На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Фізико-технічний факультет

вул. Наукова, 11 (10 корпус ДНУ), вул. Наукова, 13 (13 корпус ДНУ)
Телефон деканату: (056) 373-12-58
E-mail деканату: ftf.dekanat@gmail.com
Сайт факультету: http://fti.dp.ua

 

Фізико-технічний факультет

Історична довідка

Фізико-технічний факультет Дніпровського національного університету був організований у 1951 р. з метою підготовки фахівців для підприємств ракетно-космічної галуз, машинобудування та енергетики. З перших років існування його діяльність була підпорядкована основній меті – забезпечити підприємства ракетно-космічної галузі країни кадрами, які повинні вирішувати задачі проектування, виробництва та експлуатації ракетно-космічної техніки. 

Традиційними місцями працевлаштування випускників факультету є базові підприємства – Державне конструкторське бюро „Південне”, ВО „Південний машинобудівний завод”, Інститут технічної механіки Академії наук України та Національного космічного агентства, УкрНДІ Технології машинобудування, а також інші компанії та підприємства. Підготовка фахівців за традиційними напрямами підготовки та спеціальностями ФТФ відповідає сучасним тенденціям проектування, виробництва і експлуатації ракет-носіїв і космічних літальних апаратів. На факультеті впроваджуються нові дисципліни і спеціальності, які спрямовані на підготовку інженерних та наукових кадрів не тільки для космічної галузі, а також для інших галузей промисловості. Знання випускників факультету дають їм змогу вирішувати складні технічні задачі, працювати на підприємствах, коло яких не обмежується космічною галуззю. Це розробка нових матеріалів і технологій їх виготовлення, автоматизація технологічних процесів і виробництв, задачі автоматизації зв’язку, захист інформації, створення робото-технічних систем і комплексів, вирішення перспективних задач енергетики та ін.

За роки існування ФТФ освіту на цьому факультеті отримали тисячі фахівців. Факультет підготував багато талановитих конструкторів, інженерів, вчених, заслужених працівників ракетно-космічної галузі країни, серед яких: Кучма Л.Д. - Президент України (1995–2005 рр.); Горбулін В.П. – Радник Президента України; Команов В.Г. – заступник Генерального конструктора ДКБ „Південне” за програмою „Морський старт”, Герой України; Алексєєв Ю.С. – Генеральний директор Національного космічного агентства України, Герой України; Конюхов С.М. – Генеральний конструктор ДКБ „Південне”, академік НАН України, Герой України;  Пилипенко В.В. – директор Придніпровського наукового центру НАН України, академік НАН України; Семенов Ю.П. – Генеральний директор НВО „Енергія” (Росія), академік РАН; Макаров О.О. – Генеральний директор підприємства „Укркосмос”.

Фізико-технічний факультет працює в тісній співдружності з Національним центром аерокосмічної освіти молоді України, який координує всеукраїнські молодіжні проекти у аерокосмічній галузі, в яких беруть активну участь студенти і аспіранти ФТФ. Це дає можливість молодим вченим набувати досвід у проведені наукових досліджень.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Давидов Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор.
Заступник декана з навчальної роботи старших курсів – Сидоров Олексій Анатолійович, старший викладач.
Заступник декана з навчальної роботи молодших курсів та з питань виховної роботи – Хащина Олександр Іванович, старший викладач.
Заступник декана з наукової роботи та питань міжнародної діяльності – Ащепкова Наталія Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент.

Освітня діяльність

На факультеті здійснюють підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр. Випускники можуть продовжити своє навчання в аспірантурі.

Перелік спеціальностей, за якими факультет здійснює підготовку:

125 Кібербезпека. Спеціальність присвячена вивченню питань про те, які існують інформаційні загрози, як побудувати інформаційні системи, що забезпечують інформаційну безпеку. Матеріал, досліджуваний студентами даної спеціальності, умовно можна розділити на три основні напрямки:
1. Мікроконтролери різних видів і призначення.
2. Програмні засоби і безпека комп'ютерних мереж і каналів зв'язку.
3. Технічні засоби передачі, зберігання та захисту інформації.

Крім теоретичної бази, викладачі максимально прищеплюють студентам практичні навички та вміння, для того, щоб вони в майбутньому змогли адаптуватися до будь-якої робочої ситуації. Для навчання використовуються сучасні лабораторії, оснащені технічною апаратурою у сфері інформаційних і телекомунікаційних технологій.

