Версія для друку

Кафедра обчислювальної математики та математичної кібернетики

Телефон: +38(056) 745-14-11

Завідувач кафедри – Турчина Валентина Андріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад:
Кісельова Олена Михайлівна – член-кор. НАНУ, академік АН ВШ України, заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету прикладної математики ДНУ ім. О. Гончара, д. ф.-м.н., проф., Ободан Наталія Іллівна – д.т.н., проф., Гук Наталія Анатоліївна - д. ф.-м.н., проф., Бойко Лідія Трохимівна – к.ф.-м.н., доц., Турчина Валентина Андріївна – к.ф.-м.н., доц., Наконечна Тетяна Всеволодівна – к.ф.-м.н., доц., Громов Василь Олександрович – к.ф.-м.н., доц., Кузенков Олександр Олександрович – к. ф.-м.н., доц., Шевельова Алла Євгенівна – к. ф.-м. н., доц., Гарт Людмила Лаврентіївна – к. ф.-м. н., доц., Фірсова (Шевченко) Тетяна Олек-сандрівна – к. ф.-м. н., доц., Говоруха Володимир Борисович – д.ф.-м.н., проф., Лозовська Лю-дмила Іванівна – к.ф.-м.н., доц., Худа Жанна Вікторівна – к.ф.-м.н., доц., Довгай Павло Олек-сандрович – ст. викладач, Шумельчик Ксенія Ігорівна – асистент, Магас Олексій Сергійович – асистент.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Системи і методи прийняття рішень» (напрям підготовки Системний аналіз). Студенти кафедри отримують кваліфіковану підготовку як із базових дисциплін (математич-ний аналіз, основи програмування та алгоритмічні мови тощо), так і зі спеціальних, які пов'я-зані з їх майбутньою роботою (програмне забезпечення інтелектуальних систем, теорія при-йняття рішень, нейронні мережі тощо). Працевлаштування випускників як фахівців широкого профілю можливе в банках, комерційних фірмах, у структурах адміністративного і господар-ського характеру, ІТ - компаніях тощо.

Кафедра має дві визнані наукові школи, створені член-кор. НАНУ О.М. Кісельовою та професором Н.І. Ободан. При кафедрі працює науково-дослідна лабора-торія Оптимізації складних систем під керівництвом член-кор. НАНУ О.М. Кісельової. Кафе-дра веде підготовку аспірантів за двома науковим спеціальностями: 01.05.01 – теоретичні ос-нови інформатики та кібернетики, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні ме-тоди, за якими в університеті на базі кафедри функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій (голова ради – член-кор. НАНУ, д.ф.-м.н, проф. О.М. Кісельова). На базі кафедри щорічно, починаючи з 2003 р., проводиться міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» та випуска-ється фаховий збірник наукових праць «Питання прикладної математики і математичного мо-делювання».

Кафедра має наукові зв`язки із вітчизняними і зарубіжними установами і закладами, а саме, здійснює наукове співробітництво з університетом Принстона (відділ хімічної інженерії проф. К.А. Флудас) та університетом Флориди (відділ системної інженерії проф. П.М. Пардалос). Член-кор. НАНУ О.М. Кісельова разом зі своїми учнями брала участь у науковій роботі міжнародних симпозіумів, які проводилися в США, Німеччині, Швейцарії, Молдові та Китаю. Останнім часом ведуться сумісні наукові дослідження з проф. Ю.О. Мель-никовим (університет Теннессі), здійснюється обмін науковою інформацією із проф. Б.Г. Шафіро (Бостон), налагоджуються контакти з проф. Г. Корлеєм (університет штату Техас) стосовно сумісних наукових досліджень неперервних задач оптимального розбиття множин.

Студенти, що навчаються при кафедрі ОМ та МК беруть активну участь у суспільному житті факультету як члени студентської ради, прес-центру ФПМ, допомагають у проведенні різноманітних конкурсів і заходів: «День факультету», «Містер і міс ФПМ» тощо. Студенти нашої кафедри є активними учасниками олімпіадного руху та наукових конференцій різних рівнів, у тому числі міжнародних.