Університет співпрацює з понад 100 провідними університетами Європи, Азії й Америки ...
Версія для друку

Навчання іноземних студентів

Відділ підготовки фахівців для зарубіжних країн і академічних обмінів


Начальник відділу підготовки фахівців для зарубіжних країн і академічних обмінів:
Геті Кристина Віталіївна

1 корпус, кімн. 117
тел.: 38(056) 374-98-16
е-mail: int.education.dnu@gmail.com

Сектор паспортного режиму – Старчевська Раїса Костянтинівна, провідний спеціаліст; тел.: +38 (056) 374-98-16;
Сектор підготовки та видачі дипломів – Александрова Олена Юріївна, провідний інженер; тел.: +38 (056) 374-98-16;
Сектор методичної роботи – Лашко Вікторія В'ячеславівна, інспектор, Овечкіна Олена Володимирівна, економіст І категорії; тел.: +38 (056) 374-98-16;
Побутовий сектор – Запривода Олена Миколаївна, інспектор; тел.: +38 (056) 374-98-16.

Підготовку іноземних студентів у Дніпропетровському державному університеті було розпочато у 1989 році.

У серпні 1989 року в університеті почав функціонувати деканат по роботі з іноземними студентами, а з 1 вересня 1989 року на навчання до ДНУ ім.О.Гончара прибули перші іноземні громадяни з Малі, Зімбабве, Перу, Чехословаччини та Лаосу.

Сьогодні у структурі Дніпропетровського національного університету функціонує відділ із підготовки фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів, який був створений на базі деканату по роботі з іноземними студентами у 2007 році. За весь період діяльності деканату по роботі з іноземними студентами, а згодом відділу з підготовки фахівців для зарубіжних країн та академічних обмінів, вищу освіту отримали 2700 іноземних студентів із 53 країн Європи, Азії, Африки, Латинської та Північної Америки, 38 аспірантів-іноземців отримали дипломи кандидатів наук, 220 іноземних студентів пройшли стажування у ДНУ ім.О.Гончара.

Прийом іноземних громадян для навчання в ДНУ ім.О.Гончара здійснюється на підставах: міжнародної угоди України з іншими державами; угоди Міністерства освіти і науки України з міністерствами освіти інших держав; контрактів між ДНУ імені О.Гончара і міжнародними організаціями, фірмами та фізичними особами.

Іноземні громадяни, які прибувають до ДНУ ім.О.Гончара розпочинають своє навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян, яке було засноване у 1991 році й успішно функціонує до сьогодні. На етапі довузівської підготовки на підготовчому відділенні головною метою є формування знань, умінь і навичок у тому обсязі, який забезпечує подальше успішне навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України, а також створення всіх необхідних умов для швидкої адаптації іноземців у новому соціально-культурному середовищі. ПВ здійснює довузівську підготовку студентів із таких напрямків навчання: інженерно-технічний, економічний, охорони здоров’я та біології, гуманітарний.

Предмети, що вивчаються на підготовчому відділенні: російська мова, математика, фізика, хімія, основи інформатики та обчислювальної техніки, креслення, країнознавство, основи економічних знань, історія України, біологія, основи української і зарубіжної літератури, економічна і соціальна географія.

Штат викладачів підготовчого відділення повністю укомплектований кваліфікованими кадрами. Мовну підготовку іноземців забезпечує кафедра лінгвістичної підготовки іноземців, у складі якої працюють 1 професор та 9 доцентів. Фахові дисципліни викладають кращі викладачі з базових факультетів ДНУ ім.О.Гончара. Серед них 2 професори, 3 доценти та 3 старших викладачі.

Функції відділу підготовки фахівців для зарубіжних країн і академічних обмінів у сфері освітньої діяльності:

