Університет співпрацює з понад 100 провідними університетами Європи, Азії й Америки ...
Версія для друку

DigiFLEd 2024–2026

   

Європейський Союз Проєкт Erasmus+

Модернізація університетських освітніх програм з іноземних мов на основі інтеграції з інформаційними технологіями

[№101128713 – DigiFLEd – ERASMUS-EDU-2023-CBHE
Erasmus+ Розвиток у сфері вищої освіти]

🚀 Мета
Підвищення якості вищої освіти в Україні через удосконалення освітніх програм з іноземних мов інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ).

🎯 Цілі
1. усунути невідповідності між вимогами ринку праці та пропозицією ЗВО;
2. забезпечити фахівців з іноземних мов необхідною підготовкою з ІКТ;
3. розширити співпрацю між університетами-партнерами;
4. употужнити звʼязки між ЗВО, школами та іншими зацікавленими сторонами;
5. популяризувати українську мову та культуру на міжнародному рівні.

Очікувані результати:
1. зменшення невідповідностей між вимогами ринку праці та пропозицією ЗВО;
2. оновлення 24 університетських освітніх програм з іноземних мов;
3. модернізація обладнання для електронного навчання в 7 ЗВО України;
4. покращення якості викладання іноземних мов;
5. підготовка студентів та викладачів до використання ІКТ;
6. употужнення міжнародних зв’язків;
7. створення нових можливостей працевлаштування;
8. удосконалення навичок управління міжнародними проєктами;
9. популяризація української мови та культури на міжнародному рівні.

Тривалість і бюджет
⏰ 01.01.2024 р. – 31.12.2026 р.
💰 Розмір гранту: €718932, ДНУ: €66434

👥 Команда проєкту від ДНУ
 •  Ректор, професор Сергій Оковитий – консультант Проєкту
 •  В.о. проректора з науково-педагогічної роботи у сфері міжнародного співробітництва – проректор Віктор Гассо – відповідальний за адміністративний супровід Проєкту
 •  Професор Олена Гурко (завідувач кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей) – менеджер Проєкту
 •  Доцент Наталія Стирнік – кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей – менеджер робочої групи Проєкту
 •  Доцент Олена Бесараб – кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей – учасник Проєкту
 •  Доцент Юлія Гончарова – кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей – учасник Проєкту
 •  Викладач Світлана Рябовол ¬– кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей – учасник Проєкту
 •  Головний бухгалтер Лариса Лисакова – відповідальна за бухгалтерський супровід Проєкту

🤝 Партнери по співпраці
У цьому проєкті ДНУ співпрацює з:
🏛️ Університетом Тампере, Фінляндія (Координатор Проєкту)
🏛️ Мейнутським Національним університетом Ірландії, Ірландія
🏛️ Університетом Західної Македонії, Греція

та 6 університетами-партнерами України:
🏛️ Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна (Національний Координатор)
🏛️ Житомирським державним університетом імені Івана Франка
🏛️ Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка
🏛️ Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського
🏛️ Донбаським державним педагогічним університетом, Горлівським інститутом іноземних мов ДВНЗ
🏛️ Донецьким національним університетом імені Василя Стуса         


              


         

Відповідальність: Фінансується Європейським Союзом. Проте висловлені погляди та думки належать лише авторові (авторам) і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (EACEA). Ні Європейський Союз, ні EACEA не можуть нести за них відповідальність.


European Union Erasmus+ Project:

The Modernisation of University Education Programmes
in Foreign Languages by Integrating Information Technologies

[№101128713 – DigiFLEd – ERASMUS-EDU-2023-CBHE.
Part of the Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education]

🚀 Aim
The Project aims to improve the quality of higher education in Ukraine by strengthening the foreign language-related curricula with information and communication technology (ICT).

🎯 Objectives
1. To address mismatch between labour market requirements and the HEI offer.
2. To provide ICT training for foreign language professionals.
3. To foster cooperation between partner universities.
4. To strengthen the relationship between HEIs, schools and other stakeholders.
5. To enhance the international visibility of the Ukrainian language and culture.

Expected Results
1. A reduced gap between labour market requirements and the HEI offer.
2. Innovations of 24 foreign language curricula.
3. Modernisation of e-learning equipment in 7 Ukrainian HEIs.
4. Improved quality of foreign language education.
5. Training of students and teaching staff in ICT.
6. Strengthened international links.
7. Creation of new placement opportunities.
8. Enhanced international project management skills.
9. International promotion of Ukrainian language and culture.

Duration and Budget
⏰ 1 January 2024 to 31 December 2026.
💰 €718932 – of which DNU’s part is €66434.

