Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Профспілка в університеті

E-mail: profkom_dnu@ukr.net

Голова профспілкового комітету – кандидат історичних наук, доцент Сніда Євгеній Олегович. Тел. 374-98-14

Регламент роботи: понеділок-п'ятниця з 08:00 до 16:30, прийом з особистих питань: понеділок, четвер з 14:00 до 16:30.

Приймальня голови профспілкового комітету знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72, корпус №1, каб. 120. E-mail: snida2017@ukr.net

Заступник голови профкому: Грабовий Володимир Андрійович. Тел. 374-98-14

Головний бухгалтер профкому: Туманенко Лариса Іванівна. Тел. 374-98-13

Положення про об'єднану профспілкову організацію працівників освіти і науки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Голови профспілкових бюро факультетів та підрозділів

№ п/п Підрозділ Призвіще, ім’я по батькові голови профбюро Робочий телефон
1. Механіко–математичний факультет Бразалук Юлія Володимирівна 760-92-07
2. Фізико–технічний факультет Подольчак Сергій Михайлович 373-12-72
3. Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем Соколова Наталія Олегівна 373-12-63
4. Факультет прикладної математики Казакова Наталія Леонідівна 744-51-18
5. Хімічний факультет Жук Лариса Петрівна 776-82-84
6. Біолого-екологічний факультет Зайцева Ірина Олексіївна 760-84-38
7. Факультет психології та спеціальної освіти Приходько Тетяна Павлівна 745-31-10
8. Факультет суспільних наук та міжнародних відносин Щербак Віктор Михайлович 374-98-65
9. Юридичний факультет Сачко Олександр Васильович 373-12-28
10. Історичний факультет Дяченко Ольга Володимирівна 374-98-59
11. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Рутко Тамара Петрівна 374-98-72
12. Факультет економіки Яковенко Алла Миколаївна,
Голей Юлія Миколаївна
745-24-50
13. Факультет медичних технологій, діагностики та реабілітації
Кафедра фізичного виховання та спорту
Плошинська Анжела Анатоліївна 776-82-26
14. Факультет систем і засобів масової комунікації Михайлова Алла Анатоліївна 373-12-41
15. Адміністративно–господарська частина Рижко Наталія Альбертівна 374-98-44
16. Ліцей інформаційних технологій при ДНУ Віролайнен Ніна Валентинівна 745-41-75
17. Ботанічний сад Герман Сергій Леонідович 47-43-06
18. Палац культури студентів Забродня Світлана Валентинівна 744-81-37
19. Наукова бібліотека Стецюк Світлана Іванівна 716-82-96
20. Науково-дослідний інститут біології Хромих Ніна Олександрівна 776-83-81
21. Управління Маякова Алла Іванівна 374-98-22
22. Центр доуніверситетської підготовки, Центр післядипломної освіти, Центр безперервної освіти Козій Людмила Петрівна 745-54-23
23. Жовтоводський промисловий коледж Вербівська Наталка Валентинівна 745-54-23
24. Торгово промислове підприємство Свечинська Ангеліна Оскарівна  776-83-75

Постійні комісії профспілкового комітету

КОМІСІЯ З ЖИТЛОВО-ПОБУТОВИХ ПИТАНЬ

Голова комісії: Грабовий Володимир Андрійович – заступник голови профкому; 
Члени комісії: Яковенко А.М.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ

2.1. Готує питання, що стосуються компетенції комісії, для розгляду на засіданнях президії та профспілкового комітету.
2.2. Веде контрольний список співробітників університету, що перебувають на квартирному обліку в райвиконкомах міста.
2.3. Співпрацює з житловими відділами районних виконавчих комітетів.
2.4. Проводить консультації для співробітників із питань житлового законодавства, готує відповіді на листи та звернення співробітників університету з цих питань.
2.5. Веде облік та розглядає заяви співробітників на поселення до гуртожитків університету.
2.6. Бере участь в організації поселення студентів у гуртожитках університету, контролює умови проживання.
2.7. Готує документи на комісію з розподілу житла.
2.8. Співпрацює з студентськими радами гуртожитків із питань організації належних умов проживання студентів.
2.9. Готує та проводить щорічні огляди-конкурси на кращий гуртожиток університету.

