На 16 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет прикладної математики

пр. Д.Яворницького, 35, 3 і 4 корпуси ДНУ
Сайт факультету: fpm.dnu.dp.ua
Телефон деканату: +38 (056) 745-24-83
E-mail деканату: fpm_dekanat@i.ua

Факультет прикладної математики

Історична довідка

Свої витоки факультет прикладної математики бере з фізико-математичного факультету Дніпропетровського університету. Саме на цьому факультеті у 1959 році було створено кафедру обчислювальної математики. Першим завідувачем кафедри став Віктор Михайлович Чернишенко. У 1967 році, разом з доцентом Давидом Борисовичем Тополянським, вони відкрили в Дніпропетровському університеті спеціалізацію з обчислювальної математики, перші 25 випускників якої отримали дипломи у 1969 році.

Паралельно з розвитком обчислювальної техніки (першою ЕОМ у ДДУ був "Урал-1", потім були встановлені "Мінськ-22", М-222, машини ряду ЕС, ряду СМ тощо) змінювались вимоги до фахівців, що навчалися користуватися ними. У 1970 році в СРСР була впроваджена нова спеціальність "Прикладна математика", і Дніпропетровський університет потрапив до числа опорних університетів, які розпочали підготовку спеціалістів. Нова спеціальність ставала дедалі популярнішою, заявки на підготовку фахівців з прикладної математики надходили з усіх регіонів СРСР.
Безпосередньо історія факультету починається з 1984 року, коли за ініціативою ректора Володимира Івановича Моссаковського було створено факультет прикладної математики. Першим деканом факультету став Віктор Захарович Грищак. У 1986 році на факультеті створено нову кафедру − кафедру математичного моделювання, у 2001 році до факультету переведено кафедру комп’ютерних технологій, яка до того відносилася до факультету міжнародної економіки.

У 1990 році на кафедрі математичного забезпечення ЕОМ відкривається нова спеціальність − “Програмне забезпечення автоматизованих систем”. Нові спеціальності відкривалися на кафедрах факультету й у подальші роки. У 1996 році на кафедрі комп’ютерних технологій було відкрито спеціальність "Інформатика" (спеціалізація "Інформатика банківської справи"), з 1998 року на кафедрі обчислювальної математики та математичної кібернетики почалась підготовка фахівців за спеціальністю “Інтелектуальні системи прийняття рішень”, а з 2008 року на кафедрі обчислювальної математики та математичної кібернетики почалася підготовка фахівців за напрямом "Системний аналіз".

На факультеті навчається близько 600 студентів за денною формою та близько 120 студентів за заочною; для них функціонують математичний кабінет, 8 комп’ютерних класів, їдальня. Навчальний процес забезпечують 4 кафедри, де працює 8 професорів, 38 доцентів, 33 старших викладачів і асистентів, 10 наукових співробітників.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Кісельова Олена Михайлівначлен-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор.
Заступник декана з навчальної роботи – Кузенков Олександр Олександрович, кандидат фізико-математичних наук.
Заступник декана з наукової роботи – Сегеда Надія Євстахіївна, старший викладач.
Заступник декана з виховної роботи – Сірик Світлана Федорівна, старший викладач.

Структурні підрозділи факультету

Освітня діяльність

На факультеті здійснюють підготовку бакалаврів за спеціальностями:

– 113 «Прикладна математика», освітня програма «Комп’ютерне моделювання та технології програмування»
– 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітня програма «Програмна інженерія»
– 124 «Системний аналіз», освітня програма «Системний аналіз».

з можливістю подальшого продовження навчання за рівнем магістр за спеціальностями:

– 113 «Прикладна математика», освітня програма «Інформатика»
– 113 «Прикладна математика», освітня програма «Комп’ютерне моделювання та обчислювальні методи»
– 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітня програма «Програма інженерія»;
– 124 «Системний аналіз», освітня програма «Системний аналіз».

Для випускників закладів вищої освіти І і II рівнів акредитації є можливість продовжити навчання на програмах за скороченими термінами
за спеціальностями
:

– 113 «Прикладна математика», освітня програма «Комп’ютерне моделювання та технології програмування», термін навчання 1 рік 10 місяців;
– 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітня програма «Програма інженерія» термін навчання 2 роки 10 місяців.