👥 The DNU Project Team
 •  The University Rector, Prof. Sergiy Okovytyy – Consultant
 •  Vice Rector, Associate Prof. Victor Gasso – Administrative Support
 •  Prof. Olena Hurko (Department of English Language for Non-Philological Specialities) – Project Manager
 •  Associate Prof. Nataliia Styrnik (Department of English Language for Non-Philological Specialities) – Project Working Group Manager
 •  Associate Prof. Oleana Besarab (Department of English Language for Non-Philological Specialities) – Project Participant
 •  Associate Prof. Yuliia Honcharova (Department of English Language for Non-Philological Specialities) – Project Participant
 •  Lecturer Svitlana Riabovol (Department of English Language for Non-Philological Specialities) – Project Participant
 •  Chief Accountant DNU – Larysa Lysakova – Project Accounting Support
🤝 Cooperation Partners
In this project, DNU cooperates with 3 EU universities:
🏛️ Tampere University, Finland (project coordinator)
🏛️ The National University of Ireland, Maynooth
🏛️ The University of Western Macedonia, Greece

and 6 other Ukrainian universities:
🏛️ Kharkiv National University V. N. Karazin (National Coordinator)
🏛️ Zhytomyr Ivan Franko State University
🏛️ Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
🏛️ Mykolaiv V. O. Sukhomlynskyi National University
🏛️ Donbas State Pedagogical University – Horlivka Institute for Foreign Languages of the State Higher Educational Institution
🏛️ Donetsk Vasyl Stus National University


         


              


         
Disclaimer: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.PROJECT UPDATE
Стартова зустріч в Університеті Тампере

З 30 січня по 01 лютого 2024 року в університеті Тампере (Фінляндія) відбулася стартова зустріч учасників грантового проєкту Еразмус+ «Модернізація університетських освітніх програм з іноземних мов на основі інтеграції з інформаційними технологіями» (DigiFLEd).

Учасники від ДНУ
Професорка, зав. каф. англійської мови для нефілологічних спеціальностей Олена Гурко
Доцентка кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей Наталія Стирнік

• представили Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
• познайомили з робочою групою від ДНУ;
• окреслили площину відповідальності команди у межах проєкту.

Калейдоскоп подій
• обговорення питань менеджменту проєкту;
• відвідування лекцій провідних науковців університетів-партнерів, семінарів, круглих столів;
• ознайомлення з культурною спадщиною Тампере.

Результат
Старт розвитку проєкту!

👏 Вітаємо факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства з успішним стартом міжнародного проєкту!

Kick-off Meeting at the University of Tampere

From January 30 to February 01, 2024, the University of Tampere (Finland) hosted a kick-off meeting of the participants of the Erasmus+ grant project

Participants from DNU
Professor, Head of the Department of English Language for Non-Philological Specialities Olena Hurko
Associate Professor of the Department of English Language for Non-Philological Specialities Nataliia Styrnik

• introduced Oles Honchar Dnipro National University;
• introduced the working group from DNU;
• outlined the team’s responsibilities within the project.

A Kaleidoscope of Events
• discussion of project management issues;
• lectures by leading scholars from partner universities, seminars, and roundtable discussions;
• familiarisation with the cultural heritage of Tampere.

The Results
Start of project development!

👏 Congratulations to the Faculty of Ukrainian and Foreign Philology and Study of Arts on the successful launch of the international project!

Реалізація проєкту:
Обговорення стратегій комунікації та розповсюдження діяльності

28 березня 2024 року відбулася онлайн зустріч учасників проєкту DigiFLEd.

1. Зустріч розпочалася із затвердження порядку денного засідання Ради з забезпечення якості. Одним із основних питань порядку денного був робочий пакет 7 (РП 7): комунікація та розповсюдження.

2. Узгоджено план поширення інформації про виконання проєкту DigiFLEd.

3. Обговорено вебсайт проєкту та узгодили його підкатегорії.

4. Розглянуто найефективніші канали охоплення цільової аудиторії: розробка контенту для підтримки поширення інформації: звіти, інфографіка, відео, подкасти, публікації в блогах, пресрелізи та слайди презентацій. Обговорено терміни та частотність розповсюдження подій проєкту.

Project Implementation:
Discussion on Communication and Dissemination Strategies

28 March 2024 – an online meeting of DigiFLEd project.

1. The Agenda for the Quality Board Meeting, including Working Package 7: Communication and Dissemination, was approved.
2. The DigiFLEd Project Dissemination Plan was approved.