КОМІСІЯ З ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

Голова комісії: Козорог Сергій Борисович – заступник голови профкому;
Члени комісії: Коваль О.Є., Бут Т., Михайлова А.А.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ

2.1. Готує плани роботи профспілкового комітету, плани навчання профспілкового активу.
2.2. Готує регламент роботи профспілкового комітету та здійснює контроль за його дотриманням.
2.3. Контролює виконання планів роботи постійних комісій профкому.
2.4. Готує необхідні матеріали та документи на засідання профспілкового комітету та президії профспілкового комітету.
2.5. Здійснює оформлення протоколів засідань профкому, президії, зборів та конференцій.
2.6. Інформує профспілкові бюро факультетів та підрозділів про прийняті профкомом та президією рішення, контролює хід їх виконання.
2.7. Забезпечує виконання прийнятих постанов, в тому числі постанов профспілкових органів вищих рівнів.
2.8. Організовує та контролює проведення навчання профспілкового активу відповідно до затвердженого плану.
2.9. Допомагає профспілковим бюро факультетів та підрозділів в організації роботи.
2.10. Надає методичну допомогу головам профбюро з організації та планування профспілкової роботи.
2.11. Організовує проведення звітно-виборної кампанії в профспілковій організації університету, забезпечує участь у ній членів профкому та профспілкового активу.
2.12. Веде облік критичних зауважень і пропозицій висловлених у ході звітно-виборної кампанії та організовує здійснення заходів із їх реалізації.
2.13. Готує публікації в засобах масової інформації про роботу профкому.
2.14. Контролює своєчасність та правильність оформлення профспілкових квитків та карток, ведення обліку членів профспілки.
2.15. Здійснює контроль за надходженням і обліком членських профспілкових внесків, проводить аналіз їх надходження.
2.16. Здійснює взаємодію з іншими профспілковими організаціями галузі.
2.17. Вивчає й поширює досвід роботи структурних ланок профспілкової організації, запроваджує кращі форми роботи в практику.
2.18. Спільно з іншими постійними комісіями надає допомогу профкому у проведенні колективних профспілкових заходів, проводить відповідну організаторську й роз’яснювальну роботу.
2.19. Здійснює контроль за регулярним поповненням профспілкової бібліотеки необхідною довідковою та іншою літературою, забезпечує підписку на профспілкові видання.
2.20. Аналізує спільно з іншими комісіями листи, заяви та скарги, які надійшли до профкому.
2.21. Вносить пропозиції профкому щодо заохочення профспілкового активу.

КОМІСІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Голова комісії: Шилов Є.А.;
Члени комісії: Бабічев В.Н., Смайловський О.Н., Жук Л.П.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ

2.1. Здійснює громадський контроль за додержанням адміністрацією університету вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, захищає права та інтереси членів профспілки у цій сфері.
2.2. Перевіряє стан умов і безпеки праці, забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального і колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, проведення медичних оглядів працівників певних категорій, домагається від адміністрації університету усунення недоліків у роботі з цих питань.
2.3. Бере участь у формуванні розділу «Охорона праці» колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом університету, в опрацюванні роботодавцем комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці, проводить перевірки виконання затверджених заходів.
2.4. Аналізує причини виробничого травматизму та професійної захворюваності.
2.5. Контролює усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань, визначених комісіями з їх розслідування, додержання роботодавцем установленого порядку реєстрації та подання звітності про зазначені випадки.
2.6. Перевіряє наявність і повноту інструкцій з охорони праці, своєчасну розробку й затвердження інших актів з охорони праці, ведення журналів інструктажу працівників, та іншої документації згідно з вимогами норм і правил.
2.7. Вивчає додержання вимог законодавства про охорону праці жінок, неповнолітніх, інвалідів та вносить пропозиції щодо усунення порушень із цих питань.
2.8. Здійснює громадський контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.
2.9. Організовує і контролює роботу громадських інспекторів з охорони праці.
2.10. Здійснює громадський контроль за наявністю і станом куточків, стендів із охорони праці.
2.11. Організовує огляди-конкурси стану охорони праці в університеті.
2.12. Делегує представників до різноманітних комісій, робота яких стосується охорони праці.
2.13. Готують питання, які стосуються компетенції роботи комісії для розгляду на засіданнях профспілкового комітету.

