Версія для друку

ММФ (2020-2021 н.р.)

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код
дисципліни
Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
І-ф11-1 Чисельний аналіз в Maple МДР
І-ф11-2 Лінійна алгебра в MATLAB МДР
І-ф11-3 Чисельні методи розв’язання звичайних диференціальних рівнянь МДР
І-ф11-4 Застосування диференціальних рівнянь в природничих та гуманітарних дисциплінах МДР
І-ф11-5 Теоретичні основи комп'ютерних технологій стиску інформації ММА
І-ф11-6 Елементи математичної логіки та теорії множин МГА
І-ф11-7 Статистика в науці та бізнесі МСТ
І-ф11-8 Сучасні методи статистичного аналізу МСТ
І-ф11-9 Аналіз даних у Microsoft Access МСТ
І-ф11-10 Моделювання методами Data Analysis & Data Mining МТК
І-ф11-11 Теорія графів та її застосування у прикладних дослідженнях МТК
І-ф11-12 Алгоритмізація обчислень МАЕ
І-ф11-13 Основи енергозбереження МАЕ
І-ф11-14 Енергетична безпека МАЕ
І-ф11-15 Програмування мовою Pyton прикладних інженерних задач МАЕ
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Математика)
І-014.04-1 Методика розв'язування нестандартних задач ММА
І-014.04-2 Геометричні задачі на побудову МГА
І-014.04-3 Застосування алгебри в шкільному курсі математики МГА
І-014.04-4 Тестові технології на уроках математики ММА
І-014.04-5 Додаткові розділи лінійної алгебри МГА
І-014.04-6 Методика викладання інформатики МДР
І-014.04-7 Основи функціонального аналізу ММА
І-014.04-8 Додаткові розділи теорії чисел МГА
І-014.04-9 Оптимізаційні задачі в курсі школи МДР
111 Математика/ОП Математика
І-111-1-1 Теорія наближень ММА
І-111-1-2 Основи прикладного функціонального аналізу МДР
І-111-1-3 Якісна теорія диференціальних рівнянь МДР
І-111-1-4 Дослідження операцій ММА
І-111-1-5 Алгебраїчні системи та їх застосування МГА
І-111-1-6 Аналітична теорія диференціальних рівнянь і спеціальних функцій МДР
І-111-1-7 Теорія операторів ММА
І-111-1-8 Основи фінансового аналізу МГА
І-111-1-9 Простори Соболєва та узагальнені розв’язки задач математичної фізики МДР
111 Математика/ОП Математика інтелектуальних систем
І-111-2-1 Оптимізація наближених обчислень МДР
І-111-2-2 Математичні питання теорії комп’ютерного зору ММА
І-111-2-3 Алгоритми автоматизованого розпізнання образів ММА
І-111-2-4 Вейвлет перетворення і питання стиску відео-послідовностей ММА
І-111-2-5 Математична морфологія МГА
І-111-2-6 Задачі оптимізації наближених розв’язків МДР
І-111-2-7 Основи автоматизованої обробки цифрових сигналів ММА
І-111-2-8 Задачі обробки гладких поверхонь МГА
І-111-2-9 Методи чисельного розв’язання рівнянь в частинних похідних МДР
111 Математика/ОП Математика прогнозування та прийняття рішень
І-111-3-1 Алгоритми штучного інтелекту ММА
І-111-3-2 Методи лінійного і нелінійного програмування в задачах оптимізації виробничих процесів МДР
І-111-3-3 Задачі оптимального планування МДР
І-111-3-4 Лінгвістичні змінні в задачах економіки ММА
І-111-3-5 Методи комп'ютерної алгебри та символьного числення МГА
І-111-3-6 Нелінійні рівняння математичної фізики МДР
І-111-3-7 Математичні аспекти машинного навчання ММА
І-111-3-8 Застосування лінійного аналізу в економічних задачах МГА
І-111-3-9 Глибинний аналіз даних МДР
112 Статистика/ОП Статистика
І-112-1 Стохастична фінансова математика МСТ
І-112-2 Сучасні статистичні пакети МСТ
І-112-3 Статистична оптимізація керування системами МСТ
І-112-4 Статистичний аналіз даних у Python МСТ
І-112-5 Статистичні обчислення МСТ
І-112-6 Теорія статистичних рішень МСТ
І-112-7 Статистика вибіркових обстежень МСТ
І-112-8 Імовірнісні графічні моделі МСТ
І-112-9 Математичні методи організації управління детермінованими та стохастичними процесами МСТ
113 Прикладна математика/ОП Прикладне комп’ютерне та математичне моделювання
I-113-1-1 Методи скінчених і граничних елементів МТК
I-113-1-2 Моделі коливальних процесів МТК
I-113-1-3 Механіка руйнування МТК
I-113-1-4 Моделі пластин і оболонок МТК
I-113-1-5 Стійкість деформівних систем МТК
I-113-1-6 Математичні методи механіки МАЕ
I-113-1-7 Теорія різницевих схем МАЕ
I-113-1-8 Газова динаміка МАЕ
I-113-1-9 Моделювання течій в'язкої рідини МАЕ
144 Теплоенергетика/ОП Теплоенергетика
I-144-1 Історія та перспективи розвитку теплоенергетики МАЕ
I-144-2 Математичні основи механіки рідини та теорії тепломасообміну МАЕ
I-144-3 Економіка енергетики МАЕ
I-144-4 Вибрані розділи механіки рідини МАЕ
I-144-5 Ядерна, теплова та альтернативна енергетика МАЕ
I-144-6 Течії газів в мікроканалах МАЕ
I-144-7 Джерела та системи теплопостачання МАЕ
I-144-8 Тепломасоперенос в пористих середовищах МАЕ
I-144-9 Високотемпературні процеси та установки МАЕ