131 Прикладна механіка. Студенти спеціальності займаються вивченням і розробкою робототехнічних систем різного призначення. Це стає можливим завдяки потужній лабораторній базі та багаторічному досвіду викладачів. Завдяки широкому профілю спеціальності її випускники знаходять роботу в різних сферах діяльності, переважно у секторі IT-технологій, робототехніки, машинобудування.

132 Матеріалознавство. Навчання на даній спеціальності можна умовно розділити на три напрямки:
1. Нанотехнології, їх розробка і застосування.
2. Розробка композиційних матеріалів.
3. Поліпшення властивостей металів (зниження ваги виробу, збільшення міцності при різних видах навантаження та ін.).

133 Галузеве машинобудування. Факультет пропонує вступникам-бакалаврам дві освітньо-професійні програми за цією спеціальністю.
1. Освітня програма «Галузеве машинобудування» дає принципи побудови прогресивних технологічних процесів обробки матеріалів, формоутворення деталей, проектування металорізальних верстатів та систем та організації сучасного машинобудівного виробництва.
2. Освітня програма «Комп’ютерний інжиніринг і технології автоматизованих виробництв» пропонує майбутнім фахівцям у галузі механічної інженерії навчитися застосовувати сучасні інформаційні технології менеджменту та комп’ютерні системи для інженерного аналізу, проектування, конструювання, організації виробництва та керування життєвим циклом інноваційного продукту або виробу.

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Студенти отримують фундаментальні знання у сфері проектування, 3D-моделювання, опановують широкий комплекс аеродинамічних, надійно-міцнісних дисциплін, вивчають процеси, які протікають в теплонапружених агрегатах, їх математичний опис і методи вирішення за допомогою сучасних комп'ютерних програм. Студенти проходять практику як в лабораторіях фізико-технічного факультету, так і в КБ "Південне" та на підприємстві "Південний машинобудівний завод". Завдяки такій практиці студенти мають можливість побачити і взяти безпосередню участь у повному технологічному процесі створення ракет, починаючи від проектування до її складання. Все це дозволяє напрацювати необхідні навички та вміння.

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Навчаючись за даним профілем, студенти отримують знання в галузі енергетики, поглиблено вивчають усі види нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії: вітроустановки, сонячні панелі, термоелектричні модулі, теплові насоси, двигуни Стірлінга, біогазові установки, сонячні колектори, сонячні концентратори та ін. Викладачі дають не тільки теоретичну базу, але й максимально готують студентів до реальних життєвих умов.

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Пройшовши навчання за фахом, випускники умітимуть кваліфіковано розробляти технології неруйнівного контролю, спираючись на знання сучасної вітчизняної та іноземної нормативно-технічної бази; здійснювати вибір методу або комплекс методів неруйнівного контролю і відповідні засоби діагностики, а за їх відсутності – сформулювати технічні вимоги на розробку нових чи вдосконалення існуючих приладів.

172 Телекомунікації та радіотехніка. За цією спеціальністю готують фахівців із супутникових систем телебачення, цифрового телебачення, організації локальних мереж зв'язку, які використовуються практично на всіх підприємствах і приватних фірмах, систем дистанційного зондування Землі та ін. Основними роботодавцями для випускників даної спеціальності є провідні підприємства й організації зв'язку Дніпровського регіону та всієї України.

173 Авіоніка. Випускники володіють фундаментальними знаннями в галузі проектування, створення та експлуатації систем автоматичного керування космічних апаратів та наземних комплексів. Теоретичний зміст навчання: математична підготовка з опису і моделювання процесів керування літальними апаратами, електротехніка, електроніка і основи схемотехніки, основи теорії автоматичного керування, основи інформаційних технологій, мікропроцесори і основи програмування радіоелектронної апаратури, технологія виготовлення радіоелектронної апаратури, основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури, промисловий менеджмент. Студенти проходять практику на сучасному обладнанні, тим самим напрацьовуючи практичні навички та вміння.

183 Технології захисту навколишнього середовища. Випускники матимуть можливість не тільки вивчати сучасні наземні технології захисту навколишнього середовища, а й опанувати актуальні сьогодні методи космічного моніторингу, що застосовуються за кордоном та впроваджуються в Україні. Технології захисту навколоземного простору – безперечний погляд у майбутнє, адже накопичене навколо планети Земля космічне сміття створило гостру екологічну проблему міжнародного рівня, і професіонали космічних держав, до складу яких входить і Україна, розробляють новітні методи її вирішення.

Потужні лабораторії факультету дають можливість створення перерахованих вище матеріалів. Таким чином, випускники спеціальності мають великий досвід, володіють знаннями і практичними навичками, а відповідно, мають високу конкурентоспроможність при влаштуванні на роботу.

