дітей з вадами – бібліотека на бульварі Слави, дитячий будинок для дітей із ДЦП);
- волонтерський супровід дітей дошкільного віку під час їх підготовки до навчання у школі (СШ №67, м. Дніпро);
- інклюзивний супровід у навчальних закладах та установах міста (ДНЗ, школи);
- соціальне партнерство (з державними установами та НДО, благодійними організаціями, фондами, товариствами: Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міста, області, Український благодійний фонд «Благополуччя дітей», Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» (м. Київ), «Ангел дитинства», «Особливе дитинство» (м. Дніпро), «Турбота і підтримка», Благодійний фонд «За майбутнє України», громадські організації «Хто як не я», «Промінь» (м. Дніпро) та ін.);
- психолого-педагогічна допомога геріатричному пансіонату (м. Дніпро);
- навчання волонтерських груп та волонтерського активу у Школі волонтерів;
- організація благодійних акцій, культурно-дозвіллєвих заходів для дітей та молоді міста, для волонтерів;
- формування навичок здорового способу життя у студентському колективі;
- військово-патріотичний напрям: соціально-педагогічна робота з дітьми із родин тимчасово переміщених осіб, корекційно-реабілітаційна - робота з військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні у медичних установах тощо;
- науково-дослідна робота волонтерів (участь у науково-практичних конференціях, написання тез та статей щодо волонтерства та добродійної діяльності);
- соціально-педагогічне партнерство з Дніпровським педагогічним коледжем: спільні заходи та навчання у школі волонтерів.

Волонтерська діяльність студентів

Форми роботи Центру волонтерства є різноманітними.

Найчастіше волонтери використовують благодійні акції: традиційною є акція «Від серця – до серця» до Дня Святого Миколая і до Дня захисту дітей, та акція «Листи ангелів» за ініціативи Благодійного фонду «Інваліди – за рівність!» щодо опікування 152-х дітей з розумовими та фізичними вадами Котівської школи-інтернату Дніпропетровської області. Студенти написали листи підтримки цим дітям, за що отримали подяку від керівників школи і фонду. А також інші акції: «Творімо добрі справи, люди!», «Завітайте до Планети Добра!», «Щастя на крилах», «Фандрайзинг у дії!», «Прийди до сонячного кола волонтерів!», «Жити реально, жити здорово!» та ін.

Волонтерами організовуються привітання вихованців дитбудинку № 1 з Днем народження 18 жовтня, 19 грудня до Дня Святого Миколая, 19 травня та 1 червня (усі інтернатні заклади, над якими здійснюється волонтерування).

Волонтерська діяльність студентів

Співпраця студентів-волонтерів з цими закладами має зворотній зв'язок – до ДНУ вступають вихованці дитячого будинку № 1 і здобувають вищу освіту. Так, за роки співпраці вступили й закінчили факультет психології та спеціальної освіти 9 вихованців дитбудинку, з яких одна випускниця 2012 року Юлія Задорожня закінчила з відзнакою, отримавши диплом магістра психології.

Завдячуємо підтримці діяльності Центру волонтерства проректорові з науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді Іваненку В.В., д.іст.наук, професору, а також ректорові ДНУ проф. Полякову М.В., які підтримують добрі мрії дітей-сиріт та дітей з інвалідністю про одержання вищої освіти.

  Студентське життя


Студентське самоврядування – це невід’ємна складова факультету психології та спеціальної освіти. Його завдання – захищати права студентів, сприяти всебічному розвитку, професіональному та особистісному становленню кожного.

Студенти факультету беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. 

З початком АТО, студентська рада, студенти факультету допомагають захисникам Вітчизни: збирають ліки, речі першої необхідності, продуки, листи подяки та підтримки, здають кров для поранених, а також особисто підтримують у госпіталях. 

Юнаки та дівчата розкривають свої таланти на міжфакультетських заходах, таких як: «Міс університет», «Містер університет», «Dance Show», «Брейн-ринг», Фестиваль КВК, «Univer-Voice» тощо. 

Не проходить стороною і спортивне життя факультет психології та спеціальної освіти. Студенти залюбки беруть участь у змаганнях з волейболу, футболу, шахів, входять до складу університетських збірних команд. 

У стінах самого факультету щороку проходять свята, які присячені Дню працівника освіти, Дню першокурсника, Дню Волонтера, Дню логопеда, Дню боротьби зі СНІДом, Міжнародному Дню жінок, Дню захисту дитинства та ін.

За ініціативою ради студентів на факультеті регулярно проводяться благодійні ярмарки. Зібрані кошти йдуть на подарунки вихованцям дитячих будинків.  

Важливим напрямом студентського життя факультету є діяльність загону волонтерів.

Студентська рада активно допомагає викладачам взаємодіяти зі студентами, підтримувати інтерес до навчання у студентської молоді. Вона завжди уважна до потреб студентів, виявляє готовність прийти на допомогу кожному, хто навчається на факультеті. 

Рада підтримує дружні зв'язки не тільки з іншими факультетами ДНУ, але й з факультетами інших ВНЗ, переймає вдалий досвід інших організацій. Вона постійно знаходиться в русі розвитку.