3. The project website was discussed and a navigation menu was agreed.
4. The most effective channels to reach the target audience were considered: developing content to support dissemination: reports, infographics, videos, podcasts, blog posts, press releases, and presentation slides. Distribution of content and the timing, frequency, and relevant events were considered.

Навчальний візит учасників проєкту DigiFLEd до Університету Мейнут

Перший навчальний візит проєкту DigiFLEd відбувся у Мейнутському національному університеті Ірландії, де представники університетів-партнерів протягом тижня навчалися та обмінювалися досвідом. Програма включала ознайомлення з платформою Moodle, заняття з основ гейміфікації, а також різноманітні заходи та зустрічі.

Європейські колеги Орла Ханратті, Кеслін Левачер, Джордж Паломіно, Джонатан Волш та Елісон Фарел підготували насичену програму лекцій, яка стала справжнім джерелом натхнення та нових ідей.
Учасники:
✔️дізналися про найновіші цифрові інструменти для створення онлайн-курсів;
✔️обговорили основи ефективного онлайн-навчання;
✔️ознайомилися з DigCompEdu Framework;
✔️розглянули різноманітні типи онлайн та змішаного навчання;
✔️заглибилися в теорії навчання для створення ефективних онлайн-курсів;
✔️обговорили важливість присутності викладача в онлайн-просторі;
✔️отримали корисні поради щодо планування онлайн-курсів;
✔️вивчили способи інтеграції письмових завдань в онлайн-курси;
✔️визначили ключові елементи ефективного онлайн-навчання.
Лекції стали платформою для обміну досвідом, жвавих дискусій та обговорень. Представники університетів-партнерів ділилися думками, репрезентували різноманітні практики викладання та обговорювали, як найкраще адаптувати отримані знання для студентів, почерпнувши чимало корисного від ірландських колег.
П’ятиденний навчальний візит був насичений не лише різноманітними академічними подіями, а й культурними заходами. Учасники проєкту познайомилися з культурою Ірландії, побували на екскурсії кампусом, зустрілися в соціальному просторі бізнес-школи, відвідали бібліотеку Рассела, подивилися історичні колекції коледжу Святого Патріка та отримали задоволення від морської прогулянки у невеличкому містечку Хоут. Це було незабутньо!
Перший навчальний візит проєкту DigiFLEd став унікальною можливістю поспілкуватися з європейськими колегами, навчитися і поділитися досвідом. Із нетерпінням чекаємо майбутньої співпраці з нашими партнерами для досягнення цілей проєкту!
Із вдячністю Еммануелю Кіпреосу, Лізі О’Реган та Тетяні Боровій з Мейнутського національного університету Ірландії!

DigiFLEd Study Visit to National University of Ireland, Maynooth

The first study visit of the DigiFLEd project was at National University of Ireland, Maynooth. Participants from partner universities spent a week studying and sharing experiences. The programme included an introduction to the Moodle platform, classes on the basics of gamification, as well as various events and meetings.

European colleagues Orla Hanratty, Kethleen Levacher, George Palomino, Jonathan Walsh, and Alison Farrell prepared a rich programme of lectures that became a real source of inspiration and new ideas.

The DigiFLEd participants:
✔️ learnt about newest digital tools for creating online courses;
✔️discussed the basics of effective online learning;
✔️familiarised with DigCompEdu Framework;
✔️looked at different types of online and blended learning;
✔️considered learning theory to create effective online courses;
✔️discussed the importance of teacher presence in the online space;
✔️found useful tips for planning online courses;
✔️learnt ways to integrate written assignments into online courses;
✔️identified the key elements of effective online learning.

The lectures became a forum for experience exchange, lively discussions and debates. The representatives of partner universities shared their thoughts, represented various teaching practices, obtained many useful insights from their Irish colleagues and discussed how best to pass on this knowledge to students.

The five-day study visit was full of not only various academic events but also cultural activities. The participants discovered the culture of Ireland, attended a campus tour, met in the social space of the business school, visited the Russell Library, viewed the historical collections of St. Patrick’s College, and enjoyed a visit to the small town of Howth including a boat trip. It was unforgettable!

The first study visit of this DigiFLEd project was a unique opportunity to communicate with European colleagues, to learn and share experience. We look forward to future cooperation with our partners to achieve the goals of the project!

With grateful thanks to Emmanuel Kypraios, Lisa O’Regan, Tetyana Borova of the National University of Ireland, Maynooth!

Діджифледівці у Касторії: другий навчальний візит


Наприкінці червня 2024 року відбувся другий етап навчальних візитів у межах міжнародного проєкту DigiFLEd. Всі дні навчального візиту до Університету Західної Македонії міста Касторія (Греція) були насичені воркшопами, майстеркласами, інтерактивними заняттями про навчальні методики викладання.