 • здійснення аналітико-прогностичної діяльності щодо заохочення іноземців до навчання в ДНУ ім. О.Гончара;
 • забезпечення іноземцям організаційної і правової підтримки при здійсненні процедури нострифікації закордонних документів про вищу освіту, якщо такі подаються ними при вступі до ДНУ ім. О.Гончара;
 • оформлення студентських квитків, залікових книжок;
 • здійснення керівництва і контролю роботи підготовчого відділення для іноземців (ПВ);
 • ведення обліку успішності навчання іноземців, контроль за виконанням ними навчальних планів, ліквідацією академічних заборгованостей, проведенням роботи з поновлення навчання і переведенням іноземців тощо;
 • підготовка зведених даних та ведення поточного контролю успішності слухачів ПВ;
 • разом із приймальною комісією виконання роботи з розподілу випускників ПВ для іноземців за спеціальностями для зарахування їх до складу студентів ДНУ, а також в організації і проведенні співбесід з випускниками ПВ для подальшого зарахування до їх числа студентів;
 • оформлення свідоцтва про закінчення ПВ для іноземців;
 • ведення обліку заяв іноземних абітурієнтів, протоколів проведення співбесід із ними, а також документації про зарахування випускників ПВ та абітурієнтів-іноземців до складу студентів ДНУ ім. О.Гончара;
 • на підставі документів, наданих деканатами факультетів, оформлення іноземцям-випускникам дипломів бакалаврів, спеціалістів, магістрів і забезпечення їх легалізації;
 • розроблення й оновлення Положення про прийом іноземців до ДНУ ім. О.Гончара;
 • участь у вирішенні питань надання іноземцям додаткових платних освітніх послуг.

 У сфері міжнародного співробітництва:

 • встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в ДНУ; участь у вирішенні питань організації фахової підготовки і стажування викладачів ПВ у закордонних навчальних закладах, у міжнародних освітніх програмах;
 • розповсюдження інформації про напрями та умови вступу до ДНУ за кордоном, моніторинг чинних та перспективних програм академічних обмінів;
 • організація відбору учасників програм академічних обмінів.
 • вивчення передових освітніх технологій зарубіжних країн, досвід провідних ВНЗ України в галузі підготовки іноземних студентів.

 • Персональне запрошення є підставою для отримання іноземцем студентської візи в Посольстві України в країні мешкання іноземця.

  Навчальний рік на ПВ складається з двох семестрів:

  І семестр триває з вересня по січень і завершується екзаменаційною сесією.

  ІІ семестр з лютого по червень, по закінченні його - 2-3-тижнева екзаменаційна сесія.

  Після успішного складання сесії слухач підготовчого відділення отримує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення. Свідоцтво державного зразка, отримане іноземцем, дозволяє випускникові ПВ продовжити навчання в будь-якому ВНЗ України, Росії, Білорусі й інших країн СНД за обраною спеціальністю.

  Іноземний громадянин, який має диплом про освіту, отриманий на батьківщині, може продовжити навчання з відповідної спеціальності в ДНУ імені О.Гончара за умови проходження процедури нострифікації.

  • організація відбору учасників програм ака держав з метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в ДНУ;

  • організація відбору учасників програм академічних обмінів.

  • вивчення передових освітніх технологій зарубіжних країн, досвід провідних ВНЗ України в галузі підготовки іноземних студентів.

       
  Правила прийому іноземних громадян на навчання

  Іноземний громадянин повинен отримати запрошення на навчання.

  Для цього необхідно:

  • Відправити факсом або за допомогою електронної пошти за адресою int.education.dnu@gmail.com заяву на ім'я ректора (українською, російською або англійською мовою) або надіслати листа на ім'я директора фірми-партнера (список фірм-партнерів можна знайти за посиланням нижче) з проханням надати запрошення;
  • Разом із заявою необхідно факсом переслати копії таких документів:          

   o    Копію паспортного документа іноземця або іншого документа, що засвідчує його особу;

   o    Копію документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки;

   o    Копію документа про результати незалежного тестування (за наявності);

   o    Письмову згоду на обробку персональних даних:

   o    Зразок письмової згоди: (українською, російською, англійською)
    

   Consent

   to personal data collection and processing

   I, __________________________________________________________________________,

   do hereby give my consent to the Ukrainian State Center of International Education State Enterprise, the Ministry of Education and Science of Ukraine, acting pursuant to the Law of Ukraine on Personal Data Protection, for collecting and processing my personal data in account files (databases), including electronic ones, which the Enterprise is authorized to maintain by the Ministry of Education and Science of Ukraine within the statutory goals and objectives of the Enterprise only.

   The following personal data may be processed:

   - passport data: full name, the date of birth, series, number and the date of issuance of the passport, and the nationality;

   - country of residence;

   - gender;

   - issue date of a document (documents) confirming education.