КОМІСІЯ З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ

Голова комісії: Тупиця Олег Леонідович – голова профкому;
Члени комісії: Туманенко Л.І., Маякова А.І.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ

2.1. Проводить роботу серед працівників університету з роз’яснення ролі і завдань профспілки в сучасних умовах щодо соціального захисту членів профспілки.
2.2. Сприяє профспілковому комітету у здійсненні ним статутних завдань і повноважень, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
2.3. Спільно з іншими постійними комісіями профкому бере участь у розробці проекту колективного договору.
2.4. Бере участь у вирішенні питань соціально-економічного захисту членів профспілки.
2.5. Веде облік усіх соціально незахищених категорій членів профспілки.
2.6. Пропонує перелік і порядок надання працівникам університету додаткових соціальних пільг згідно зі Статутом університету та колективним договором.
2.7. Контролює виконання колективного договору з питань соціально-економічного захисту членів профспілки.
2.8. Готує питання для розгляду на засіданні профкому, що стосуються компетенції діяльності комісії.
2.9. Співпрацює з керівниками служб та підрозділів університету з питань соціально-економічного розвитку. Подає необхідну інформацію про результати роботи комісії для публікацій у пресі, несе відповідальність за забезпечення гласності цих рішень.
2.10. Проводить навчання профспілкового активу і надає практичну допомогу профспілковим бюро факультетів та підрозділів із соціально-економічних питань.
2.11. Здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій.

КОМІСІЯ З КУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

Голова комісії: Забродня С.В.;
Члени комісії: Пузирей Н.В., Гора Л.І.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ КОМІСІЇ

2.1. Готує питання, що стосуються компетенції комісії, для розгляду на засіданнях президії та профспілкового комітету.
2.2. Організовує культурно-масові та мистецькі заходи для членів профспілки.
2.3. Співпрацює з творчими колективами ПКС ДНУ в напрямку організації культурно-масових заходів.
2.4. Надає допомогу профспілковим бюро факультетів та підрозділів в організації та проведенні культурно-масових заходів.
2.5. Співпрацює з адміністрацією університету та Радою студентів університету в організації та проведенні загальноуніверситетських культурно-масових заходів.

КОМІСІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Голова комісії: Сачко О..В.;
Члени комісії: Бразалук Ю.В., Соколова Н.О.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ

2.1. Готує матеріали на засідання профспілкового комітету з питань, що стосуються компетенції роботи комісії.
2.2. Бере участь у роботі комісії з підготовки проекту колективного договору.
2.3. Співпрацює з усіма комісіями профкому в напрямку розробки положень проекту колективного договору.
2.4. Постійно здійснює контроль за виконанням положень діючого колективного договору.
2.5. Складає звіти про виконання колективного договору.
2.6. Спільно з адміністрацією університету готує звіт про виконання колективного договору для розгляду на конференції трудового колективу.
2.7. Забезпечує участь працівників університету в обговоренні проекту колективного договору.
2.8. Проводить моніторинг відповідності положень колективного договору чинному законодавству України.

КОМІСІЯ З ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ

Голова комісії: Подольчак С.М.;
Члени комісії: Приходько Т.П., Стецюк С.І.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ КОМІСІЇ

2.1. Готує питання, що стосуються компетенції комісії, для розгляду на засіданнях президії та профспілкового комітету.
2.2. Здійснює контроль за роботою торгово-промислового підприємства ДНУ, розробляє пропозиції щодо режиму роботи їдалень та буфетів, пунктів виносної торгівлі.
2.3. Організовує контроль за асортиментом і якістю харчування, правилами торгівлі, санітарними умовами.
2.4. Розробляє та вносить пропозиції зудосконалення форми обслуговування членів профспілки ТПП ДНУ.
2.5. Проводить анкетування членів профспілки, що користуються послугами ТПП, аналіз зауважень та пропозицій.
2.6. Проводить консультації для членів профспілки з питань захисту їх прав як споживачів.
2.7. Перевіряє якість послуг, які надаються студентам у студентському містечку ДНУ.
2.8. Контролює якість послуг, що надаються членам профспілки приватними підприємцями та фірмами на території університету на підставах оренди.
2.9. Вивчає досвіду роботи пунктів громадського харчування ЗВО м. Дніпра.

