ДНУ здійснює наукову діяльність за всіма пріоритетними напрямками, визначеними чинним законодавством України ...

Вісник Дніпровського університету

Геологія. Географія

Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія.2016, Т.25, вип. 19.Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія.2016, Т.25, вип. 19.о університету. Геологія, географія

«Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія» заснований у 1993 році. Засновник: Геолого-географічний факультет Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.Збірка наукових праць містить результати наукових досліджень в галузі геологічної та географічної наук.Матеріали Вісника призначені для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки. Збірник включено до переліку фахових видань, в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата геологічних наук.До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів та отримали позитивні рекомендації рецензентів.

Запланована періодичність випуску збірника – 1 раз на рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ № 21286 - 11086 Р від 26.03.2015 р.
Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі
ISSN 2409-9864 (online)
ISSN 2313-2159 (print)
Фахова реєстрація у ВАК України:
У відповідності з наказом Міністерства освіти і науки України 07.10.2015 №1021 (додаток 11) друковане (електронне) видання «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: геологія, географія» включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі геологічних наук.
Галузі науки: 6.04.0103 – геологія
Головний редактор: Євграшкіна Галина Петрівна
Заступники головного редактора:
AndrzejTomasz Solecki, Шерстюк Наталья Петрівна, Манюк Володимир Васильович
Відповідальний секретар: Манюк Володимир Васильович
manuk-geo@mail.ru web: http://manuk-geo.ucoz.ua
Редакційна колегія:
Мокрицька Тетяна Петрівна - Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, проф., д- геолр. наук;
Баранов Володимир Андріойвич - Інститут геотехнічної механіки НАН України, зав. лабор. дослідж. структурних змін гірських порід, ст. наук. співроб., проф. кафедри геології і розвідки родовищ корисних копалин ДВНЗ «Національний гірничий університет», д-р геол. наук;
Березовський Анатолій Анатолійович – Криворізький технічний університет, декан гірничо-збагачувального факультету, проф., д-р геол. наук;
Лур'є Анатолій Івінович – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, проф. д-р. геол. наук;
Кроїк Ганна Аркадіївна – Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, проф. каф. зоології та екології, д-р геол. наук
Приходченко Василь Федорович - Національний гірничий університет України, декан геологорозвідувального факультету, зав. каф. геології і розвідки родовищ корисних копалин, проф., д-р геол. наук.;
Ситніков Анатолій Борисович – Інститут геологічних наук НАН України, д-р. геол.-мінер. наук;
Шевчук Віктор Васильович -Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко, проф. кафедри загальної геології, д-р геол. наук.

Видається: українською, англійськоюі російською мовами

Науковий вісник внесено до між народних наукометричних баз даних:

Vsenauki.ru. Сайт «Все науки» создан для живых людей, а не поисковых роботов. «Все науки» — сайт для каждого, кто ценит научные знания и стремится их преумножить. Для всех, чья жизнь или сфера деятельности неразрывно связана с научно-исследовательской работой. Электронный портал «Все науки» объединяет молодых ученых, аспирантов и студентов, преподавателей ВУЗов, организаторов различных научных конференций и конкурсов, авторов научных работ, издателей научной литературы и редколлегии научных журналов.
 
IndexCopernicus International є міжнародною платформою, яка спеціалізується на просуванні наукових досягнень, а також підтримці національного та міжнародного співробітництва між вченими, видавцями наукових журналів і наукових організацій.

SCIARY. World wide scientificandeducationallibraryprovides you a great possibility to search by the biggest scientifice library base and share your content in sidethe global community. SCIARY is always open for new connection and collaboration in different scientific and educational sphere. SCIARY willbesoproudifYourwebresourceincludes a linkto SCIARY. Wewillbesopleasedifyouruseoneofourlogoinlink.

