На 15 факультетах і в 5 коледжах ДНУ навчається близько 20 тисяч студентів ...
Версія для друку

Економічний факультет

пр. Д.Яворницького, 35, корпус ДНУ № 5
Телефон/факс деканату: (056) 744-86-37; (056) 374-97-38
E-mail: decanat@ef.dnulive.dp.ua
http://www.economist.dp.ua

Економічний факультет

Історична довідка

Економічний факультет у Дніпропетровському державному університеті був створений у 1976 року. Становлення і розвиток факультету супроводжувався реорганізацією існуючих і відкриттям нових кафедр. Так, у 1981 році була відкрита кафедра економічної кібернетики, у 1989 – кафедра фінансів. Зараз на семи кафедрах факультету працюють близько 120 викладачів, серед яких 12 докторів наук та професорів, 40 викладачів мають науковий ступінь кандидата наук і вчене звання доцента.

Співробітникам факультету присвоєно почесні звання: професор Смирнов С.О. – заслужений діяч науки і техніки України; професор Попкова Л. В. – заслужений професор Дніпропетровського університету; професори Шевцова О. Й. та Яковенко О. Г. – відмінники освіти України; доцент Карцев Ю. А. – заслужений викладач Дніпропетровського університету; доцент Крицька С. С. – заслужений викладач Дніпропетровського університету, Шуваєва Т.О. - заслужений співробітник Дніпропетровського університету

На економічному факультеті навчаються 768 студентів. Матеріально-технічна база факультету дозволяє проводити ґрунтовну комп'ютерну підготовку, комп’ютерні лабораторії факультету забезпечують доступ до мережі Internet. У навчальному корпусі факультету розташована філія бібліотеки для економістів. Серед випускників факультету є багато керівників банківської сфери та підприємств, маркетологів, державних фінансових органів, відомих науковців.

Керівний склад факультету

Т.в.о. декана факультету – Касян Сергій Якович, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник декана з загальних питань – Шуваєва Тетяна Олександрівна.
Заступник декана з навчальної роботи – Касян Сергій Якович, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник декана з наукової роботи – Павлов Роман Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник декана з виховної роботи – Щеньова Віра Борисівна, кандидат технічних наук, доцент.
Заступник декана з міжнародного співробітництва та по роботі з іноземними студентами – Касян Сергій Якович, кандидат економічних наук, доцент. 
 

Структурні підрозділи факультету

Факультет запрошує старшокласників

Запрошуємо вас ближче познайомитися з економічним факультетом Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара!

10 грудня 2016 року відбувся ІІ тур конкурсу економічних есе серед учнів шкіл, ліцеїв, гімназій та студентів технікумів і коледжів «Економіка навколо нас», присвячений 40-річчю економічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

До участі у ІІ очному етапі запрошувалися 10 авторів найкращих робіт за результатами заочного оцінювання (де всього було представлено понад 100 учнівських есе на тему розвитку туристичного сектору України та формування портрету успішної країни). На заключному етапі командам учасників необхідно було вирішити кейс – визначити стратегію розвитку України на п’ять років, виходячи з нинішньої економічної та соціальної ситуації.

Переможців визначало професійне журі, що складалося з науковців-економістів, представників бізнесу та магістрів спеціальності «Економіка».

Освітня діяльність

Економічний факультет здійснює підготовку фахівців за напрямом „Економіка та підприємництво” за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр за денною і заочною формами навчання.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр здійснюється за наступними напрямами
- Фінанси і кредит
- Облік і аудит
- Економіка підприємства
- Економічна статистика
- Економічна кібернетика
- Маркетинг

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст здійснюється за спеціальностями:
- Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)
- Банківська справа
- Облік і аудит
- Економіка підприємства
- Економічна статистика
- Економічна кібернетика
- Маркетинг

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр здійснюється за спеціальностями:
- Фінанси і кредит. Магістерські програми: «Державний фінансовий менеджмент», «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», «Фінансові ринки»
- Банківська справа. Магістерська програма «Банківський менеджмент»
- Облік і аудит
- Маркетинг
- Економіка підприємства
- Економічна статистика
- Економічна кібернетика
Выкладачі та студенти економічного факультету
 
За період навчання студенти проходять виробничу та науково-дослідну практику на промислових підприємствах, організаціях, закладах та установах різних форм власності. Практиканти вивчають стан соціально-економічного розвитку підприємства, знайомляться з методами управління виробництвом, збутом, маркетинговою діяльністю та збирають матеріали для написання дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра.