   ____ ________________ 20____, ___________________ (_________________________)

                                                                                 (signature)                                           (Full name)  

    

   Согласие

   на сбор и обработку персональных данных

   Настоящим я, ___________________________________________________________________,

   даю согласие Государственному предприятию Министерства образования и науки Украины  «Украинский государственный центр международного образования», действующему в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», на сбор и обработку моих персональных данных в учетных файлах (базах данных), в том числе электронных, на ведение которых предприятие уполномочено Министерством образования и науки Украины исключительно в рамках уставных целей и задач предприятия.

   Для обработки могут быть использованы следующие персональные данные:

   - паспортные данные: полное имя, дата рождения, серия, номер, дата выдачипаспортного

   документа, гражданство;

   - страна проживания;

   - пол;

   - дата выдачи документа(ов) об образовании.

    «____»________________ 20____ года, ___________________ (_____________)

                                                                                                         (подпись)                                    (Ф. И. О.)


   Згода

   на збір та обробку персональних даних

    Я, ____________________________________________________________________________ ,

   даю згоду Державному підприємству Міністерства освіти і науки України «Український державний центр міжнародної освіти», діючому відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на збір та обробку моїх персональних даних в облікових файлах (базах даних), в тому числі електронних, на ведення яких підприємство уповноважене  Міністерством освіти і науки України виключно в рамках статутних цілей і завдань підприємства.

   Для обробки можуть бути використані наступні персональні дані:

   - паспортні дані: повне ім’я, дата народження, серія, номер, дата видачі паспортного

   документа, громадянство;

   - країна проживання;

   - стать;

   - дата видачі документа(ів) про освіту.

    «____»________________ 20____ року, ___________________ (________________)

                                                                                                 (підпис)                                (П. І. Б.)

   o   Копію свідоцтва про закінчення мовної підготовки.

  • Документи, необхідні для зарахування на навчання:

    • Заява-анкета;
    • Оригінал та копія документа про попередню освіту;
    • Оригінал та копія документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
    • Копія документа про народження;
    • Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
    • Копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
    • Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
    • 12 фотокарток розміром 60х40 мм;
    • Копія посвідчення закордонного українця (за наявності).

    Студенти, які мають науковий ступінь магістра, можуть продовжити навчання в аспірантурі ДНУ імені О.Гончара. Після написання дисертації та її успішного захисту на спеціалізованій вченій раді здобувачеві присуджується науковий ступінь доктора філософії з відповідної спеціальності.

    Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

    Для вступу до докторантури подаються додатково:

    ·  Тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня «доктор наук»;

    ·  Копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

    ·  Документи, зазначені у підпунктах 2-4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;

    ·  Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

   Побутові умови студентів-іноземців

   Студенти живуть в університетських гуртожитках по 2-3 особи в кімнаті. Вартість проживання у гуртожитку при поселенні для студентів 1-5 курсів становить 3504 грн. (140$); для ПВ – 4200 грн. (170$) за 1 навчальний рік (залежно від наданих побутових умов). Всі, хто бажає, забезпечуються місцем у гуртожитку.


   Вартість навчання на підготовчому відділенні для іноземних студентів у 2016/2017 навчальному році складає 1000$

   Вартість навчання іноземних студентів у Дніпропетровському національному університеті у 2016/2017 навчальному році

   Форма навчання Вартість на 2016/2017 навч. рік 
   Бакалаври Спеціалісти Магістри
   Денна 1500$ 1500$ 1500$
   Заочна 1500$ 1500$ 1500$
   Денна (викладання англійською мовою) 2000$ - -

   Тривалість навчання:

   • Підготовче відділення – 1 рік;
   • Бакалавр – 4 роки;
   • Магістр – 1 рік чи 1,5 роки після закінчення програми бакалавра;
   • Кандидат наук – 3 роки (за наявності диплома магістра);
   • Доктор наук – 3 роки (за наявності диплома кандидата наук).