Сьогодні на фізико-технічному факультеті навчається близько 1000 студентів, щорічний набір на факультет складає більш ніж 100 осіб. Навчальний процес забезпечують близько 130 викладачів, з яких 25 професорів і 76 доцентів.

Навчальний процес на фізико-технічному факультеті здійснюється в аудиторіях для поточних і семінарських занять, багато з яких обладнані унікальними демонстраційними матеріалами, експонатами ракетно-космічної техніки. У навчальному процесі використовуються нові комп’ютерні технології. Підготовка на ФТФ дає випускникам змогу вирішувати складні інженерні і дослідницькі задачі із використанням сучасних можливостей обчислювальної техніки.

Із перших років заснування ФТФ глибина теоретичних знань і практичних навичок, що набувають студенти, відповідає високим стандартам, які традиційно підтримуються в ракетно-космічній галузі. Це пов’язано й з тим, що фізико-технічний факультет створювався за участі провідних фахівців базових підприємств ракетно-космічної галузі – ДП «КБ «Південне» і ДП «ВО «Південний машинобудівний завод». З моменту створення ФТФ й до сьогодні професіонали-практики базових підприємств роблять значний внесок у навчальний процес, стратегія розвитку факультету розробляється з урахуванням завдань, які вирішують базові підприємства.

Повною мірою використаний потенціал базових підприємств – у рамках кафедр фізико-технічного факультету діють їх філії, які створені у ДП «КБ «Південне»», ДП «ВО «Південний машинобудівний завод», ДП «КБ «Дніпровське». Студенти мають можливість навчатися у фахівців-практиків, вже під час навчання знайомитися із актуальними завданнями, які вирішують провідні підприємства космічної галузі, отримувати практичний досвід. На базових підприємствах проходять технологічну та переддипломну практики. Студенти старших курсів, які повністю опановують навчальний матеріал, мають змогу працювати на цих підприємствах на частину ставки і вже під час навчання приєднуватися до участі у роботі щодо вирішення завдань підприємства.

Оновлення навчального процесу здійснюється із використанням передового досвіду інших країн, у співпраці з вищими навчальними закладами цих країн відбувається вдосконалення освіти на ФТФ.

Глибина знань та рівень практичних навичок студентів фізико-технічного досить високі. Про це свідчать результати їхньої участі у Всеукраїнський олімпіадах з навчальних дисциплін та за напрямками підготовки. Наприклад, у 2013 році, студент гр. ТУ-12м Михайло Воробей посів II місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді в галузі знань «Авіація і ракетно-космічна техніка» за напрямом «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів», другий етап якої проводився у Національному аерокосмічному університеті ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ».

Структурні підрозділи факультетуДізнайся про факультет із перших вуст!

Завідувач кафедри Анатолій Санін у студії «ОТВ Дніпро»: про переваги факультету, перспективи працевлаштування й актуальні програми міжнародного обміну.

Тематика наукових досліджень


Наукові дослідження на фізико-технічному факультеті проводяться за наступними науковими напрямами:

1. Проектування і конструкції ракетоносіїв та космічних літальних апаратів.
2. Рідинні і твердопаливні двигуни ракетоносіїв та літальних апаратів.
3. Гідродинаміка внутрішньобакових процесів.
4. Електричні ракетні двигунні установки.
5. Динаміка, балістика й управління рухом літальних апаратів.
6. Наукоємні технології і матеріали.
7. Інформаційно-вимірювальні технології.
8. Електромагнітні процеси у провідних магнітних середовищах.
9. Теплові процеси і парогенератори.
10. Комп’ютерні технології в гідродинаміці і тепломасообміні.
11. Екологічна безпека.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Ракетно-космічна техніка
Збірник наукових праць "Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки"

Науково-дослідні лабораторії

Наукові дослідження і розробки за держбюджетними та госпдоговірними темами виконуються на базі 5 лабораторій ФТФ: гідродинаміки, перспективних матеріалів і технологій, вібротехніки і обробки матеріалів, високотемпературної техніки, неруйнівного контролю та діагностики складних систем.

На факультеті видаються три збірника наукових робіт, які входять до переліку Вищої атестаційної комісії як фахові: „Вісник ДНУ. Ракетно-космічна техніка”, „Проблеми високотемпературної техніки”, „Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки”.

Викладачі і науковці факультету активно працюють щодо забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою. За останні три роки фахівцями фізико-технічного факультету видано 7 підручників, 67 методичні і навчальні посібники (у тому числі 8 із грифом Міністерства освіти і науки України).