Бази практик: Контрольно-ревізійне управління, Державне казначейство, Обласне фінансове управління, Управління НБУ в Дніпропетровській обл., Федерація металургів України, банки АТ „Ощадний банк України”, ПАТ „Новий”, ПАТ „Укрсоцбанк”, ПАТ КБ „Приватбанк”, АТ «ОТП банк» та інші банки регіону; підприємства ПАТ Укртелеком, ДП КБ „Південне”, ЗАТ „Дніпровський завод Алюмаш”, Медіа-холдинг „Рекламное поле”, ЛГЗ „Хортиця”, Дніпропетровське пасажирське вагонне депо, ТОВ „НК Альфа-Нафта”, ВАТ „Хліб”, ВАТ „Маркет Груп”, ДП „Придніпровська залізниця”, ВАТ „Олімпекс-агро”, ТД „Мегаполіс”, ПАТ КБ „Південком банк”, Дніпропетровська філія іноземного підприємства „Coca-Cola”, ДП „ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова”, ВАТ „Інтерпайп Нижньодніпровький трубопрокатний завод”, ПАТ „Комінмет”, ПАТ „Дніпропетровський комбінат харчових концентратів”, ПрАТ "ДТЦ „Весна”", ПАТ „ЄВРАЗ - ДМЗ ім. Петровського”, КП ДПТФ „Славутич” та інші підприємства регіону.

Можливі місця роботи випускників: у державних установах – Національний банк і банківська система України, Державна податкова служба, Державне казначейство, фінансове управління, Контрольно-ревізійне управління, органи державної влади, державні підприємства, бюджетні установи, навчальні заклади, науково-дослідні установи; у недержавному секторі – комерційні банки, інвестиційні, фінансові та страхові компанії, рекламні, виставково-ярмаркові компанії, аудиторські і консалтингові фірми, логістичні центри, промислові, торгівельні підприємства, біржі та інші комерційні структури.

Освітня діяльність студентів
 

Наукова та науково-технічна діяльність

Наукова робота студентів здійснюється під індивідуальним науковим керівництвом провідних науковців факультету в руслі наукових досліджень за держбюджетною тематикою, яка охоплює проблеми формування ринкових відносин та становлення і розвиток підприємництва в Україні, ефективного використання фінансових ресурсів суб’єктами господарювання. Важливим напрямком держбюджетної тематики є розроблення та використання математичних методів і моделей в економіці, а також розроблення систем управління інноваційно-інвестиційним процесом в Україні.

Кафедри факультету підтримують наукові зв’язки з провідними вищими навчальними закладами України, Управлінням НБУ у Дніпропетровській області, Дніпропетровським Банківським Союзом, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.

Факультет здійснює підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.08 - Фінанси, грошовий обіг та кредит; 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Захист дисертацій здійснюється в спеціалізованій вченій раді К 08.051.13 ДНУ імені Олеся Гончара на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; в спеціалізованій вченій раді Д 08.051.03 ДНУ імені Олеся Гончара ради на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальніостями: 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством.

Науково-технічна діяльність студентів

У 2006 році старший викладач факультету Н.М.Іванілова отримала грант на проведення семінару „Поведінська економіка” для викладачів українських вузів від Economic Research and Outreach Center (EROC).

На факультеті постійно ведеться підготовка наукової і навчально-методичної літератури: монографій, наукових статей, тез доповідей, навчальних посібників та навчально-методичних матеріалів для студентів.

У 2007 році кафедрою фінансів опубліковано 7 навчальних посібників, 17 статей у фахових виданнях, 29 тез доповідей (з них у співавторстві зі студентами 23 тези).

Щорічно проводяться Міжнародні конференції: «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави», «Сучасні тенденції розвитку банківської системи та фінансових ринків”.

Щороку кафедрами факультету проводяться студентські наукові конференції, де студенти мають можливість обмінятися між собою науковою інформацією та представити колегам свої наукові досягнення.