   Перелік напрямів, по яких здійснюється підготовка фахівців відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:


   Факультет Напрям підготовки
   Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
   • Філологія (англійська/переклад)
   • Філологія (китайська)
   • Філологія (японська)
   • Філологія (німецька)
   • Філологія (французька)
   • Філологія (українська мова та література)
   • Філологія (російська)
   • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
   • Дизайн
   Факультет суспільних наук та міжнародних відносин
   • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнароднівідносини; міжнародна інформація)
   • Політологія
   • Соціологія
   • Соціальна робота
   • Філософія
   • Релігієзнавство
   Факультет систем та засобів масової комунікації
   • Журналістика (журналістика; реклама і зв'язки з громадськістю; видавнича справа та редагування)
   Факультет міжнародної економіки
   • Міжнародні економічні відносини (міжнародні економічні відносини; міжнародна економіка)
   • Туризм
   • Менеджмент (управління персоналом та економіка праці; менеджмент)
   Економічний факультет
   • Фінанси, банківська справа та страхування
   • Економіка (економічна кібернетика, прикладна статистика)
   • Маркетинг
   • Облік і оподаткування (облік і аудит)
   • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (економіка підприємств)
   Історичний факультет
   • Історія та археологія
   Факультет психології
   • Спеціальна освіта (корекційна освіта)
   • Психологія
   Юридичний факультет
   • Право
   Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем
   • Комп’ютерні науки та інформаційні технології (комп’ютерні науки)
   • Телекомунікації та радіотехніка (радіоелектронні апарати; телекомунікації))
   • Комп’ютерна інженерія
   • Мікро- та наносистемна техніка (мікро- та наноелекторніка)
   • Прикладна фізика та наноматеріали (прикладна фізика)
   • Фізика та астрономія
   Хімічний факультет
   • Хімічні технології та інженерія
   • Харчові технології (харчові технології та інженерія)
   • Хімія
   Факультет біології, екології та медицини
   • Біологія
   • Екологія (екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)
   • Біотехнології та біоінженерія (біотехнології)
   • Технології медичної діагностики та лікування (лабораторна діагностика)
   Геолого-географічний факультет
   • Науки про Землю (географія; гідрометеорологія; геологія)
   Факультет прикладної математики
   • Комп’ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)
   • Прикладна математика (прикладна математика)
   • Інженерія програмного забезпечення (програмна інженерія)
   • Системний аналіз
   Механіко-математичний факультет
   • Прикладна математика (механіка)(з англійською мовою навчання)
   • Математика
   • Статистика
   • Теплоенергетика
   Фізико-технічний факультет
   • Авіаційна та ракетно-космічна техніка (авіа- та ракетобудування; двигуни та енергетичні установки літальних апаратів)(з англійською мовою навчання)
   • Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка)
   • Прикладна механіка (прикладна механіка; машинобудування)
   • Авіоніка
   • Кібербезпека (системи технічного захисту інформації)
   • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (приборобудування)
   • Матеріалознавство (інженерне матеріалознавство)
   • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електротехніка та електротехнології)
   Центр заочної та вечірньої форм навчання
   • Право
   • Філологія (англійська)
   • Філологія (українська мова та література)
   • Психологія
   • Менеджмент
   • Журналістика
   • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
   • Фінанси, банківська справа та страхування
   • Облік і оподаткування
   • Політологія
   • Спеціальна освіта
   • Науки про Землю
   • Історія та археологія
   • Соціологія
   • Біологія
   • Комп’ютерні науки та інформаційні технології
   • Математика

   Перелік напрямів, по яких здійснюється підготовка фахівців відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня магістр:

