На 15 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Економічний факультет

пр. Д.Яворницького, 35, корпус ДНУ № 5
Телефон/факс деканату: (056) 744-86-37; (056) 374-97-38
E-mail: decanat@ef.dnulive.dp.ua
http://www.economist.dp.ua
Економічний факультет

Історична довідка

У 1976 році, у тоді ще Дніпропетровському державному університеті, був створений економічний факультет. Становлення і розвиток факультету супроводжувався реорганізацією існуючих і відкриттям нових кафедр. Так, у 1981 році була відкрита кафедра економічної кібернетики, у 1989 – кафедра фінансів. Зараз на шести кафедрах факультету працюють 67 викладачів, серед яких: 10 докторів наук (професорів) та 46 кандидатів наук (доцентів).

Співробітникам факультету присвоєно наступні почесні звання: заслужений діяч науки і техніки України (декан економічного факультету 1995-2017 рр. професор Смирнов С.О.); відмінник освіти України (професори Шевцова О.Й. та Яковенко О.Г.); заслужений професор Дніпровського університету (професор Попкова Л.В.); заслужений викладач Дніпровського університету (доценти Карцев Ю.А. та Крицька С.С.); заслужений співробітник Дніпровського університету (Шуваєва Т.О.)

На економічному факультеті навчаються 670 студентів. Матеріально-технічна база факультету дозволяє проводити ґрунтовну комп'ютерну підготовку. Шість комп’ютерних лабораторій факультету забезпечують доступ до мережі Internet. У навчальному корпусі факультету розташована філія бібліотеки для економістів. Серед випускників факультету є багато керівників банківської сфери та підприємств, маркетологів, державних фінансових органів, відомих науковців.

Керівний склад факультету

В.о. декана факультету – Гринько Тетяна Валеріївна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.
Заступник декана – Кошевий Микола Миколайович, кандидат економічних наук.
Відповідальні:
– за наукову діяльність – Павлов Роман Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент.
– за міжнародне співробітництво та по роботі з іноземними студентами – Гвініашвілі Тетяна Зурабівна, кандидат економічних наук.
– за організаційно-виховну роботу – Бесчастна Дар’я Олександрівна.
 
Выкладачі та студенти економічного факультету

Структурні підрозділи факультету

Економічний факультет запрошує старшокласників та випускників коледжів (технікумів)

Запрошуємо Вас на загальноуніверситетські Дні відкритих дверей, які відбудуться 28.01.2018 року, 25.02.2018 року, 22.04.2018 року та 13.05.2018 року (початок о 10.00) у Палаці студентів ДНУ, пл. Шевченка, 1 (парк ім. Т.Г. Шевченка).

Для ближчого знайомства з економічним факультетом Дніпровського національного університет імені Олеся Гончара також запрошуємо Вас на День відкритих дверей факультету, який відбудеться 25.03.2018 року о 10.00 в навчальному корпусі № 5 (пр. Д. Яворницького, 35).

Освітня діяльність

Економічний факультет здійснює підготовку фахівців за трьома рівнями вищої освіти: перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий) за денною, вечірньою та заочною формами навчання.

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти здійснюється за спеціальностями:
– 051 Економіка (освітні програми: «Економічна кібернетика» та «Бізнес-аналітика»);
– 071 Облік і оподаткування (освітня програма «Облік і оподаткування»);
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»);
– 075 Маркетинг (освітня програма «Маркетинг»);
– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).

Підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти здійснюється за наступними спеціальностями:
– 051 Економіка (освітні програми: «Економічна кібернетика» та «Бізнес-аналітика та інформаційна безпека»);
– 071 Облік і оподаткування (освітня програма «Облік і оподаткування»);
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітні програми: «Фінанси» та «Банківська справа»);
– 073 Менеджмент (освітня програма «Бізнес-адміністрування»);
– 075 Маркетинг (освітня програма «Маркетинг»);
– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітні програми: «Економіка підприємства» та «Підприємництво та організація бізнесу»).