На факультеті діють наукові студентські гуртки з проблем розвитку малого бізнесу, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, внутрішнього економічного механізму підприємств, тенденцій розвитку банківської системи та фінансових ринків. Молоді дослідники за отриманими результатами виконують курсові, бакалаврські, дипломні, магістерські роботи, готують публікації та представляють доповіді на щорічних внутрішньовузівських студентських конференціях, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, конференціях молодих вчених. Результати наукових пошуків представляються на щорічних університетських конференціях за підсумками науково-дослідної роботи студентів, публікуються у наукових збірниках ВАК України і збірниках студентських наукових праць: http://www.economist.dp.ua

У 2011-2012 навчальному році студентка спеціальності «Прикладна статистика» Катерина Фомкіна стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Кількісні методи в економіці», у 2012-2013 навчальному році студентка групи        ЕС-12м Ольга Песикова посіла друге місце. Студент групи ЕК-10-1 Денис Іопель виборов третє місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Статистика».

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка

Міжнародні контакти

Студенти та аспіранти факультету відповідно до «Положення про академічну мобільність студентів ДНУ імені Олеся Гончара» мають можливість навчатися за різними програмами в університетах Європи (Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Німеччина, Польща, Франція), Сполучених Штатів Америки, Канади та Росії. Студенти, аспіранти, докторанти та викладачі економічного факультету мають змогу навчатися за Міжнародною програмою академічних обмінів “ERASMUS MUNDUS-BMU-MID” на основі фінансування ЄС, згідно з якою передбачено двосеместрове навчання і стажування з отриманням стипендії в одному з дев’яти університетів-партнерів проекту Західної Європи: University of Algarve (Portugal), Humboldt University Berlin (Germany), University of Bologna (Italy), University of Bordeaux 1 (France), University of Deusto (Spain), Pultusk Academy of Humanities (Poland), Aristotle University of Thessaloniki (Greece), University of Turku (Finland), Vilnius University (Lithuania).

Студенти спеціальності “Економічна кібернетика” Олексій Шляма та Іван Нестеренко, гр. ЕК-09-1, навчалися за програмою ERASMUS MUNDUS у 2011-2012 н.р. на економічному факультеті університету Аристотеля у Салоніках (Греція). Cтудентка спеціальності “Економіка підприємства” Мирослава Мальцева, гр. ЕП-08-1, у 2011-2012 н.р. перебувала на навчанні на четвертому курсі економічного факультету Болонського університету (Італія) за міжнародною програмою ERASMUS MUNDUS.

Студенти, аспіранти, докторанти та викладачі економічного факультету беруть участь у програмі наукових обмінів Сполучених Штатів Америки Fulbright, яка повністю фінансується Комісією Fulbright. Програмою передбачено навчання і стажування з отриманням стипендії та грантів в одному з університетів-партнерів проекту США. Навчання у німецьких університетах є можливим завдяки програмі академічних обмінів DAAD. Участь у міжнародних проектах студенти беруть індивідуально на основі конкурсного відбору за конкретною академічною програмою або в рамках існуючих договорів про співпрацю і науковий обмін між університетами: Інгольштадтський університет прикладних наук (м.Інгольштадт, Німеччина), Лодзьський університет (м.Лодзь, Польща), Вроцлавський університет (м.Вроцлав, Польща); Познанський економічний університет (м.Познань, Польща); Університет «професора, доктора Асена Златарова», (м.Бургас, Болгарія). Випускники одержують разом з національним дипломом також диплом Європейського зразка та сертифікат EСT.

Студенти економічного факультету беруть участь у літніх і зимових школах з економіки: Зимова Східна школа Коледжу Східньої Європи у Вроцлаві та Студій Східньої Європи Варшавського університету (Анастасія Коваленко, гр. ЕП-11-м, 2012; Анна Фісун, гр. ЕО-12-м, 2013), у літній школі “Cohesion and Socio-Economic Tensions in the Process of International Integration” на базі Лодзьського університету (Алевтина Устименко, гр. ЕО-10-1, Гордій Лубковський, гр. ЕФ-10-1, 2012); у Коледжі Європи (Брюгге, Бельгія), де І. Лук’янова, отримала ступінь магістра зі спеціальності “Європейська економічна інтеграція і бізнес”).

Студенти мають можливість участі у студентських конференціях, зібраннях, форумах, що проводяться на базі Ченстоховської політехніки (м. Ченстохова, Польща), Вроцлавського, Ягеллонського університетів (м. Вроцлав, Краків, Польща), університету «професора, доктора Асена Златарова» (м. Бургас, Болгарія).