КОМІСІЯ З ОЗДОРОВЛЕННЯ

Голова комісії: Зайцева І.О.;
Члени комісії: Голей Ю.М., Рутко Т.П.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ

2.1 Готує матеріали на засідання профспілкового комітету, що стосуються компетенції роботи комісії.
2.2 Розглядає питання та вносить пропозиції щодо забезпечення потреб в оздоровленні та відпочинку членів профспілки.
2.3 Бере участь у підготовці договору на оздоровлення членів профспілки на б/в «Надія». Готує пропозиції щодо термінів заїздів та їх тривалості.
2.4 Розробляє пропозиції щодо організації санаторно-курортного лікування членів профспілки за рахунок коштів профбюджету.
2.5 Спільно з комісією по роботі зі студентами та аспірантами розробляє програми відпочинку студентів на зимових канікулах.

КОМІСІЯ ПО РОБОТІ З ВЕТЕРАНАМИ

Голова комісії: Бойцун Л.Г.;
Члени комісії: Кондратюк Т.М.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ

2.1 Готує матеріали та пропозиції на засідання профспілкового комітету з питань, що стосуються компетенції роботи комісії.
2.2 Веде облік ветеранів Великої Вітчизняної війни, збройних сил та праці.
2.3 Розробляє програми із соціально-економічної підтримки ветеранів усіх категорій.
2.4 Звертається з ініціативами до адміністрації університету з приводу підтримки ветеранів університету.
2.5 Надає пропозиції щодо колективного договору з питань соціального забезпечення ветеранів університету.
2.6 Співпрацює з Радою ветеранів університету.
2.7 Спільно з комісією із культурно-масової роботи готує та проводить святкові заходи, присвячені Дню перемоги, Дню визволення України від німецько-фашистських загарбників, Дню захисника Вітчизни та ін.
2.8 Звертається із пропозиціями до профспілкового комітету з питань оздоровлення ветеранів.

КОМІСІЯ ПО РОБОТІ З СТУДЕНТАМИ ТА АСПІРАНТАМИ

Голова комісії: Бут Т.;
Члени комісії: Попруга Б., Жигір В.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ

2.1 Залучає студентську молодь до членства в профспілці та до профспілкової роботи, здійснює підготовку профспілкового активу з числа студентів. Вивчає інтереси та проблеми студентства, в тому числі шляхом соціологічних опитувань.
2.2. Розробляє та впроваджує в життя профспілкові програми, спрямовані на розв’язання проблем студентської молоді.
2.3. Веде діяльність, спрямовану на формування здорового способу життя студентської молоді, запобігання тютюнопаління, зловживання алкоголем, вживання наркотиків.
2.4. Сприяє організації оздоровлення, відпочинку й дозвілля студентської молоді.
2.5. Готує пропозиції та матеріали на засідання профкому, що стосуються компетенції роботи комісії.
2.6. Контролює виконання Положення про фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам та докторантам університету.
2.7. Бере участь у розробці нормативних документів, що мають відношення до навчання, наукової роботи, проживання, соціального забезпечення студентів.
2.8. Спільно з комісією з культурно-масової роботи організовує культурно-масові та мистецькі заходи для студентів.
2.9. Спільно з комісією спортивно-масової роботи організовує різноманітні спортивні змагання для студентів.
2.11. Розробляє програми обміну студентами з іншими ЗВО.