За період навчання студенти проходять виробничу, переддипломну, управлінську та науково-дослідну практику на підприємствах різних форм власності, організаціях та установах. Практиканти вивчають стан соціально-економічного розвитку підприємства (установи, організації), знайомляться з методами управління виробництвом, збутом, маркетинговою діяльністю та збирають матеріали для написання дипломних робіт за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Базами практик економічного факультету є:
- органи виконавчої влади (Управління Державної казначейської служби України, Головне управлінням статистики в Дніпропетровській області, Управління освіти, виконавчі комітети міських рад, Територіальні центри з соціального обслуговування);
- банківські установи (АТ «ОТП Банк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Державний ощадний банк України»);
- великі промислові підприємства (ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ПрАТ «Дніпропетровський комбінат харчових концентратів», ПАТ «Придніпровський комбінат», ПАТ «Дніпровський агрегатний завод», ПрАТ «Комбінат «Придніпровський», ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ПАТ «Євраз Баглійкокс», ПАТ «Мебель Прогресс», ПрАТ «Дніпропетровський тепловозремонтний завод»);
- державні підприємства та установи (Інститут проблем природокористування та екології НАН України, Конструкторське бюро «Південне», Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця»);
- підприємства, що здійснюють різні види економічної діяльності (ТОВ «Трейд Груп Д», ТОВ «Дніпро АБ», ТОВ «Пластенком», ТОВ «Меткомтрейд», ТОВ «Агро-Овен», ТОВ Фірма «Метал-Кур'єр» , ТОВ «Бізнес форум» , ТОВ «Саймон текноледжі», Корпорація «АТБ», ТОВ «Мега Лінк», ТОВ «М’ясокомбінат Ювілейний»).

Освітня діяльність студентів
 

Наукова та науково-технічна діяльність

На економічному факультеті здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальностями:
– 051 Економіка;
– 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
– 075 Маркетинг;
– 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Для здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на економічному факультеті успішно функціонує спеціалізована вчена рада К 08.051.17 (голова ради – професор Гринько Т.В.).

Кафедри економічного факультету підтримують тісні наукові зв’язки з провідними закладами вищої освіти та науковими установами України, а також підприємствами, установами й організаціями різних форм власності.

Співробітниками економічного факультету постійно проводиться робота щодо підготовки та публікації наукової і навчально-методичної літератури: монографії, наукові статті, тези доповідей, навчальні посібники тощо.

Науково-технічна діяльність студентів

З метою апробації наукових досліджень кафедри економічного факультету постійно виступають організаторами всеукраїнських та міжнародних конференцій: Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: Перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (з 2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження» (протягом 2015-2017 рр.); Міжвузівська студентська наукова конференція «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи та фінансових ринків України» (з 1997 р.).

Особлива увага на економічному факультеті приділяється науковим дослідженням. Наразі співробітники факультету беруть активну участь у виконанні науково-дослідних робіт:
– Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку фінансової системи України, № державної реєстрації 0116U002057 (науковий керівник – д.е.н., доц. Грабчук О.М.);
– Прийняття соціально-економічних рішень на мікро- і макрорівнях в ринкових умовах, № державної реєстрації 0116U003367 (науковий керівник – д.т.н., проф. Яковенко О.Г.);
– Економіко-управлінські аспекти розвитку соціально-економічних систем, № державної реєстрації 0116U002056 (науковий керівник – д.е.н., проф. Гринько Т.В.);
– Структурні зміни як передумова розвитку економіки, № державної реєстрації 0116U003312 (керівник – д.е.н., проф. Дучинська Н.І.);
– Формування інноваційного механізму побудови національної економіки, № державної реєстрації 0116U004995 (науковий керівник – д.е.н., проф. Хамініч С.Ю.);
– Фінансово-кредитні механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку в умовах трансформації банківського та небанківського секторів економіки, № державної реєстрації 0116U004073 (науковий керівник – д.е.н., проф. Шевцова О.Й.);
– Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня, № державної реєстрації 0116U003344 (науковий керівник – д.е.н., проф. Єлісєєва О.К.).

Також на факультеті виконується фундаментальна науково-дослідна робота, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету: «Концепція трансформації організаційно-економічного механізму менеджменту та логістики суб’єктів підприємництва в системі економічної безпеки України», № державної реєстрації 0117U001206 (науковий керівник – д.е.н., проф. Гринько Т.В.).