Citefactor is a service that provide saccess to quality controlled Open Access Journals. The Directory index in gof journal aims to be comprehensive and coverall openaccessscientific and scholarly journals that use anappropriate quality control system, anditwillnotbelimitedtoparticularlanguagesorsubjectareas. The aim of the Directory is to increase the visibility and ease of use of open accessscientific and scholarly journals there by promoting their increase dusageandimpact.

Directoryof Open Access Journals (DOAJ) DOAJ is an online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals. The Directory of Open Access Journals was launched in 2003 at Lund University, Sweden, with 300 open access journals and today contains more than 10000 open access journals covering all areas of science, technology, medicine, social science and humanities. DOAJ is a membership organisation and membership is available in 3 main categories: Publisher, Ordinary Member and Sponsor. A DOAJ Membership is a clear statement of intent and proves a commitment to quality, peer-reviewed open access. DOAJ is co-author to the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (Principles) and DOAJ members are expected to follow these principles as a condition of membership.

OpenAcademicJournalsIndex (OAJI) - повнотекстова база, що індексує журнали відкритого доступу. Місія OAJI - представлення на одному майданчику тільки академічних наукових журналів, які мають відкритий доступ. Це означає, що весь вміст доступний безкоштовно для користувачів. Відкритий доступ припускає, що користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або знаходити повні тексти статей журналу за посиланням без попереднього дозволу від видавця і автора. Під академічними виданнями розуміються наукові журнали, які видаються університетами, науковими центрами та науковими видавництвами у всьому світі.

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Архів журналу "Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія" представлений у повнотекстовій базі "Наукова періодика України"з 2009 року. Випуски журналу, починаючи з 2010 року, розміщуються у відкритому доступі. Бібліотека виконує роль національного центру біографічних досліджень: здійснює розробку теоретичних і науково-методичних проблем української біографістики. НБУВ, за своїм теоретичним, методичними та практичними напрацюваннями, є головною організацією з реалізації проекту створення національної бібліографії України.

КіберЛенінка - це наукова електронна бібліотека відкритого доступу (Open Access), основними завданнями якої є популяризація науки та наукової діяльності, громадський контроль якості наукових публікацій, розвиток сучасного інституту наукової рецензії та підвищення цитованості науки. КіберЛенінка будується на основі парадигми відкритої науки (OpenScience).
GoogleScholar - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Дата виходу бета-версії — листопад 2004 року. Індекс GoogleScholar включає в себе більшість рецензованихонлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. За функціями він схожий на вільно доступні системиScirus від Elsevier, CiteSeerX і getCITED. Також він схожий на інструменти засновані на підписці, такі як Elsevierв Scopus і Thomson ISI's Web ofScience. Рекламний слоган Google Scholar — «стояти на плечах гігантів» — це данина вченим, які внесли свій вклад в свої галузі протягом століть, забезпечуючи основу для нових наукових досягнень.

Dnipropetrovsk Universitybulletin. Geology, geography
“Bulletin of the University of Dnepropetrovsk. Geology, geography” was founded in 1993. Founder: Geological - Geographical Faculty of the Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar. Collection of scientific works publishes refereed original research articles and reviews on various aspectsin the field of geological and geographical sciences. Bulletin materials designed for teachers, researchers and students specializing in the relevant or related fields of science. Bulletin included in the list of professional publications, you can publish the main results of dissertations for the degree of doctor and candidate of geological sciences.

У 2014 році створений власний електронний ресурс Вісника у видавницькій системі OJS (OpenJournalsSystem). На сайті Вісника http://geology-dnu.dp.ua розміщується повна інформація українською, англійською і російською мовами:

Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія.2017, Т.25, вип. 19.
Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія.2016, Т.24, вип. 18.
Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія.2015, Т.23, вип. 17.
Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія. 2014, Т.22, вип. 16.
Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія. 2013, Т.21, вип. 15.
Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія. 2012, Т.20, вип. 14.
Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія. 2011, Т.19, вип. 13.
Вісник Дніпропетровського університету. Геологія, географія. 2010, Т.18, вип. 12.