Версія для друку

Геолого-географічний факультет

49044, м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 36, корп. № 2, ауд. 40
Телефон деканату: +38 (056) 760-86-11
E-mail деканату: dekanat@ggf-dnu.org.ua
Web: www.ggf-dnu.org.ua 

Геолого-географічний факультет

Історична довідка

Геолого-географічний напрям у ДНУ пройшов складний шлях формування та розвитку. Його започатковано 1918 р., коли в Катеринославському університеті була створена кафедра мінералогії, яку очолив професор Л.Л. Іванов, учень академіка В.І. Вернадського. У 1933 р. утворений Дніпропетровський державний університет, а у його складі — геологічний факультет із восьми кафедр та науково-дослідний інститут геології (НДІ), який існує і дотепер. 1937 р. в ДДУ відкрите географічне відділення, яке разом з геологічним об'єднали того ж року у геолого-географічний факультет, першим деканом якого став Н.З. Хмарський. 1959 р. факультет був розформований через потребу перебазування вищої освіти на Схід СРСР та зменшення попиту на фахівців-геологів. У Дніпропетровському університеті залишилася лише кафедра географії, яку також було закрито на початку 80-х років. За ініціативи проф. М.Ф.Носовського в 1977 р. відкрите геологічне відділення при хімічному факультеті ДДУ, створена кафедра геології. У 1986 р. відновлена кафедра географії, у 1991 р. утворена перша в ДДУ кафедра екології та раціонального природокористування.

Сучасний геолого-географічний факультет відкритий у 1990 р.

Видатним випускником факультету є Михайло Федорович Носовський — відомий вчений у галузі палеонтології та стратиграфії кайнозою України, директор НДІ геології (1963-1988) і проректор ДДУ з наукової роботи (1973-1985), засновник наукової школи з вивчення геологічної будови Південної України.

На геолого-географічному факультеті навчаються близько 200 студентів за ліцензованими спеціальностями 014.07 Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю, 106 Географія, 242 Туризм.

Навчальний процес забезпечують 4 професори, доктори наук; 22 доценти, кандидати наук, а також старші викладачі та асистенти. На факультеті здійснюється підготовка наукових та науково-педагогічних працівників через аспірантуру за спеціальністю 103 Науки про Землю.

Практичну підготовку студенти геолого-географічного факультету здобувають під час проходження навчальних практик. Перша навчальна практика з загальної геології проходить в межах Дніпропетровської області з вивченням унікальних за різноманіттям об’єктів геологічної спадщини. Геолого-зйомочна практика проводиться на базі Львівського національного університету не лише на території України (у Карпатах), а й держав-сусідів (Польща). Загальногеографічна, міжзональна, педагогічна практики проводяться на базах міжнародного науково-дослідного біосферного стаціонару ДНУ у с.Андріївка, базі Одеського національного університету, Одеського державного екологічного університету, у біосферних та природних заповідниках України, у навчальних закладах регіону тощо. Виробничі практики проводяться на промислових об’єктах регіону.

Керівний склад факультету

Декан факультету – Шерстюк Наталія Петрівна, доктор географічних наук, професор.
Заступник декана з навчальної роботи – Безуглий Віталій Вікторович, кандидат педагогічних наук, доцент.
Заступник декана з наукової роботи – Бондар Олеся Вікторівна, кандидат геологічних наук, доцент.
Заступник декана з виховної роботи – Жолудєв Станіслав Вікторович, кандидат технічних наук, доцент.
Заступник декана з міжнародного співробітництва – Мокрицька Тетяна Петрівна, доктор геологічних наук, доцент.

Структурні підрозділи факультету

Факультет запрошує старшокласників

Запрошуємо вас ближче познайомитися з геолого-географічним факультетом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара!

До вашої уваги факультет пропонує акцію «Студент на один день». У рамках заходу передбачається проведення практичного заняття з метеорології, де продемонструється спеціалізована апаратура, що використовується для стандартних метеорологічних спостережень. 

