На 15 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

пр. Гагаріна, 72 
Телефон деканату: (056) 374-98-66
E-mail деканату: dekanat_sgf_dnu@i.ua

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

Історична довідка

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин розпочинає свою історію з 5 грудня 2005 р., коли був створений соціально-гуманітарний факультет, який об’єднав спеціальності історичного факультету (напрям підготовки 030104 «Політологія», відкрита у 1990 р.), факультету соціології та психології (напрям підготовки 030101 «Соціологія», відкрита у 1991 р.; напрям підготовки 130102 «Соціальна робота», відкрита в 1995 р.) та юридичного факультету (напрям підготовки 020301 «Філософія», відкрита у 2002 р.). З 1 вересня 2011 р. навчальний підрозділ був перейменований на факультет суспільних наук і міжнародних відносин, до якого була переведена з факультету міжнародної економіки спеціальність напряму підготовки 030201 «Міжнародні відносини» (відкрита в 2005 р.). З 1 вересня 2012 року відновлено набір за напрямом "Міжнародна інформація".  

Навчальний процес забезпечують: 75 науково-педагогічних працівника, в тому числі: 11 докторів наук, професорів, 56 кандидатів наук, доцентів, з яких: 1 член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 1 академік Української академії політичних наук, 1 академік і 2 члени-кореспонденти Міжнародної академії соціальних технологій і місцевого самоврядування, 1 заслужений діяч науки і техніки України, 2 заслужені працівники освіти України.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Токовенко Олександр Сергійович, доктор філософських наук, професор, академiк Української академії політичних наук.
Заступник декана з навчальної роботи – Шаталович Олександр Михайлович, доктор філософських наук, доцент.
Заступник декана з наукової роботи – Вершина Вікторія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент.
Заступник декана з виховної роботи – Щербак Віктор Михайлович.
Заступник декана з міжнародного співробітництва – Герман Юлія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент.

Структурні підрозділи факультету


Інші структурні підрозділи факультету:
навчально-методична лабораторія з соціології;
навчально-методична лабораторія „Ресурсний центр підготовки магістрів”.

 

Навчальний процес на факультеті

Освітня діяльність

Факультет має добре розвинену базу для навчальної та наукової роботи студентів: навчально-методичну лабораторію з соціології; навчально-методичну лабораторію “Ресурсний центр підготовки магістрів”. Студенти мають можливість брати участь у науково-дослідній роботі в рамках виконання на факультеті держбюджетної НДР “Парадигмальна трансформація теоретико-методологічних засад досліджень сучасних глобальних і регіональних процесів”.

На факультеті здійснюють підготовку бакалаврів за напрямами:
-       “Міжнародні відносини”;
-       “Міжнародна інформація”;
-       “Політологія”;
-       “Соціальна робота”;
-       “Соціологія”;
-       “Філософія”

з можливістю подальшого продовження навчання за ОКР спеціаліст або магістр за відповідною спеціальністю.


Базові бакалаврські програми

Програми професійного спрямування

Спеціаліст

Магістр

Міжнародні

відносини

Міжнародні
відносини

Політолог-міжнародник, перекладач

Політолог-міжнародник,

перекладач

Міжнародна

інформація

Міжнародна

інформація

Інформаційний аналітик-міжнародник, перекладач

Інформаційний аналітик-міжнародник, перекладач

Політологія

Політологія

Політолог

Політолог

Соціальна робота

Соціальна робота

Професіонал у галузі соціального захисту населення

Професіонал у галузі соціального захисту населення

Соціологія

Соціологія

Соціолог

Соціолог

Філософія

Філософія

Філософ, викладач вищих навчальних закладів (I, II рівнів акредитації)

