Версія для друку

Регіональний центр соціально-гуманітарних досліджень, експертиз і консультацій

Адреса: Україна, м.Дніпро, пр.Гагаріна 72, ауд. 702
Телефон: (056) 374-98-95
E-mail: center.research.DNU@gmail.com

Регіональний центр соціально-гуманітарних досліджень, експертиз і консультацій є структурним підрозділом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара функціонуючий із метою здійснення науково-експертної та громадсько-просвітницької діяльності у соціально-гуманітарній сфері, спрямованої на розповсюдження, використання та практичне застосування знань із соціально-гуманітарних наук і відповідного досвіду, необхідних для зміцнення демократичних засад та розвитку економічної, політичної та духовної культури мешканців Дніпропетровського регіону та громадян України.

Голова Науково-координаційної ради – Іваненко Валентин Васильович, (056)-374-98-03
Директор – Кривошеїн Віталій Володимирович, (096)-962-40-07
Відповідальний секретар – Зубарєва Оксана Ігорівна, (066)-816-63-03

Положення


У структурі Регіонального центру соціально-гуманітарних досліджень, експертиз і консультацій працюють такі сектори:

1. Сектор вивчення громадської думки
Основними напрямами діяльності Сектору є: здійснення діяльності у галузі вивчення громадської думки – інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання і використання нових знань, основними формами якої є фундаментальні (теоретичні) та прикладні (спрямовані на використання у практичних цілях) наукові дослідження; розроблення на основі вивчення громадської думки програм (проектів) економічного, соціального, політичного та культурного розвитку регіону, методичних та аналітичних матеріалів.

(керівник сектору – Комих Наталя Григорівна, E-mail: kom-nata@i.ua))

Положення

2. Сектор лінгвістичних досліджень і перекладу
Основними напрямами діяльності Сектору є: здійснення всіх видів перекладу, а саме – письмові та усні переклади відповідно до загальноприйнятих світових стандартів будь-якого напрямку, тематики та ступеня складності; засвідчення вірності підпису перекладача на перекладі офіційних документів; засвідчення вірності підпису перекладача на угодах при здійсненні усного перекладу; легалізація документів у Міністерстві юстиції, Міністерстві освіти і науки та Міністерстві закордонних справ України; проставлення апостиля; здійснення консульської легалізації.

(керівник сектору – Корольова Валерія Володимирівна, E-mail: kafedra_um@i.ua)

Положення

3. Сектор моніторингу екомережі
Основними напрямами діяльності Сектору є: здійснення наукової діяльності у галузі оцінки стану географічного середовища, екосистем, ландшафтів та їхніх компонентів, які є основою для формування екомережі в Дніпропетровській області та на прилеглих територіях; розроблення на основі вивчення об’єктів та компонентів екомережі програм сталого розвитку, екологічних та еколого-освітніх проектів, методичних та аналітичних матеріалів; розроблення та впровадження, реалізація та супровід картографічного забезпечення з науково-дослідницькою, природоохоронною, навчальною та організаційно-методичною метою; участь у заходах із підвищення фахової кваліфікації працівників закладів середньої, професійно-технічної та вищої освіти, співробітників науково-дослідницьких установ, членів об’єднань громадян.

(керівник сектору – Манюк Вадим Володимирович, E-mail:geo-dnu@i.ua)

Положення

4. Сектор міжнародної економіки та менеджменту
Основними напрямами діяльності Сектору є проведення фундаментальних і прикладних досліджень, експертиз, аудиту, консультацій, навчальних та інформаційно-комунікаційних заходів, а також розробка програм, проектів, планів, інструктивно-методичних та аналітичних матеріалів у сферах: світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки та управління національним господарством; діагностики, управління та розвитку людських ресурсів; менеджменту, міжнародного маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності; організації та управління туристичним і готельно-ресторанним бізнесом.

(керівник сектору – Сардак Сергій Едуардович, E-mail: dnus@ukr.net)

Положення

5. Сектор консалтингу та освіти з питань якісного харчування та обслуговування
Основними напрямами діяльності Сектору є: сприяння створенню якісного освітнього простору для об’єктно-орієнтованого дистанційно-цільового користування за видами консалтингу; інформаційно-методичний супровід профільного навчання; репетиторські інформаційні ресурси; експертиза діяльності установ (харчових виробництв, закладів ресторанного господарства) на предмет відповідності до діючих стандартів; розробка та впровадження системи НАССР на підприємствах; підвищення рівня сервісного обслуговування у сфері ресторанного бізнесу.

(керівник сектору – Кондратюк Наталя Вячеславівна, E-mail: kondratjukn3105@gmail.com)

Положення

6. Сектор правового консалтингу, юридичних експертиз та правової освіти
Основними напрямами діяльності Сектору є: здійснення діяльності у галузі надання правової допомоги та юридичних консультацій з правових питань фізичним та юридичним особам з метою відновлення їх порушених прав та законних інтересів; впровадження результатів правозастосовної практики у діяльність підрозділів та служб університету, регіональних і місцевих органів управління, підприємств, громадських організацій та інших юридичних та фізичних осіб; проведення правової експертизи різного роду документів, договорів, угод та ін. на предмет відповідності нормам чинного законодавства України.