Студент спеціальності «Економічна кібернетика» Микита Плясов брав участь у проекті «Стажування із самоврядування для України», який відбувся 26 листопада – 2 грудня 2011 року на базі Ягеллонського університету (м. Краків, Польща). Під час візиту студентські органи самоврядування з різних частин Польщі надавали консультації Микиті Плясову, як голові студентської організації самоврядування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара в рамках проекту, що координується Парламентом студентів Республіки Польща у співпраці з Всеукраїнською студентською радою при Міністерстві освіти і науки України. Захід відбувся під патронатом міністра науки і вищої освіти Республіки Польща – професора Барбари Кудрицької.

Заступник декана з міжнародного співробітництва економічного факультету, доцент С.Я.Касян пройшов стажування у 2009-2010 навчальному році у Вроцлавському університеті в рамках участі в стипендіальній науковій програмі імені Лейна Кіркланда, польсько-американської комісії Фулбрайта, польсько-американської фундації Свободи, яку він успішно закінчив захистом дипломної роботи у Вроцлавському університеті. За час наукового стажування С. Я. Касяном написані дві семестрові роботи і була захищена на «відмінно» дипломна наукова робота на тему: «Економічні аспекти організації значних спортивних заходів: шанс чи загроза для розвитку міста та регіону (на прикладі організації чемпіонату Європи у Вроцлаві та Києві)», науковий керівник – д.е.н., професор, керівник кафедри загальної економіки Інституту економічних наук, факультету права, адміністрації і економіки Вроцлавського університету – Вітольд Кващьніцкі. С. Я. Касян також пройшов професійне стажування 12–30 квітня 2010 року в Бюро зі справ ЄВРО 2012 Мерії Вроцлава, директор – Ганна Домагала.

На економічному факультеті регулярно проходять міжнародні наукові конференції, у т. ч.: 20.12.2011 р.,  17.05.2012 р., 13.12.2012 р.    відбулися чергові сесії Міжнародної студентської Інтернет-конференції на тему «Теорія і практика сучасного управління та педагогика”. Під час конференцій відбувається презентація доповідей студентів ДНУ імені Олеся Гончара та спілкування зі студентами економічних спеціальностей і викладачами університету «професора, доктора Асена Златарова» (м. Бургас, Болгарія).

Фахівці факультету беруть участь у проекті з модернізації вищої освіти в країнах-партнерах ЄС „Tempus” з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва. Зокрема, завідувач кафедри маркетингу – д.е.н., професор С. Ю. Хамініч брала участь у проекті програми „Tempus 4” щодо теми, пов’язаної з удосконаленням освіти, методів підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері менеджменту.
    На економічному факультеті функціонує інтерактивна електронна база даних студентів, аспірантів, докторантів та викладачів економічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара, що цікавляться або задіяні у програмах міжнародного академічного обміну, створена у табличному редакторі Exсel з використанням списку цільової e-mail-розсилки (розробники: професор С.О. Смирнов, доцент С.Я. Касян).

Цільова адресна розсилка інформації з міжнародних програм, обмін інформаційними повідомленнями за e-mail адресами, сприяє пожвавленню спілкування студентів економічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара з їх однолітками з економічних факультетів провідних закордонних університетів у соціальних мережах, на наукових on-line форумах, в інформаційних освітніх чатах.

У рамках Проекту Канадської агенції міжнародного розвитку “Потенціал України в сфері регіонального тренінгу та консалтингу” (CIDA Project Z020532), доцент В.Й. Куценко брав участь у семінарах з викладання економічних дисциплін у Дніпропетровську та Одесі. Студент-магістрант спеціальності “Економічна кібернетика”, Андрій Булавка, гр. ЕК-12м-1, навчається з 03.01.2013 р. на факультеті права, економічних наук та менеджменту Університету м. Мен (Франція) за магістерською програмою подвійного диплому.

Делегація з економічно-соціологічного факультету Лодзьського університету, м. Лодзь (Польща) у складі: магістра Радослава Дзюби, кафедра світової економіки та європейської інтеграції відвідала ДНУ імені Олеся Гончара з 04.04.2012 р. по 07.04.2012 р. Радослав Дзюба взяв участь у Міжнародній студентській науковій конференції “Інноваційний розвиток держави: проблеми і перспективи очима молодих вчених”, що проводилася на економічному факультеті. Польський науковець виступив на пленарному засіданні з доповіддю: “Сертифікований екологічний готель як приклад інновації в готельній індустрії”.