Філософ, викладач вищих навчальних закладів


Основні навчальні дисципліни:
напрям “Філософія”: “Логіка”, “Релігієзнавство”, “Культурологія”, “Філософія права”, “Історія філософії”, “Онтологія”, “Метафізика”, “Філософська герменевтика”, “Етика”, “Естетика”, “Риторика та основи аргументації”;
напрям “Політологія”: “Історія зарубіжних політичних учень”, “Історія політичної думки України”, “Методологія політологічних досліджень”, “Загальна теорія політики”, “Кратологія”, “Політична культура”, “Порівняльна політологія”, “Політичні ідеології”, “Вибори та виборчі системи”, “Політичні технології”, “Політичні комунікації”, “Партологія”, “Політична психологія”, “Етнополітологія”, “Теорія міжнародних відносин”, “Геополітика”, “Глобалістика”, “Конфліктологія”, “Політична ризикологія”, “Політичний аналіз та прогнозування”, “Політичне консультування”;
– напрям “Соціологія”: “Історія соціології”, “Новітні соціологічні теорії”, “Загальнотеоретична соціологія”, “Методологія та програмування соціологічних досліджень”, “Математичні методи в соціоллогії”, “Якісні методи в соціології”, “Опитувальні методи в соціології”, “Соціологічний аналіз документів”, “Соціологія релігії”, “Гендерна соціологія”, “Соціологія культури”, “Соціологія громадської думки”, “Соціологія особистості”, “Соціологія масових комунікацій”, “Соціологія політики”, “Електоральна соціологія”, “Соціологія соціальних змін”;
– напрям “Соціальна робота”: “Професіографія”, “Економіка соціальної роботи”, “Професійна кар’єра”, “Соціальний менеджмент”, “Ораторське мистецтво в управлінській діяльності”, “Пенсійна справа”, “Соціальне консультування”, “Соціальне страхування”; – напрям “Міжнародні відносини”: “Міжнародні відносини”, “Країнознавство”, “Геополітика”, “Теорія міжнародних відносин”, “Публічна дипломатія”, “Міжнародне публічне право”, “Міжнародне приватне право”, “Сучасні міжна¬родні відносини”, “Міжнародні конфлікти”, “Дипломатичний протокол”;
– напрям “Міжнародна інформація”: “Геополітика”, “Теорія міжнародних відносин”, “Світовий політичний процес”, “Прикладна інформатика”, “Системний аналіз”, “Математичні основи інформаційних технологій”, “Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах”, “Міжнародні інформаційні системи і технології”.

На факультеті функціонують аспірантура за спеціальностями “Історія філософії”, “Соціальна філософія та філософія історії”, “Філософія науки”, “Теорія та історія політичної науки”, “Політичні інститути і процеси”, “Теорія та історія соціології”, “Геополітика”, “Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” та докторантура за спеціальностями “Історія філософії” та “Геополітика”; а також 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських дисертацій: 1 – з філософських наук (за спеціальностями “Історія філософії”, “Соціальна філософія та філософія історії”) та 2 – з політичних наук (за спеціальностями “Теорія та історія політичної науки”, “Політичні інститути і процеси”, а також “Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку”, “Геополітика”).

Місця працевлаштування та підприємства роботи випускників спеціальностей факультету: заклади освіти, науково-дослідні установи, органи державної влади та місцевого самоврядування, політичні партії та громадські організації, інформаційно-аналітичні служби комерційних підприємств.

Факультет співпрацює з Інститутом філософії НАН України ім. Г.С. Сковороди, Соціологічною асоціацією України, Інститутом соціології НАН України, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Одеським національним університетом ім. І.І. Сеченова, Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля, Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника, Південноукраїнським державним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського, Чорноморським державним університетом ім. Петра Могили, Римським університетом La Sapienza, Штутгартським університетом, Варшавським університетом, Інститутом соціології Російської академії наук, факультетом соціології Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, Московським державним соціальним університетом, Алтайським державним університетом, Московським державним інститутом міжнародних відносин, Університетом Ліверпуля (Велика Британія). Студенти та викладачі факультету беруть активну участь у програмах академічних обмінів та стажувань.

Наукова та науково-технічна діяльність

На кафедрі філософії створена історико-філософська школа (П.І. Гнатенко, В.І. Пронякін, В.Б. Окороков, С.В. Шевцов) "Антропологічні й методологічні аспекти історико-філософського знання". Упродовж 2002-2014 років у рамках цієї наукової школи підготовлено та захищено 37 кандидатських та 15 докторських дисертацій. Науково-педагогічним складом факультету з 2012 року виконується держбюджетна науково-дослідницька робота за темою "Парадигмальна трансформація теоретико-методологічних засад досліджень сучасних глобальних і регіональних процесів" (керівник - декан факультету, проф. Токовенко О.С.), яка затверджена Науковою радою МОН України.
Крім цього, ведуться роботи за іншими науково-дослідними темами. Зокрема, кафедрою філософії розробляється науково-дослідна тема "Формування філософських, соціокультурних та політичних механізму єдності українського народу у контексті різноманіття цівілізаційних процесів сучасного глобального світу".

Кафедра соціології розробляє науково-дослідну тему „Студентська молодь в умовах соціалізації: соціологічний аспект”.