   Факультет Напрям підготовки
   Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства
   • Філологія (англійська/переклад)
   • Філологія (китайська)
   • Філологія (японська)
   • Філологія (німецька)
   • Філологія (французька)
   • Філологія (українська мова та література)
   • Філологія (російська)
   Факультет суспільних наук та міжнародних відносин
   • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (міжнароднівідносини; міжнароднаінформація)
   • Політологія
   • Соціологія
   • Соціальна робота
   • Філософія
   • Релігієзнавство
   Факультет систем та засобів масової комунікації
   • Журналістика (журналістика; реклама і зв'язки з громадськістю; видавнича справа та редагування)
   Факультет міжнародної економіки
   • Міжнародні економічні відносини (міжнародні економічні відносини; міжнародна економіка)
   • Менеджмент (управління персоналом та економіка праці; менеджмент)
   Економічний факультет
   • Фінанси, банківська справа та страхування
   • Економіка (економічна кібернетика, прикладна статистика)
   • Маркетинг
   • Облік і оподаткування (облік і аудит)
   • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (економіка підприємств)
   Історичний факультет
   • Історія та археологія
   Факультет психології
   • Спеціальна освіта (корекційна освіта)
   • Психологія
   Юридичний факультет
   • Право
   Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем
   • Комп’ютерні науки та інформаційні технології (комп’ютерні науки)
   • Телекомунікації та радіотехніка (радіоелектронні апарати; телекомунікації))
   • Комп’ютерна інженерія
   • Мікро- та наносистемна техніка (мікро- та наноелекторніка)
   • Прикладна фізика та наноматеріали (прикладна фізика)
   • Фізика та астрономія
   Хімічний факультет
   • Хімічні технології та інженерія
   • Харчові технології (харчові технології та інженерія)
   • Хімія
   Факультет біології, екології та медицини
   • Біологія
   • Екологія (екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)
   • Технології медичної діагностики та лікування (лабораторна діагностика)
   Геолого-географічний факультет
   • Науки про Землю (географія; гідрометеорологія; геологія)
   • Туризм
   Факультет прикладної математики
   • Комп’ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)
   • Прикладна математика (прикладна математика)
   • Інженерія програмного забезпечення (програмна інженерія)
   • Системний аналіз
   Механіко-математичний факультет
   • Прикладна математика (механіка)(з англійською мовою навчання)
   • Математика
   • Статистика
   • Теплоенергетика
   Фізико-технічний факультет
   • Авіаційна та ракетно-космічна техніка (авіа- та ракетобудування; двигуни та енергетичні установки літальних апаратів)(з англійською мовою навчання)
   • Прикладна механіка (прикладна механіка; машинобудування)
   • Авіоніка
   • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (приборобудування)
   • Матеріалознавство (інженерне матеріалознавство)
   • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (електротехніка та електротехнології)
   Центр заочної та вечірньої форм навчання
   • Право
   • Філологія (англійська)
   • Філологія (українська мова та література)
   • Психологія
   • Менеджмент
   • Журналістика
   • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
   • Фінанси, банківська справа та страхування
   • Облік і оподаткування
   • Політологія
   • Спеціальна освіта
   • Науки про Землю
   • Історія та археологія
   • Соціологія
   • Біологія
   • Комп’ютерні науки та інформаційні технології
   • Математика
ІСТОРІЇ СТУДЕНТІВ

Навчання в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара було для мене чудовим досвідом. Я дуже радий можливості завершити університетську освіту саме в цьому вищому навчальному закладі. Викладачі та співробітники університету чудові, добрі та милі люди. Будучи іноземцем, я очікував відмінностей у ставленні, пов'язаних з цим, але, на мій превеликий подив, до мене ставилися як до одного зі "своїх". Дніпро жваве, красиве місто, яке я ніколи не забуду!

Навчання в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончаря – це цікаво, ефективно та професійно! Я дуже рада навчатися в цьому університеті в магістратурі на економічному факультеті. В першу чергу, хотілось відзначити викладацький склад цього університету, що складається з кваліфікованих фахівців своєї галузі. Говорячи про лекції, можу з чистою совістю зазначити, що заняття проходять дуже цікаво, що є заслугою викладачів. Магістерські програми організовані в такий спосіб, що студенти можуть більше займатися індивідуально, в слушний для себе час. Окрім навчання, у кожного магістранта є хоча б один день на тижні без занять. Цей день, як і вихідні, можна присвятити навчанню, хобі, відпочинку або культурним розвагам у найпрекраснішому місті України!

Я дуже вдячна долі, що мала нагоду навчатися в Україні, в такому прекрасному університеті. Я вдячна викладачам за отримані знання, вміння, досвід... Я їду на батьківщину із впевненістю, що знайду гідну роботу і зможу досягти успіхів. Україна назавжди залишиться в моєму серці!

Я приїхав до України з Таджикистану за порадою батьків. За чотири роки багато чому навчився в університеті, полюбив цю країну. Тепер не хочу їхати звідси – звик: тут хороші люди, знайшов багато друзів серед своїх співвітчизників та українців. Щоб ми стали гарними фахівцями, викладачі пояснювали навчальний матеріал легко й доступно, тож вдячний їм за знання і за той час, який вони на мене витратили.