Презентація спеціальностей факультету прикладної математики

 Наукова та науково-технічна діяльність

Кісельова Олена Михайлівна – визначний вчений у галузі оптимізації, член-кореспондент НАН України. Вона є засновником теорії неперервних задач оптимального розбиття множин. Наукові досягнення О.М. Кісельової широко відомі в Україні та за її межами. О.М. Кісельовою опубліковано 275 наукових роботи, вона приймала участь більш ніж у 30 міжнародних сімпозіумах, серед яких – в США (1994р.), Німеччині (1995р.), Швейцарії (1997р.).  Кісельова О.М. створила та очолює наукову школу. Їй та 11 учням належить першість у питаннях системного дослідження властивостей різних класів неперервних задач оптимального розбиття, а також в одержанні строгих результатів якісного характеру, які дозволяють формулювати і обгрунтовувати алгоритми їх розв`язання. Під науковим керівництвом професора О.М. Кісельової захищені 1 докторська та 13 кандидатських дисертацій, вона виконує великий обсяг організаційно-методичної роботи по забезпеченню підготовки кадрів вищої кваліфікації.

З 1993 року є головою спеціалізованої вченої ради К 08.051.09 при ДНУ за спеціальностями 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (фіз.-мат. науки). З 1993 керує науковим семінаром “Сучасні питання оптимізації та дискретної математики” при Науковій раді НАН України з проблеми „Кібернетика”. Кісельова О.М. є відповідальним редактором збірника наукових праць “Питання прикладної математики та математичного моделювання”, який внесено ВАКом України до переліку наукових фахових видань з фізико-математичних наук (інформатика). З 2003 року є головою оргкомітету щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”, яка проводиться у Дніпропетровському національному університеті за участю Інституту кібернетики НАН України ім. В.М.Глушкова. З 1999 року – член координаційної ради секції “Обчислювальна математика” НАН України, член Американської Математичної Спілки.

У 2000, 2006 роках Кісельова О.М. внесена Американським Біографічним Інститутом у довідник “Who’s Who of Professional & Business Women”. У 1993 році Кісельова О.М. отримала індивідуальний грант від Міжнародного Наукового Фонду Дж. Сороса (№ 593).  У 1998 році нагороджена знаком “Відмінник освіти України”. У 2003 році присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України”. У 2012 році нагороджена знаком “Орден княгині Ольги” третього ступеня.

З 2008 року і по теперішній час є деканом факультету прикладної математики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

З 1993 року Кісельова О.М. здійснює наукове керівництво науково-дослідною лабораторією оптимізації складних систем (НДЛ ОСС). Діяльність лабораторії забезпечується кадровим складом у кількості 8 штатних працівників, серед яких 3 кандидати наук, доценти, 3 молодших наукових співробітників готують до захисту кандидатські дисертації під науковим керівництвом проф. Кісельової О.М. При НДЛ ОСС за 17 років її існування (організована згідно з наказом по ДДУ № 617 від 11.11.93 р.) під наук. керівництвом д.ф.-м.н., проф. Кісельової О.М. виконано 7 держбюджетних проектів, захищені 1 докторська, 13 кандидатських дисертацій; опубліковані понад 300 наукових та навчально-методичних праць, зроблено близько 260 доповідей на міжнародних наукових конференціях та семінарах.

В рамках НДЛ ОСС здійснюється плідне міжнародне наукове співробітництво з Німеччиною, Англією, США, Китаєм, Францією, Іспанією. Результати НДР використовуються в навчальному процесі при викладанні 4-х спецкурсів, при виконанні курсових, випускних та дипломних робіт студентами, які спеціалізуються по кафедрі обчислювальної математики та математичної кібернетики за спеціальностями «Інтелектуальні системи прийняття рішень» та «Системний аналіз».