Кафедра політології розробляє науково-дослідну тему „Трансформаційний процес в Україні: основні проблеми консолідації демократії та умови їх вирішення”.

Кафедра міжнародних відносин розробляє науково-дослідну тему „Цивілізаційна геополітика і політична глобалістика: теоретико-методологічні та наукознавчо-праксеологічні підходи”.

Кафедрою соціальної роботи виконуються наукові дослідження: „Формування кваліфікаційних вимог до державних службовців та відпрацювання їх в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації” (на замовлення Головдержслужби України); „Формування системи роботи з кадрами державних службовців”, „Система підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців управління праці та соціального захисту населення міського району” (на замовлення Головного управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації); „Прогнозування розвитку системи професійної освіти Дніпропетровської області”, „Управління підготовкою кваліфікованих робітників в системі профтехосвіти”, „Професійна адаптація випускників профтехучилищ на виробництві” (на замовлення Управління науки та освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації); „Формування недержавного пенсійного страхування в Україні”, „Особливості формування вітчизняної моделі системи пенсійного забезпечення” (на замовлення Пенсійного фонду України); „Прийомна сім’я як форма сімейної опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (на замовлення Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді); „Особливості реалізації соціальної молодіжної політики в умовах промислового регіону” (на замовлення Комітету у справах сім’ї та молоді Дніпропетровської міської ради).

На факультеті здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних працівників через аспірантуру за спеціальностями: „Історія філософії”, „Соціальна філософія та філософія історії”, „Філософія науки і техніки”, „Теорія та історія соціології”, „Галузеві та спеціальні соціології”, „Теорія та історія політичної науки”, „Політичні інститути і процеси”, „Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку”, „Геополітика” і докторантуру за спеціальністями: „Історія філософії”, „Соціальна філософія та філософія історії” та "Геополітика".

Ефективно функціонують три спеціалізовані вчені ради із захисту докторських дисертацій з філософських наук (за спеціальностями „Історія філософії”, „Соціальна філософія та філософія історії”, голова – Гнатенко П.І., доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України) та з політичних наук (за спеціальностями "Теорія та історія політичної науки" „Політичні інститути і процеси”, голова – Токовенко О.С., доктор філософських наук, професор, академiк Української академії політичних наук); за спеціальностями "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку", "Геополітика", голова - Шепєлєв М.А, доктор політичних наук, професор.

На факультеті видаються збірники наукових праць: „Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія” (фаховий з філософських, соціологічних і політичних наук); „Вісник Дніпропетровського університету. Серія: „Історія та філософія науки” (фаховий з філософських й історичних наук); науковий журнал „Філософія та політологія в контексті сучасної культури” (фаховий з філософських і політичних наук); збірники наукових праць „Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві” та „Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи”.

Співробітниками факультету підготовлено (з 2006 р.):
- монографії:
Пронякин В.И. Западноевропейская метафизика: истоки, эволюционные трансформации, перспективы. – Д.: Вид-во ДНУ, 2006;
Шевцов С.В. Метафизика и мифологика поетического мышления (античность-современность: со-бытийный диалог). – Д.: Вид-во ДНУ, 2006;
Осетрова О.О. Феномен суицида в истории западноевропейской философии. – К.: Вища шк., 2007;
Тупиця О.Л. Профспілки в політичній системі сучасного суспільства: вимір функціонування. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008;
Кривошеїн В.В. Політична ризикологія: епістемологічний статус, предметна сфера, аналітичні інструменти. – Д.: Інновація, 2009;
Васильєв В.В. Соціальна робота на підприємстві. – К.: Слово, 2010;
Городяненко В.Г. Публичная соціологія. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011;
Сергєєв В.С. Політичні мережі як форма взаємодії держави та громадянського суспільства. – Д.: Інновація, 2011 та ін.