На економічному факультеті діють наукові студентські гуртки: «Світ підприємництва» (керівник – к.е.н., доцент Кучеренко С.К.); «Банки і фінансові установи в фінансуванні інвестиційних проектів» (керівник – к.е.н., доцент Аксьонова Л.О.); «Фінансова безпека банківської діяльності та фінансових ринків» (керівник – старший викладач Шкут О.С.); «Управління резервами суб’єктів національного господарства» (керівник – к.е.н., доцент Дереза В.М.); «Сучасні проблеми стратегічного управління організаціями» (керівник – к.е.н., доцент Демиденко В.І.); «Сучасні проблеми управління фінансово-кредитними установами» (керівник – д.е.н., професор Семенча І.Є.); «Фінансова інфраструктура національного господарства України: інвестиційно-інноваційні аспекти» (керівник – д.е.н., професор Шевцова О.Й.).

Молоді дослідники за отриманими результатами виконують курсові, бакалаврські та магістерські роботи. Вони також готують публікації та представляють доповіді на міжнародних, всеукраїнських і студентських конференціях.

Науково-педагогічними працівниками економічного факультету особлива увага приділяється поширенню результатів досліджень в Україні та за її межами. Саме з цією метою на факультеті випускаються наукові збірники:
– Вісник Дніпропетровського університету. Серія: «Економіка» (входить до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економічних наук). Веб-сайт збірника: http://vestnikdnu.com.ua
– Молодіжний науковий вісник ДНУ імені Олеся Гончара. Серія: «Економічні науки» (наукове електронне (онлайн) видання). Веб-сайт збірника: http://www.economist.dp.ua/

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка

Міжнародні контакти

Здобувачі вищої освіти економічного факультету відповідно до «Положення про академічну мобільність студентів ДНУ імені Олеся Гончара» мають можливість навчатися за різними програмами в університетах Європи (Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Німеччина, Польща, Франція), Сполучених Штатів Америки та Канади. Вони також мають змогу навчатися за Міжнародною програмою академічних обмінів «ERASMUS MUNDUS-BMU-MID» на основі фінансування ЄС, згідно з якою передбачено двосеместрове навчання і стажування з отриманням стипендії в одному з дев’яти університетів-партнерів проекту Західної Європи: University of Algarve (Portugal), Humboldt University Berlin (Germany), University of Bologna (Italy), University of Bordeaux 1 (France), University of Deusto (Spain), Pultusk Academy of Humanities (Poland), Aristotle University of Thessaloniki (Greece), University of Turku (Finland), Vilnius University (Lithuania).

Здобувачі вищої освіти та викладачі економічного факультету беруть участь у програмі наукових обмінів Сполучених Штатів Америки Fulbright, яка повністю фінансується Комісією Fulbright. Програмою передбачено навчання і стажування з отриманням стипендії та грантів в одному з університетів-партнерів проекту США.

Навчання у німецьких університетах є можливим завдяки програмі академічних обмінів DAAD. Участь у міжнародних проектах студенти беруть індивідуально на основі конкурсного відбору за конкретною академічною програмою або в рамках існуючих договорів про співпрацю і науковий обмін між університетами: Інгольштадтський університет прикладних наук (м. Інгольштадт, Німеччина), Лодзьський університет (м. Лодзь, Польща), Вроцлавський університет (м. Вроцлав, Польща); Познанський економічний університет (м. Познань, Польща); Університет «професора, доктора Асена Златарова», (м. Бургас, Болгарія). Випускники одержують разом з національним дипломом також диплом Європейського зразка та сертифікат EСT.

Студенти економічного факультету беруть участь у літніх і зимових школах з економіки: Зимова Східна школа Коледжу Східної Європи у Вроцлаві та Студій Східної Європи Варшавського; літня школа «Cohesion and Socio-Economic Tensions in the Process of International Integration» на базі Лодзьського університету; Коледжі Європи (Брюгге, Бельгія).

Студенти мають можливість брати участь у студентських конференціях, зібраннях та форумах, що проводяться на базі Ченстоховської політехніки (м. Ченстохова, Польща), Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща), Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), університету «професора, доктора Асена Златарова» (м. Бургас, Болгарія).

Фахівці факультету беруть участь у проекті з модернізації вищої освіти в країнах-партнерах ЄС «Tempus» з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва. Зокрема, професор кафедри економічної теорії та маркетингу С.Ю. Хамініч брала участь у проекті програми «Tempus 4» щодо теми, пов’язаної з удосконаленням освіти, методів підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері менеджменту.

У рамках Проекту Канадської агенції міжнародного розвитку «Потенціал України в сфері регіонального тренінгу та консалтингу» (CIDA Project Z020532), доцент В.Й. Куценко брав участь у семінарах з викладання економічних дисциплін. 