за другим (магістерським) рівнем

Код дисципліни Назва дисципліни Кафедра
дисципліни галузевого спрямування
ІІ-ф11-1 Теорія і методика навчання задач прикладного змісту у шкільному курсі математики ММА
ІІ-ф11-2 Інноваційні технології навчання в сучасній освіті МДР
ІІ-ф11-3 Математичні методи обробки зображень ММА
ІІ-ф11-4 Теорiя груп та її застосування МГА
ІІ-ф11-5 Новітні комп’ютерні технології в статистиці МСТ
ІІ-ф11-6 Нелінійні моделі в статистиці МСТ
ІІ-ф11-7 Математичні моделі динаміки МТК
ІІ-ф11-8 Парадокси в механіці МАЕ
ІІ-ф11-9 Тестування програмного забезпечення для математичних й інженерних розрахунків МАЕ
ІІ-ф11-10 Сучасні методи комп’ютерного моделювання в наукових дослідженнях й інженерії МАЕ
014 Середня освіта/ОП Середня освіта (Математика)
ІІ-014.04-1 Методика викладання деяких спеціальних розділів математики в середній школі ММА
ІІ-014.04-2 Теорiя i методика навчання геометрii у шкiльному курсi математики МГА
ІІ-014.04-3 Теорiя i методика навчання алгебри у шкiльному курсi математикиМГА
ІІ-014.04-4 Методи формування розвиваючих задач МДР
111 Математика/ОП Математика
ІI-111-1 Методи нечіткого прогнозування ММА
ІІ-111-2 Теорiя неасоцiативних алгебр МГА
ІІ-111-3 Основи теорії Г-збіжності МДР
ІІ-111-4 Основи теорії усереднення диференціальних операторів МДР
112 Статистика/ОП Статистика
II-112-1 Стаціонарні випадкові процеси та послідовності МСТ
II-112-2 Додаткові глави теорії ймовірностей МСТ
II-112-3 Статистична обробка табличної інформації МСТ
II-112-4 Методи та алгоритми пошуку оптимальних рішень в прикладних задачах МСТ
II-112-5 Математичні моделі теорії споживання МСТ
II-112-6 Обчислювальна статистика МСТ
II-112-7 Стохастичні моделі ціноутворення опціонів МСТ
113 Прикладна математика /ОП Компютерна механіка
II-113-3-1 Системи автоматизованого проектування МТК
II-113-3-2 Моделі та алгоритми оптимізації конструкцій нової техніки МТК
II-113-3-3 Інженерні та експериментальні методи механіки МТК
II-113-3-4 Спеціалізовані системи комп’ютерного моделювання в інженерії міцності МТК
II-113-3-5 Аналітичні і комп’ютерні методи дослідження динамічних систем МТК
113 Прикладна математика/ОП Комп’ютерні технології та моделювання в механіці рідини та газу
II-113-4-1 Сучасні проблеми механіки рідини та газу МАЕ
II-113-4-2 Чисельні моделі вихрових течій МАЕ
II-113-4-3 Історія аерогідромеханіки  МАЕ
II-113-4-4 Аеродинаміка вітроенергетичних установок МАЕ
II-113-4-5 Методи розрахунку сонячних енергетичних систем МАЕ
144 Теплоенергетика/ОП Теплоенергетика
II-144-1 Методика викладання природничонаукових та професійно-орієнтованих дисциплін у закладах вищої освіти МАЕ
II-144-2 Основи методів оптимізації в інженерних задачах МАЕ
II-144-3 Обчислювальний експеримент в теплофізиці та сучасні програмні засоби МАЕ
II-144-4 Обернені задачі теплообміну МАЕ
II-144-5 Перетворення та акумлювання енергії МАЕ