Абітурієнти зможуть ознайомитися з роботою приладів та виміряти: атмосферні опади (опадомір Третякова, плювіограф); атмосферний тиск (барометр-анероїд, барограф); сонячну, земну та атмосферну радіацію (актинометр, піранометр, альбедометр, балансомір); температуру повітря та ґрунту (термометри психрометричний, мінімальний, максимальний, ґрунтовий, психрометр аспіраційний, термограф); швидкість та напрямок вітру (вітромір); вологість повітря (гігрограф).

Також на практичному занятті абітурієнти розглянуть специфіку виїзних польових практик («Методи гідрометеорологічних вимірювань» та «Загальна гідрометеорологічна практика») та переглянуть відповідне аматорське відео. 

Крім того, на геолого-географічному факультеті ДНУ для старшокласників проводиться практичне заняття з географічних інформаційних систем. Під час роботи в комп’ютерному класі абітурієнти здійснюватимуть обробку просторово розподілених даних, включаючи такі операції, як: подання даних у цифровій формі, картографічна візуалізація, просторовий аналіз даних (побудова буферних зон, пошук найближчого сусіда, розрахунок матриці відстаней, вибір просторових об’єктів, що задовольняють встановлені вимоги). На практичному занятті використовуватиметься пакет QGIS, що належить до вільного і відкритого програмного забезпечення та є безкоштовним.

Також розроблене практичне заняття з мінералогії із використанням відповідних колекцій, наявних на кафедрі.
Абітурієнтам буде надана можливість не лише ознайомитися із певними мінералами, а й спробувати визначити їх за спрощеними методами з використанням лабораторного обладнання.

За час проведення практичної роботи абітурієнти ознайомляться з унікальною приватною колекцією каменесамоцвітної сировини та методиками практичного визначення мінералів і порід з каменесамоцвітної сировини. 

Також учасники заходу переглянуть слайд-шоу про роботу студентів-геологів на польових навчальних практиках в Карпатах та Польщі.

За довідками звертайтеся до деканату: +38 (056) 744-82-65 

Освітня діяльність

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

Бакалавр:
014.07 Середня освіта (Географія)
103 Науки про Землю: освітня програма «Гідрологія», освітня програма «Геологія»
106 Географія: освітня програма «Географія»

Магістр:
014.07 Середня освіта (Географія)
103 Науки про Землю: освітня програма «Гідрологія», освітня програма «Гідрогеологія та інженерна геологія»
106 Географія: освітня програма «Географія»
242 Туризм

Пр
актичну підготовку студенти геолого-географічного факультету проходять під час загальногеографічної, геологічної, міжзональної, педагогічної практик на базах міжнародного науково-дослідного біосферного стаціонару ДНУ у с. Андріївка, базі Львівського національного університету (Карпати), Одеського національного університету, Одеського державного екологічного університету, біосферних та природних заповідниках України, навчальних закладах регіону тощо. Виробничі практики проводяться на промислових об’єктах регіону. Практики об’єднані загальною концепцією наскрізної фахової підготовки, яка спрямована на опанування навичками практичної роботи. Під час літніх навчальних практик студенти відвідують і вивчають особливості гідрогеологічних процесів не лише території України, а й держав-сусідів (Польща).

Наукова та науково-технічна діяльність

На геолого-географічному факультеті сформувалися наукові напрями: «Моніторинг об’єктів геологічної спадщини», «Рекреаційна географія та туризм», «Стратиграфія та палеонтологія», «Гідрогеологія», «Краєзнавство», «Інженерна геологія», «Суспільна географія та регіоналістика», «Соціальна географія», «Топоніміка й історична географія», «Методика викладання географії», «Геоінформаційне картографування», «Моніторинг стану навколишнього середовища», «Раціональне природокористування» тощо.