Цього разу наш університет представляли доцентка кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей Олена Бесараб та викладачка кафедри англійської мови для нефілологічних спеціальностей Світлана Рябовол. Наші колежанки
✔️дізналися від Александроса Клефтодімоса про принципи створення мультимедійного контенту для освіти;
✔️обговорили ключові характеристики віртуальної та доповненої реальності з Міхалісом Врігкасом;
✔️отримали цінну інформацію щодо сторітелінгу, створення та застосування цього методу у процесі навчання від Марії Матціоли;
✔️набули безцінного досвіду щодо створення цифрових ігор із залученням інтерактивних методів під час воркшопу з Хриси Маркоу.
✔️зосередилися на принципах застосування ефективних аудіовізуальних інструментів, що є корисними у роботі для створення відео, на майстеркласі з Марією Маціолою.
✔️навчилися створювати вебсайти під наставництвом Георгіоса Лаппаса та дізналися про особливості підтримки університетських віртуальних центрів.

 

Діджифледівці занурились у безмежний світ ігрового й мультимедійного контенту, взнали про безліч ресурсів і платформ. Представники університетів-партнерів були захоплені магією віртуальної та доповненої реальності під час відвідування лабораторії, а також вражені тестуванням програм, які в майбутньому допоможуть створити сучасне мультимодальне навчальне середовище.

 

Звичайно, навчальна діяльність гармонійно поєднувалася з ознайомленням з грецькою історією та культурою. Учасники проєкту із захопленням взяли участь у пішому турі по історичних локаціях міста Касторії, інтерактивних відвідуваннях доісторичного поселення Ліммен, акваріуму, з використанням освітніх застосунків для демонстрації ефективності гейміфікації у навчанні; відвідали візантійський та археологічний музеї та Печеру Дракона, покриту сталактитами шестимільйонорічної давнини.

Команда учасників проєкту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара щиро вдячна колегам з Університету Західної Македонії, зокрема, Домні Міхайл, Александросу Клефтодімосу, Міхалісу Врігкасу та усій злагодженій команді за гостинність, неперевершену організацію заходів, цінні знання та досвід!

 

Чекаємо на подальші зустрічі!

Кафедра англійської мови
для нефілологічних спеціальностей
DigiFLEd Participants in Kastoria: Second Study Visit


At the end of June 2024, the second stage of study visits took place as part of the international DigiFLEd project. Each day of the study visit to the University of Western Macedonia in Kastoria (Greece) was packed with workshops, master classes, and interactive sessions focused on teaching methods.


This time, our university was represented by Olena Besarab, Associate Professor of the Department of English Language for Non-Philological Specialities, and Svitlana Riabovol, a lecturer of the Department of English Language for Non-Philological Specialities. Our colleagues:
✔️studied the principles of creating multimedia content for education with Alexandros Kleftodimos;
✔️discussed the key characteristics of virtual and augmented reality with Michalis Vrigkas;
✔️received valuable information on storytelling, creation and application of this method in the learning process from Maria Matsiola;
✔️gained essential experience in creating digital games using interactive methods during a workshop with Chrysa Markou.
✔️focused on the principles of using effective audiovisual tools that are useful in video production at a workshop with Maria Matsiola.
✔️learnt how to create websites under the guidance of Georgios Lappas and gained insights into the specifics of maintaining university virtual centres.

 

DigiFLEd participants dived into the boundless world of gaming and multimedia content, learnt about many resources and platforms. Representatives of the partner- universities were fascinated by the magic of virtual and augmented reality during their visit to the laboratory, and were also impressed by the testing of programmes that will help create a modern multimodal learning environment in the future.

 

The learning activities were harmoniously combined with an introduction to Greek history and culture. The project participants enthusiastically took part in a walking tour of the historical locations of Kastoria, interactive visits to the prehistoric settlement of Limmen, and an aquarium. They saw the use of educational applications to demonstrate the effectiveness of gamification in learning; visited the Byzantine and archaeological museums; and explored the Dragon’s Cave, covered with stalactites dating back six million years.

The project team of Oles Honchar Dnipro National University is sincerely grateful to the colleagues from the University of Western Macedonia, in particular Domna Michail, Alexandros Kleftodimos and Michalis Vrigkas, and the whole well-coordinated team for their hospitality, excellent organisation of events, valuable knowledge, and experience!

 

We are looking forward to further meetings!

Department of English Language
for Non-Philological Specialities