Основні наукові інтереси професора Ободан Н.І. пов’язані з розробкою й дослідженням нелінійних моделей в механіці деформівного тіла, у тому числі обернених задач та задач ідентифікації і діагностики реальної несучої здатності аерокосмічних та машинобудівних систем. Під науковим керівництвом Н.І. Ободан захищені більше 20 кандидатських дисертацій, вона автор понад 250 наукових праць, монографії, 8 авторських свідоцтв; нею зроблено доповіді на багатьох міжнародних конференціях та конгресах; вона отримала 3 золоті медалі ВДНГ у ранзі керівника проекту. Член наукової ради із надійності при АН СРСР (1986-1994 р.), з 1991 р. – член Президії Асоціації «Надійність» НАН України, член спеціалізованої ради зі спеціальності «Механіка деформівного твердого тіла». Внесена Американським біографічним інститутом у 1998, 2002 до довідника «Who’s Who of Professional and Business Women». У 2007 р. одержала звання «Заслужений професор ДНУ». Керує Науково-дослідною лабораторією надійності та живучості конструкцій.

Професор кафедри математичного забезпечення ЕОМ Олег Миколайович Карпов – учений у галузі прикладної математики та комп`ютерних технологій, винахідник. Основна галузь наукових досліджень – теорія та комп`ютерні технології з розв`язання проблеми розпізнавання мови. У рамках очолюваної ним наукової школи захищено та підготовлено до захисту 4 кандидатські дисертації. Є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю “Інформаційні системи”. Нагороджений почесним званням “Винахідник СРСР”, має 11 авторських свідоцтв, наукові роботи отримали 9 срібних та бронзових медалей ВДНГ СРСР.

Завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ Олег Григорович Байбуз – є членом спеціалізованої вченої ради К 08.051.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук при Дніпропетровському національному університеті, відповідальний секретар фахового наукового збірника „Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій”, підготував трьох кандидатів наук за спеціальністю „Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”, “Відмінник освіти України”.

Професор кафедри математичного моделювання Василь Іванович Кузьменко – лауреат нагороди Ярослава Мудрого АН Вищої школи України. Наукові дослідження його та його учнів стосуються теорії та методів розв'язання контактних задач для тіл зі складними нелінійними властивостями, теорії обернених задач механіки деформованого тіла, вивчення стійкості в умовах контактної взаємодії, побудови дискретної механіки деформованого тіла, математичного моделювання в металургії, біології, гірництві.

Завідувач кафедри математичного моделювання Володимир Дмитрович Ламзюк – член експертної комісії та робочої групи з розробки стандарту освіти МОН України за напрямом "Прикладна математика". Основні наукові дослідження пов’язані з розв’язанням мішаних (контактних) задач теорії пружності для неоднорідних та складених тіл, з дослідженням особливих інтегральних рівнянь та задач лінійного спряження.

На факультеті функціонують аспірантура всіх форм навчання та докторантура за трьома спеціальностями: “Теоретичні основи інформатики та кібернетики”, “Математичне моделювання та обчислювальні методи”, “Інформаційні технології”; працюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій з цих спеціальностей.

Кожного року в українських та закордонних виданнях публікується велика кількість статей, написаних співробітниками факультету. Викладачі та студенти беруть активну участь у наукових конференціях різних рівнів, в тому числі міжнародних. З 2003 року на базі факультету, кафедри обчислювальної математики та кібернетики, проводиться щорічна міжнародна наукова конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (mpzis.dp.ua - офіційний сайт конференції).

З 2003 року під науковим керівництвом професора Кісельвої О.М. працює науковий семінар «Сучасні питання оптимізації та дискретної математики» при Науковій раді НАН України з проблеми «Кібернетика» (вчений секретар семінару – доцент Коряшкіна Л.С.).

З 2006 року під науковим керівництвом професора Байбуза О.Г. працює науковий семінар «Математичні та програмні засоби обробки даних» (вчений секретар семінару – доцент Сидорова М.Г.)

Студенти також беруть активну участь у науково-дослідній роботі: у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, наукових гуртках, кафедральних і міжкафедральних семінарах, виконують  роботи за д/б та г/д темами, працюють на базі НДІ та НДЛ, публікують статті та тези доповідей як самостійно, так і у співавторстві з викладачами та науковцями факультету.

