ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...
Версія для друку

Науково-дослідний інститут біології

м. Дніпро, вул. Казакова, 24
Тел.: (056) 776-58-83
E-mail: E-mail

Директор – Кулік Алла Федорівна

НДІ біології – провідний науковий заклад у Придніпровському регіоні, який виконує комплексні науково-дослідні розробки в галузі сучасної біології і екології, а також є науковою і навчальною базою для підготовки спеціалістів біолого-екологічного профілю.

Історія сучасного Науково-дослідного інституту біології започаткована у 1927 році, коли у зв’язку з будівництвом однієї з найбільших у світі Дніпровської ГЕС була створена і розпочала свою практичну роботу Дніпропетровська державна гідробіологічна станція. У 1934 році станція була реорганізована у Дніпропетровський науково-дослідний інститут гідробіології при університеті. З цього періоду Дніпропетровськ фактично став центром гідробіологічних досліджень південно-східної України. У зв’язку з розширенням наукових напрямків у 1974 році НДІ гідробіології був перейменований у Науково-дослідний інститут біології.

Першим директором НДІ біології був член-кор. АН УРСР проф. Д.О. Свиренко, далі проф. Г.Б. Мельников, проф. П.О. Журавель, проф. І.П. Луб’янов, проф. О.М. Винниченко. У НДІ біології працювали таки видатні вчені як професор П.П. Ширшов, академік АН Молдавської РСР, проф. М.Ф. Ярошенко, проф. С.П. Федій.

Науково-дослідний інститут біології

На сьогодні у НДІ біології проводяться фундаментальні дослідження за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України на період до 2020 року: раціональне природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. На базі НДІ біології також виконуються прикладні дослідження для вирішення актуальних завдань розвитку народного господарства України та госпдоговірні теми з підприємствами різних форм власності, що дозволяє впроваджувати результати НДІ у виробництво.

На даний час до структури НДІ біології входять 6 науково-дослідних лабораторій (НДЛ) та 3 лабораторії загального користування, які оснащені сучасним обладнанням та в яких працюють кваліфіковані спеціалісти. Науковими керівниками науково-дослідних лабораторій та наукових тем є провідні вчені факультету біології, екології та медицини ДНУ: член-кор. НАН України, д. біол. наук, професор А.П. Травлєєв, д. біол. наук, професор О.Є. Пахомов, д. біол. наук, професор О.М. Винниченко, д. біол. наук, професор О.В. Федоненко, д. біол. наук, професор А.І. Вінніков, д. біол. наук, професор Н.І. Штеменко.

На базі НДІ біології забезпечується тісний зв’язок наукових досліджень з навчально-виховним процесом факультету біології, екології та медицини ДНУ шляхом спільного використання обладнання та наукових баз, широкого залучення наукових співробітників інституту до викладацької діяльності, керівництва виробничою практикою, дипломними та курсовими роботами та впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес. У науково-дослідних лабораторіях НДІ біології виконуються наукові дослідження аспірантів та докторантів Дніпропетровського національного університету. Інтеграція наукового та професорсько-викладацького персоналу інституту біології і факультету біології, екології та медицини сприяє підвищенню рівня наукових розробок, що виконуються.

Науково-дослідні лабораторії НДІ біології

НДЛ біомоніторингу Науково-дослідна лабораторія біомоніторингу була створена у 1975 р. Лабораторія працює під керівництвом д. біол. наук, професора О.Є. Пахомова. Співробітники лабораторії продовжують та розвивають науково-теоретичні принципи наукової школи «Структурно-функціональна зоологія», яка була заснована професором В.Л. Булаховим у 1968 році.

Напрямками наукової діяльності лабораторії є: розробка системи охорони і відновлення природних місць існування тварин (створення мережі природо-заповідних територій, участь у роботах з біологічної рекультивації техногенних ландшафтів, екологічної реабілітації відпрацьованих земель тощо); створення оновленої сучасної системи охорони тварин; відновлення функціонального потенціалу тваринних угруповань в екосистемах, які реабілітують (інтродукція тварин, у тому числі таких, які беруть участь у ґрунтоутворювальних процесах; для водних екосистем – інтродукція комплексу водних гідробіонтів-біофільтраторів тощо).

Результати досліджень спрямовані на з’ясування оптимізуючої дії зооценозного компоненту на формування механізмів стійкості екосистем різного ступеня гемеробії, зокрема для умов південного сходу України.

За останній період роботи в рамках держбюджетних фундаментальних, прикладних та госпдоговірних тем науковцями лабораторії розроблено «Обґрунтування на створення Дніпровсько-Орільського природного заповідника» (спільно з співробітниками ФБЕМ ДНУ); впроваджені обґрунтування щодо створення інших природоохоронних території Дніпропетровської області; виконана науково-дослідницька робота з розробки методів і рекомендацій з охорони, підвищення чисельності і продуктивності рідких і зникаючих тварин в умовах промислово розвитих районів Придніпров'я; проведено дослідження і впроваджено рекомендації з поліпшення екологічного стану малих рік Придніпров'я; зроблено інвентаризацію і надана екологічна оцінка існуючого природного-заповідного фонду Дніпропетровської області; виконано дослідження з розробки екологічних основ оптимізації навколишнього середовища міст Дніпропетровська, Дніпродзержинська і Кривого Рогу та шляхів спрямованого формування структурних компонентів біоценозу міських трансформованих екосистем; розроблено систему біотестування стану зооценозу в умовах техногенного впливу.

Науково-дослідні лабораторії НДІ біології

Співробітники лабораторії беруть активну участь у виконанні міжнародних проектів та програм
:
– Програма Українсько-угорського науково-технічного співробітництва (2009–2010 роки); проект: Зміни екологічних характеристик ґрунтів України та Угорщини в умовах антропогенно трансформованих екосистем і оптимізація біологічних процесів мобілізації основних елементів живлення рослин (Замовник – Міністерство освіти і науки України. Наук. керівник проекту: д. біол. наук., проф. О.Є. Пахомов);
– Шоста Рамочна Програма ЄС «Biostrat» (виконавці: д. біол. наук, проф. О.Є. Пахомов, канд. біол. наук В.Я. Гассо, 2007–2010 р.);
– Сьома Рамочна Програма ЄС «Biodiversity Knowledge» – частина проекту ЄС «Developing a Knowledge Network for European expertise on biodiversity and ecosystem services to inform policy making economic sectors», (виконавці: д. біол. наук, проф. О.Є. Пахомов, канд. біол. наук В.Я. Гассо, 2012–2014 р.).

Науково-дослідні лабораторії НДІ біології

Одержані науковцями результати використовуються у ході викладання навчальних дисциплін на факультеті біології, екології та медицини. Лабораторія є допоміжною базою для проведення науково-виробничих практик магістрів та переддипломних практик фахівців факультету біології, екології та медицини ДНУ.

НДЛ наземної екології, лісового ґрунтознавства та рекультивації земель

Науково-дослідна лабораторія була створена ще у 1978 році у зв’язку з необхідністю подальшого розвитку досліджень у галузі степового лісознавства та лісової рекультивації земель та працює під науковим керівництвом член-кор. НАН України, д. біол. наук, професора А.П. Травлєєва. Дослідження проводяться на науково-теоретичній базі наукової школи «Степове лісознавство та лісова рекультивація земель», яка була заснована професором О.Л. Бельгардом у 1927 році.

Основні напрямки наукової роботи лабораторії наземної екології, лісового ґрунтознавства та рекультивації земель: моніторинг структурно-функціональних особливостей природних і штучних лісових насаджень степової зони; розробка теоретичних основ збереження і створення лісових біогеоценозів в степовій зоні в умовах техногенного навантаження; збереження біологічного різноманіття та запобігання опустелюванню і процесам деградації ґрунтів; розробка теоретичних положень та практичних заходів лісової рекультивації земель, порушених гірничою промисловістю.

Дослідження над проблемами рекультивації шахтних відвалів в межах України охоплюють найбільш екологічно забруднені території: Західний Донбас, Олександрійський буро-вугільний басейн та Львівсько-Волинський вугільний басейн. На території Західного Донбасу в результаті реалізації розроблених методів створені експериментально-виробничі ділянки лісової рекультивації загальною площею 60 га, де на основі комплексних стаціонарних досліджень розроблені екологічні заходи створення стійких та довговічних лісових біогеоценозів в умовах техногенного ландшафту. Результати розробок застосовуються державною холдінговою кампанією (ДХК) «Павлоградвугілля» для розробки і здійснення проектів лісової рекультивації порушених земель Західного Донбасу, а також використані інститутом «Дніпроград» (м. Київ) при проектуванні гідропарку м. Терновки. Результати досліджень впроваджені в практику меліоративного захисту лісових насаджень в умовах просідання шахтних полів та лісової рекультивації шахтних відвалів ДХК «Павлоградвугілля», створення лісових насаджень в деструктивних умовах виробничим об’єднанням «Дніпропетровськліс», тематичних планах та організації науково-дослідних робіт Дніпровсько-Орільського природного заповідника. На базі НДЛ науково обґрунтована та впроваджена у виробництво типологія лісорослинних умов еталонних та техногенних територій, принципи конструкцій зелених насаджень у зональних, азональних та деструктивних умовах Степової зони України.

НДЛ наземної екології, лісового ґрунтознавства та рекультивації земель

До складу НДЛ входять тематичні експериментальні лабораторії: хімії ґрунтів, фізики ґрунтів, біології ґрунтів, мікроморфології ґрунтів, радіоекології та біоенергетики, мас спектрофотометрії. Польовою базою моніторингових досліджень стану природних та штучних лісових біогеоценозів є науково-навчальний центр ДНУ ім. Олеся Гончара «Присамарський біосферний біогеоценологічний стаціонар ім. О.Л. Бельгарда».

Співробітники НДЛ є постійними виконавцями фундаментальних та прикладних тем, госпдоговірної тематики з проблем охорони природи та рекультивації порушених земель, створення об’єктів природно-заповідного фонду Дніпропетровської області.

За науковою тематикою досліджень НДЛ захищено 26 докторських та 112 кандидатських дисертацій.

НДЛ фізіології та молекулярної біології рослин

Науково-дослідна лабораторія фізіології та молекулярної біології рослин організована у 1975 році та працює під керівництвом д. біол. наук, проф. О.М. Винниченко. Дослідження лабораторії продовжують традиції наукової школи «Молекулярна біологія та фізіологія рослин», яка була заснована у 1974 році д.б.н., проф. О.М. Винниченко та член-кор. УЕАН, д.б.н., проф. Л.Г. Долговою.

У науково-дослідній лабораторії фізіології та молекулярної біології рослин проводяться наукові дослідження за наступними напрямами:
- системний аналіз інтегрованості фізіолого-біохімічних процесів як основи оптимізації пристосувальних реакцій рослин для збереження фіторізноманіття за умов техногенно-трансформованого середовища;
- встановлення закономірностей впливу наноструктурованих матеріалів на рослинний організм для діагностики потенційної небезпеки та ефективного використання фітоактивних сполук з метою підвищення адаптивного потенціалу і продуктивності культурних рослин.

Практичне використання результатів щодо методів діагностики функціонального стану рослин та зниження негативного впливу несприятливих чинників середовища здійснюється у співробітництві з Інститутом сільського господарства НААН України, агропідприємствами із науково-виробничім профілем діяльності. У проведенні наукових досліджень беруть участь студенти факультету біології, екології, медицини ДНУ.

Результати наукових досліджень використовуються для оновлення циклу лекцій і лабораторних робіт з курсів «Фітоіндикація та фітомоніторинг стану довкілля», «Екофізіологія рослин», «Вибрані глави з біохімії рослин», «Спецпрактикум з фізіології та біохімії рослин», «Фізіологія рослинної клітини», а також при виконанні робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Лабораторія є базою для науково-виробничої та переддипломної практики студентів.

НДЛ молекулярної біології мікроорганізмів та мікробної біотехнології

Науково-дослідна лабораторія молекулярної біології мікроорганізмів та мікробної біотехнології була створена у 2011 році на базі НДЛ експериментальної мікробіології при реорганізації структури НДІ біології. Науковим керівником НДЛ є д. біол. наук, проф. А.І.Вінніков. В лабораторії зберігаються традиції наукової школи «Фізіологія та біохімія мікроорганізмів», яка була започаткована у 1970 році доктором мед. наук, проф. Ю.С. Бабенко при організації НДЛ експериментальної мікробіології.