Серед монографій, що видані за останні роки:
• Малайчук В.П., Мозговой А.В. Математическая дефектоскопия
• Хасхачих А.Д., Шолин М.К. Автогенераторные методы и приборы для неразрушающего контроля качества шин и резинотехнических изделий
• Белозеров В.Е., Волкова С.А. Геометрический подход к проблеме стабилизации систем управления.

Досягнення викладачів та науковців фізико-технічного факультету відзначені високими державними нагородами. Тільки за роки незалежності України представники професорсько-викладацького складу факультету отримали 8 орденів і 3 медалі. За плідну діяльність у вирішенні питань надання молоді якісної освіти і наукові досягнення представникам фізико-технічного факультету присвоєні почесні звання заслуженого працівника освіти (5), заслуженого діяча науки і техніки України (5), відмінника освіти України (4).

До активної участі у науково-дослідній роботі, яка проводиться на факультеті, долучаються студенти. Результати наукових досліджень студентів опубліковані в статтях, тезах і матеріалах конференцій.


Традиційною стала участь студентів ФТФ у Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції „Людина і космос”, яку проводить Дніпровський національний університет разом із Національним центром аерокосмічної освіти молоді України. У 2009 році більш 75 доповідей представлено на конференцію студентами факультету, 23 з них відзначені дипломами за найкращі доповіді, 10 рекомендовано до публікації у науковому збірнику „Вісник ДНУ. Ракетно-космічна техніка”.

Студенти факультету беруть участь у міжнародних конференціях „Університетські мікросупутники – перспективи і реальність”, „Екологічні проблеми регіонів України”, „Екоінтелект-2007”. Студентські наукові роботи відзначені грамотами і дипломами за високий рівень наукових досліджень.

На фізико-технічному факультеті працює студентське конструкторське бюро. Студенти факультету беруть участь у створенні Українських молодіжних супутників УМС-1 і УМС-2, а також студентського наносупутника ФТФ.

Проведення міжнародних конференцій

До напрямків співробітництва НЦАОМУ та фізико-технічного факультету ДНУ входить спільне проведення Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Людина і космос», яка щорічно проводиться напередодні Дня космонавтики. В роботі конференції беруть участь студенти, магістри, аспіранти та молоді вчені університету та інших навчальних закладів України, Росії, Білорусі, Казахстану.

Тематика конференції «Людина і космос» досить широка і охоплює практично всі науково-технічні напрями проектування, конструювання, випробувань та досліджень в галузі ракетно-космічної техніки та космічних технологій. Участь в конференції дає змогу молодим науковцям та дослідникам презентувати свої перші наукові розробки, познайомитись з провідними фахівцями ракетно-космічної техніки України, а кращі доповіді опублікувати в фахових виданнях.

Однією з форм співробітництва університету з базовими підприємствами галузі є спільне проведення конференцій з ракетно-космічної тематики. Зокрема, в 2013 р. ДКБ «Південне» провело вже IV Міжнародну конференцію Космічні технології: сьогодення та майбутнє (Передові космічні технології на благо людства). Організаторами конференції були: Українське регіональне відділення Міжнародної астронавтичної академії, Національне космічне агентство України, ДКБ «Південне», ВО «Південний машинобудівний завод» та Дніпровський національний університет. Основні тематичні напрями конференції охопили практично всі напрями розробки, виробництва та експлуатації ракетно-космічної техніки.

Міжнародні контакти

У дійсний час в багатьох країнах активно розвивається космічна діяльність, зростає інтерес до підготовки фахівців космічної галузі, проводяться наукові дослідження і науково-технічні розробки у космічній сфері. Тому на фізико-технічному все активніше розвиваються міжнародні контакти. У тому числі ведеться співробітництво з вищими навчальними закладами і установами іноземних держав, серед яких Туреччина, Республіка Корея, Бразилія, Казахстан. Фізико-технічний факультет бере участь у міжнародних проектах і програмах.


Бразилія.
Протягом 2008-2009 рр. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара започаткував контакти з Федеральним університетом (UnB) м.Бразиліа щодо співробітництва у навчальній, науковій та гуманітарній сферах. Цим контактам сприяв розвиток відносин між Україною та Бразилією у науково-технічному та соціально-гуманітарному напрямах. Бразиліа має потребу в фахівцях з ракетно-космічної техніки, про що не раз наголошувалось під час візитів делегацій представників Міністерства оборони, Міністерства освіти і науки та Національного космічного агентства Бразилії до Дніпра. У грудні 2009 р. Україну з офіційним візитом відвідав Президент Бразилії. Він підтвердив наміри бразильської сторони розвивати співробітництво з Україною в ракетно-космічній галузі. Враховуючи досвід підготовки фахівців для ракетно-космічної галузі, накопичений на фізико-технічному факультеті ДНУ, бразильська сторона визначила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара як провідного партнера щодо розвитку ракетно-космічної освіти в Бразилії, зокрема – партнера університету UnB.