Плідна робота виконується у рамках співробітництва факультету прикладної математики з Дніпропетровською облдержадміністрацією. Так 22.12.2006 за ініціативою факультету прикладної математики про створення Дистанційного олімпіадного центру учнівських та студентських олімпіад укладено договір про співробітництво та спільну діяльність між ДНУ та Головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

Збірник наукових праць "Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій"

Міжнародні контакти

Останні роки налагоджуються та поглиблюються зв’язки факультету з закордонними університетами. Співробітництво йде у напрямках спільної наукової та навчально-методичної роботи (зокрема, за підтримкою міжнародних фондів), обміну інформацією, взаємних відвідань викладачів, науковців, студентів. Більше 30 випускників факультету останніх років працюють та навчаються за кордоном у таких країнах далекого зарубіжжя, як Італія, Німеччина, Великобританія, США, Канада.

Факультет має тісні зв’язки з декількома українськими та іноземними університетами. Студенти факультету продовжують навчання в магістратурі та аспірантурі таких вищих навчальних закладів, як НТУУ “Київський політехнічний інститут”, Університет м. Ле-Ман (Франція) та ін. Обмін студентами ведеться також у рамках проектів TEMPUS, Erasmus Mundus, Леонард Ейлер, Гоу Іст, у яких бере участь факультет.

Співробітники та студенти факультету прикладної математики беруть участь у різних міжнародних програмах, зокрема TEMPUS/TACIS.

Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики здійснює наукове співробітництво з університетом Принстона, відділ хімічної інженерії (проф. К.А. Флудас), а також університетом Флориди, відділ системної інженерії (проф. П.М. Пардалос, голова відділу системної інженерії, заст. директора центру прикладної оптимізації)

З 2003 року працює програма двох дипломів: факультет прикладної математики ДНУ – факультет наук і технологій університету м. Ле-Ман (Франція). Протягом роботи Програми у 2010-2015 роках у програмі взяли участь 8 студентів магістратур ФПМ ДНУ: з них 7 успішно закінчили програму, одержали два дипломи (ДНУ та університету м. Ле-Ман) і зараз працевлаштовані у IT-секторі країн Європейського Союзу; один продовжує навчання.

За результатами навчання троє посіли другі місця у рейтингу у своїх навчальних групах (близько 30 французьких студентів), 1 – п’яте, двоє інших – місця у першій половині списку. Студент, який зараз навчається за Програмою, посів за результатами першої сесії третє місце.

Регіон Долина Луари (Франція) оголошує конкурс на одержання стипендій для студентів університетів-партнерів, що беруть участь у Програмах двох дипломів; з іншого боку, п. Жіль Маметц під час зустрічі із представниками ДНУ закликав наших студентів активніше брати участь у конкурсах на одержання стипендій уряду Франції.

Студентське життя

Студенти факультету прикладної математики – не лише талановиті математики і програмісти, але й активні, цікаві особистості, які розвиваються в різних сферах життя. Історія студентського самоврядування на факультеті прикладної математики бере початок з 2000 року. Тоді паралельно зі створенням ради студентів ДНУ була створена і рада студентів ФПМ.

Мета студентської ради - знаходити і допомагати розвивати таланти факультету, зробити життя студентів незабутнім та яскравим.

Основними напрямками діяльності ради студентів стали:
• організація та проведення культурно-масових заходів на факультеті;
• активна участь у громадському житті університету та роботі студентської ради ДНУ;
• допомога прес-центру факультету у видавництві журналів;
• допомога кафедрам факультету при проведенні конференцій різних рівнів;
• співпраця з дитячими будинками (організація концертів, гуманітарна допомога дітям).

Зустріч з керівним складом та студрадою
Зустріч з керівним складом та студрадою

З найпершого дня першокурсники занурюються у вир студентського життя.

Першим у навчальному році проходить свято «День першокурсника». Цей захід створено для того, щоб згуртувати першокурсників, познайомити їх зі студентами інших курсів. До кожної групи прикріплюються куратори зі старших курсів, які допомагають їм влитися в студентське життя. Новачки презентують себе візитками та участю в цікавих конкурсах. Щороку студентська рада задає нові тематики і придумує різні конкурси.