- підручники:
Сулима Є.М., Шепєлєв М.А., Полянська В.Ю., Кривошеїн В.В. Політична філософія: Підручник. – К.: Знання України, 2006;
Городяненко В.Г. (ред.). Соціологія: Підручник. – К.: ВЦ „Академія”, 2006;
Городяненко В.Г., Швидка Л.І., Ходус О.В., Демичева А.В. Суспільствознавство: Людина. Суспільство, Світ. – К.: ВЦ „Академія”, 2006;
Токовенко О.С., Третяк О.А. Посібник до вивчення курсу „Історія політичних вчень”. – Д.: РВВ ДНУ, 2006;
Васильєв В.В., Борисова Ю.В., Глазунов С.В., Клюєв В.П., Пірог Л.А., Міхненко Л.В., Гірман А.П. Соціальна і гуманітарна політика: Навчальний посібник. – Д.: РВВ ДНУ, 2006; Окороков В.Б. Структралізм і постструктуралізм: Навчальний посібник. – Д., 2007;
Кривошеїн В.В. Політологія: Навчальний посібник. – Д.: РВВ ДНУ, 2007;
Васильєв В.В. Посібник з історії соціальної роботи на Катеринославщині. – Д.: РВВ ДНУ, 2007;
Міхненко Л.В. Пенсійна справа: Навчальний посібник. – Д.: РВВ ДНУ, 2007;
Шевцов С.В. Посібник до вивчення курсу „Аналітична філософія та філософія мови”. – Д.: РВВ ДНУ, 2008;
Гнатенко П.І., Окороков В.Б., Пронякін В.І., Осетрова О.О. Основи філософії: Навчальний посібник. – К.: Вища освіта, 2009;
Шевцов С.В. Посібник до вивчення курсу „Аналітична філософія та філософія мови”. – Д.: РВВ ДНУ, 2009;
Суліма Є.М., Шепєлєв М.А. Глобалістика: підручник. – К.: Ґенеза, 2010;
Шепєлєв М.А., Кривошеїн В.В. Навчальний посібник до вивчення курсу „Аналіз і прогнозування зовнішньої політики”. – Д.: РВВ ДНУ, 2010;
Соціологія міста: навчальний посібник (Легеза С.В. та ін.). – Донецьк, 2010;
Тупиця О.Л., Васильєв В.В. Навчальний посібник до вивчення змістового модулю „Кадрове діловодство” з дисципліни „Кадровий менеджмент та персонологія”. – Д.: Літограф, 2010;
Шевцов С.В. Посібник до вивчення курсу „Філософія культури”. – Д.: РВВ ДНУ, 2010; та ін.

За участю викладачів факультету у видавництві "Знання України" видано першу в Україні енциклопедію "Геополітика" обсягом 919 сторінок, яка містить 563 статей, що охоплюють всі основні аспекти історії, теорії, понятійно-категоріального апарату та напрямів розвитку геополітики як науки і виду політики. З них частка факультету становить 300 статей.

На факультеті створено Студентське наукове товариство, яке здійснює роботу за п’ятьма секціями: філософія, політологія, соціологія, міжнародні відносини, соціальна робота. З кожної спеціальності щорічно проводиться І-й тур Всеукраїнської олімпіади серед студентів вищих навчальних закладів. Студенти факультету неодноразово ставали призерами Всеукраїнських олімпіад. Також студенти факультету беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, на яких посідають призові місця. За активної участі студентів факультету організовано Філософський дискусійний клуб „ХХІ століття” (координатор роботи – доцент кафедри філософії Кострюкова Л.О.), Політологічний дискусійний клуб „Форум” (координатор роботи – доцент кафедри політології Пащенко В.І.), діє теоретико-практичний семінар „Політологічні диспути молодих вчених”, школа юного соціолога, школа юного політолога. Доцент кафедри соціології Ячний А.М. бере участь у роботі секції з соціології відділення «Історія» обласного осередку Малої академії наук України. Кафедра політології щорічно проводить студентську наукову конференцію „Актуальні проблеми політичної науки”, до участі в якій залучаються як студенти спеціальності „Політологія”, так і студенти інших спеціальностей факультету та університету. Студенти спеціальності „Соціальна робота” беруть участь у науково-дослідній роботі за замовленнями Головного управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації, Управління науки та освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та інших соціальних установ.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія і філософія науки і техніки
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія
Збірник наукових праць "Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації"
Збірник наукових праць "Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук"
Збірник наукових праць "Освіта і наука в Україні"
Збірник наукових праць "Філософія і політологія в контексті сучасної культури"


Студентське життя

На факультеті функціонує орган студентського самоврядування – студентська рада. Щорічно в листопаді проводиться День першокурсника, на початку грудня проводиться День факультету, випускові кафедри за активної участі студентів проводять Дні спеціальностей.

Студенти факультету займаються у спортивних секціях Палацу Спорту, беруть активну участь у діяльності творчих колективів Палацу Студентів. Функціонує дебатний клуб факультету, філософський клуб "ХХІ век", політологічний клуб "Форум", філософський дискусійний клуб, студентський науковий гурток "Міжнародні відносини, світова політика та дипломатія України". Студентки факультету неодноразово виборювали титул „Міс Університет”.