Професорсько-викладацький колектив факультету здійснює наукові дослідження в рамках держбюджетних тем. Факультет співпрацює з науковими установами та ВНЗ України і зарубіжних держав, підтримує тісні зв’язки із національними університетами України — Київським ім. Т. Шевченка, Харківським ім. Н. Каразіна, Одеським ім. І. Мечникова, Чернівецьким ім. Ю. Федьковича, Педагогічним національним ім. М. Драгоманова, Одеським державним екологічним університетом, університетом Білорусі (Могилевським ім. А. Кулешова). Викладачі факультету є членами провідних міжнародних співтовариств: доц. Манюк В.В. є дійсним членом Європейської асоціації зі збереження геологічної спадщини ProGEO та доц. Мокрицька Т.П. є членом Міжнародної асоціації з інженерної геології IAEG.

Кафедри факультету співпрацюють із підрозділами ДНУ: НДІ геології, НДІ біології, науково-дослідними установами регіону – Дніпровсько-Орільським природним заповідником, Інститутом проблем природокористування та екології НАН України, інститутом «Дніпроводхоз», інститутом «Дніпро ДІІНТР»-ДФ «УкрНДІІНТВ», природоохоронними організаціями області й організаціями, що вирішують прикладні питання раціонального природокористування.

Факультет здійснює підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів через підготовку здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня доктор філософії (PhD) зі спеціальності «Науки про Землю», спеціалізації «Гідрогеологія», «Палеонтологія та стратиграфія», «Конструктивна географія», «Гідрологія, водні ресурси, гідрохімія» та інші.

Протягом останніх п’яти років вийшла друком низка наукових та навчальних видань з актуальних проблем в галузі географії та геології. Серед них варто назвати монографії Шерстюк Н.П., Безуглого В.В., Мокрицької Т.П., Євграшкіної Г.П., Зеленської Л.І., Доценко Л.В. та ін.


Видання науковців геолого-географічного факультету


Науковці факультету є ініціаторами та координаторами регіональних природоохоронних акцій  "Первоцвіти Придніпров’я», «Дерево Життя», «Балки Придніпров’я очима дітей», ведеться також еколого-пропагандистська робота (наприклад, видаються еколого-інформаційні плакати, проводяться фотовиставки тощо).


Видання науковців геолого-географічного факультету


Співробітники факультету є постійними учасниками екологічних та рекреаційних й туристичних програм на державному телебаченні та радіо, а також – співавторами серії природоохоронних фільмів, присвячених проблемам збереження малих річок. В рамках співпраці з Всеукраїнською екологічною лігою факультетом підготовлено 18 статей до Екологічної енциклопедії України та більш 20 – в енциклопедії «Сучасна Україна», «Геологічні пам’ятки України».

 

Студентська наукова діяльність


Студенти геолого-географічного факультету систематично беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, різноманітних наукових конференціях, що проводять університети України, вже кілька років поспіль займають одні з провідних позицій за показником кількості наукових публікацій. Студентами факультету виконуються дипломні роботи на прикладну суспільно- та екологічно-значущу тематику. Молоді науковці – студенти та аспіранти – у своїх публікаціях та дослідженнях роблять акценти на просторових особливостях поширення забруднення навколишнього середовища, аналізують рівні впливів окремих підприємств на міське середовище, в т.ч. й м.Дніпра, розглядають питання подолання наслідків нераціонального природокористування, пропонують шляхи поліпшення стану середовища й забезпечення сталого розвитку територій регіонального рівня (у т.ч. й Дніпропетровщини).

За відмінне навчання та активну участь у громадському житті студенти геолого-географічного факультету відзначаються іменними стипендіями ДНУ, міської ради. Студенти Доценко Роман, Куликов Сергій, Таран Анна, Доценко Галина, Білозоров Антон стали іменними стипендіатами Фонду Віктора Пінчука; студенти Ляпіна Світлана, Медвінський Максим  є призерами  Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з географії; студенти Амелін В’ячеслав і Лубенець Альона  – переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади з географії.

 Міжнародні контакти

 

Повноцінна наукова діяльність у сучасних умовах можлива лише при співпраці із навчальними закладами зарубіжних країн, адже тільки в такий спосіб можна інтегруватися в світовий освітній простір і повноправно користуватися здобутками на ниві освіти й науки. Геолого-географічний факультет сьогодні активно налагоджує широкі зв’язки з навчальними, науковими, культурними та іншими закладами зарубіжних країн. Міжнародна співпраця щорічно розширюється й набуває якісно нових обертів.Так, ще від 2004 р. НАСА ГГФ спільно із Студентським науковим товариством ДНУ та Радою студентів ДНУ започаткувало і щорічно проводить міжнародну наукову конференцію студентів і аспірантів, у роботі якої вже узяли участь представники з понад 20 країн світу. Ця конференція дозволила сформувати і налагодити усталені наукові зв’язки із багатьма європейськими та євразійськими центрами розвитку географічної науки, багато із перших учасників конференції вже захистили кандидатські та навіть докторські дисертації.

У 2005 р. викладачі кафедри географії взяли участь у роботі Міжнародної школи-конференції молодих вчених країн СНД «Раціональне природокористування», яка проводилася географічним факультетом МДУ ім. М.В. Ломоносова. 2006 р. для участі у засіданні Загальних зборів Академії педагогічних і соціальних наук була запрошена завідувач кафедри фізичної та економічної географії проф. Л.І. Зеленська, яка була обрана почесним членом цієї установи. У 2007 році проф. Л.І. Зеленська взяла особисту участь у роботі ХХІІІ Міжнародного картографічного конгресу, що відбувався у м. Москва (РФ). Того ж року для участі у роботі міжнародної програми «Відкритий Світ» за напрямком «Енергозбереження та охорона навколишнього середовища» до «Центру лідерства "Відкритий Світ”» у м. Вашингтон (США) було направлено доцента В.В. Манюка. Водночас доц. Манюк В.В. є представником в Україні Європейської асоціації зі збереження геологічної спадщини ProGEO.

За період 2010 – 2017 рр. здійснювалося наукове та навчально-методичне спі-робітництво з вищими навчальними закладами та НДІ зарубіжжя – Азербайджану, Австрії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії та ін. У 2011 р. співробітники кафедри фізичної та економічної географії взяли особисту участь у роботі ІІ Міжнародного конгресу «Глобалістика–2011», організовуваного факультетом глобальних процесів МДУ ім. М.В. Ломоносова та Кафедрою ЮНЕСКО із вивчення глобальних проблем.

З 2008 р. кафедра фізичної та економічної географії ДНУ ім. О. Гончара систематично приймає іноземні студентські делегації з університетів Інсбрука, Відня (Австрія), Грейсфальда та Дуйсбург-Ессена (Німеччина), Могильова (Білорусь) та організує із ними сумісні експедиційні дослідження і наукові екскурсії. Також періодично запрошуються провідні іноземні фахівці для читання лекцій студентам-географам ДНУ з Росії, Німеччини, Швейцарії, Австрії тощо.


Студентське життя

На факультеті активно діє студентська рада, яка організує дозвілля та відпочинок студентів. Під її егідою проводяться урочисті збори першокурсників, посвячення у студенти, дні першокурсника, організуються туристичні мандрівки, спортивні змагання, святкується День факультету тощо. У співробітництві із КЗ «Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва» здійснюється туристично-спортивна підготовка студентів на тренувальному майданчику «Скеледром», організовуються цікаві туристично-екскурсійні поїздки, походи, експедиції.


Не тільки концертами і конкурсами цікаве студентське життя на геолого-географічному факультеті. Справжнього географа складно уявити без мандрівок. Щороку студенти ГГФ разом із викладачами здійснюють свої дивовижні виїзди до країн Європи.