КОМІСІЯ ПО РОБОТІ СЕРЕД ЖІНОК ТА ДІТЕЙ

Голова комісії: Татарченко Л.І.;
Члени комісії: Дяченко О.В., Рижко Н.А.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ КОМІСІЇ

2.1 Готує питання, що стосуються компетенції комісії, для розгляду на засіданнях президії та профспілкового комітету.
2.2 Веде облік дітей членів профспілки дошкільного та шкільного віку.
2.3 Проводить організаційну роботу, необхідну для літнього оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих таборах.
2.4 Веде навчання профактиву з питань роботи комісії.
2.5 Спільно із комісією з культурно-масової роботи готує та проводить Новорічні вистави для дітей членів профспілки.
2.6 Співпрацює з Палацом культури студентів ДНУ (дитячі гуртки, студії).
2.7 Співпрацює з Палацом спорту ДНУ (дитячі спортивні секції).
2.8 Спільно з комісією по оздоровленню розробляє напрямки оздоровлення дітей з батьками в літній період на морі.

КОМІСІЯ ЗІ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

Голова комісії: Плошинська А.В.;
Члени комісії: Коваленко С.Д.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ КОМІСІЇ

2.1 Готує питання, що стосуються компетенції комісії, для розгляду на засіданнях профспілкового комітету.
2.2 Бере участь у роботі з підготовки та проведення спортивно-масових заходів для членів профспілки.
2.3 Організовує та проводить змагання на Кубок профкому серед команд гуртожитків університету з різноманітних видів спорту.
2.4 Спільно з кафедрою фізичного виховання та спорту організовує та проводить загальноуніверситетську спартакіаду.
2.5 Бере участь у підготовці спортивних команд університету до спортивних змагань різних рівнів.
2.6 Проводить агітаційну роботу про здоровий спосіб життя, зайняття спортом та фізкультурою серед членів профспілки.
2.7 Допомагає кафедрі фізичного виховання та спорту в організації груп здоров’я.
2.8 Організовує роботу спортивних кімнат в гуртожитках університету та проводить роботу по забезпеченню їх спортінвентарем.

КОМІСІЯ ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТСЬКИМИ ГУРТОЖИТКАМИ

Голова комісії: Сніда Є.О.;
Члени комісії: Шашко Ю., Костіна А.

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ КОМІСІЇ

2.1. Здійснює постійний моніторинг соціально-побутового стану студентських гуртожитків та доводить цю інформацію до відома адміністрації університету з метою вживання відповідних заходів.
2.2. Здійснює взаємодію з адміністрацією студмістечка університету та факультетами у питаннях, які стосуються поселення, проживання, побуту мешканців гуртожитків.
2.3. Здійснює навчання активу студентських рад гуртожитків.
2.4. Надає консультативну допомогу та інформує мешканців гуртожитків про їх права та обов’язки.
2.5. Допомагає студентським радам гуртожитків в організації роботи їх комісій.
2.6. Допомагає у виготовленні та оформленні наочної агітації у гуртожитках студмістечка університету.
2.7. Систематично проводить робочі наради зі студентським активом гуртожитків.
2.8. Готує питання, що стосуються компетенції роботи комісії для розгляду на засіданнях профспілкового комітету.
2.9. Співпрацює з іншими постійними комісіями профкому з питань, що стосуються компетенції роботи комісії.

Заступники голів профбюро факультетів з роботи зі студентами

Голови РС факультетів

1 Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Дудич Поліна 067-347-81-87
2 Факультет суспільних наук и міжнародних відносин Резник Марія 073-303-96-23
3 Історичний факультет Варданян Ілона 095-716-46-58
4 Факультет економіки Єрак Анастасія 050-362-62-56
5 Факультет прикладної математики Романова Ксенія 096-989-01-81
6 Факультет психології та спеціальної освіти Дьякова Анастасія 099-603-08-47
7 Механіко-математичний факультет Нікуліна Марія 066-579-11-10
8 Біолого-екологічний факультет Коровка Катерина 099-709-79-81
9 Фізико-технічний факультет Савченко Ірина 099-432-89-30
10 Хімічний факультет Шевцова Катерина 099-247-77-86
11 Юридичний факультет Воробйов Владислав 050-927-92-36
12 Факультет фізики, електроніки и комп’ютерних систем Власюк Валерій 067-778-62-45
13 Факультет медичних технологій, діагностики та реабілітації Пархоменко Анна 099-795-26-68
14 Факультет систем і засобів масової комунікації Ан Кирил 050-165-24-08

Проект Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара