На 14 факультетах і в 4 коледжах ДНУ навчається близько 15 тисяч студентів ...
Версія для друку

Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

пр. Д.Яворницького, 35, корпус ДНУ № 4, офіс 28
Телефон: +38 (056) 766-49-30
E-mail: cpdo@i.ua

Історична довідка

Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації (НМЦ ПДО ПК) Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (ДНУ) продовжує багаторічні традиції, які були започатковані факультетом підвищення кваліфікації (рік створення – 1967), факультетом перепідготовки спеціалістів (рік створення – 1993), магістратурою державного управління (рік створення – 1997) та іншими структурними підрозділами, які забезпечували сталий розвиток в університеті системи післядипломної освіти.

Зокрема, у 1995 році було створено інститут післядипломної освіти, який об'єднував у своїй структурі перепідготовку та підвищення кваліфікації. З метою поєднання структур підготовки молоді для вступу в університет із структурами перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у 1997 році було створено Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти. Таке поєднання дозволило у свій час досить гнучко відслідковувати потреби державних установ, організацій-замовників та фізичних осіб, а також вирішувати питання кадрового, матеріального та фінансового забезпечення видів діяльності інституту. У зв’язку із розвитком в університеті нових структур довузівської підготовки у 2005 році інститут було реорганізовано у два окремих факультети: факультет довузівської підготовки (ФДП) та факультет післядипломної освіти (ФПДО).

Із 2009 року на підставі листів Міністерства освіти і науки України ФПДО було реорганізовано в Центр післядипломної освіти (ЦПДО), а з 2016 року – в навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації (НМЦ ПДО ПК). Підготовку фахівців у НМЦ ПДО ПК забезпечують його структурні підрозділи, а також випускові кафедри університету за відповідними напрямами (спеціальностями). Центр має зв'язки із органами державної влади та місцевого самоврядування, багатьма підприємствами та організаціями міста, вищими навчальними закладами країни та регіону, здійснює міжнародну співпрацю з іноземними навчальними закладами. У НМЦ ПДО ПК застосовуються новітні прогресивні форми і методи викладання, втілюються сучасні напрями та спеціальності післядипломної освіти. У навчальному процесі використовуються комп’ютерний центр, комп’ютерні класи, компетентнісний центр, центр навчальних та тренінгових послуг, поточні та групові аудиторії, аудіо та відеотехніка. Поширені такі форми занять як рольові та ділові ігри, тренінги, кейс-стаді, бізнес-форуми та інші. У НМЦ ПДО ПК ДНУ, переважно без відриву від виробництва, навчаються співробітники підприємств різних форм власності, викладачі, працівники фінансових і банківських структур, приватні підприємці, державні службовці, тимчасово незайняте населення тощо. За усі роки існування різних підрозділів післядипломної освіти в університеті підготовлено понад 4400 слухачів (з дипломами спеціаліста про перепідготовку або підготовку), більш ніж 1800 випускників (з дипломами магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (раніше «Державна служба»), понад 300 слухачів (з дипломами магістрів за спеціальностями «Освітні педагогічні науки» (освітня програма «Педагогіка вищої школи») та «Менеджмент» (освітня програма «Управління навчальним закладом»), понад 750 слухачів з числа безробітного населення і понад 6400 викладачів вищої школи, які пройшли підвищення кваліфікації (компетенції) або опанували програми стажування, а також більше 800 слухачів, які закінчили курси короткотермінового навчання.

Співробітники НМЦ ПДО ПК ДНУ активно брали участь у виконанні різних міжнародних проектів університету. Так, у 2007-2008 році викладачі та співробітники НМЦ ПДО ПК ДНУ брали участь у міжнародному україно-канадському проекті «Регіональне навчання та розвиток консультативних можливостей в Україні». Більшість учасників проекту одержали сертифікати, як консультанти для представників малого та середнього бізнесу. Отриманий досвід від проекту був використаний у навчальному процесі та при проведенні бізнес-форумів, тренінгів для підприємців м. Дніпро та Дніпропетровської області.

Із 2010 по 2012 роки НМЦ ПДО ПК ДНУ брав участь у міжнародному проекті «TEMPUS IV» «Мережева взаємодія університетів-партнерів у реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі освітнього менеджменту». В рамках проекту, який охоплював 11 провідних ЗВО України, Білорусі, Польщі, Німеччини, Австрії, було створено на базі НМЦ ПДО ПК ДНУ компетентнісний центр із сучасним комп’ютерним обладнанням і проекційною технікою для проведення відео зв’язків в режимі он-лайн, розроблено модульні елементи дистанційних курсів за інтегрованими навчальними планами перепідготовки і магістерської підготовки, у тому числі елементи курсів дистанційного та білінгвального навчання, які були впроваджені в окремі модулі навчальних дисциплін магістерських спеціальностей «Менеджмент», освітня програма «Управління навчальним закладом» та «Освітні, педагогічні науки», освітня програма «Педагогіка вищої школи», проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми і перспективи освітнього менеджменту в сучасних умовах міжнародної інтеграції», видано підручник «Менеджмент и организационное развитие высшей школы» та інше.

Центр післядипломної освіти

Проведення міжнародної конференції в Палаці студентів ДНУ в рамках проекту «TEMPUS IV» «Мережева взаємодія університетів-партнерів у реалізації багаторівневої системи підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі освітнього менеджменту»

Із 2013 року НМЦ ПДО ПК ДНУ був учасником міжнародного проекту програми TEMPUS IV «Створення та впровадження мультилінгвальних програм підготовки вчителів в університетах Грузії та України». Напрацювання проекту використовуються при підготовці мультилінгвальних навчальних курсів за спеціальністю перепідготовки спеціалістів «Філологія», спеціалізація «Германські мови і літератури (переклад включно)»).

Збірник матеріалів: Проблеми та перспективи освітнього менеджменту в сучасних умовах міжнародної інтеграції

Керівний склад НМЦ ПДО ПК

В.о. директора центру – Клочко Владислав Олегович.

Структурні підрозділи НМЦ ПДО ПК

У НМЦ ПДО ПК ДНУ навчальну роботу забезпечують такі основні структурні підрозділи:
- НМК (навчально-методичний кабінет) підготовки магістрів (ПМ)
- НМК підвищення кваліфікації та короткотермінових форм навчання (ПК КФН)
- Спеціалізований навчально-методичний центр розвитку медсестринства та фахівців з медичною освітою (СНМЦ РМ ФМО)

Роботу в центрі забезпечують й інші підрозділи: комп'ютерний центр з мережею комп'ютерних класів, компетентнісний центр із майстернею навчальної продукції та аудиторією мережевої взаємодії.

НМК підготовки магістрів (ПМ)

Корпус ДНУ № 4, офіси 24, 26
Телефон: 766-49-31

У НМК підготовки магістрів НМЦ ПДО ПК ДНУ навчаються особи:
на базі освітніх ступенів бакалавра, магістра або ОКР спеціаліст за спеціальностями, освітніми програмами:
- «Публічне управління та адміністрування», освітня програма «Публічне управління та адміністрування» – із термінами навчання за очною (вечірньою) та заочною формами навчання 16 місяців;
- «Освітні педагогічні науки», освітня програма «Педагогіка вищої школи» – із терміном навчання за денною, заочною формами навчання – 1 рік 5 місяців;
- «Менеджмент», освітня програма «Управління навчальним закладом» – із терміном навчання за заочною формою навчання – 1 рік 5 місяців;
- «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування» – із терміном навчання за денною, заочною формами навчання – 1 рік 5 місяців;
- «Економіка», освітня програма «Інформаційна економіка та електронний бізнес» – із терміном навчання за заочною формами навчання – 1 рік 5 місяців.

Розклад роботи ЕК зі спеціальності 011 Освітні педагогічні науки, ОПП Педагогіка вищої школи

Розклад роботи ЕК зі спеціальності 051 Економіка, ОПП Інформаційна економіка та електронний бізнес
Розклад роботи ЕК зі спеціальності 073 Менеджмент, ОПП Управління навчальним закладом
Розклад роботи ЕК зі спеціальності 073 Менеджмент, ОПП Бізнес-адміністрування

За спеціальністю другого (магістерського) рівня 281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма «Публічне управління та адміністрування» за очною (вечірньою) та заочною формами навчання забезпечується викладання управлінських, соціальних, правових, економічних, політологічних, психологічних, інформаційних та спеціальних фахових дисциплін у галузі публічного управління. З цією метою залучаються провідні викладачі з різних факультетів університету, зокрема, факультету суспільних наук і міжнародних відносин, юридичного факультету, факультету економіки та інших. У навчальному процесі застосовуються як традиційні форми навчання, так і активні форми (ділові ігри, розгляд конкретних ситуацій, практикуми, відеотренінги та ін.).

Мета навчання – підготовка висококваліфікованих фахівців сфери публічного управління і адміністрування, здатних професійно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання стратегічного і поточного управління, регулювання та функціонування системи публічного управління, що передбачає застосування професійних компетентностей у загальній сфері управління та адміністрування на різних рівнях влади.

Особливістю програми підготовки є міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка для роботи в організаціях (установах) публічного сектору. Обов’язкова практична підготовка на основі укладених угод з органами державної влади і місцевого самоврядування та залучення в освітній процес фахівців-практиків сфери публічного управління та адміністрування.

Випускниками магістратури заочної форми навчання є державні службовці з державних органів влади та посадові особи органів місцевого самоврядування. Слухачі цієї категорії навчаються за рахунок держбюджетного фінансування Національним агентством України з питань державної служби (НАДС). Навчання здійснюється і за контрактом.

Прийом на навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма «Публічне управління та адміністрування» для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Постанови кабінету Міністрів України №789 від 29 липня 2009 року Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» (зі змінами та доповненнями).

Навчання проводиться за оновленою освітньо-професійною програмою, відповідно до стандарту вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 04.08 2020 р. №1001, вводиться в дію з 2020/2021 навчального року та орієнтованою на європейські стандарти, яка передбачає підготовку фахівців, здатних професійно розв’язувати проблеми, вирішувати завдання стратегічного та поточного управління у публічній сфері.

Випускники можуть працювати на посадах:
- начальник апарату центральних та місцевих органів державної влади, професіонал в сфері публічної служби;
- адміністратор дозвільної системи, державний аудитор, експерт, соціальний інспектор, консультант (в апараті органів державної влади, виконкому), спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби);
- помічник-консультант народного депутата України, радник (органи державної влади) та ін.

Навчальний план за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (денна форма навчання) (2019 р.)
Навчальний план за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (заочна форма навчання) (2019 р.)
Навчальний план за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (денна форма навчання) (2020 р.)
Навчальний план за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (заочна форма навчання) (2020 р.)
Постанова КМУ №789 про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування"
Графік консультацій ККЕ зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
Розклад роботи ЕК зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування


Випускники магістратури Навчально-методичного центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

Із метою підготовки нової генерації викладачів вищої школи, які добре обізнані у тенденціях світового розвитку вищої освіти, мають фундаментальну психолого-педагогічну підготовку, володіють новими інноваційним методами та технологіями навчання та мають практичні навички використання новітніх інформаційних технологій в освітньому процесі, здійснюється навчальний процес за спеціальністю 011 Освітні педагогічні науки, освітня програма «Педагогіка вищої школи» за денною та заочною формами навчання. Підготовка магістрів цього профілю може розглядатися як певний аналог обов'язкової річної педагогічної підготовки, передбаченої у провідних закордонних університетах для осіб, що претендують на посади викладачів закладів вищої освіти.

Диплом магістра за зазначеною спеціальністю, освітньою програмою дає можливість обіймати педагогічні посади викладача-стажиста, асистента, викладача закладів вищої освіти тощо.

У НМЦ ПДО ПК була впроваджена спеціальність освітнього ступеня магістра 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління навчальним закладом» за заочною формою навчання. За цією спеціальністю, освітньою програмою готуються керівники навчальних закладів, які матимуть знання про розвиток світової освіти, психолого-педагогічну підготовку, отримають вміння на практиці впроваджувати інноваційні технології в освітньому процесі, компетентні в правових, фінансових, управлінських питаннях освітньої діяльності та інше.

Диплом магістра за зазначеною спеціальністю, освітньою програмою дає можливість обіймати керівні посади вищого або загальноосвітнього навчального закладу, посади директора або заступника директора навчального (навчально-тренувального) центру, завідувача відділення, відділу, курсів, посади керівника навчально-виховного, позашкільного закладу тощо.

Із 2015 року здійснюється освітній процес за спеціальністю освітнього ступеня магістра 073 «Менеджмент», освітня програма «Бізнес-адміністрування» (денна та заочна форми навчання). Отримання фаху з бізнес-адміністрування надає можливість випускникам комплексно та всебічно аналізувати бізнес-процеси із застосуванням сучасних інструментів менеджменту.

У процесі навчання формуватимуться компетенції, уміння, знання та навички з основ економіки, статистики, бухгалтерського обліку, маркетингу, стратегічного, фінансового, операційного, кадрового, інформаційного менеджменту, управлінського обліку тощо.

Диплом магістра з менеджменту (бізнес-адміністрування) дає можливість обіймати посади керівників підприємств, установ та організацій, проектів та програм, фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, менеджерів (управителів) малих підприємств та інші.

Із 2018 року в ДНУ вперше була впроваджена спеціальність освітнього ступеня магістра 051 «Економіка», освітня програма «Інформаційна економіка та електронний бізнес» (заочна форма навчання). Отримання престижної сучасної магістерської спеціальності за європейськими стандартами, яка включає спеціалізовану економічну підготовку, надання практичного досвіду з використання інформаційних технології в економічної діяльності та теоретичні основи прийняття рішень, дозволить випускникам працювати провідними спеціалістами фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів підприємств, консалтингових, інформаційно-аналітичних, страхових, торговельних та інвестиційно-інноваційних компаній.

Диплом магістра за зазначеною спеціальністю, освітньою програмою дозволить обіймати посади спеціалістів інтернет-компаній та ІТ-підрозділів, економістів, професіоналів з електронної економіки, маркетологами-аналітиками, менеджерами з електронної комерції, кураторами венчурних проектів, аналітиками інформаційних систем, експертами з інтернет-трейдингу, ринку цінних паперів, підприємцями в галузі інформаційно-комунікативних технологій.

НМК підвищення кваліфікації та короткотермінових форм навчання (ПК КФН)

Корпус ДНУ № 4, офіс 37
Телефони: (056) 766-49-32

У підрозділі працюють курси короткотермінових форм навчання. Метою курсів є надання освітніх послуг широким верствам населення, а також професійної підготовки у скорочений термін (від 1 до 4 місяців) за актуальними напрямами. До навчального процесу залучаються провідні спеціалісти з багатьох кафедр університету, а також фахівці-практики. Підготовка проводиться на замовлення організацій або фізичних осіб на базі середньої, середньої спеціальної та вищої освіти. Форма навчання – вечірня, заняття проводяться два-три рази на тиждень.

По закінченню курсів видається свідоцтво встановленого зразка.

Короткотермінові курси здійснюються за напрямами:
• Бухгалтерський облік з умінням працювати на ПЕОМ;
• Менеджер з туризму;
• Екскурсовод;
• Екскурсовод-перекладач;
• Екскурсовод-менеджер;
• Гувернер;
• Педагог;
• Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн;
• Мови програмування (С/С++, Jscript, HTML, SQL);
• Сучасна українська літературна мова;
• Сучасне ділове українське мовлення.

Для організацій, фахівців та широких верств населення на базі середньої або вищої освіти пропонуються семінари, бізнес-форуми, тренінги з використанням інтерактивних форм навчання. Наприклад, семінар на тему: «Методи статистичної обробки результатів емпіричного наукового дослідження», тренінги: «Основи інвестиційного проектування», «Допомога філіалу», «Основи бізнес-планування» та інші.

Із 2018 року на базі НМЦ ПДП ПК ДНУ спільно з кафедрою загальної медицини з курсом фізичної терапії започатковано навчання для спеціалізації в очно-заочній інтернатурі для слухачів медиків за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» («Лабораторна діагностика»). По закінченню навчання видається свідоцтво лікаря-інтерна.

Проведення міжнародної відеоконференції при відкритті компетентнісного центру

Підвищення кваліфікації для викладачів вищої школи здійснюється за усіма акредитованими спеціальностями, осівітніми программами університету, які відображають сучасний стан розвитку відповідних галузей науки, техніки, економіки, суспільного життя.

Стажування викладачів навчальних закладів здійснюється також за усіма акредитованими спеціальностями університету на випускових кафедрах ДНУ, в провідних наукових підрозділах.

Підвищення ділової компетенції незайнятого населення проводилося з 1996 року згідно з договорами між ДНУ та Обласним центром зайнятості за актуальними напрямами.

Заняття з підвищення ділової компетенції групи слухачів безробітного населення

Освітні послуги надаються організаціям, підприємствам м. Дніпро та області на їх замовлення на умовах контракту:
- за напрямом «Ділова українська мова в органах виконавчої влади» для Головного управління Державної казначейської служби України та Головного управління статистики у Дніпропетровської області;
- за напрямом «ПАЦ «Клінічна лабораторна діагностика» для Кременчуцького льотного коледжу та аптеки медичної академії;
- за напрямом «Основи клінічної біохімії. Дослідження системи гемостазу» для Дніпропетровської міської обласної лікарні №16 ДОР;
- за напрямом «Удосконалення молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів» для фахівців ПАТ «Укрзалізниця» філія «Центр охорони здоров’я», Дніпропетровської клінічної лікарні на залізничному транспорті та аптеки медичної академії;
- за різними тематичними курсами та програмами для медичних працівників медичних закладів Дніпропетровської області.

Пропонується також наступна тематика семінарів, курсів та тренінгів на замовлення різних організацій: «Клінічна діагностика», «Окремі питання стандартизації», «Психологічні аспекти реабілітації інвалідів та постраждалих внаслідок АТО», «Методи зниження радіолокаційної помітності літальних апаратів та засоби моделювання їхніх радіолокаційних характеристик» тощо.

Слухачі, які успішно пройшли підвищення кваліфікації (компетенції), отримують свідоцтво встановленого зразка.

На базі НМЦ ПДО ПК університет бере участь у проведенні культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності людей похилого віку у рамках соціального проекту «Університет третього віку». З 2017 року, співпрацюючи з Департаментом з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, надаються послуги з проведення лекційних занять з українознавства, психології та харчових технологій. Готуються інші програми.

Відповідно до Наказу НАДС від 21 серпня 2018 року №201-18 «Про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 2018 році», в НМЦ ПДО ПК проводяться курси підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та управління фінансами. Фінансування здійснюється НАДС. Підвищили кваліфікацію за зазначеними програмами 260 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Після закінчення навчання видається посвідчення встановленого зразка.

Спеціалізований навчально-методичний центр розвитку медсестринства та фахівців з медичною освітою (СНМЦ РМФМО)

Корпус ДНУ №4, к. 28, к.202
Тел. (056) 766-49-30, 372-58-78, 372-58-79

Із метою подальшого вдосконалення якості надання медичних послуг в структурі НМЦ ПДО ПК спільно з кафедрою загальної медицини з курсом фізичної терапії створений новий спеціалізований центр, який надає студентам університету, членам профільних медичних асоціацій та усім фахівцям з медичною освітою різні освітні послуги та здійснює їх підвищення професійного рівня у рамках безперервного професійного розвитку. У планах розвитку центру проведення навчальних конференцій, семінарів, організацій та наукових розробок, впровадження програм міжнародного співробітництва у медичній галузі та інше.

Успішні випускники ХХІ століття

Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ДНУ імені Олеся Гончара є правонаступником структурних підрозділів, які існували в університеті у попередні роки: факультет перепідготовки спеціалістів, інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти, факультет післядипломної освіти, центр післядипломної освіти. У різні роки випускники по закінченні навчання у перелічених структурних підрозділах працювали на керівних посадах державного та регіонального рівнів.

Почиталіна Ірина Володимирівна

У 2000 році закінчила Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти Дніпровського національного університету за спеціальністю «Державна служба» (спеціалізація «Економіка») та отримала кваліфікацію магістр у галузі державного управління. До вступу у магістратуру за спеціальністю «Державна служба» мала вищу економічну освіту (Київський інститут народного господарства, спеціальність «Статистика», кваліфікація економіст).


Почиталіна Ірина Володимирівна обіймала керівні посади у різних відділах статистики відомств та управлінь міста Дніпра та Дніпропетровській області. З 2013 року вона працювала на посаді першого заступника начальника Головного управління статистики в Дніпропетровській області, з 2014 року затверджена на посаді начальника Головного управління статистики в Дніпропетровській області.

Ігнатьєва Ганна В’ячеславівна

У 2000 році закінчила Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти Дніпровського національного університету за спеціальністю «Державна служба» (спеціалізація «Правове забезпечення») та отримала кваліфікацію магістр у галузі державного управління. До вступу у магістратуру за спеціальністю «Державна служба» мала вищу юридичну освіту (Український фінансовий інститут менеджменту та бізнесу, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист).


Ігнатьєва Ганна В’ячеславівна обіймала керівні посади у державних органах юстиції міста Дніпра та Дніпропетровської області. З 2007 року Ганна В’ячеславівна очолює територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.

Афанасьєва Ірина Юріївна

У 2001 році закінчила Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти Дніпровського національного університету за спеціальністю «Державна служба» (спеціалізація «Кадровий менеджмент») та отримала кваліфікацію магістр у галузі державного управління. До вступу в магістратуру за спеціальністю «Державна служба» мала вища технічну освіту (Дніпропетровський державний університет, спеціальність «Математика», кваліфікація вчитель математики).


Афанасьєва Ірина Юріївна працювала на різних посадах в державних органах пенсійного та соціального забезпечення міста Дніпра та Дніпропетровської області. У нинішній час є начальником Дніпровського обласного центру по нарахуванню і виплаті допомоги та здійсненню контролю за правильністю призначення та виплати пенсій і цільових грошових допомог.

Курячий Максим Павлович

У 2005 році закінчив Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти Дніпровського національного університету за спеціальністю «Державна служба» (спеціалізація «Правове забезпечення») та отримав кваліфікацію магістр у галузі державного управління. До вступу у магістратуру за спеціальністю «Державна служба» мав вищу юридичну освіту (Дніпропетровський національний університет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист).


Курячий Максим Павлович обіймав керівні посади в органах місцевого самоврядування. З 2006 року по 2010 рік працював на посаді заступника голови Красногвардійської районної ради з питань діяльності виконавчих органів. У листопаді 2014 року був обраний народним депутатом України VIII скликання. Увійшов до складу Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. За особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування нагороджений почесною грамотою голови Дніпропетровської обласної ради.

Павелко Андрій Васильович

У 2005 році закінчив Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти (ІДППО) Дніпровського національного університету за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та отримав кваліфікацію спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. До вступу на навчання в ІДППО ДНУ мав вищу юридичну освіту (Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист).


Павелко Андрій Васильович керував підприємствами у місті Дніпро (ТОВ «Ніктранс», АТЗТ «Дніпромайн», ТОВ «Вініл») та очолював різні суспільно-громадські, політичні організації в Україні. На позачергових парламентських виборах 2014 року його обрано народним депутатом України VIIІ скликання. Заступник голови фракції, Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету. У 2015 році на позачерговому Конгресі ФФУ був обраним на посаду Президента Федерації футболу України. Нагороджений медалями «За заслуги» (2005р.), «За працю і звитягу» (2006 р.).