На запрошення бразильської сторони в грудні 2009 року делегація ДНУ, до складу якої увійшли ректор ДНУ проф. М.В. Поляков, декан ФТФ проф. О.М. Петренко та представники професорсько-викладацького складу, відвідала UnB, взяла участь у Першій Бразильсько-Українській робочій зустрічі з аерокосмічної науки і техніки. Під час візиту, 16 грудня 2009 р., відбулося офіційне підписання Угоди між Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара і Федеральним університетом м. Бразиліа. У процедурі підписання взяли участь ректор ДНУ проф. М.В. Поляков, декан ФТФ проф. О.М. Петренко, ректор UnB проф. Джозе Геральдо, проф. Карлос Гуржель, Посол України в Бразилії В.О. Лакомов, директор Національного космічного агентства Бразилії.


На запрошення бразильської сторони в грудні 2009 р. делегація ДНУ, до складу якої увійшли ректор ДНУ проф. М.В. Поляков, декан ФТФ проф. О.М. Петренко та представники професорсько-викладацького складу, відвідала UnB, взяла участь у Першій Бразильсько-Українській робочій зустрічі з аерокосмічної науки і техніки. Під час візиту, 16 грудня 2009 року, відбулося офіційне підписання Угоди між Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара і Федеральним університетом м. Бразиліа. У процедурі підписання взяли участь ректор ДНУ проф. М.В. Поляков, декан ФТФ проф. О.М. Петренко, ректор UnB проф. Джозе Геральдо, проф. Карлос Гуржель, Посол України в Бразилії В.О. Лакомов, директор Національного космічного агентства Бразилії.

Співробітництво з Федеральним університетом м. Бразиліа розвивається. У 2011-2012 н.р. із грудня місяця на фізико-технічному факультеті проходили стажування 10 магістрів з Федерального університету м. Бразиліа (Alimandro Correa Adriana Elyza, Queiros Vilanova Cristiano, Rezende Prado Dos Santos Fabio, Royer Chaurais Jefferson, Kaled Da Cas Pedro Luis, Gama De Suoza Andre Luiz, Silva De Oliveira Fabio, Figueiro De Oliveira Gabriel, Camargo Gomes Rodrigo, Ferreira Fraga Felipe). Вони були направлені на стажування з метою підготовки науково-дослідних робіт магістрів за спеціальностями ракетно-космічної галузі. Наукове керівництво магістрами здійснювали викладачі кафедр проектування і конструкцій літальних апаратів, двигунобудування, систем автоматизованого управління, роботехнічних систем, технічної механіки, технології виробництва літальних апаратів. Магістри з UnB у своїх роботах вирішували задачі проектування конструкцій ракет-носіїв літальних апаратів, проблеми створення двигунних систем ракет-носіїв, перспективних матеріалів для космічної техніки, систем керування літальними апаратами ракет носіїв і космічних апаратів, проектування і експлуатації станцій зв’язку із космічними апаратами.

Магістри з UnB представили результати своїх досліджень і розробок, які виконані під керівництвом викладачів фізико-технічного факультету, на Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції «Людина і космос». Магістри з UnB, які навчалися в ДНУ, опублікували результати своїх досліджень в статтях у науковому збірнику «Вісник ДНУ. Ракетно-космічна техніка».

Співпраця наукових керівників із ДНУ з магістрами з UnB продовжувалася у 2013 р. дистанційно. За її результатами матеріали наукових досліджень Queiros Vilanova Cristiano представлені на Четвертій міжнародній конференції «Space Technologies: Present and Future», яка проводилася піж егідою Міжнародної астронавтичної академії, а також у Міжнародному молодіжному форумі студентів, аспірантів і молодих учених «Україні XXI сторіччя – інтелект і творчість молоді».

Науково-дослідні роботи магістрів Figueiro De Oliveira Gabriel, Royer Chaurais Jefferson, Gama De Suoza Andre Luiz були представлені на Міжнародній конференції «2013 IEEE Aerospace Conference», March, 2013.