Науково-дослідна лабораторія займається фундаментальними дослідженнями спрямованими на вивчення структурної організації та функціональних характеристик ряду мікробіоценозів, розвитку асоціацій бактерій у вигляді біоплівок; біологічних основ стимулюючої, антагоністичної та симбіотичної дії мікробних препаратів і продуктів їх біосинтезу на представників рослин, тварин та грибів; дослідження факторів середовища, які здатні підвищувати антагоністичну активність природних штамів проти збудників бактеріальних і грибних хвороб та шкідників рослин.

Основні наукові досягнення НДЛ полягають у визначенні біохімічних механізмів формування та передачі стійкості бактерій до ряду антибіотиків, встановленні ролі протонрушійної сили в транслокації нуклеїнових кислот під час процесів генетичної рекомбінації у стафілококів, пропонуванні ефективних методів діагностики та схем раціональної антибіотикотерапії. Вперше на підставі фундаментальних досліджень, які проводяться в межах НДЛ, розроблені алгоритми цілеспрямованої дії на природні мікробіоценози, що забезпечує регуляцію їх функціонування та створення науково-практичної бази отримання препаратів пробіотиків, біологічних рістстимулювальних і біозахисних препаратів для медицини та сільського господарства.

Розроблено засіб одержання комплексних ферментних препаратів стрептоміцетного походження та рекомендації про їх впровадження в птахівництво, бджільництво, рибництво, тваринництво, рослинництво; високоефективні ентомоцидні препарати на основі бактерій та грибів антогоністів родів Bacillus, Bеauveria для захисту сільськогосподарських культур від хвороб та проти кровосисних комах і комах–шкідників, що підтверджено патентами України та авторськими свідоцтвами. Створено колекцію генетично стабільних ліній грибів, розроблено регламент та налагоджено виробництво посівного міцелію гливи звичайної.

Науково-дослідна лабораторія молекулярної біології мікроорганізмів та мікробної біотехнології є основною базою для проведення науково-виробничих практик магістрів та дипломних практик спеціалістів факультету біології, екології та медицини. У наукових дослідженнях також беруть участь студенти ФБЕМ ДНУ. На базі лабораторії працює студентський науковий гурток з фізіології та біохімії мікроорганізмів.

Співробітники НДЛ беруть активну участь в укладанні та виконанні госпдоговірної тематики. Тільки за останні три роки (2012 – 2014 рр.) виконано 5 госпдоговірних тем. За тематикою досліджень НДЛ захищено 2 докторські та 22 кандидатських дисертацій.

Результати науково-дослідних робіт частково увійшли до циклу лекцій і лабораторних занять з курсів «Промислова мікробіологія», «Основи ензимології», «Біотехнологія» а також використовуються у дипломних роботах студентів ФБЕМ.

НДЛ гідробіології, іхтіології та радіобіології

Науково-дослідна лабораторія гідробіології, іхтіології та радіобіології була створена у 2011 році на базі відділу гідробіології, іхтіології й радіобіології при реорганізації структури НДІ біології. Але дослідження за науковою тематикою НДЛ мають давню та плідну історію, продовжують та розвивають традиції наукової школи «Водної та радіаційної екології», яка була заснована проф. О.Д. Свіренко ще наприкінці 30-х років минулого сторіччя. У даний час лабораторію очолює д. біол. наук, проф. О.В. Федоненко.

Науково-дослідна лабораторія іхтіології, гідробіології та радіоекології НДІ біології ДНУ вирішує провідні завдання в галузі водних біоресурсів регіонального та загальнонаціонального масштабу. Тільки за останні п’ять років колектив лабораторії сумісно з кафедрою загальної біології та водних біоресурсів взяв участь у двох фундаментальних та понад 30 госпдоговірних наукових темах, присвячених дослідженню закономірних процесів існування водних екосистем в умовах посиленого антропогенного тиску, розробці заходів щодо раціонального ведення рибного господарства та підвищення рибопродуктивності водойм.

За підсумками дослідної роботи науковим колективом протягом останніх років випущено 3 монографії (одна – за кордоном), понад 80 фахових наукових статей в Україні та за її межами, отримані та підготовлені до затвердження близько 10 патентів у галузі іхтіології, рибництва та іхтіопатології. Науково-дослідна робота виконується докторами та кандидатами біологічних наук профільної спеціальності, а також аспірантами денної форми навчання.