Студентське життя

На факультеті активно працює студентська рада. Студенти беруть участь у роботі культурологічного клубу “В гостях у ректора”, в рамках якого проводяться цікаві зустрічі з відомими майстрами сцени театрів Дніпропетровська: режисерами, акторами, співаками. Засідання клубу очолює ректор ДНУ імені Олеся Гончара М. В. Поляков. 

Студентське життя

Студенти активно беруть участь у благодійних акціях: збирають гроші для хворих дітей, здають кров. Вони   опікуються дітями-сиротами – відвідують підшефний Дитячий будинок № 1, дитячий притулок „Надія” на житловому масиві „Перемога”, “Будинок малютки”, будинок сімейного типу на вул. Радгоспній. Студенти дарують дітям солодощі, іграшки, одяг, організовують святкові концерти, конкурси на день Святого Миколая, День захисту дітей, Новорічні свята.

Кафедрами факультету організуються і проводяться: День студента і День першокурсника, а також Дні: банкіра, бухгалтера, економіста, кібернетика, маркетолога, статистика, фінансиста, де студенти готують програми і виступають разом з викладачами. Традиційними стали урочисті концерти до Нового Року, 8 Березня, спортивно-туристичні змагання до Дня Перемоги, різноманітні квести, наукові студентські гуртки, екскурсії на підприємства міста та визначними місцями України. У квітні святкується День економічного факультету. Силами студентів прикрашається корпус, проводяться конкурси у Палаці студентів у рамках розважальної програми, повністю складеної студентами, на які запрошуються друзі та викладачі факультету.
На факультеті працює студентське радіо, передачі для якого готують самі студенти і теми визначаються ними. Вони присвячені святковим подіям, або обговорюють актуальні проблеми студентського життя. Передачі містять музику, інтерв’ю, важливі повідомлення, цікаву інформацію.  За ініціативи і силами студентської ради факультету проводяться опитування студентів на теми, що їх хвилюють („Що треба, щоб життя студента було кращим” та інші). Команда КВК факультету „Золотий запас” успішно виступає на міжвузівському фестивалі команд КВК „КаВуН” Дніпровської ліги, в інших лігах України.

Студентське життя

Студентський актив факультету має тісні зв’язки зі студентськими радами вищих навчальних закладів Львова, Одеси та інших міст, організує цікаві поїздки Україною, до Софіївського парку в м.Умань, до Одеси на свято гумору 1 квітня, в Карпати.

Студенти беруть участь у проведенні спортивних змагань на кубок профкому ДНУ серед гуртожитків з метою організації змістовного дозвілля і утвердження здорового способу життя.
Двічі на рік (у вересні й у травні) на факультеті проводиться чемпіонат з футболу, який організується самими студентами. Команди об’єднують студентів академічних груп, потоків, іноземців, їх кількість сягає 15. Студенти відвідують і надають допомогу ветеранам-викладачам факультету.

Керівництво факультету і куратори тісно співпрацюють зі студентською радою, координують свої дії, що робить їх більш ефективними. На факультеті для студентської ради виділена кімната, в якій проводяться збори, репетиції, зустрічі, а також приміщення для репетицій музичної групи. Студенти факультету беруть участь в організації наукових конференцій, олімпіад серед ВНЗ України, що проводяться профілюючими кафедрами, обласної олімпіади школярів з економіки, організують розважальні програми для їх учасників (ознайомлення з факультетом, екскурсії містом, концерти).  

Успішні випускники ХХІ століття

Юлія Осіпенко

Головний спеціаліст-економіст відділу економічного аналізу Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради.

Закінчила ДНУ імені Олеся Гончара у 2013 році за спеціальністю «Фінанси і кредит».


«Я з радістю згадую 2009 рік. Саме влітку того року мене було зараховано до омріяного університету – нашого ДНУ. Вступала я після коледжу, і тому мене було одразу ж зараховано до числа студентів вже існуючої рік групи. Адаптація в новому колективі пройшла легко – нові знайомства та друзі, завжди приємна факультетська атмосфера, а ще й розташування корпусу в центрі місті та поруч з мальовничим парком. Процес навчання завжди був цікавим: захопливі лекції, семінарські та практичні заняття завжди відповідали сучасності, курсові роботи привчали до самостійного мислення.

Дякую економічному факультету та рідній кафедрі фінансів за знання і навички, які я здобула. Завдяки їм я наразі успішно виконую свою роботу, займаючись улюбленою справою».