Університет був заснований у 1918 році ...
Версія для друку

Управління діяльністю

Управління діяльністю університету здійснюється на основі принципів:

  • автономії та самоврядування;
  • розмежування прав, повноважень та відповідальності Міністерства освіти і науки України, органів управління вищою освітою, керівництва Університету та його структурних підрозділів;
  • поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
  • незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

Безпосереднє управління діяльністю університету здійснює його керівник – ректор, який здійснює свої повноваження відповідно до законодавства України, актів Міністерства освіти і науки України, статуту університету.

В університеті діють Наглядова рада, Вчена рада університету, Вчені ради факультетів, Науково-технічна рада університету, Науково-технічні раді науково-дослідних інститутів університету.

Склад Наглядової ради університету затверджується Міністерством освіти і науки України. Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку університету, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю університету, забезпечує його ефективну взаємодію з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

Вчена рада університету є його колегіальним органом, до компетенції якого, зокрема, відносяться: ухвалення фінансових плану i звіту університету; обрання на посади таємним голосуванням завідувачів кафедрами i професорів; ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу в університеті та наукових досліджень; прийняття рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника; розгляд питань про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів університету; розгляд інших питань статутної діяльності Університету.

На факультетах функціонують Вчені ради факультетів, які є колегіальними органами цих структурних підрозділів. До компетенції Вченої ради факультету, зокрема, належать: обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана факультету; вирішення питань організації навчально-виховного процесу, науково-методичної, науково-дослідної, господарської діяльності на факультеті та їх матеріально-технічного забезпечення; ухвалення плану роботи й звіту факультету. Вчена рада факультету заслуховує звіти про роботу аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників та співробітників факультету, ініціює проведення науково-дослідних і господарських робіт, спрямованих на удосконалення навчальної, наукової та методичної роботи, подає Вченій раді університету пропозиції щодо присвоєння вчених звань викладачам і співробітникам факультету.

В університеті та в його науково-дослідних інститутах утворюються  колегіальні органи – Науково-технічні ради. Науково-технічну раду університету (науково-дослідного інституту) очолює голова – проректор з наукової роботи (директор інституту). Порядок формування складу Науково-технічної ради університету (науково-дослідного інституту) та напрями її діяльності визначаються Положенням про Науково-технічну раду університету, яке розробляється відповідно до чинного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, статуту університету та затверджується наказом ректора.

Для вирішення основних питань статутної діяльності в університеті створено робочі органи – ректорат, деканати, приймальну комісію та дорадчі органи – бюджетно-фінансову комісію, координаційні ради та комісії за напрямами діяльності університету.

Ректорат вирішує поточні питання навчальної, наукової, виховної, господарської та фінансової діяльності університету, розробляє й подає на розгляд Вченої ради університету пропозиції щодо вирішення питань, віднесених до її компетенції. З питань, які розглядаються ректоратом, приймаються рішення. На спільних засіданнях ректорату і профкому за участю керівників структурних підрозділів вирішуються питання, передбачені Колективним договором. Рішення ректорату вводяться в дію наказами ректора університету.

Деканат факультету організовує, координує та контролює навчальну, наукову, виховну, методичну та господарську діяльність факультету. Деканат очолює декан факультету (директор інституту).

Приймальна комісія Університету здійснює прийом на навчання студентів (слухачів) університету та екстернів. Склад, функції та діяльність приймальної комісії регламентуються законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Склад Приймальної комісії затверджує ректор, який є її головою.

Бюджетно-фінансова комісія університету розглядає питання, пов’язані з аналізом поточного фінансового стану університету та прогнозуванням заходів щодо його вдосконалення; плануванням фінансових витрат університету відповідно до плану його розвитку, розглядом та узгодженням пропозицій щодо пошуку та використання джерел додаткового (позабюджетного) фінансування  діяльності університету; вивченням досвіду роботи та стану фінансової діяльності окремих структурних підрозділів університету тощо. Рішення бюджетно-фінансової комісії набувають чинності після видання наказів або відповідних розпоряджень ректора.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету є конференція трудового колективу університету, до складу якого Вченої ради університету, члени профспілкового комітету університету та особи, обрані на зборах трудових колективів структурних підрозділів університету.

Органом громадського самоврядування факультету в університеті є збори трудового колективу факультету, в якому представляються всі групи працівників цього структурного підрозділу. До складу зборів трудового колективу входять члени Вченої ради факультету, члени профспілкової організації факультету та особи, обрані на засіданнях структурних підрозділів факультету.

В університеті створені й діють органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування здійснюється на рівнях: академічна група, курс, факультет, гуртожиток, університет. Студентське самоврядування в університеті забезпечує виконання студентами своїх обов'язків, сприяє захисту їх прав та гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора та керівника.

Протоколи засідання ректорату 

Протокол засідання ректорату Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара №21 від 24.05.2021 р.

Протокол засідання ректорату Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара №22 від 31.05.2021 р.