Успішні випускники XXI століття

Випускники факультету мають змогу працювати у коледжах, навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, туристичних агенціях і центрах, на державній службі, в соціальних та економічних установах, фахівцями із земельного кадастру, картографування, метеорологічних та гідрологічних установах; на посадах гідрогеолога, інженера-геолога, інженера-проектувальника, керівника виробничого підрозділу в промисловості, проектних та науково-дослідних установах; гідрологічних та водогосподарських об’єктах Дніпропетровщини та України.

Столбцов Сергій Володимирович

Сергій Столбцов - випускник Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. В 2010 році закінчив геолого-географічний факультет за фахом «Магістр географії» і отримав диплом з відзнакою.

Після закінчення навчання розподілився на роботу в Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ ім. Олеся Гончара. З 2014 року також працює в НВК «Європейська гімназія» м. Дніпро.

Успіхи у викладацькій роботі дозволили рекомендувати С.Столбцова до виконання обов’язків експерта ЗНО з географії в Дніпропетровському регіональному центрі оцінювання якості освіти.

На цей час Сергій Володимирович є вчителем І категорії, завідувачем кафедри природничих наук в Дніпропетровському ліцеї інформаційних технологій при ДНУ ім. Олеся Гончара.

«Навчання на факультеті дало мені не тільки високий рівень знань, але й вміння спілкуватися, досягати своєї мети. Це стало добрим стартом у моєму подальшому професійному зростанні».


Світлана Вікторівна Латиш

Світлана Латиш в 2008 році вступила на геолого-географічний факультет Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара. Під час навчання і отримання ступеня бакалавра брала активну участь у студентській громадській діяльності. Завдяки можливості виїзних літніх практик, наданої факультетом, з'явився величезний інтерес до подорожей і відкриттів нових місць. Першою вражаючою поїздкою за кордон була поїздка в європейську державу – Польща в 2011 році. За короткий час перебування в країні, дівчина була зачарована теплим прийомом поляків. У 2012 році здобула перемогу і стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Польща туристична» (науковий керівник проф. Л.І. Зеленська), проведеного за підтримки Польської Туристичної Організації.

У 2013 році отримала ступінь магістра за спеціальністю «Географія».

У 2015 році виграла стипендіальний грант на навчання в Китаї (КНР), (м. Гуанчжоу, Південно-Китайський технологічний університет) за фахом «Корпоративний менеджмент, управління персоналом».


«Я вдячна геолого-географічного факультету ДНУ, кафедрі фізичної та економічної географії за професіоналізм і якісне навчання, за любов до навколишнього світу, за здобуті знання і досвід, за сміливість не зупинятися на досягнутому і ставити для себе нові цілі та завдання, подорожувати в нові краї і завжди прагнути до своєї мрії».

Куркуріна Олена Ставріївна

Олена Куркуріна у 2011 році закінчила з відзнакою геолого-географічний факультет Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, здобувши на кафедрі гідрометеорології та геоекології спеціальність «Гідролог». Ще під час навчання почала працювати в Дніпропетровському Регіональному центрі з гідрометеорології у відділі гідрології. Зараз займає посаду інженера-гідролога ІІ категорії. Посада повністю відповідає отриманій спеціальності, що дозволяє проявити себе хорошим спеціалістом та відданим працівником.

Олена є автором п’яти наукових праць.

Дівчина представляла університет на Всеукраїнській науково-практичній конференції з підбиття підсумків конкурсу студентських робіт у 2015 та 2016 роках. Там же була нагороджена Дипломом за активну участь у роботі конференції (2015 р.) та Дипломом за I місце у номінації «Чиста вода – чиста планета» (2016 р.).«Я дуже вдячна за ті знання та досвід, які отримала під час навчання в ДНУ імені Олеся Гончара. Професійна, насичена організація навчального процесу і постійна підтримка викладачів дозволили отримати ті знання та навички, які сьогодні допомагають мені вирішувати проблеми й приймати правильні рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях. Тож я вдячна університету за путівку в життя. Пишаюсь, що Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара став і "моїм" університетом».