У березні 2013 р. відбулося відрядження до Федерального університету м. Бразиліа доцента кафедри технології проектування ЛА Андріанова А.Ю. і доцента кафедри двигунобудування Шинкаренко О.А. Мета візиту – участь у семінарах за космічною тематикою, які були організовані у UnB. Шинкаренко О.А. зробив доповідь на семінарі за науковим напрямком «Аеродинаміка та тепломассообмін в апаратах аерокосмічної техніки», а Андріанов А.Ю. – на семінарі за науковим напрямком «Матеріали та захисні покриття супутників».

Республіка Казахстан. Співробітництво розпочалось у 2007 р., коли декан фізико-технічного факультету ДНУ проф. О.М. Петренко був запрошений до Євразійського національного університету для участі у літній школі для студентів ЄНУ, де зробив презентацію ДНУ та фізико-технічного факультету. У 2008 р. Дніпровський національний університет запропонував ЄНУ увійти в склад учасників проекту TEMPUS «Модернізація аерокосмічної освіти університетів Казахстану, Росії, України». Проект пройшов відбір у Єврокомісії і почав виконуватись з січня 2009 р.


У 2009 р. було підписано Угоду щодо співробітництва між Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара і Євразійським національним університетом ім. Л. Гумильова. Ректор ДНУ проф. М.В. Поляков прийняв участь у Євразійському конгресі (м. Астана). Делегація ЕНУ на чолі з ректором ЄНУ проф. Б. Абдраімовим відвідала ДНУ у липні 2009 р. Ректор ЄНУ проф. Б. Абдраімов висловив зацікавленість в навчанні казахських студентів в ДНУ за освітньо-кваліфікаційними програмами магістра. Для забезпечення можливості навчання в магістратурі ДНУ студентам ЄНУ було запропоновано спочатку отримати диплом бакалавра ДНУ за відповідним напрямом.


Протягом 2012-2013 рр. на фізико-технічному факультеті виконувалася програма щодо підготовки фахівців для космічної галузі Республіки Казахстан за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр». За цією програмою на фізико-технічному факультеті ДНУ проходили навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» 16 студентів з Республіки Казахстан. Майже всі студенти з Казахстану, які отримали дипломи ДНУ, працюють у космічній галузі Республіки Казахстан: 6 з них стали працівниками КАЗКОСМОС, 7 – викладачами фізико-технічного факультету ЄНУ.


Республіка Корея.
Розвиваються контакти між науковцями Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара і університетами Республіки Корея. У Корейський Республіці приділяють значну увагу накопиченому в Україні досвіду у вирішення задач створення космічної техніки та підготовки фахівців для космічної галузі.

У грудні 2011 р. в ДНУ перебував виконавчий директор компанії SOOA Corp. (м. Сеул) Сук-Чол Йон, а також відбувся візит представників університету КОНКУК (м.Сеул) професора Юнг Хван Бьйона, професора Чанг Жін Ли, професора Су Хйунг Пак. Метою їх візиту до ДНУ було відвідування фізико-технічного факультету та вивчення можливості співробітництва у вирішенні актуальних для Республіки Корея задач у ракетно-космічній галузі та підготовки фахівців з проектування та виробництва ракетно-космічної техніки. У ході візитів представники Республіки Корея ознайомили науковців ДНУ із здобутками у ракетно-космічній сфері, пріоритетними напрямками і перспективами розвитку космічної галузі, особливостями космічної освіти в країні. Гостям з Республіки Корея були представлені напрямки підготовки фахівців для ракетно-космічної галузі на фізико-технічному факультеті, наукові школи за ракетно-космічною тематикою в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Черговим кроком на шляху встановлення контактів в науково-технічній та освітній сферах між університетами України та Республіки Корея стало підписання угоди між Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара та університетом КОНКУК (м. Сеул, Республіка Корея). Успішним продовженням контактів між українськими та корейськими науковцями було запрошення корейською стороною декана ФТФ проф. Петренко О.М. та доцента каф. енергетики, доц. Бучарського В.Л. до участі у роботі конференції Корейської спілки інженерів-двигунобудівників 2012 KSPE Spring Conference (Kumi, Korea). Проф. Петренко О.М. виступів з пленарною доповіддю за темою «Електричні ракетні двигуни у Дніпровському національному університеті (Україна): результати і перспективи». Доц. Бучарський В.Л. виступив із секційною доповіддю «Чисельні методи у проектуванні двигунної системи». На конференції Петренко О.М. отримав відзнаку Корейської спілки інженерів-двигунобудівників «За визначний внесок до розвитку ракетних технологій».