На факультеті існує клуб інтелектуальних ігор «SKYnicorum». На сьогоднішній день цей клуб відвідують студенти 1-х, 2-х курсів факультету. Вони є учасниками ігор «Що? Де? Коли?» та «Брейн-рінг». Команда  клубу  «SKYnicorum»  зайняла перші місця  на Чемпіонаті університету в  осінніх іграх «Що? Де? Коли?» та «Брейн-рінгу». Також команда здобула перемогу і  стала призером Чемпіонату області гри «Що? Де? Коли?». Команда не зупиняється на досягненому і сподівається, що це лише початок їх ігрової кар’єри.

Студенти ФПМ беруть активну участь у щорічному університетському заході «День кар’єри».

День кар'єри на факультеті прикладної математики

День кар'єри

Студенти факультету прикладної математики захоплюються не лише вирішенням математичних задач і написанням програм, а й пишуть вірші, прозу, танцюють і чудово співають.

День ФПМ
День ФПМ

На факультеті так само працює соціальний сектор, який допомагає студентам, а добровольці можуть взяти участь в різних акціях соціального характеру.

Протягом всього року студентська рада не дає сумувати і організовує такі заходи, як: квартирники, Міс ФПМ, ярмарок на Масляну, 8 березня. Великою радістю перед сесією є «Розіграш заліків». Звичайно ж, ми не забуваємо святкувати і такі свята як День Закоханих - цього дня працює «ЗАГС», пошта і квест для пар. Традицією факультету прикладної математики стала організацій «Аукціону побачень», на виручені кошти від якого факультет допомагає дитячим будинкам області.

Наприкінці квітня відбувається значна подія в житті студентів та викладачів - День факультету. Святкування проходить дуже весело, на високому «підйомі». На відміну від інших свят, його відзначають як на факультеті, так і в Палаці студентів ДНУ. У корпусі проходить велика кількість конкурсів та інших святкових подій. Кожен наступний рік святкування приносить нові ідеї, дає можливість розкриття і самовираження студентських талантів. Математики відмінно жартують і показують свої гумористичні таланти в команді університетського КВК. Однак команда наших гумористів не зупиняється на досягнутому і бере участь у фестивалі «КаВуН» та багатьох інших фестивалях гумору.

На факультеті стали популярними «Квартирники» - це студентські «домашні» концерти, або посиденьки з гітарою. На них збираються студенти, які люблять музику. Тут відчувається творча атмосфера, душевна єдність. Кожен виконавець - індивідуальність. Пісня, виконана ним , неповторна, бо відображає його характер, почуття, думки, розуміння твору. Серед присутніх панує дружня атмосфера та довірливе спілкування.

Вперше у 2014 році на факультеті було проведено конкурс «Міс ФПМ». Дівчата факультету прикладної математики інтелектуальні, чаруючі та привабливі.

  Міс ФПМ
Міс ФПМ

Окрім навчання, студенти факультету беруть активну участь у різних спортивних заходах.

Спартакіада ДНУ

Спартакіада ДНУ. Естафета на 200 метрів. Участники – студенти ФПМ, які посіли 3-є місце

Ми запитали у кількох студентів, що для них означає факультет прикладної математики:

«ФПМ – це нове життя, яке зустріло нас з руками, складеними в серці. Довгі муки зі вступом були того варті». (Головацька Євгенія, ПК-13-2).

Вступивши на ФПМ, я зробив ще один крок до своєї мети. Тут працюють дуже кваліфіковані викладачі, які добре володіють матеріалом і дуже добре доносять свої знання до студентів». (Хмелик Владислав, ПС-13-1)

ФПМ допоміг мені відкритися і показати, наскільки цікавим може бути навчання. Спасибі тобі, ФПМ!»
(Іванова Олена, ПК-13-2)

Успішні випускники ХХІ століття

Наталія Белова

Наталія Белова – випускниця факультету прикладної математики 2007 року, доктор філософії з комп’ютерних наук (PhD in Computer Science, 2011 р), старший науковий співробітник Національного дослідницького інституту в області комп'ютерних наук, теорії управління та прикладної математики INRIA Sophia Antipolis (Франція).