Делегація з факультету управління та економіки послуг Щецинського університету,    м. Щецин (Польща) у складі к.е.н., доцента Анети Сокул, к.е.н., доцента Анни Сурмач перебувала у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара з 26.09.2012 р. по 29.09.2012 р. Мета перебування – участь у науковому стажуванні, що проводилося на базі кафедри маркетингу економічного факультету ДНУ імені Олеся Гончара.

Заступник декана з міжнародного співробітництва факультету товарознавства, д.е.н., професор кафедри економіки якості Познанського економічного університету, м. Познань (Польща) Яцек Лучак перебував у ДНУ імені Олеся Гончара з 11.02.2013 р. по 13.02.2013 р. Мета перебування – зустріч з професорсько-викладацьким складом економічного факультету ДНУ у справі обговорення та підготовки майбутнього проекту ТЕМПУС та налагодження співробітництва між нашими університетами у науково-освітній сфері.
 

Студентське життя

На факультеті активно працює студентська рада. Студенти беруть участь у роботі культурологічного клубу “В гостях у ректора”, в рамках якого проводяться цікаві зустрічі з відомими майстрами сцени театрів Дніпропетровська: режисерами, акторами, співаками. Засідання клубу очолює ректор ДНУ імені Олеся Гончара М. В. Поляков. 

Студентське життя

Студенти активно беруть участь у благодійних акціях: збирають гроші для хворих дітей, здають кров. Вони   опікуються дітями-сиротами – відвідують підшефний Дитячий будинок № 1, дитячий притулок „Надія” на житловому масиві „Перемога”, “Будинок малютки”, будинок сімейного типу на вул. Радгоспній. Студенти дарують дітям солодощі, іграшки, одяг, організовують святкові концерти, конкурси на день Святого Миколая, День захисту дітей, Новорічні свята. Кафедрами факультету організуються і проводяться: День студента і День першокурсника, а також Дні: банкіра, бухгалтера, економіста, кібернетика, маркетолога, статистика, фінансиста, де студенти готують програми і виступають разом з викладачами. Традиційними стали урочисті концерти до Нового Року, 8 Березня, спортивно-туристичні змагання до Дня Перемоги, різноманітні квести, наукові студентські гуртки, екскурсії на підприємства міста та визначними місцями України. У квітні святкується День економічного факультету. Силами студентів прикрашається корпус, проводяться конкурси у Палаці студентів у рамках розважальної програми, повністю складеної студентами, на які запрошуються друзі та викладачі факультету.

На факультеті працює студентське радіо, передачі для якого готують самі студенти і теми визначаються ними. Вони присвячені святковим подіям, або обговорюють актуальні проблеми студентського життя. Передачі містять музику, інтерв’ю, важливі повідомлення, цікаву інформацію.  За ініціативи і силами студентської ради факультету проводяться опитування студентів на теми, що їх хвилюють („Що треба, щоб життя студента було кращим” і інші). Команда КВК факультету „Золотий запас” успішно виступає на міжвузівському фестивалі команд КВК „КаВуН” Дніпровської ліги, в інших лігах України.

Студентське життя

 

Студентський актив факультету має тісні зв’язки зі студентськими радами вищих навчальних закладів Львова, Одеси і інших міст, організує цікаві поїздки по Україні до Софіївського парку в місті Умані, до Одеси на свято гумору 1 квітня, в Карпати.
Студенти беруть участь у проведенні спортивних змагань на кубок профкома ДНУ серед гуртожитків з метою організації змістовного дозвілля і утвердження здорового способу життя.

Двічі на рік (у вересні й у травні) на факультеті проводиться чемпіонат з футболу, який організується самими студентами. Команди об’єднують студентів академічних груп, потоків, іноземців, їх кількість сягає 15. Студенти відвідують і надають допомогу ветеранам-викладачам факультету. Керівництво факультету і куратори тісно співпрацюють зі студентською радою, координують свої дії, що робить їх більш ефективними. На факультеті для студентської ради виділена кімната, в якій проводяться збори, репетиції, зустрічі, а також приміщення для репетицій музичної групи. Студенти факультету беруть участь в організації наукових конференцій, олімпіад серед ВНЗ України, що проводяться профілюючими кафедрами, обласної олімпіади школярів з економіки, організують розважальні програми для їх учасників (ознайомлення з факультетом, екскурсії по місту, концерти).