Під час візиту до Сеулу проф. Петренко О.М. і доц. Бучарським В.Л. було проведені переговори з провідними вченими університету КОНКУК у галузі аерокосмічних технологій щодо можливих напрямків співпраці. Також відбулись переговори з представниками Корейського аерокосмічного дослідницького інституту (KARI) з метою налагодження співпраці та проведення спільних наукових досліджень у аерокосмічній галузі.

Співпраця фахівців України та Республіки Корея у космічній галузі, поєднання їх досвіду у створенні космічної техніки має значні перспективи. Співробітництво Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та університету КОНКУК – може стати одною зі складових цієї співпраці.

Туреччина. Партнерські відносини пов’язують Дніпровський національний університет та Середньо-Східний технічний університет (METU, (м. Анкара, Туреччина). Співробітництво розпочалося з вересня 2002 р., коли завідувач кафедри радіоелектронної автоматики, професор Петренко О.М. був запрошений до Анкари для презентації досягнень університету та фізико-технічного факультету в галузі підготовки фахівців для підприємств ракетно-космічної промисловості та проведенні наукових досліджень. В 2003 р. викладачі фізико-технічного факультету прочитали оглядові курси студентам, аспірантам та науковим співробітникам METU: проф. Петренко О.М. – «Динаміка польоту ракет-носіїв та космічних літальних апаратів», доц. Приданцев В.Ф. – «Фізика плазми та електричні ракетні двигуни», проф. Січевий О.В. – «Двигуни ракет-носіїв і космічних літальних апаратів». В 2004 р. делегація ДНУ у складі: ректора Полякова М.В., проректора Костирко В.В. та проф. Петренка О.М. відвідали Середньо-Східний технічний університет, де було підписано Угоду щодо співробітництва між ДНУ та METU, який передбачає співробітництво між університетами в галузі підготовки фахівців та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; проведенні спільних наукових досліджень, розвитку культурних та гуманітарних зв’язків.

У 2004 р. делегація METU на чолі з директором Аерокосмічного департаменту професором Нафізом Алемдароглу відвідала ДНУ. В ході переговорів турецька сторона запропонувала спільний проект «Розробка, проектування та виготовлення демонстраційного зразку рідинного ракетного двигуна малої тяги». У 2005 р. делегація представників METU та підприємства ROKETSAN відвідали університет та ДКБ «Південне», в результаті чого були узгоджені задачі проекту та технічне завдання. Нарешті в 2007 р. контракт між Дніпровським національним університетом, ДКБ «Південне» та Середньо-Східним технічним університетом щодо розробки, проектування та випробувань мікро-РРД, призначеного для використання в системах управління космічних літальних апаратів було підписано. В роботах щодо виконання контракту з боку ДНУ брали участь: проф. Петренко О.М., проф. Сичевий О.В., доц. Золотько О.Є., доц. Бучарський В.Л. В рамках виконання контракту були підготовлені конспекти лекцій для викладання в Аерокосмічному департаменті METU. Лекції були прочитані протягом 2007 р. Таким чином, ДНУ повністю виконав свою частину контракту.

У ході виконання контракту турецькою стороною були зроблені пропозиції щодо продовження співробітництва між університетами в рамках спільних проектів, в тому числі європейських, таких, як проект ERASMUS MUNDUS. Потягом 2008-09 рр. викладачі фізико-технічного факультету ДНУ проф. Петренко О.М., проф. Січевий О.В., проф. Білозеров В.Є, доц. Бучарський В.Л. та доц. Шинкаренко О.В. проходили стажування в Аерокосмічному департаменті METU, яке здійснювалось за європейською програмою ERASMUS MUNDUS.

Дніпровським національним університетом спільно із Середньо-Східним технічним університетом у 2009 р. було подано заявку до Міністерства освіти і науки України на виконання спільного українсько-турецького проекту щодо спільної розробки електричного ракетного двигуна протягом 2010-2011 рр. Заявка на цей проект подана відповідно угоди між Міністерством освіти і науки України та комітетом TUBITAK (Туреччина) щодо міжнародного співробітництва у галузі високих технологій. В ДНУ накопичено значний досвід у зазначеній галузі, а виконання спільного проекту дозволить модернізувати на факультеті експериментальне обладнання наукової лабораторії електричних ракетних двигунів.