(керівник сектору – Забродіна Олена Валентинівна, E-mail: zabrodina@ukr.net)

Положення

7. Сектор краєзнавчих студій
Основними напрямами діяльності Сектору є: вивчення минулого регіону в цілому;- минулого окремих місцевостей; історії окремих об’єктів; персоналістичні історико-краєзнавчі дослідження розроблення на основі краєзнавчих студій програм (проектів) економічного та культурного розвитку регіону, методичних та аналітичних матеріалів; проведення консультацій з питань наукових досліджень з краєзнавчих студій, їх організації та наукового обслуговування.

(керівник сектору – Репан Олег Анатолійович, E-mail: ukr-mova@ukr.net)

Положення

8. Сектор медіа-комунікативного консалтингу

Основними напрямами діяльності Сектору є: аналіз впливу медіа на формування громадянського суспільства та розробка практичних заходів по поліпшенню цієї взаємодії; моніторинг діяльності засобів масової комунікації регіону з метою визначення їх рейтингу та розробки (при потребі) конкретних рекомендацій по поліпшенню діяльності кожного з них; проведення експертизи та винесення оцінки з огляду на інформаційно-комунікаційну складову суспільних та громадсько-політичних проектів, що виносяться на розгляд громадськості.

(керівник сектору – Бутиріна Марія Валеріївна, E-mail:butyrinam@gmail.com)

Положення

9. Сектор соціально-психологічної та педагогічної підтримки
Основними напрямами діяльності Сектору є: психологічне обстеження особистості, груп, організацій; моніторинг змісту і умов індивідуального та соціального розвитку; психолого-педагогічна допомога у розв’язанні конкретних життєвих проблем; здійснення соціально-психологічних та педагогічних заходів, спрямованих на усунення відхилень у розвитку особистості; розробка та реалізація програм (проектів) з вирішення актуальних соціально-психологічних та педагогічних питань; виконання спеціальної дослідницької діяльності, що передбачає використання психологічних та педагогічних знань для вирішення поставлених перед фахівцями питань у різних галузях та сферах життєдіяльності особистості (групи, організації). Дослідження психофізіологічних особливостей, закономірностей навчання, виховання і розвитку дітей з психічними і (або) фізичними порушеннями; здійснення корекції їхнього психофізичного розвитку. Розробка освітніх і виховних програм, реалізація та впровадження студентами власних соціально значущих ініціатив і проектів; організація та проведення волонтерської (доброчинної) роботи в м. Дніпро, Дніпропетровській області. Здійснення співробітництва з науково-дослідницькими установами та громадськими організаціями м. Дніпра, Дніпропетровської області, України та зарубіжних країн і виконання з ними спільних практико-орієнтованих заходів та наукових досліджень.

(керівник сектору – Лазаренко Вікторія Іванівна)

Положення

10. Сектор розвитку бізнесу та консультативно-експертних послуг
Основними напрямами діяльності Сектору є: виявлення потреб суб’єктів господарювання в інноваційних та наукових розробках; створення бази даних та презентацій прикладних інноваційних та наукових розробок викладачів та співробітників Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, які можуть бути запропоновані для впровадження підприємствами та суб’єктами господарювання; створення партнерського бізнес-клубу для проведення дискусій та обміну досвідом представників малого бізнесу; створення інформаційної бази вакансій, надання допомоги студентам у підготовці ефективного резюме та проходження співбесіди з потенційними роботодавцями.

(керівник сектору – Кошевий Микола Миколайович, E-mail: koshevoy@gmail.com)

Положення

11. Сектор фінансової аналітики, консалтингу та антикризових стратегій
Основними напрямами діяльності Сектору є: розроблення на основі фінансового аналізу, консалтингу та формування антикризових стратегій програм (проектів) економічного, соціального, політичного та культурного розвитку регіону, методичних та аналітичних матеріалів; розроблення та впровадження, реалізація та супровід програмного забезпечення з науково-дослідницькою, навчальною та організаційно-методичною метою; проведення консультацій з питань наукових досліджень з фінансового аналізу та антикризового стратегічного менеджменту, їх організації та наукового обслуговування; надання консалтингових та інформаційно-консультаційних послуг на договірних умовах, щодо фінансового аналізу, консалтингу та антикризових стратегій у галузі фінансового менеджменту, антикризового менеджменту, маркетингового менеджменту та організації взаємодії банків та небанківських фінансових інститутів з клієнтами: юридичними та фізичними особами; проведення моніторингу проблем бізнес-середовища, які потребують вирішення (консалтингу); організація та проведення тематичних курсів з актуальних питань для представників бізнесу.

(керівник сектору – Шевцова Олена Йосипівна, E-mail: ei.shevtsova@gmail.com)
 
Положення