Після завершення університету Наталія виграла грант на стажування в університеті Тренто (Італія), де і почала навчання у докторантурі, під час якого здійснювала також трьохмісячні дослідження в університеті Карнегі-Меллон (США) та Левенському університеті (Бельгія). Після лише року роботи пост-доком в 2013 р. виграла конкурс на посаду наукового співробітника в INRIA, що передбачає проведення наукових досліджень, керівництво PhD-студентами та викладацьку діяльність (за бажанням).

Тематика наукової діяльністі в INRIA досить різноманітна: математичне моделювання, інженерія програмного забезпечення, аналіз даних, робототехніка тощо. Основним напрямом дослідницьких інтересів Наталі є сучасні технології відслідковування користувачів у мережі Internet, а саме: аналіз, які з компаній займаються стеженням і за допомогою яких технологій; інформування користувачів про проблему й надання рекомендацій, як себе захистити; допомога web-розробникам створювати їхні сайти таким чином, аби була можливість контролю: коли, де і ким здійснюється відслідковування відвідувачів; співпраця з Європарламентом і допомога в побудові мосту між технологіями й законодавством.

Наталія підтримує зв’язок з рідним університетом, ділиться досвідом з викладачами та студентами, розповідає про можливості наукового співробітництва.

Ксенія Шумельчик

Ксенія Шумельчик – випускниця 2012 року факультету прикладної математики. У 2015 році дівчину обрали однією із 40 стипендіаток серед країн Європи, Близького Сходу та Африки гранту імені Аніти Борг від компанії Google. Такого високого визнання вона досягла завдяки сумлінному оволодінню знаннями під час навчання на факультеті прикладної математики.

Протягом останніх п’яти років Ксенія координує спільноти розробників Google-технологій Google Developers Group (GDG) Dnipro та Women Techmakers Ukraine. Як одна із найактивніших лідерів спільноти представляє Україну на Global GDG Leaders Summit та Google I/O – найбільшій конференції для розробників, яка щорічно проходить у м. Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США).

У квітні 2016 року Ксенія була відібрана до участі у програмі Google Summer of Code, за якою працювала 5 місяців у міжнародному open-source проекті «MIT App Inventor» під керівництвом професора Хала Абельсона (Massachusetts Institute of Technology, США). Результатом участі у цьому проекті стало створення прототипу інтеграції компонентів віртуальної реальності (VR) у проект App Inventor, яким користуються близько 3 млн. користувачів у всьому світі.

Головним напрямком наукової діяльності Ксенії є математичне та комп’ютерне моделювання, застосування інноваційних технологій та пристроїв у розробці програмного забезпечення.

Сьогодні Ксенія Ігорівна працює асистентом кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики факультету прикладної математики.

Артем Міняйло

Випускник 2015 року факультету прикладної математики, кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики за спеціальністю «Системний аналіз».

«У 2012 році (на п'ятому році навчанні) мені пощастило взяти участь у програмі подвійного диплому з французьким університетом у місті Ле Ман. Українці скрізь виживуть – не знаючи французької мови, мені вдалося за 2 місяці її опанувати :). А фундаментальні знання, отримані в ДНУ, мені допомогли отримати диплом магістра з відзнакою у Франції.

Із цього часу я 2 роки працював програмістом у Ніцці на найпопулярніший сайт у Швейцарії (ricardo.ch). Нещодавно змінив роботу, працюю лідером команди програмістів у Парижі на найвідвідуванішому сайті у Франції – venteprivee.com.

Дуже цікавлюсь штучним інтелектом. Мрію поновити знання з основних предметів, які ми проходили на факультеті в ДНУ (це правда, що працюючи програмістом, багато чого фундаментального забувається...). Студентам від душі хочу порадити дійсно «в’їжджати» у предмети, віддаватися на всі 100. Повірте, всі отримані і осмислені знання вам дуже знадобляться потім!»