У вересні 2011 р. відбувся візит до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара делегації із Середньо-Східного технічного університету та TUBITAK (м. Анкара, Туреччина), до складу якої ввійшли професор доктор Нафіз Алемдароглу (Середньо-Східний технічний університет), студент Ердал Бозкурт (Середньо-Східний технічний університет), головний інженер Мехмет Дурнар (TUBITAK), інженер Алтуг Окан (TUBITAK), інженер Серкан Сойсал (TUBITAK). Метою перебування у ДНУ делегації з Туреччини було ознайомлення із здобутками ДНУ в галузі розробки та випробувань електричних ракетних двигунів та вивчення питань щодо співробітництва за цим напрямком. В ході візиту фахівців Середньо-східного технічного університету та TUBITAK були обговорені питання щодо співпраці за напрямком «Електричні ракетні двигуні». У тому числі за результатами візиту турецької делегації фахівцям ДНУ було запропоновано взяти участь в розробці електроракетного двигуна космічного призначення спільно з Середньо-східним технічним університетом та TUBITAK, а також участь у створенні лабораторної бази в інституті UZAY для експериментальних випробувань електроракетних двигунів.

Участь у міжнародному проекті за програмою TEMPUS. Протягом 2010-2012 р. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара брав участь у Європейському міжнародному освітньому проекті Tempus JPCR-144681-2008 «CRIST: Модернізація аерокосмічної освіти університетів Казахстану, Росії, України»:

1) На фізико-технічному факультеті організовані дві лабораторії: лабораторія космічного зв’язку, яка ввійде до мережі наземних станцій супутникового зв’язку, розташованих у вищих навчальних закладах Європи, України, Росії, Казахстану та лабораторія автоматизованого проектування космічних апаратів, для якої отримано та введено в дію обладнання та відповідне програмне забезпечення (програмні пакети Pro Engineer Altium), які розроблені фахівцями інституту Де Науер, Бельгія.

2) Вдосконалені навчальні плані спеціальностей космічного профілю, введені нові дисципліни, розроблені та видані нові навчально-методичні посібники.

3) Викладачі та аспіранти фізико-технічного факультету ДНУ пройшли стажування у Берлінському технічному університеті (Німеччина) та Інституті Де Науер (Бельгія). Вони використовують набутий досвід у викладанні навчальних дисциплін при підготовці фахівців космічної галузі.


Студентське життя

Студентське життя факультеті підпорядковане принципам студентського самоврядування. Головний орган студентського самоврядування – Рада студентів.

Дозвілля студенти факультету проводять дружно, весело, цікаво й пізнавально. Щорічно студенти відзначають День факультету, який приурочений до Дня космонавтики.

Традиційними на факультеті стали щорічні конкурси МІС-ФТФ і МІСТЕР-ФТФ. Веселим та корисним заходом стає День першокурсника. Влаштовується це свято з метою надати молоді, яка тільки почала навчання на факультеті, можливість більше дізнатися про фізтех, поспілкуватися із викладачами і студентами старших курсів, відчути справжню веселу, творчу, дружню атмосферу, познайомитися з цікавими особливостями студентського життя. Не тільки першокурсники, а й студенти старших курсів із великим задоволенням беруть участь у цьому святі.


Студентське життя на факультеті

Яскрава риса студентського життя фізтеху – наявність власного друкованого органу. Справжнім рупором студентського самоврядування, засобом інформаційного забезпечення життя студентів стала цікава, іноді безкомпромісна газета „ФізтехіЯ”. Всі члени редколегії – студенти. Газета розповідає про новини і події на факультеті, піднімає і аналізує гострі проблеми, публікує думки студентів і викладачів, пропонує актуальні інтерв’ю і багато цікавої, корисної інформації.

Силами студентів створена фотокінолабораторія. Завдяки діяльності творчої зацікавленої групи сформований і поновлюється фотокіноархів, створено два фільми, до яких ввійшли унікальні матеріали.

Студенти фізико-технічного факультету завжди із захопленням займалися спортом. Вони активні учасники факультетських, міжфакультетських і міжвузівських змагань, де неодноразово посідали призові місця.

Найкращі студенти фізико-технічного факультету, які з успіхом поєднують відмінне навчання, науково-дослідну роботу і активну участь у житті колективу, відзначені іменними стипендіями. Щорічно кращі студенти факультету отримують іменні стипендії від фонду „Україна”, який очолює Л.Д. Кучма. Обдаровану молодь, яка досягла значних успіхів у навчанні і науковій роботі, підтримують провідні підприємства галузі – сплачують іменні стипендії своїм майбутнім працівникам.

Студентське життя на факультеті

Молодь фізтеху завжди ставить яcкраві цілі, наполегливо працює для їх досягнення, живе інтересами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та України.

Студентське життя на факультеті